ปริมาณการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

         สำนักหอสมุดกลางได้รวบรวมและสรุปปริมาณการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ/จัดซื้อโดยสำนักหอสมุดกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

 ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดย สำนักหอสมุดกลาง และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

 

 ปริมาณการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบบอกรับแยกชื่อ โดยสำนักหอสมุดกลาง

 

ปริมาณการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบซื้อขาดแยกชื่อ โดยสำนักหอสมุดกลาง    

 

รายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการ

 

 รายการฐานข้อมูลทดลองใช้ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการ