บริการ ยืม - คืน

 

 

บริการยืม-คืน Circulation Services

เวลาให้บริการยืม-คืน

เปิดภาคเรียน

จันทร์-ศุกร์ 08.00-19.45 น.

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.45 น

ปิดภาคเรียน

จันทร์-ศุกร์ 08.00-15.45 น.

เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

ผู้มีสิทธิยืมวัสดุห้องสมุด

 1. นิสิต อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา และอดีตข้าราชการ มศว
 2. อาจารย์พิเศษ และพนักงานชั่วคราว

การเป็นสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก

กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น

 1. อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา และอดีตข้าราชการของ มศว : แสดงบัตรประจำตัวตามประเภท / หนังสือรับรองจากต้นสังกัด พร้อมรูปถ่ายจานวน 1 รูป
 2. นิสิต : แสดงบัตรนิสิต กรณีที่ยังไม่ได้บัตรนิสิต ให้ยื่นบัตรประชาชนแทน

บุคคลภายนอก กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ชั้น 1

 1. ค่าสมาชิกรายปี 300 บาท/ปี
 2. ค่าสมาชิกรายวัน 20 บาท/วัน
 3. ไม่สามารถยืมทรัพยากรออกนอกห้องสมุดได้ (สามารถถ่ายเอกสารภายในสำนักหอสมุดกลางได้ที่ชั้น 5)

การยืม

แสดงบัตรประจำตัวพร้อมวัสดุที่ต้องการยืมแก่เจ้าหน้าที่ประจาเคาน์เตอร์บริการ ณ จุดบริการต่างๆ ดังนี้

เคาน์เตอร์บริการยืมวัสดุ / สิ่งพิมพ์

 1. หนังสือทั่วไป / ปริญญานิพนธ์ / เอกสารพิเศษ / รับหนังสือจากห้องสมุดองครักษ์ มศว และคณะแพทย์ศาสตร์ / หนังสือจอง : เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2
 2. ยืมระหว่างห้องสมุด / ยืมหนังสือจากห้องสมุดองครักษ์ มศว และคณะแพทย์ศาสตร์ : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2
 3. ปริญญานิพนธ์อ้างอิง / หนังสือสารอง / หนังสือของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช : เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4
 4. วารสาร / นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ : เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3
 5. โสตทัศนวัสดุ : เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1

ยืมหนังสือต่ออัตโนมัติด้วยตนเอง

สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อ อัตโนมัติผ่านSWUDiscovery ได้ 1 ครัง้ (ยกเว้นเอกสารพิเศษที่ไม่ สามารถยืมต่อได้) และไม่สามารถยืมต่อ หากมีหนังสือค้างส่งหรือมีภาระหนี้สินกับทางห้องสมุด รวมถึงไม่ สามารถยืมต่อได้ในช่วงก่อนวันปิดภาคเรียน 7-14 วัน (ขึ้นอยู่กับประเภททรัพยากร) สอบถามข้อมูลเพิ่ม ที่ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม หรือเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชัน้ 2 และศึกษาข้อมูลได้จากแผ่นพับหรือคู่มือบน เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง

การคืน

ส่งคืน ณ จุด เดิมที่ยืมออก หรือส่งคืนลงตู้รับคืนหนังสือซึ่งอยู่บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 (คืนได้เฉพาะสิ่งพิมพ์) กรณีต้องการคืนหนังสือของห้องสมุดองครักษ์ มศว หรือคณะแพทยศาสตร์ สามารถส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 หรือตู้รับคืนหนังสือ สำหรับหนังสือยืมระหว่างห้องสมุด ส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามชั้น 2

กรณีทำทรัพยากรชำรุด / สูญหาย

ผู้ใช้หาทรัพยากรมาทดแทนที่มีประเภทหรือคุณภาพเท่าเดิมหรือดีกว่า หรือ ต้องชดใช้เป็นเงินจานวน 2 เท่าของราคาทรัพยากร หรือตามราคาประเมิน พร้อมค่าดำเนินการ 100 บาท/เล่ม (หากมีวันค้างส่ง ต้องชำระค่าปรับตามจำนวนวัน) โปรดติดตอ่ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2

 

ระเบียบการยืม
ประเภท
ของผู้ยืม
ชนิดของทรัพยากร จำนวน
(รายการ)
เวลา
(วัน)
ค่าปรับ
คณาจารย์ หนังสือทั่วไป 40
รายการ
90 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 14 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงาน
หนังสือทั่วไป 20
รายการ
14 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 14 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
บัณฑิตศึกษา หนังสือทั่วไป 30
รายการ
14 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 14 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
ปริญญาตรี หนังสือทั่วไป 20
รายการ
14 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 14 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
สมาชิกสมทบ
(อดีต ข้าราชการ มศว)
หนังสือทั่วไป 6
รายการ
60 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 14 5 บาท / เล่ม / วัน

 

ระเบียบการยืมเอกสารพิเศษ

ประเภทหนังสือ
ระยะเวลาให้ยืม
1. หนังสืออ้างอิง ที่ให้บริการ ณ ชั้น 2
1.1 สารานุกรม/พจนานุกรมทั่วไป เช่น พจนานุกรมไทย-อังกฤษ 1 วัน
1.2 หนังสืออ้างอิงทั่วไป/พจนานุกรมเฉพาะทาง เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น 3 วัน
2. หนังสือห้องกุหลาบ / หนังสือมุมพุทธธรรม / แบบเรียน 7 วัน
3. หนังสือห้องขจร / หนังสือห้องสาโรช / เอกสาร มศว งดยืมออก

* หมายเหตุ: เอกสารพิเศษประเภท ไม่อนุญาตให้ต่ออายุการยืม

 

