SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด         เชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN  
  

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 
      หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System -ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
      **ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์**

      arrow icon resize วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
 Academic Search Complete   วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อ ดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
ครอบคลุม: Animal Science,  Anthropology,  Area Studies,  Astronomy,  Biology,  Chemistry, Civil Engineering,  Electrical Engineering,  Ethnic & Multicultural Studies,  Food Science,  General Science,  Geography,  Geology,  Law,  Materials Science,  Mathematics,  Mechanical Engineering,  Music,  Pharmaceutical Sciences,  Physics,  Psychology,  Religion & Theology,  Veterinary Science,  Women's Studies,  Zoology, and More…
 
วิธีการสืบค้น       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1        วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert          ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

ABI/INFORM Collection  

บทความฉบับเต็มจากวารสารทั่วโลกมากกว่า 1,100 รายชื่อ ได้ตั้งแต่ปี 1971-ปัจจุบัน รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท ภายในฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลย่อย 3 ฐานข้อมูล ได้แก่

      1. ABI/INFORM Global เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการจากวารสารจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 รายชื่อ

      2. ABI/INFORM Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม จากวารสารและสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 1,900 รายชื่อ

      3. ABI/INFORM Dateline เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 190 รายชื่อ


นอกจากนี้ยังให้บริการวิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 18,000 รายการด้วย
หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up/Login) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น

ครอบคลุม: Business,  Economic Conditions,  Corporate Strategies,  Management Theory,  Management  Techniques,   Business Trends,  Competitive Landscape and Product Information,  Accounting,  Finance,  More…
 
วิธีการสืบค้น         การเข้าใช้งานผ่าน Mobile     
TIP             ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

Communication & Mass Media Complete  

ฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ 1) CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ 2) Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่นๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการวิจัยและการอ้างอิง ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อ เอกสารฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง บทความฉบับเต็มในฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 300,000 บทความ ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915

นอกจากนี้ยังรวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสาร ประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียน ในฐานข้อมูล
*เข้าใช้ได้งานถึงมกราคม 2561*

ครอบคลุม: วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์
 วิธีการสืบค้น        ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

Education Research Complete

แหล่งทรัพยากรสารสนเทศสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา ให้บริการดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารมากกว่า 2,300 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,400 ชื่อ และรวมถึงหนังสืออีกกว่า 550 รายการ
*เข้าใช้ได้งานถึงมกราคม 2561*
ครอบคลุม: การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเรื่องอื่นๆ ทางการศึกษา เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ
 
วิธีการสืบค้น        วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1
วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2        วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert
ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

Emerald Management 

  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 94 ชื่อ ด้านการเงินและการจัดการ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ถึงปีค.ศ.1994 แสดงผลทั้งในรูปแบบ HTML และ PDF สามารถดาวน์โหลดบทความและสั่งพิมพ์ได้ ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากลงทะเบียนเข้าใช้ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิในการสร้าง My Profile ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวในการสืบค้นและตั้งค่าต่างๆ ได้แก่ เก็บรายชื่อวารสารที่ชื่นชอบสนใจ (Your Favorites) เก็บบทความที่สืบค้นไว้ (Marked lists) และบริการรับข่าวสารต่างๆ (Emerald Alert) บริการแจ้งบทความวารสารใหม่ๆ ที่สนใจ, Save Search Alert แจ้งบทความตามคำค้นที่ได้เคยสืบค้นไว้ เป็นต้น
**สามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยลงทะเบียนครั้งแรกในเครือข่าย

ครอบคลุม: Accounting, Finance (39 ชื่อ) & Economics และ Business, Management and Strategy (53 ชื่อ)
 
วิธีการสืบค้น1        วิธีการสืบค้น2
ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ  
H.W. Wilson 12 Subject
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 3,000 ชื่อ เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
ครอบคลุม: Agriculture,  Applied Science,   Arts,  Biological Science,  Business,  Education,  General Science,  Humanity,  Library and Information Science,  Social Science,  Technology     
   
