139525476 1032952013853893 6719618579755605119 n

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระหว่างห้องสมุด

ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีมบรรณารักษ์ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระหว่างห้องสมุดร่วมกัน โดยมี ดร. วราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวอัมพา สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 702 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

140882404 845196642709753 3970594547179446159 n

 

141053924 753414245588643 9213050415491267182 n