ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ หัวข้อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ตัวแทนคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการประกวดในวันที่ 27 เมษายน 2561

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการประกวดผ่านทางเฟซบุ๊คของสำนักหอสมุดกลางในวันที่ 30 เมษายน 2561

4

 

 

 

 

 

 

 

การมอบรางวัล
การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติมอบรางวัลโดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2561 มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
- ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท
ชื่อผลงาน “อยากให้โลกนี้ไม่มีพลาสติก (Just Say NO PLASTIC)”
นางสาวเนตรนภา ขัตติยะวงศ์
นางสาวศุกัญยาภัทร์ ทิวารัตน์ปภณ
นางสาวจันทร์นุภา จักรหนึ่ง
นางสาวฉัตรสุรางค์ ไวยกัญหา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา

2

https://www.youtube.com/watch?v=D-yJcpY5SRw

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
ชื่อผลงาน “ในใจ”
นายนพพร มาลารักษ์ เอกประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

3

https://www.youtube.com/watch?v=VLnx3nt3dVQ

 ————————————————————————————————————————————————————————–

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ ณ ธนาคารขยะ จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

โครงการห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ ณ ธนาคารขยะ ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 โดยมีบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดองครักษ์ร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวม 38 คน

รายละเอียดการดูงาน

ผลการประเมินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 

ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องประชุมชั้น 1 และลานพลาซ่า ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 47 คน

สรุปผลประเมินกิจกรรม

ภาพกิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

 

กิจกรรมการทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2560 

โครงการห้องสมุดสีเขียวได้จัดกิจกรรมการทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่ชั้น 6  ห้องสมุดองครักษ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวน 22 คน ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่ชั้น 1 – 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวน 54 คน

สรุปผลประเมินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ณ สำนักหอสมุดกลาง

 

ภาพกิจกรรม ณ ห้องสมุดองครักษ์

 

กิจกรรมประกวดคำขวัญอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมประกวดคำขวัญ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 37 คนมีคำขวัญส่งเข้าประกวดทั้งหมดรวม 72 คำขวัญ

สรุปผลกิจกรรม

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการห้องสมุดสีเขียวได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน” ณ สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์ มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 76 คน

 
 
ภาพกิจกรรม ณ สำนักหอสมุดกลาง

 

 
ภาพกิจกรรม ณ ห้องสมุดองครักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2559

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3  ณ ชั้น 6 หอสมุด มศว องครักษ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

โครงการห้องสมุดสีเขียวได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 ณ ชั้น 6 หอสมุด มศว องครักษ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน

ผลการประเมินกิจกรรม

 

กิจกรรม Green Library for Life

โครงการห้องสมุดสีเขียวได้จัดกิจกรรม Green Library for Life เพื่อรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่

1. กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋องน้ำอัดลมตามจุดต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยจัดวางกล่องรับบริจาค ตลอดภาคการศึกษา 2/2558 รวมถึงจัดแสดงแผ่นป้าย/นิทรรศการแสดงข้อมูลเกี่ยวการการทำขาเทียมจากวัสดุอะลูมิเนียม และจัดส่งให้กับกรมควบคุมมลพิษโดยโครงการ “ไปรณีย์ไทย ชวนคนไทย ส่งวัสดุอัลลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม สำหรับผู้พิการที่ขาดแคลน ฟรี”

2. กิจกรรมส่งเสริมการแยกขยะในอาคาร จัดทำถังแยกขยะเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการตระหนักถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะโดยจัดตั้งถังแยกขยะไว้ตามจุดต่างๆภายในห้องสมุดทั้งสำนักหอสมุดกลางและหอสมุด มศว องครักษ์

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ณ ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 6-30 มิถุนายน 2559

โครงการห้องสมุดสีเขียวได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ณ ชั้น 5สำนักหอสมุดกลาง ระหว่างวันที่ 6-30 มิถุนายน 2559โดยครั้งนี้ในแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 ดำเนินการจัดเรียงหนังสือภาษาไทยหมวด 300-500

