ปีงบประมาณ 2561

+ คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 

+ โครงการห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561

+ แผนการโครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง  ประจำปีงบประมาณ 2561

+ นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง  ประจำปีงบประมาณ 2561

+ แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง  ประจำปีงบประมาณ 2561

+ แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง  ประจำปีงบประมาณ 2561

+ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว  ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ปีงบประมาณ 2560

คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนการโครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง

นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง

แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง

แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส สำนักหอสมุดกลาง

นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง

แผนการโครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง

+ มาตรการห้อสมุดสีเขียว  สำนักหอสมุดกลาง

+ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว

+ แบบตรวจประเมินพื้นที่ตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว

+ แนวการตรวจประเมินพื้นที่ตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว

สรุปการประเมินผลโครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2559

รายงานการสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

+ คณะกรรมการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง

+ นโยบายการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง

+ แผนการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง

+ มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง

+ คู่มือประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

คณะกรรมการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง

นโยบายการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง

มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง

+ คู่มือประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2557

 ปีงบประมาณ 2556

+ คณะกรรมการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง
+ นโยบายการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง
+ โครงการประหยัดพลังงานและแผนการดำเนินงาน
+ มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง
+ สรุปโครงการประหยัดพลังงานงบประมาณ 2555
+ คู่มือประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2556
+ การประกันคุณภาพการศึกษา_การประหยัดพลังงาน (ตัวบ่งชี้ มศว 7.7.1)
     - รายงานการประเมินตนเอง 
   
 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีงบประมาณ 2555

+ คณะกรรมการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง
+ แผนการดำเนินการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2555
+ นโยบายการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง
+ มาตรฐานการประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง
+ ตารางเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2555

+ คู่มือประหยัดพลังงาน สำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2555

+ การประกันคุณภาพการศึกษา_การประหยัดพลังงาน (ตัวบ่งชี้ มศว 7.7.1)
รายงานการประเมินตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา