บริการยืมระหว่างหน่วยงาน

 

 

บริการยืมระหว่างหน่วยงาน

สมาชิกสามารถขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดสาขา (ห้องสมุดองครักษ์) หรือห้องสมุดอื่นที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทั้งการไปใช้บริการด้วยตนเอง และการให้สำนักหอสมุดกลางเป็นผู้ดำเนินการให้

 

การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

 • การขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดสาขา (องครักษ์): สมาชิกติดต่อขอใช้บริการหนังสือจากห้องสมุดองครักษ์ หรือคณะแพทยศาสตร์ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2
 • การขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดอื่นที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: สมาชิกติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2 ซึ่งทำได้ 2 แบบ ได้แก่
  1. นำแบบฟอร์มฯ ไปใช้บริการด้วยตนเอง ณ ห้องสมุดที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มฯ
  2. สำนักหอสมุดกลางเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 

ระเบียบการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

 • ผู้ใช้บริการติดต่อขอแบบฟอร์มการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (พร้อมแสดงบัตรประจำตัว) ด้วยตนเอง ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2
 • แบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดต้องมีลายมือชื่อบรรณารักษ์ของห้องสมุดเป็นผู้ลงนามรับรองการยืม
 • แบบฟอร์มการยืมฯ มีอายุการใช้งาน 7 วัน นับจากวันที่ขอ หากต้องการใช้ต่อให้นาแบบฟอร์มฯ มาต่ออายุได้อีก 1 ครั้ง
 • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์มีสิทธิยืมหนังสือ / วิทยานิพนธ์ จากห้องสมุดอื่นได้ครั้งละ 3 รายการ สำหรับนิสิตปริญญาตรี ยืมได้ครั้งละ 2 รายการ หากต้องการยืมเพิ่ม ต้องคืนแบบฟอร์มฯ เดิมก่อน
 • ห้องสมุดผู้ให้ยืมเป็นผู้กำหนดจานวนวันที่ให้ยืมสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท และกำหนดค่าปรับในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งคืนหลังวันกำหนดส่ง
 • กรณีที่ยืมหรือทำสำเนาสิ่งพิมพ์จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าส่งไปรษณีย์ และค่าถ่ายเอกสาร ตามระเบียบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

 

แบบฟอร์มการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

 

ค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร/สิ่งพิมพ์

 • ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร (ขนาด A4) หน้าละ 2 บาท (หากเกิน 100 แผ่นๆ ที่ 101 เป็นต้นไป คิดแผ่นละ 1 บาท)
 • ค่าเอกสารฉบับเต็มที่สแกนไว้แล้ว
  1. บทความ เรื่องละ 50 บาท
  2. วิทยานิพนธ์ / หนังสือ เรื่องละ 100 บาท
 • ค่าบริการขอใช้ตัวเล่มฉบับจริง เล่มละ 100 บาท
 • ค่าส่งโทรสารหน้าเอกสาร (ขนาด A4)
  1. ส่งในกรุงเทพฯ หน้าละ 10 บาท
  2. ส่งไปต่างจังหวัด หน้าละ 30 บาท
 • ค่ารับโทรสารเอกสาร (ขนาด A4) หน้าละ 5 บาท
 • ค่าส่งอีเมล์หน้าเอกสาร (ขนาด A4)
  1. เอกสารข้อความ หน้าละ 10 บาท
  2. เอกสารมีภาพประกอบ หน้าละ 20 บาท
 • ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งในการรับและส่งตัวเล่มสิ่งพิมพ์ คิดค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
 • ค่ามัดจำในการดาเนินการ 100 บาท ทางห้องสมุดจะคืนให้เมื่อมารับสิ่งพิมพ์หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว

 

การสืบค้นสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ

จากหน้าโฮมเพจห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสิ่งพิมพ์ต่างๆ ดังนี้

ค้นหนังสือ/งานวิจัย จาก

 • สหบรรณานุกรม UC: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรที่สามารถให้บริการสมาชิกได้ใช้ร่วมกัน สมาชิกสามารถสืบค้นรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
 • ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ที่สามารถให้บริการสมาชิกใช้ร่วมกันโดยเข้าใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐ สมาชิกสามารถเข้าสืบค้นได้รายชื่อ พร้อมบทคัดย่อ รวมทั้งการเข้าอ่านได้ทั้งเล่มด้วยตนเอง
 • แหล่งข้อมูลอื่นๆ: สามารถค้นหารายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ จากระบบสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่าย Internet ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง

ค้นรายชื่อวารสาร จาก JournalLink :

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ร่วมกันจัดทาฐานข้อมูลการบอกรับวารสารและนิตยสารของห้องสมุดแต่ละแห่ง สมาชิกห้องสมุดแต่ละสถาบันสามารถตรวจสอบวารสารที่ต้องการได้ด้วยตนเองว่า วารสารที่ต้องการมีห้องสมุดใดในประเทศบอกรับบ้าง ได้ที่ http://www.journallink.or.th

 

คำแนะนำในการยืม-คืนหนังสือ ณ ห้องสมุดอื่นๆ

 1. นำแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรงทางเข้าห้องสมุดอื่นๆ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการในการเข้าใช้สำหรับห้องสมุดบางแห่ง
 2. กรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการยืมในแบบฟอร์มฯ ให้ตรงกันทั้งแผ่นแรกและแผ่นสำเนา
 3. รับตัวเล่มหนังสือ พร้อมแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนาคืนมากับตัวเล่ม
 4. เมื่อต้องการคืนตัวเล่ม ให้นำส่งคืนที่ห้องสมุดนั้นๆ พร้อมแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนา
 5. เมื่อรับคืนแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนาที่ใช้บริการแล้ว ให้นำส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2
 6. แบบฟอร์มฯ ที่หมดอายุหรือไม่ได้ใช้ ให้ส่งคืน หรือต่ออายุได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2

 

 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับหนังสือรวมถึงสำเนาเอกสารต่างๆ ที่ไม่ได้มีการจัดเก็บและให้บริการภายในห้องสมุดองครักษ์ มศว โดยทางห้องสมุดจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขอยืมหรือขอทำสำเนาเอกสารจากห้องสมุดผู้ให้ยืม ซึ่งบริการดังกล่าวผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขอใช้บริการ

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

อาจารย์ นิสิต นักวิจัย ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกของหอสมุด และต้องปลอดภาระหนี้สินทุกประเภท

 

บริการยืมระหว่างห้องสมุดสารมารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. หอสมุดเป็นผู้ดำเนินการให้

โดยผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุด พร้อมรายละเอียดทางบรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผุ้แต่ง ปีที่พิมพ์ สำหรับหนังสือ หรือชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี เลขหน้าที่ปรากฏของบทความ สำหรับบทความวารสารและส่งแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุด ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อ

2. ผู้ใช้บริการไปดำเนินการยืมด้วยตนเอง

โดยผู้ใช้บริการต้องนำแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุดที่มีลายมือชื่อ บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารที่จะยืม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ และเลขรียกหนังสือ และนำแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ไปติดต่อขอยืมที่ห้องสมุดผู้เป็นเจ้าของตัวเล่ม

