กิจกรรมการจัดการความรู้

October 7th, 2014 โดย Kanyada ไม่มีความคิดเห็น »

 กิจกรรมการจัดการความรู้ : การดำเนินโครงการกิจกรรม 5ส

logo-5-s                    การจัดการความรู้เรื่อง การดำเนินกิจกรรม 5ส  เป็นผลที่ได้มาจากบุคลากรของห้องสมุดได้ตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ 2557  ทั้งในเรื่องของการตรวจประเมินและการจัด Big Cleaning Day ซึ่งมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ ในส่วนของคณะกรรมการเองนั้น ก็ได้รับประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม จึงมีความคิดว่า ควรจะรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

วิธีการจัดการได้มาซึ่งความรู้ : มาจากผลประเมินและข้อเสนอแนะที่มีจำนวนความถี่มากที่สุด  และมาจากการร่วมแสดงความคิดเห็นของกรรมการเมื่อวันที่ 19  กันยายน  พ.ศ.2557 โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ » อ่านต่อกิจกรรมการจัดการความรู้

ผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 3

September 4th, 2014 โดย Kanyada ไม่มีความคิดเห็น »

5s_3

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

July 7th, 2014 โดย Kanyada ไม่มีความคิดเห็น »

สำนักหอสมุดกลางได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2557  บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ชั้น 6 โดยการทำความสะอาดชั้นหนังสือ จัดเรียงหนังสือบนชั้น ตรวจสอบและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

» อ่านต่อกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

Big Cleaning Day#2557

June 18th, 2014 โดย Kanyada ไม่มีความคิดเห็น »

cleaning day 14

>> เอกสาร กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2557

ประชาสัมพันธ์: ตรวจ 5สครั้งที่ 2

May 6th, 2014 โดย Kanyada ไม่มีความคิดเห็น »

pr5s

ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1

April 23rd, 2014 โดย Kanyada ไม่มีความคิดเห็น »

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2557

Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2557

March 14th, 2014 โดย Kanyada ไม่มีความคิดเห็น »

การทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1
วันที่ 18 มีนาคม 2557
พื้นที่ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง

กำหนดการ

08.00 น.   ลงทะเบียนที่ชั้น 7
08.15 – 08.30 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวเปิดงาน
สมาชิกทุกกลุ่มรับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด
08.30 – 11.00 น. สมาชิกแต่ละกลุ่ม ประชุมและดำเนินกิจกรรม Big cleaning day
11.00 – 12.00 น. สมาชิกทุกกลุ่ม รับประทานอาหารร่วมกันและรับแบบประเมิน
กิจกรรม ณ ห้องอเนกประสงค์ 8102 (ชั้น 8 )
12.00 – 14.00 น. ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ต่อ
14.00 – 14.30 น. เตรียมเก็บของ
14.30 – 15.00 น. สมาชิกทุกกลุ่มพร้อมกันที่ชั้น 5
ตัวแทนกลุ่มรายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ
สรุปผลการปฏิบัติงาน / สิ่งที่ได้ดำเนินการ
ปิดกิจกรรม / คืนแบบประเมิน

‘Big Cleaning Day 57′

February 9th, 2014 โดย Kanyada ไม่มีความคิดเห็น »

กำหนดการตรวจพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 4

August 29th, 2013 โดย Kanyada ไม่มีความคิดเห็น »

