สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง
       หัวเรื่อง

     ทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง
     สืบค้นจากเลขเรียกหนังสือ

สืบค้นปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
สืบค้นบทความวารสารภาษาไทย
แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สืบค้นด้วยคำสำคัญ
เมนู Keyword สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป

          เป็นการสืบค้นข้อมูลด้วยคำหรือกลุ่มคำที่เป็นประเด็นหลักของเรื่องที่ต้องการ โดย
คำหรือกลุ่มคำที่ใช้ค้นนั้นจะปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆ ของบรรณานุกรม ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อชุด หรือทุกส่วนของรายการบรรณานุกรมก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการสืบค้นจากส่วนใด ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องกำหนดคำสำคัญที่ใช้ค้นให้ตรงประเด็นที่ต้องการ
[ ข้อแนะนำในการกำหนดคำค้น ]

 
หน้าจอเมนู Keyword
  เพื่อดูภาพขยาย
    1  =  พิมพ์คำสำคัญลงในช่องทางการสืบค้นที่ต้องการ
   General Keyword = ค้นจากทุกช่องทาง [ตัวอย่าง]
   Title Keyword = ค้นจากชื่อเรื่อง [ตัวอย่าง]
   Author Keyword = ค้นจากชื่อผู้แต่ง(ใส่เฉพาะชื่อ หรือนามสกุลก็ได้)[ตัวอย่าง]
   Subject Keyword = ค้นจากหัวเรื่อง [ตัวอย่าง]
   Series Keyword = ค้นจากชื่อชุด [ตัวอย่าง]

        กรณีต้องการใช้คำค้นมากกว่า 1 คำใน 1 ช่องทางเพื่อให้ผลการค้นเจาะจงยิ่งขึ้น
             ให้เว้นวรรค 1 ระยะระหว่างคำ เช่น

บทเรียนสำเร็จรูป ภาษาไทย

     2  =  Limits คือ การจำกัดประเภททรัพยากรสารสนเทศ หรือ สถานที่จัดเก็บทรัพยากร
             สารสนเทศที่ต้องการค้น
(สามารถจำกัดภายหลังได้ในหน้าจอแสดงผลการสืบค้น)
   Book = หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
   Thesis = ปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
   Journal = รายชื่อวารสาร / นิตยสาร
   Audio Visuals = โสตทัศนวัสดุ
   E-Book = หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
   Central Library = จัดเก็บที่สำนักหอสมุดกลาง
   Ongkharak Library = จัดเก็บที่หอสมุด มศว องครักษ์
   Medical Library = จัดเก็บที่ห้องสมุดคณะแพทย์ฯ
   Fac of Pharmacy = จัดเก็บที่ห้องสมุดคณะเภสัชฯ
   Chonprathan Hospital Library = จัดเก็บที่ห้องสมุด
        โรงพยาบาลชลประทาน

     3  =  User defined limits คือ การจำกัดขอบเขตการสืบค้นอื่นๆ
 Dissertation = กำหนดสาขาวิชาของปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 Pubdate = กำหนดปีพิมพ์ที่ต้องการ

    4 =  Sorting คือ กำหนดลำดับการจัดเรียงผลการสืบค้น ได้แก่ จัดเรียงตามปีพิมพ์
                ชื่อเรื่อง และชื่อผู้แต่ง (
สามารถจำกัดภายหลังได้ในหน้าจอแสดงผลการสืบค้น)

    Pubdate Ascending = จัดเรียงจากปีพิมพ์เก่าไปหาปีพิมพ์ล่าสุด
   Pubdate Descending = จัดเรียงจากปีพิมพ์ล่าสุดไปหาปีพิมพ์เก่า
   Title Ascending = จัดเรียงจากชื่อเรื่องตามลำดับอักษร ก-ฮ  A-Z
   Title Descending = จัดเรียงจากชื่อเรื่องตามลำดับอักษร ฮ-ก Z-A
   Authors Ascending = จัดเรียงจากชื่อผู้แต่งตามลำดับอักษร ก-ฮ  A-Z
   Authors Descending = จัดเรียงจากชื่อผู้แต่งตามลำดับอักษร ฮ-ก Z-A

     5  =  Other Sources คือ คลิกเลือกหากต้องการสืบค้นจากห้องสมุดอื่นๆ ไปพร้อมกัน
     6  =  Go คือ คลิกเพื่อสืบค้น


     หมายเหตุ  
          •  ในการสืบค้นแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องจำกัดผลการค้นครบทุกช่องก็ได้                           ขึ้นอยู่กับความต้องการ
          •  ข้อ 2 และ ข้อ 4 ควรจำกัดภายหลังในหน้าจอแสดงผลการสืบค้น

 


 ตัวอย่างการสืบค้นโดยใช้เมนู Keyword

ต้องการสืบค้นเรื่องเกี่ยวกับ “การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ”
คำสำคัญที่ใช้สืบค้น คือ “สมุนไพร” และ “สุขภาพ”
ในที่นี้เลือกค้นจากชื่อเรื่อง       1  =  พิมพ์คำค้นในช่องชื่อเรื่อง
      2  =  คลิก Go เพื่อสืบค้น หน้าจอแสดงรายการผลการสืบค้น


เพื่อดูภาพขยาย
         จากหมายเลข 1 แสดงจำนวนผลการค้นจำนวน 38 รายการ ที่มีคำว่า “สมุนไพร” และ “สุขภาพ” อยู่ในชื่อเรื่อง         
                 หากผลการค้นที่ได้ไม่ตรงความต้องการ สามารถกลับไปปรับเปลี่ยนแก้ไข
                   คำค้นใหม่ได้ี่หมายเลข 2 Refine Search
                 หากต้องการจัดเรียงผลการสืบค้นที่ได้ตามปี ชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้แต่ง ให้คลิกที่
                  
มายเลข 3
Sort by
                 หากต้องการจำกัดประเภททรัพยากรสารสนเทศ หรือ สถานที่จัดเก็บ
                   ทรัพยากรทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ต้องการจำกัดเฉพาะ Thesis

                   ทำได้โดยคลิกที่
หมายเลข 4 Limit by
                     หากผลการค้นที่ได้ตรงความต้องการแล้วในส่วนหมายเลข 5 ที่แสดงข้อมูล
                       โดยย่อ
ให้คลิกรายการที่ต้องการเพื่อดูข้อมูลทางบรรณานุกรม
และที่จัดเก็บ
                   [ รายละเอียด ]

                 หากต้องการรวบรวมรายการบรรณานุกรม [ วิธีการ ] ให้คลิกที่
                       หมายเลข 6 Add to my list

                 หากต้องการดูผลการสืบค้นหน้าถัดไป ให้คลิกที่หมายเลข 7


ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลการสืบค้นหลังจากจำกัดผลการสืบค้นเฉพาะ Thesis หรือ
ปริญญานิพนธ์

         พบ
6 รายการ จากทั้งหมด 38 รายการ


 
 
 
 
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ปรับปรุงล่าสุด
Fri, 7/5/10
จัดทำโดย นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง และ นางสาวอัมพร ขาวบาง
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02 2584002-3, 02 6495000 ต่อ 5382
โทรสาร 02 2604514

library@swu.ac.th
Copyright 2009 © SWU
Central Library