 

สิทธิในการยืมจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของสมาชิก

ประเภทของสมาชิก จำนวนการยืม (รายการ)
อาจารย์ 40
ข้าราชการเกษียณอายุ 6
นิสิตปริญญาเอก 30
นิสิตปริญญาโท 30
นิสิตปริญญาตรี 30
นิสิตผู้ช่วยพยาบาล 6
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 20
พนักงานขั่วคราว 5
นักเรียนโรงเรียนสาธิต 5
สมาชิกบุคคลภายนอก (เฉพาะถ่ายเอกสารภายใน 1 วัน) 10

ระยะเวลาในการยืมจะขึ้นอยู่กับ สถานะของผู้ใช้บริการและประเภทของสิ่งพิมพ์

ประเภทของสมชิก ระยะเวลาการยืม (วัน)
หนังสือสั่วไป
อาจารย์ 90
ข้าราชการเกษียณอายุ 60
นิสิตปริญญาโท/ปริญญาเอก 30
นิสิตปริญญาตรี/หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 14
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 30
นักเรียนโรงเรียนสาธิต 14
ผู้ใช้ภายนอก 6
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ใช้ทุกประเภท 30
วารสาร / หนังสืออ้างอิง
ผู้ใช้ทุกประเภท 1 วัน เพื่อการถ่ายเอกสาร
จุลสาร
ผู้ใช้ทุกประเภท 14
หนังสือสำรอง/สื่อโสตทัศนวัสดุ
ผู้ใช้ทุกประเภท 3
VCD, DVD ภาพยนตร์, ซีดีเพลง /หูฟัง
ผู้ใช้ทุกประเภท 4 ชั่วโมง

อัตราค่าปรับ

 • ค่าปรับ 5 บาท/วัน / รายการ
 • สำหรับทรัพยากรที่มีกำหนดการยืมเป็นรายชั่วโมง ได้แก่ แผ่นภาพยนตร์ หูฟัง เครื่องเล่นทีวี ค่าปรับ 5 บาท/วัน/ชั่วโมง
 • สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก สามารถยืมทรัพยากรเพื่อการถ่ายเอกสารเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง หากส่งคืนเกินกำหนดส่ง ค่าปรับ 5 บาท/ชั่วโมง/รายการ

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จาก SWU Discovery Search

คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ/

 

 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการสืบค้น

 • Location : ระบุให้ทราบว่าหนังสือเล่มดังกล่าวถูกจัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดใด ดังนี้
  • Central Library : สำนักหอสมุดกลาง
  • Ongkharak Library : ห้องสมุดองครักษ์ มศว
  • Medical Library : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 • จดเลข Call No. : คือเลขเรียกหนังสือ
 • Status : ระบุให้ทราบถึงสถานะของหนังสือดังนี้
สถานะ ความหมาย
On Shelf ตัวเล่มอยู่บนชั้น
ปรากฏวันกำหนดส่งคืน มีผู้ยืมออก
Item Being Held มีผู้จองไว้
Shelving Cart หนังสือรอขึ้นชั้น
Bindery หนังสือชำรุด กำลังดำเนินการซ่อม
 • เมื่อได้รายการที่ต้องการ จดเลขเรียกหนังสือนำไปค้นทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นเก็บ
 • ยื่นบัตรประจำตัว ติดต่อขอยืมยืมที่เคาน์เตอร์ในชั้นที่ใช้บริการ
 • สามารถตรวจสอบวันกำหนดส่งได้จาก หลายช่องทางได้แก่
 • 1. Overdue Check จากเว็บไซต์ห้องสมุด
 • 2.Sign in เข้าสู่ระบบ My Library Card

  3. ตรวจสอบข้อมูลจาก SWU Mobile

ส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืน ห้องสมุดได้ 2 จุด

 1. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร หอสมุด
 2. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณอาคารบริหารกิจการหอพัก
ส่งคืนโดยไม่ต้องแนบบัตรใดๆ ไม่รับคืนที่เคาน์เตอร์บริการภายในห้องสมุด

สำหรับหนังสือที่มีตัวเล่มขนาดใหญ่ มีแผ่นซีดีประกอบ และ สื่อโสตทัศนวัสดุที่แตกหักได้ กรุณาส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการเท่านั้น เพื่อป้องกันการแตกหัก หากไม่สามารถส่งคืนได้ด้วยตนเอง สามารถส่งคืนได้ทางไปรษณีย์

ที่อยู่ 107 ห้องสมุดองครักษ์ มศว ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โดยถือวันประทับตราเป็นวันกำหนดส่ง

บริการรับคืนระหว่างหน่วยงาน

สำนักหอสมุดกลาง, ห้องสมุดองครักษ์ มศว , ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ร่วมมือกันบริการรับฝากคืนสิ่งพิมพ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่ายืมจากห้องสมุดใด สามารถส่งคืนได้ที่ห้องสมุดทั้ง 3 แห่ง

การดำเนินการหนังสือชำรุด/สูญหาย

 • ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทันทีที่พบว่า หนังสือชำรุด/สูญหายทั้งนี้เพื่อต่ออายุการยืมออกไปก่อนในระหว่างการดำเนินการหาตัวเล่ม
 • เลือกช่องทางการจัดหาตัวเล่มทดแทนกับเจ้าหน้าที่
  • หาซื้อมาทดแทนด้วยตนเอง
  • ให้ห้องสมุดดำเนินการจัดหาตัวเล่มให้ โดยมีค่าใช้จ่าย ราคาตัวเล่มจริง+ค่าส่ง
  • จ่ายค่าดำเนินการตัวเล่ม 100 บาท

 

 

 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์