บุคลากร


.

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการฯ

ติดต่อ : 15375

SWU-Email : @g.swu.ac.th


งานบริหารและธุรการ


.

.

ติดต่อ : 15375

SWU-Email : @g.swu.ac.th

นางจรัสโฉม ศิริรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ)

ติดต่อ : 15341

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวรุ่งรดา ภัทรมหาสมบัติ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 15382

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ

พนักงานบริการ

ติดต่อ : 15382

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานนโยบายและแผน


นายชินกร น้อยคำยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อ : 11973

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบุคคล


นางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย์

นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ : 11973

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานการเงินและบัญชี


นางสาวพัชจรี รุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ : 15338

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานพัสดุและอาคารสถานที่


นายสุรศักดิ์ ธรรมธร

นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ : 15338

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ติดต่อ : 15382

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.