ช่วงที่ 2 ดำเนินการพิจารณาหนังสือจำหน่ายออกและหนังสือใช้น้อยหนังสือเก่าชำรุดและผลงานอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อส่งทำดิจิทัลหนังสือภาษาไทยหมวด 300

ช่วงที่ 3 ทำความสะอาดชั้นหนังสือภาษาไทยหมวด 300-500 และพื้นที่ชั้น 5 ได้แก่ คอมพิวเตอร์สืบค้น ห้องศึกษาค้นคว้าและขอบหน้าต่างโดยรอบ

ผลการประเมินกิจกรรม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการขยะ” ณ ชั้น 7 หอสมุด มศว องครักษ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

โครงการห้องสมุดสีเขียวได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการขยะ” ณ ชั้น 7 หอสมุด มศว องครักษ์ วิทยากรโดย ดร. สมมาส แก้วล้วน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ศรีรมรื่น อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางและหอสมุด มศวองครักษ์ และบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วม จำนวน 42 คน

ผลการประเมินกิจกรรม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่อง “อนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า…ทำได้ไม่ยาก” ณ ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 22 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่อง “อนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า…ทำได้ไม่ยาก” ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฉายสินธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมผู้ช่วยวิทยากรโดยนายดำรงค์ พูลดำริห์ บุคลากรประจำภาควิชาวิศวกรเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางและหอสมุด มศว องครักษ์เข้าร่วม จำนวน 80 คน

กิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง “งานระบบบริหารจัดการน้ำและขยะ” ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง “งานระบบบริหารจัดการน้ำและขยะ” ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยทางกองกายภาพฯ ได้พาคณะดูงานซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการโครงการฯ และบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางและหอสมุด มศว องครักษ์ จำนวน 50 คน ขึ้นรถรางเพื่อนำชมระบบการบริหารจัดการขยะ (ธนาคารขยะ) การจัดทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ และการบริหารจัดการน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการประเมินกิจกรรม

กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์พลังงาน

โครงการห้องสมุดสีเขียวได้จัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์พลังงานในหัวข้อ “การประหยัดพลังงาน” มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 19 ชิ้น จากผู้เข้าร่วมจำนวน 14 คน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวฑารัตน์ ฮิซาเอะ ทานากะ คณะมนุษยศาสตร์เอกสารสนเทศศึกษา รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวธมลวรรณ อริยะ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพื่ออาชีพ รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายณัฐภัทร จรเจนวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์เอกคณิตศาสาตร์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกนกกร เจริญสรรพกิจ คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ ส่วนผลงานที่เหลือนั้น เพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้เข้าร่วมจึงเปิดให้มีการโหวตผ่านทางเฟซบุ๊คของสำนักหอสมุดกลางซึ่งผลงานที่ได้รับการโหวตสูงที่สุดลำดับที่ 1 ได้แก่ นายศรัณญ์จักรี ฤกษ์ฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวประภัสสร กังรวมบุตร คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ และลำดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวชิดชนก จินตนาวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัลโดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางในวันที่ 21 มีนาคม 2559

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ โครงการป่าในกรุง สถาบันปลูกป่า ปตท. วันที่ 9 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ตัวแทนคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ โครงการป่าในกรุง สถาบันปลูกป่า ปตท. เขตประเวศ กรุงเทพฯ จัดโดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ สำนักหอสมุดกลาง

โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การศึกษาดูงานอาคารเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ตัวแทนคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “การศึกษาดูงานอาคารเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโดยศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย มศว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ณ ชั้น 7 หอสมุด มศว องครักษ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2558

โครงการห้องสมุดสีเขียวได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ณ ชั้น 7 หอสมุด มศว องครักษ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559 มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 22 คน

ผลการประเมินกิจกรรม

 

ปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมศึกษาดูงานการประหยัดพลังงานโรงพยาบาลพญาไท 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2558

กิจกรรมซ้อมหนีไฟ วันที่ 23 เมษายน 2558

กิจกรรมการอบรมประหยัดพลังงาน วันที่ 17 มีนาคม 2558

ปีงบประมาณ 2554

ศึกษาดูงานประหยัดพลังงาน วันที่ 10 ต.ค. 2554