บริการยืมระหว่างสถาบัน (ILL)

บริการยืมระหว่างสถาบัน

การสืบค้นสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ

จากหน้าโฮมเพจห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสิ่งพิมพ์ต่างๆ ดังนี้

ค้นหนังสือ/งานวิจัย จาก

  • สหบรรณานุกรม UC: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรที่สามารถให้บริการสมาชิกได้ใช้ร่วมกัน สมาชิกสามารถสืบค้นรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
  • ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ที่สามารถให้บริการสมาชิกใช้ร่วมกันโดยเข้าใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐ สมาชิกสามารถเข้าสืบค้นได้รายชื่อ พร้อมบทคัดย่อ รวมทั้งการเข้าอ่านได้ทั้งเล่มด้วยตนเอง
  • แหล่งข้อมูลอื่นๆ: สามารถค้นหารายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ จากระบบสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่าย Internet ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง

คำแนะนำในการยืม-คืนหนังสือ ณ ห้องสมุดอื่นๆ

  1. นำแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรงทางเข้าห้องสมุดอื่นๆ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการในการเข้าใช้สำหรับห้องสมุดบางแห่ง
  2. กรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการยืมในแบบฟอร์มฯ ให้ตรงกันทั้งแผ่นแรกและแผ่นสำเนา
  3. รับตัวเล่มหนังสือ พร้อมแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนาคืนมากับตัวเล่ม
  4. เมื่อต้องการคืนตัวเล่ม ให้นำส่งคืนที่ห้องสมุดนั้นๆ พร้อมแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนา
  5. เมื่อรับคืนแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนาที่ใช้บริการแล้ว ให้นำส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2
  6. แบบฟอร์มฯ ที่หมดอายุหรือไม่ได้ใช้ ให้ส่งคืน หรือต่ออายุได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2