แหล่งทุนวิจัย (Research grant)

ภายใน

ภายนอก

          - ทุนวิจัยมุ่งเป้า ทุนบัณฑิตศึกษา ทุนความร่วมมือระหว่างภายใต้ MOU

          - ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน  สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร

          - ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ สนับสนุนหน่วยงานระดับปฏิบัติโดยต้องเป็นการทำวิจัยที่เน้นตอบ

          - ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

วิธีเขียนขอทุนวิจัย

University Ranking