วิธีการสืบค้น      วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert         ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ
Sage Premier วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SAGE ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 854 ชื่อ เข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-ปัจจุบันแสดงผลในรูป HTML และ PDF
ครอบคลุม: Engineering, Health Science, Materials Science, Social Science & Humanities
  แนะนำฐานข้อมูล        วิธีการสืบค้น 
(เอกสารแนะนำที่ใช้อยู่เป็นการแนะนำหน้า Platform เก่า ส่วนเอกสารแนะนำการใช้ Platformใหม่ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ScienceDirect ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier มากกว่า 1,800 ชื่อ ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน
ครอบคลุม:
     1. Physical Sciences and Engineering : Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Earth and Planetary, Sciences, Energy, Engineering, Materials Science, Mathematics, Physics and Astronomy
      2. Life Sciences : Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry,Genetics and Molecular Biology, Environmental Science, Immunology and Microbiology, Neuroscience
      3. Health Sciences : Medicine and Dentistry, Nursing and Health Professions, Pharmacology,Toxicology and Pharmaceutical Science, Veterinary Science and Veterinary Medicine
      4. Social Sciences and Humanities : Arts and Humanities, Business,Management and Accounting, Decision Sciences, Economics, Econometrics and Finance, Psychology, Social Sciences
  
ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ   
วิธีการดูว่าหนังสือใดดู Fulltext ได้หรือไม่   
วิธีการสืบค้นวารสาร
วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)1    
วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)2
SpringerLink

    วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer โดยให้บทความวารสารบับเต็มของวารสารไม่น้อยกว่า 2,065 ชื่อ และดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน
    หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up/Login) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น
**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน
ครอบคลุม: Biomedical Sciences(1ชื่อ), Biomedicine(101ชื่อ), Business and Management(59ชื่อ), Chemistry(120ชื่อ), Computer Science(109ชื่อ), Criminology and Criminal Justice(10ชื่อ), Cultural and Media Studies(3ชื่อ), Dentistry(11ชื่อ), Earth Sciences(110ชื่อ), Economics(76ชื่อ), Economics&Management Science(1ชื่อ), Education(54ชื่อ), Energy(5ชื่อ), Engineering(182ชื่อ), Environment(43ชื่อ), Finance(6ชื่อ), Geography(12ชื่อ), History(3ชื่อ), Humanities and Social Sciences, Multidisciplinary(1ชื่อ), Law(19ชื่อ), Life Sciences(250ชื่อ), Linguistics(15ชื่อ), Literature(3ชื่อ), Materials Science(62ชื่อ), Mathematics(171ชื่อ), Material Science(3ชื่อ), Medicine(2ชื่อ), Medicine & Public Health(403ชื่อ), Pharmacy(4ชื่อ), Philosophy(56ชื่อ), Physics(141ชื่อ), Political Science and International Relations(8ชื่อ), Psychology(71ชื่อ), Religious Studies(1ชื่อ), Social Sciences(77ชื่อ), Statistics(22ชื่อ)
  วิธีการสืบค้น          TIP          ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ 

Taylor & Francis Online 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Sport Leisure & Tourism ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis จำนวน 60 ชื่อ
ครอบคลุม:  Leisure, Sport, & Tourism
 รายชื่อวารสารที่บอกรับ
วารสารบอกรับแบบแยกชื่อ/ได้สิทธิ์การเข้าใช้
 Wiley Online Library วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ ได้
ครอบคลุม: Behavior Analysis,  Child Development,  Ecology,  Education, Finance,  Humanities,  Psychology,  Social & Behavioral Sciences,  Mathematic
 รายชื่อวารสารที่บอกรับ
สำนักพิมพ์อื่น

Critical Studies in Media Communication

วารสารด้านการสื่อสารมวลชน
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปี ค.ศ.2017 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

CyberPsychology, Behavior and Social Networking

วารสารด้านพฤติกรรม จิตวิทยา และเครือข่ายสังคม
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปี ค.ศ.2017 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

