รายการฐานข้อมูลจำแนกตามคณะ/ สถาบัน/ สำนัก

รายการฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการจำแนกตามคณะ/ สถาบัน/ สำนัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูล ณ เมษายน 2563

คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

1. คณะกายภาพบำบัด

1. Academic Search Complete

2. CINAHL Complete

3. SAGE Journals

4. SpringerLink Journal

5. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertation & Theses Global

1. iQNewsClip

2. Scopus

3. UpToDate

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

1. Academic Search Complete

2. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertation & Theses Global

1. iQNewsClip

2. Scopus

3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

1. Academic Search Complete

2. ACS: American Chemical Society Journal

3. H.W. Wilson

4. ScienceDirect eJournal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. ScienceDirect eBook

1. iQNewsClip

2. SciFinder-n

3. Scopus

4. Web of Science

4. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

1. Academic Search Complete

2Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. SAGE Journals

5. ScienceDirect eJournal

6. SpringerLink Journal

7. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Passport

3. Scopus

4. Web of Science

5. คณะพยาบาลศาสตร์

1. Academic Search Complete

2. CINAHL Complete

3. SAGE Journals

4. SpringerLink Journal

 

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. ClinicalKey

2. iQNewsClip

3. Scopus

6. คณะพลศึกษา

1. Academic Search Complete

2. CINAHL Complete

3. SpringerLink Journal

4. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertation & Theses Global

1. iQNewsClip

2. Scopus

7. คณะแพทยศาสตร์

1. Academic Search Complete

2. ASM Journals

3. CINAHL Complete

4. Proquest Medical Database 

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1. Access Medicine

2. eBook Academic Collection

3. Proquest Dissertation & Theses Global

4. ScienceDirect eBook

1. ClinicalKey

2. iQNewsClip

3. SciFinder-n

4. Scopus

5. Cochrane Library

6. UpToDate

8. คณะเภสัชศาสตร์

1. Academic Search Complete

2. ACS: American Chemical Society Journal

3. Proquest Medical Database 

4. SAGE Journals

5. SpringerLink Journal

1. Access Medicine

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. ScienceDirect eBook

1. Access Pharmacy

2. ClinicalKey

3. iQNewsClip

4. SciFinder-n

5. Scopus

9. คณะมนุษยศาสตร์

1. Academic Search Complete

2. ACM Digital Library

3. Communication & Mass Media Complete

4. H.W. Wilson

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Scopus

3. Web of Science

10. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1. Academic Search Complete

2. Emerald Management

3. SAGE Journals

4. ScienceDirect eJournal

5. SpringerLink Journal

6. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Scopus

3. Web of Science

11. คณะวิทยาศาสตร์

1. Academic Search Complete

2. ACM Digital Library

3. ACS: American Chemical Society Journal

4. APS Journals

5. ASM Journals

6. Computers & Applied Science Complete

7. H.W. Wilson

8. SAGE Journals

9ScienceDirect eJournal

10. SpringerLink Journal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. ScienceDirect eBook

1. iQNewsClip

2. SciFinder-n

3. Scopus

4. Web of Science

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์
   

1. Academic Search Complete

2. ACM Digital Library

3. ACS: American Chemical Society Journal

4. ASCE Library

5. Computers & Applied Science Complete

6. IEEE/IET Electronic Library

7. SAGE Journals

8. ScienceDirect eJournal

9. SpringerLink Journal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. ScienceDirect eBook

1. iQNewsClip

2. SciFinder-n

3. Scopus

4. Web of Science

13. คณะศิลปกรรมศาสตร์

1. Academic Search Complete

2. Communication & Mass Media Complete

3. SAGE Journals

4. SpringerLink Journal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Scopus

3. Web of Science

4. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend

14. คณะศึกษาศาสตร์

1. Academic Search Complete

2. Education Research Complete

3. H.W. Wilson

4. SAGE Journals

5. ScienceDirect eJournal

6. SpringerLink Journal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Scopus

3. Web of Science

15. คณะเศรษฐศาสตร์

1. Academic Search Complete

2. Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. SAGE Journals

5. ScienceDirect eJournal

6. SpringerLink Journal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Passport

3. Scopus

4. Web of Science

16. คณะสังคมศาสตร์

1. Academic Search Complete

2. Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. SAGE Journals

5. ScienceDirect eJournal

6. SpringerLink Journal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

4. ScienceDirect eBook

1. iQNewsClip

2. Passport

3. Scopus

4. Web of Science

17. บัณฑิตวิทยาลัย

เข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูล

เข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูล

เข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูล

18. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1. Academic Search Complete

2. Communication & Mass Media Complete

3. H.W. Wilson

4. SAGE Journals

5. ScienceDirect eJournal

6. SpringerLink Journal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Scopus

3. Web of Science

4. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend

19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

1. Academic Search Complete

2. Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. ScienceDirect eJournal

5. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Scopus

3. Web of Science

20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

1. Academic Search Complete

2. H.W. Wilson

3. SpringerLink Journal

4. ScienceDirect eJournal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

4. ScienceDirect eBook

1. iQNewsClip

2. Scopus

3. Web of Science

21. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1. Academic Search Complete

2. Communication & Mass Media Complete

3. H.W. Wilson

4. SAGE Journals

5. SpringerLink Journal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Passport

3. Scopus

4. Web of Science

5. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend

22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

1. Academic Search Complete

2. Education Research Complete

3. H.W. Wilson

4. SAGE Journals

5. ScienceDirect eJournal

6. SpringerLink Journal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Passport

3. Scopus

4. Web of Science

23. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

1. Academic Search Complete

2. Education Research Complete

3. H.W. Wilson

4. SAGE Journals

5. ScienceDirect eJournal

6. SpringerLink Journal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Scopus

3. Web of Science

24. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

1. Academic Search Complete

2. Education Research Complete

3. H.W. Wilson

4. SAGE Journals

5. ScienceDirect eJournal

1. eBook Academic Collection

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. SAGE Knowledge

1. iQNewsClip

2. Scopus

3. Web of Science