บุคลากร


นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์

หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริหารและพัฒนาห้องสมุด


นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์

บรรณารักษ์

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวจันทิรา จีนะวงค์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางทัศนีญา ทาระคำ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ชำนาญงาน)

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพรชนก ชื่นประทุม

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอำนาจ พวงผกา

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสุนทร พุ่มพวง

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริการ


นางหทัยรัตน์ ธีรกุล

บรรณารักษ์ (ชำนาญการ)

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์

บรรณารักษ์

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวเจณจิรา มั่นคง

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอนงค์ คิดชอบ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพิมลพรรณ มูลเจริญ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอมรรัตน์ ทรงสมบัติชัย

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวเอื้องฟ้า แป้นแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววรรณิศา แซ่เตียว

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานจัดการทรัพยากรห้องสมุด


นางสาวน้ำเงิน เฉลียวพจน์

บรรณารักษ์

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร

บรรณารักษ์

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสุจิตรา รัตนสิน

บรรณารักษ์

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวศุภลักษณ์ ผลแก้ว

บรรณารักษ์

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอัมพร ขาวบาง

บรรณารักษ์

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางพิมหฤทัย ศรีมงคล

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.