Educational Media International

วารสารด้านสื่อการศึกษา

International Journal of Performance Arts and Digital Media

วารสารด้านสื่อดิจิทัลและศิลปการแสดง
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปี ค.ศ.2017 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว
Journal for Research in Mathematics Education (๋JRME) วารสารการวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์
Language วารสารด้านภาษา
Linguistic Inquiry วารสารด้านภาษาศาสตร์
Mathematics Teacher Educator วารสารด้านการสอนคณิตศาสตร์
Teaching Children Mathematics วารสารด้านการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก

 

       arrow icon resize หนังสือ/ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

ABI/INFORM Collection  

นอกจากจะให้บริการวารสารจากฐานข้อมูลสำคัญทางด้านธุรกิจและการบริการจัดการจำนวน 3 ฐาน ซึ่งได้แก่ ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade & Industry และ ABI/INFORM Dateline แล้ว ยังให้บริการวิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 18,000 รายการ อีกด้วย

หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (My Search) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น

ครอบคลุม: Business,  Economic Conditions,  Corporate Strategies,  Management Theory,  Management  Techniques,   Business Trends,  Competitive Landscape and Product Information,  Accounting,  Finance,  More…
   วิธีการสืบค้น       การเข้าใช้งานผ่าน Mobile       TIP
 Books24x7
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงาน กรณีศึกษา และวีดิทัศน์ (video streaming) จำนวนมากกว่า 26,800 ชื่อ จากประสบการณ์ของผู้แต่งชั้นนำและสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลกกว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ 50 Lessons, Elsevier Science and Technology, John Wiley, Cengage Learning, World Scientific, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Blackwell เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน ธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถคัดลอกหรือพิมพ์ผลได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ เนื่องจากการแสดงผลเป็น HTML ยกเว้นวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์และใส่โน้ตได้เช่นกัน
**ในการเข้าใช้ทุกครั้งจะต้อง login ก่อนเสมอและสามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนในเครือข่ายก่อนเพื่อให้ระบบประมวลผลให้ได้ ID สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป**
ครอบคลุม: 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
       1. ITPro มากกว่า 13,000 ชื่อ ครอบคลุม Business & Culture, Certification & Compliance, Computer Science, Databases, Desktop & Office Applications, Enterprise Computing, Graphic Design & Multimedia, Hardware, IBM Technologies, Internet & Web Development, Programming Languages, Operating Systems, Oracle Technologies, ReferencePoint Suites, Networks & Protocols, Security, Software Engineering, Telecommunications
       2. BusinessPro มากกว่า 12,000 ชื่อ ครอบคลุม Business Skills, Corporate Case Studies & Interviews, Employee Training & Development, Finance & Accounting, Hospitality & Tourism, Human Resource, International Business, Management & Leadership, Marketing & Sales, Project Management, Quality & Manufacturing Management, Social Media, Sustainability, Team Skills, Technology in Business
       3. FinancePro มากกว่า 1,800 ชื่อ ครอบคลุม Accounting, Certification Prep, Economic Influences, Government & Non-Profit, Investing, Real Estate, Selling Financial Services, Venture Capital
       4. EngineeringPrO มากกว่า 5,000 ชื่อ ครอบคลุม Aerospace, Automotive, Bioengineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Tools, Electrical & Electronic Engineering, Engineering General, Environmental Engineering, Food&Colour Chemistry, Industrial,Manufacturing & Operational Systems, Marine Engineering, Materials Science, Mathematics, Mechanical Engineering, Nanotechnology, Nuclear Engineering, Optical Engineering, Petroleum,Mining & Geological, Physics, Safety & Health, Software Engineering, Sustainability, Systems Engineering, Telecommunications
   วิธีการสืบค้น          การเข้าใช้งานผ่าน Mobile
Proquest Dissertation &Theses Global     วิทยานิพนธ์สหสาขาวิชาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกา รวมถึงอังกฤษและไอแลนด์ มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการเอกสารฉบับเต็ม มากกว่า 1.4 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997–ปัจจุบัน รายละเอียดมีดังนี้
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1637
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1980
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปีค.ศ. 1988
     ● ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง
     ● หากต้องการสืบค้นฐานข้อมูลย่อยอื่นๆ ของ Proquest สามารถสืบค้นได้ที่ http://search.proquest.com/autologinซึ่งฐานข้อมูลย่อยประกอบด้วย 1) ABI/INFORM Complete 2) Proquest Dissertation&Theses Global 3) Proquest Health and Medical Complete และ 4)ebrary@ebook
หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (My Search) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น
ครอบคลุม: ทุกสาขาวิชา
  วิธีการสืบค้น           TIP          การเข้าใช้งานผ่าน Mobile

