สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
OPAC คืออะไร
3 เมนูหลักใน OPAC มีอะไรบ้าง
ข้อมูลทางบรรณานุกรม
       มีลักษณะอย่างไร

สถานภาพของทรัพยากร
       สารสนเทศ (Status) ที่ผู้ใช้
       ควรทราบ

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
       รู้ไว้ได้ประโยชน์

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
OPAC คืออะไร

 

          OPAC (Online Public Access Catalog) คือ ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดโดยใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับ OPAC ของสำนักหอสมุดกลางนี้ สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมห้องสมุดรวม 3 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้หอสมุด มศว องครักษ์ จะเรียกระบบสืบค้นนี้ว่า IPAC (Internet Public Access Catalog)
ซึ่งต่างจาก OPAC ตรงที่สามารถ
เชื่อมโยงสู่อินเทอร์เน็ตได้จากหน้าจอที่สืบค้น

 ทำไมต้องสืบค้น OPAC
           เพื่อทราบว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการหรือไม่
          
เพื่อทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากร
             สารสนเทศก่อนตัดสินใจคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
           เพื่อทราบเลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ
           ก่อนที่จะไปหาตัวเล่มบนชั้น

           เพื่อใช้บริการอัตโนมัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
             ได้แก่ การจอง การยืมต่ออัตโนมัติ การตรวจสอบข้อมูลการยืม และการรวบรวม
             รายการบรรณานุกรม

  จะใช้ OPAC ได้ที่ใด
          
สืบค้นผ่านคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการภายในห้องสมุด หรือ
           สืบค้นผ่านคอมพิวเตอร์จากที่ใดก็ได้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเข้าใช้จากเว็บไซต์
             ของสำนักหอสมุดกลางที่ http://lib.swu.ac.th จากเว็บไซต์ของหอสมุด มศว
             องครักษ์ที่ http://oklib.swu.ac.th หรือเข้าถึง OPAC โดยตรงได้ที่
             http://library.swu.ac.th

 

เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง
เว็บไซต์ของหอสมุด มศว องครักษ์
หน้าจอ OPACสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ปรับปรุงล่าสุด
Fri, 7/5/10
จัดทำโดย นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง และ นางสาวอัมพร ขาวบาง
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02 2584002-3, 02 6495000 ต่อ 5382
โทรสาร 02 2604514

library@swu.ac.th
Copyright 2009 © SWU
Central Library