 1. ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการไม่มีให้บริการ ทั้งที่สำนักหอสมุดกลาง, ห้องสมุดองครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โดยตรวจสอบได้จาก SWU Discovery Search ของหอสมุดที่ SWU Discovery Search
 2. ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากทางเลือกในการสืบค้น
  • ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สามารถสืบค้นได้จาก http://uc.thailis.or.th
  • ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ สามารถเข้าสืบค้นได้จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
  • ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย Journal Link http://www.journallink.or.th/
 3. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัว เพื่อติดต่อขอแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุดจากเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1-5 ด้วยตนเอง
 4. กรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมให้ครบถ้วน ยื่นแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุดให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ เพื่อดำเนินการติดต่อขอยืมให้ หรือนำแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดไปติดต่อขอยืมด้วยตนเอง
 5. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ยืมสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไว้ในครอบครองโดยมีระยะเวลาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศที่ห้องสมุดผู้ให้ยืมกำหนด
 6. กรณีที่ผู้ใช้บริการไปติดต่อยืมด้วยตนเอง เมื่อครบกำหนดยืมตามที่ทางห้องสมุดผู้ให้ยืมกำหนดไว้ผู้ยืมต้องนำสิ่งพิมพ์ ไปคืนกับทางห้องสมุดผู้ให้ยืมด้วยตนเอง บรรณณารักษ์ผู้รับคืน จะลงชื่อรับคืนในแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุด จึงจะถือว่าการคืนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย
 7. ผู้ใช้บริการต้องนำสำเนาแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุดมาคืนที่ ห้องสมุดผู้ยืม กรณีที่ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มรายการยืมระหว่างห้องสมุด ผู้ใช้บริกาารต้องนำมาคืนทั้งชุด (ต้นฉบับ และ สำเนา)

ค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร / สิ่งพิมพ์ (ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องข้อตกลงว่าด้วยการยืมระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544)

 • ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร (ขนาด A4) หน้าละ 2 บาท
 • ส่งผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีแสกน (Scan) เอกสาร หน้าละ 5 บาท

 

จำนวนเอกสาร ไปรษณีย์ธรรมดา (ลงทะเบียน) ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
1- 50 หน้า 15 บาท 55 บาท
51-100 หน้า 30 บาท 70 บาท
101 หน้าขึ้นไป 50 บาท 85 บาท

หอสมุด จะดำเนินการส่งคำขอภายใน 24 ชั่วโมง และนัดรับเอกสารตามระยะเวลาดังนี้

 • ไปรษณีย์ธรรมดา (ลงทะเบียน) ประมาณ 7-10 วัน
 • ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ประมาณ 3-5 วัน

เมื่อห้องสมุดองครักษ์ มศว ได้รับเอกสารจากห้องสมุดผู้ให้ยืมจะรีบแจ้งให้มารับเอกสารตามที่อยู่ E-Mail และหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

 

 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 3 แห่ง

เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้ง 3 แห่งของมหาวิทยาลัยได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร, ห้องสมุดองครักษ์ มศว, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โดยผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางไปยังห้องสมุดที่เก็บทรัพยากรด้วยตนเอง เพียงแต่ยื่นแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดที่ห้องสมุดที่เข้าใช้บริการ

 

สิทธิในการยืม

เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง โดยท่านต้องปลอดภาระหนี้สินต่างๆ กับทางห้องสมุด เช่น ค่าปรับ ทำหนังสือหาย หรือชำรุด ฯลฯ

ตรวจสอบสิทธิในการยืม

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการยืมระหว่างหน่วยงาน (Inter-Campus Loan)

 1. ผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัว เพื่อติดต่อขอแบบฟอร์มรายการยืมระหว่างหน่วยงาน จากเคาน์เตอร์บริการยืมชั้น 1-5
 2. แจ้งชื่อเรื่องที่ ต้องการยืมระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งรายการยืมไปยังห้องสมุดที่มีตัวเล่ม
 3. ห้องสมุดจะดำเนินการติดต่อขอยืมให้ และนัดผู้ใช้บริการให้มารับหนังสือภายใน 3 วัน (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2

 

การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือที่ยืมจากสำนักหอสมุดกลาง ได้ที่ตู้รับคืนของหอสมุดทั้ง 2 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง

ตู้รับคืน ห้องสมุดได้ 2 จุด

 1. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร หอสมุด
 2. ตู้รับคืน (Book Return) บริเวณอาคารบริหารกิจการหอพัก

(ไม่รับคืนที่เคาน์เตอร์ยืมทุกชั้น)

 

 

 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์