Sage Knowledge  

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสังคมศาสตร์ของสำนักพิมพ์ SAGE และในเครือ ประกอบด้วยหนังสือ หนังสืออ้างอิง เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และอื่นๆ มากกว่า 4,400 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1970-ปัจจุบัน (สัดส่วนปีที่ให้บริการ 2017=0.02% 2016=0.13% 2015=2.32% 2014=6.32% 2013=35.71% 2012=48.91% 1970-2011=6.32% สัดส่วนอัพเดทเมื่อสค 2515) แสดงผลในรูป PDF on Web และ HTML สามารถดาวน์โหลดได้ครั้งละบท พิมพ์บท คัดลอก และแชร์ได้

ครอบคลุม: การศึกษา วิธีวิจัยและการประเมินผล การให้คำปรึกษาและจิตวิทยาบำบัด ปรัชญา การบริหารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ภูมิศาสตร์ โลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  วิธีการสืบค้น              
ScienceDirect eBook   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 5,098 ชื่อครอบคลุม 19 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012-2017
ครอบคลุม:
Agricultural, Biological, and Food Science (>448ชื่อ), Biochemistry, Genetics & Molecular Biology (>312ชื่อ), Chemical Engineering (>263ชื่อ), Chemistry (>174ชื่อ), Computer Science (>430ชื่อ), Earth & Planetary Sciences (>203ชื่อ), Energy (>300ชื่อ), Engineering (>996ชื่อ), Environmental Science (>139ชื่อ), Finance (>114ชื่อ), Forensics (>193ชื่อ), Immunology & Microbiology (>102ชื่อ), Materials Science (>470ชื่อ), Mathematics (>114ชื่อ), Neuroscience (>224ชื่อ), Pharmacology, Toxicology & Pharmaceutical Science (>159ชื่อ), Physics & Astronomy (>63ชื่อ), Psychology (>141ชื่อ)
  
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว1
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว2    
วิธีการดูว่าหนังสือใดดู Fulltext ได้หรือไม่   
วิธีการสืบค้นหนังสือ           วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)1     
วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)2
ซื้อขาดแบบแยกชื่อ / ได้สิทธิ์การเข้าใช้
Cambridge Core   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมาให้บริการจำนวน 135 ชื่อ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้หนังสือและวารสารประเภท Open Access ได้ด้วย (เข้าใช้ Open Access โดยตรงได้ที่ https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access)
ครอบคลุม: Chemistry, Computer Science, Earth and Environmental Sciences, Education, Economics, Engineering, Language and Linguistics, Law, Management, Medicine, Philosophy, Physics, Politics and International Relations, Psychology, Sociology, Statistics and Probability
 วิธีการสืบค้น           รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดให้บริการ 
eBook Collection  ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 6,000 ชื่อประกอบด้วย
    1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล NetLibrary ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อจำนวน 5,962 ชื่อ ปีพิมพ์ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 2005 การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า ยืมอ่านแบบออฟไลน์ได้สูงสุด 7 วัน อ่านพร้อมกันได้ครั้งละ 1 คน
    2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อจำนวนมากกว่า 50 ชื่อ ยืมอ่านแบบออฟไลน์ได้ 30 วัน อ่านได้พร้อมกันครั้งละไม่เกิน 3 คน

