บุคลากร


นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด


นางมัณฑนา เจริญแพทย์

บรรณารักษ์ (ชำนาญการพิเศษ)

ติดต่อ : 15387

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสมพิศ พรวิริยกุล

บรรณารักษ์ (ชำนาญการ)

ติดต่อ : 15385

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางอรุณรัตน์ พุกพญา

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ชำนาญงาน)

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางวนิดา พูลสวัสดิ์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางบงกชรัตน์ อุดสัย

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริการช่วยค้นคว้า


นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี

บรรณารักษ์ (ชำนาญการพิเศษ)

ติดต่อ : 15386

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวศิวพร ชาติประสพ

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 15386, 15379

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 15386, 15379

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริการพื้นที่นั่งอ่านและชั้นหนังสือ


นายสามารถ พุกพญา

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ชำนาญงาน)

ติดต่อ : 11974

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสุรพงษ์ พิมพ์โคตร

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสนธิชัย คำมณีจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอภิเดช จันทร์ศิริ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11974

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเดชณรงค์ อมเพชร

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายกิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายปิยะรักษ์ หอมหวล

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11974

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสุรชัย หาบ้านแท่น

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเกรียงศักดิ์ เริ่มสูงเนิน

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวรัชนี แก้วคูณ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริการโสตทัศนศึกษา


นายสันติ เกษมพันธุ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ติดต่อ : 11979

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11979

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.