บุคลากร


นางมาลินี ภูหมั่นเพียร

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ


นางมาลินี ภูหมั่นเพียร

บรรณารักษ์ (ชำนาญการ)

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางปภาดา น้อยคำยาง

บรรณารักษ์ (ชำนาญการ)

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางปัทมาพร ยุวพรพงศ์กุล

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายจักรกริช รอดพุฒ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ชำนาญงาน)

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางประภัสสร อ้วนวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ชำนาญงาน)

ติดต่อ : 11982

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางประจงจิตต์ อุมะวิชนี

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววรุณพรรณ พองพรม

พนักงานเข้าเล่ม (บ2)

ติดต่อ : 15384

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ


นางสาวกัญญดา งึมกระโทก

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 11982

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 11982

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 11982

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุพินยา ศรีกุล

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ชำนาญงาน)

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอรัญญา ฟักอ่อน

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 15384

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายปริวัฏ ศิริรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11985

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางบังอร สระทองแก่น

พนักงานพิมพ์ (ส3)

ติดต่อ : 15384

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพงษ์ศักดิ์ เอกนาม

พนักงานเข้าเล่ม (บ2)

ติดต่อ : 11985

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพัฒนา จัตวานิล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการ)

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.