วิธีการใช้งาน: สามารถอ่านได้ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่านสำหรับ PC และโปรแกรมอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ในการอ่านอื่นๆ (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตามอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เมื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล) ทั้งนี้ในการอ่านแบบออฟไลน์ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ จำนวนวันในการยืมอ่านและจำนวนคนในการเข้าใช้งานพร้อมกันในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกำหนดสิทธิของหนังสือแต่ละกลุ่มตามที่ระบุในข้อ 1-2
ครอบคลุม:  Arts & Architecture, Biographies & Memoirs, Business & Economics, Computer Science, Education, Engineering & Technology, Health & Medicine, History, Law, Literature & Criticism, Philosophy, Religion, Social Sciences, & More...
  วิธีการสืบค้น       แนะนำเพิ่มเติ่ม        วีดิทัศน์แนะนำการใช้
Gale Virtual Reference Library  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 19 ชื่อเรื่อง รวมหลายสาขาวิชา สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบ PDF และ HTML มีระบบการแปลภาษา อ่านออกเสียงรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์อ่านออกเสียงในรูปแบบ MP3 สามารถจัดพิมพ์ (ครั้งละบท) ดาวน์โหลด(ครั้งละบท) และอีเมลได้ และเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
ครอบคลุม:  Arts,  Business,  Education,  Environment,  Law,  Library Science,  Science,  Social Science,  Technology
iG Publishing eBook Library     

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ IG Publishing ซึ่งรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ จำนวนมากกว่า 1,550 ชื่อ สามารถพิมพ์ผล คัดลอก และดาวน์โหลด รวมถึงมี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา

การอ่านทำได้ 2 วิธี:
    1. อ่าน online ในเครือข่าย ซึ่งได้ทั้งผ่าน PC และ Mobile devices ต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของ Mobile device นั้น จะต้องอ่านผ่าน Browser เท่านั้น
    2. อ่าน Offline ผ่าน App ชื่อ IGP Reader ซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะ Mobile devices เท่านั้น (จะปรากฎ App ให้ Download ตอนที่คลิก check out หนังสือแต่ละเล่ม) สามารถอ่าน Offline ได้สูงสุดไม่เกิน 14 วัน และหนังสือเล่มเดียวกันจะสามารถ check out เพื่ออ่าน Offline ได้ครั้งละ 1 คน
ครอบคลุม: Arts&Recreation (50 ชื่อ), Computer Science, Information & General Works (245 ชื่อ), History & Geography (15 ชื่อ), Language (23 ชื่อ), Literature (30 ชื่อ), Philosophy & Psychology (30 ชื่อ), Religion (13 ชื่อ), Science (138 ชื่อ), Social Sciences (501 ชื่อ), Technology (705 ชื่อ)
   วิธีการสืบค้น

Oxford Scholarship Online (OSO)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักนักพิมพ์ Oxford University Press ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 19 รายชื่อ และทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 25 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ได้
  ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ
SpringerLink eBook
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer มากกว่า 1,600 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.2002-2004 ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลได้ทั้งเล่มหรือทีละบท โดยสามารถเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลดไว้อ่านได้ถาวร หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น
**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน
ครอบคลุม:  Architecture & Design(1ชื่อ),  Biomedicine(65ชื่อ),  Business and Management(63ชื่อ),  Chemistry(100ชื่อ),  Computer Science(450ชื่อ),  Criminology and Criminal Justice(6ชื่อ),  Cultural and Media Studies(15ชื่อ),  Dentistry(2ชื่อ),  Earth Sciences(32ชื่อ),  Economics(78ชื่อ),  Education(147ชื่อ),  Energy(3ชื่อ),  Engineering(287ชื่อ),  Environment(77ชื่อ),  Finance(9ชื่อ),  Geography(14ชื่อ),  History(15ชื่อ),  Humanities and Social Sciences, multidisciplinary(1ชื่อ),  Law(14ชื่อ),  Life Sciences(162ชื่อ),  Linguistics(10ชื่อ),  Literature(6ชื่อ),  Materials Science(18ชื่อ),  Mathematics(185ชื่อ),  Medicine & Public Health(175ชื่อ),  Pharmacy(2ชื่อ),  Philosophy(60ชื่อ),  Physics(138ชื่อ),  Political Science and International Relations(20ชื่อ),  Psychology(65ชื่อ),  Science(5ชื่อ),  Social Sciences(102ชื่อ),  Statistics(26ชื่อ),  Water(1ชื่อ)
Taylor & Francis ebooks (เดิม คือ CRCNetBASE)   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ CRC Press (ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล CRCNetBASE เดิม) คือหนึ่งในกลุ่มสำนักพิมพ์ของ Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำแถวหน้าของโลก ครอบคลุมหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือชุด ตำรา หนังสือเฉพาะด้าน โดยสำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการมากกว่า 7,110 ชื่อ
**เข้าใช้นอกเครือข่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนเป็น User ในเครือข่ายก่อน**
ครอบคลุม: Bioscience, Computer Science, Economics,Finance,Business & Industry, Engineering & Technology, Environment & Agriculture, Food Science & Technology, Health and Social Care, Information Science, Mathematics & Statistics, Medicine,Dentistry,Nursing & Allied Health, Physical Sciences, Politics & International Relations, Social Sciences 
   วิธีการสืบค้น
Wiley Online Library     หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 46 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ ได้
ครอบคลุม:  Business,Economics,Finance & Accounting, Chemistry, Computer Science & Information Technology, Life Sciences, Mathematics & Statistics, Medicine, Nursing,Dentistry & Healthcare, Social & Behavioral Sciences
    1) ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี และการจัดการ จำนวน 12 ชื่อ
    2) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 25 ชื่อ และ
    3) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 9 ชื่อ
  รายชื่อหนังสือที่ซื้อขาด 