10 กันยายน 2556
เวลา 8.30 – 10.00 น. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
                           > กลุ่มงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ขอบเขตพื้นที่�
                              – บริเวณเคาน์เตอร์ทางเข้า-ทางออกและโถงทางเข้าห้องสมุด
                              – บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน วัสดุโสต, ห้องเก็บวัสดุโสตฯ,
                                ชั้นวางโชว์แผ่นซีดี/ดีวิดีภาพยนตร์ – เคาน์เตอร์บริการชั้น 2, 4
                              – ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 2
                              – พื้นที่บริการและชั้นหนังสือ ชั้น 2, 4-6
                              – ห้องศึกษาค้นคว้าและห้องค้นคว้าสาหรับอาจารย์ ชั้น 4-6
                              – พื้นที่ถ่ายเอกสาร ชั้น 5
เวลา 10.00 – 11.00 น. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
                          > กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้บริการ ขอบเขตพื้นที่
                              – ห้องฝึกอบรม ห้อง102, SALI Center ชั้น 1
                              – พื้นที่บริการชั้น 2 ทั้งหมด
                              – เคาน์เตอร์บริการตอบคาถามและบริเวณรอบโต๊ะตอบคาถาม
                              – ห้องคุณพิมล (ห้องปฏิบัติงาน 303) + ห้องปฏิบัติงานหัวหน้างาน (204)
                              – ห้องปฏิบัติงานส่งเสริมผู้ใช้ 205

11 กันยายน 2556 เวลา 8.30 – 9.30 น. งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
                          > กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ/ห้องซ่อม
                              – พื้นที่ห้องซ่อม
                              – พื้นที่พิมพ์สัน
                              – พื้นที่ห้องงานพัฒนาฯ
                              – พื้นที่หนังสือจำหน่ายออก
                          > กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
                              – พื้นที่ห้องพิมพ์ / ห้องครัว / ห้องน้า
                              – พื้นที่ส่วนกลาง (โต๊ะกลาง / ชั้นหนังสือ / ห้องไฟ)
                              – พื้นที่สร้างฐาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์ / โต๊ะกลาง)�
                          > งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับ สำนักงานผู้อำนวยการ
                              – โถงหน้าลิฟต์
เวลา 10.00 – 11.00 น. สำนักงานผู้อำนวยการ ขอบเขตพื้นที่
                              – ห้องผู้อำนวยการและพื้นที่ในสำนักงานเลขานุการทั้งหมด
                              – ทางเดินด้านข้างห้องประชุม 710 และทางเดินฝั่งครัวมุกดา
                              – ห้องประชุม 702, 710
                              – ห้องครัวมุกดา
                              – ห้องน้ำบริเวณครัวมุกดา
                              – ห้องน้ำห้องประชุม 702

12 กันยายน 2556
เวลา 08.30 – 09.30 น. งานเทคโนโลยีการศึกษา ขอบเขตพื้นที่
                             – ห้องจัดเก็บโสตทัศนูปกรณ์
                             – ห้องมัลติมีเดีย
                             – มุมโสตทัศน์
                             – ห้องคุณเชิดชาติ / คุณทรงยศ
                             – ห้องปฏิบัติงานโสตทัศน์
                             – โต๊ะปฏิบัติงานรวมและมุมรับประทานอาหาร
                             – ห้องประชุม ชั้น 2, 3, 8
เวลา 9.30 – 10.00 น. งานวารสาร ขอบเขตพื้นที่
                            – พื้นที่บริการชั้น 3 ทั้งหมด
                            – เคาน์เตอร์บริการวารสาร
                            – พื้นที่ถ่ายเอกสาร ชั้น 3 – ห้องปฏิบัติงาน 305
เวลา 10.00 – 11.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบเขตพื้นที่
                            – ห้อง Server ชั้น 2
                            – ห้องปฏิบัติงาน 304

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการตรวจ 5ส ครั้งที่ 3

June 21st, 2013 โดย Kanyada ไม่มีความคิดเห็น »

ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2556

วันที่ 18 มิถุนายน 2556

           เวลา 8.30 – 10.00 น. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
           เวลา 10.00 – 11.00 น. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

19 มิถุนายน 2556 กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
           เวลา 8.30 – 9.30 น. งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
           เวลา 10.00 – 11.00 น. สำนักงานผู้อำนวยการ

20 มิถุนายน 2556
            เวลา 08.30 – 09.30 น. งานเทคโนโลยีการศึกษา
            เวลา 9.30 – 10.00 น. งานวารสาร
            เวลา 10.00 – 11.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพบรรยากาศ การตรวจ 5ส ครั้งที่ 3/2556 

 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2556