 


         arrow icon resize บทคัดย่อและการอ้างถึง และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

ชื่อ รายละเอียด
Scopus  

 

 

ฐานข้อมูลบทคัดย่อและการอ้างอิง ครอบคลุมวารสารวิชาการมากกว่า 22,411 ชื่อ หนังสือด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 134,082 ชื่อ หนังสือชุดมากกว่า 539 ชุด และเอกสารการประชุมด้านวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์มากกว่า 7.7 ล้านรายการ และอื่นๆ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน จากสำนักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก เช่น Elsevier, Springer, Wiley-Blackwel, Taylor&Francis เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลต่างๆ และเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ครอบคลุม: Science,  Mathematics,  Engineering,  Technology,  Health and Medicine,  Social Sciences,  Arts and Humanities

  วิธีการสืบค้น1        วิธีการสืบค้น2

Web of Science

บรรณานุกรมและบทคัดย่อ การอ้างอิงและอ้างถึง รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการสืบค้นที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 9,700 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน 
เหมาะสำหรับ 
      1. ค้นหาบทความงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการทำวิจัย
      2. ค้นหาวารสารนานาชาติตามคำสำคัญเพื่อการตีพิมพ์ หรือใช้เป็นวารสารประกอบการเรียนการสอน
      3. ค้นหา Impact factor หรือ Ranking ของวารสารหรือตรวจสอบรายการวารสารนานานาชาติเพื่อประเมินคุณภาพวารสาร
      4. ค้นหาการอ้างถึงผลงาน
     หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign in) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน รวมถึงการใช้งาน EndNote Web
    *สามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการลงทะเบียนในเครือข่ายแต่ละครั้งจะมีอายุการใช้งานนอกเครือข่ายได้ 1 ปี และทุกครั้งหากมีการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกหลังจากเคยลงทะเบียนไปแล้ว อายุการใช้งานจะเริ่มนับ 1 ใหม่

ครอบคลุม:  Arts & Humanities,  Science,  Social Sciences

 
วิธีการสืบค้น1             TIP

วิธีการสืบค้น2(การอ้างถึงผลงานของบุคคลและสถาบัน)
วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น           การเข้าใช้งานผ่าน Mobile     
ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรที่บอกรับ
Web of Science for Research Discovery 
(เอกสารประกอบการอบรมจากสำนักพิมพ์วันที่ 24 สิงหาคม 2559
     

 


ฐานข้อมูลทดลองใช้   

ชื่อ รายละเอียด

-

 

-
-
-

                   


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access)
     
หมายถึงทรัพยากรสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นบทความ วารสาร หนังสือ ที่สามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) รวมถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดบอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนักพิมพ์

     arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
Buddhanet: Buddha Dharma Education Association INC  บริการหนังสือ และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการศึกษาทางพุทธศาสนา
Economics รวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ERIC รวมบทความทางด้านการศึกษา จัดทำโดย US Department of Education
German Journal of Psychiatry วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านจิตเวชของประเทศเยอรมัน
International Journal of Behavioral Development วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านพัฒนาการของมนุษย์ในทุกช่วงวัย
Journal of Human Resource วารสารด้านทรัพยากรมนุษย์
The International Association for Media and Communication Research: IAMCR รวม Open Access and Peer-reviewed Journals ด้าน Media and Communications ดูแลโดย INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MEDIA AND COMMUNICATION RESEARCH
Open Access Journals in Library & Information Science รวบรวม Open Access Journal ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Open Access Journals Search Engine (OAJSE): Information & Information Science รวบรวม Open Access Journal ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาไทย
วารสารกรมบังคับคดี วารสารกรมบังคับคดี ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

       arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ
Cambridge Core  บริการ Open Access Booksด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย Cambridge University Press มากกว่า 10 ชื่อ นอกจากนี้ยังรวมถึง Open Access Journals ด้วย
ภาษาไทย
โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์  คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกเสริมความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มากกว่า 14,000 ชื่อ (และอื่นๆ) ดำเนินการโดยโครงการส่งเสริมจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับสถาบัน Change Fusion เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย และ OpenDreamโดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
*เนื้อหาที่เผยแพร่ ถูกสงวนสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยเจ้าของเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ซึ่งเจ้าของเนื้อหาได้อนุญาตให้ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้หรือดัดแปลงต่อยอดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลชิ้นนั้นๆ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงต่อยอดโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไท
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำนักบริหารงานทะเบียน ให้บริการหนังสือ คู่มือต่างๆ ที่ว่าด้วยงานทะเบียนราษฎรซึ่งจัดทำโดยสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะ หนังสือสำหรับการเรียนการสอน หนังสืออ่านเพิ่มเติม เอกสารวิชาการ ไปจนถึงนิตยสาร ซึ่งจัดทำโดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Maruey eLibrary 

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 400 ชื่อ โดยห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมหนังสือด้านการออม การเงิน และการลงทุน รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งนี้ได้แบ่งหนังสืออกเป็นหมวดต่างๆ เช่น Personal Finance, Investor’s Corner เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น 
     วิธีการเข้าใช้: ใช้งานผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัย แต่ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป การเข้าใช้เปลี่ยนมาเป็นแบบ Log in ด้วย Username และ Password โดยสามารถใช้งานได้พร้อมกัน 3 อุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท๊บเล็ต รวมถึงใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS
      Username และ Password
             Username 1 : SETC-SWU01
             Username 2 : SETC-SWU02
             Password (เหมือนกันทั้ง 2 User) : 192321
หากมีข้อสงสัยหรือส่งภาพหน้าจอที่มีปัญหามาได้ที่ e-mail : MKRC@set.or.th

 รายชื่อหนังสือใหม่ปี 2560    คู่มือการค้นหาหนังสือ 
                คู่มือการใช้งานผ่านระบบ Android และ IOS 
                QR CODE สำหรับระบบ Android และ IOS

        arrow icon resize เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาไทย
D-Library, National Library of Thailand บริการสืบค้นเอกสารออนไลน์มากกว่า 2,600 รายการของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเข้าถึงข้อมูลมรดกภูมิปัญญาของชาติ(เอกสารฉบับเต็ม) ในรูปดิจิทัลซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทรัพยากรที่ทรงคุณค่า หนังสือหายาก หนังสือกรมศิลปากร เอกสารโบราณ วารสารและหนังสือพิมพ์เก่า หนังสือท้องถิ่น ภาพถ่าย โปสการ์ดหายาก องค์ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติ และอื่นๆ
ThaiManuscripts หอสมุดแห่งชาติอังกฤษเปิดให้บริการเอกสารโบราณของไทยมากกว่า 55 ชิ้น (ซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษ) ในรูปดิจิทัลผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยทางหอสมุดฯ เปิดเป็น Public Domian

                        
  

                   

 

 

 

 

 

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 49 guests and no members online


clear
Our website is protected by DMC Firewall!