บรรณารักษ์ประสานงานอาจารย์

 

 

  บทบาทหน้าที่ / ความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานการติดต่อกับคณาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาของคณะต่างๆ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุด (จัดหาและจำหน่ายทรัพยากรห้องสมุด)
  2. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือคณาจารย์ทั้งแบบทางไกลและที่ทำงานในเรื่องการสืบค้นและการเข้าถึงทรัพยากรที่สนองความต้องการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย
  3. ดำเนินการจัดอบรม/แนะนำทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับคณาจารย์
  4. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือคณาจารย์ในการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด
  5. ส่งเสริมและทำการตลาดในเรื่องบริการ ทรัพยากร ข่าวสาร และกิจกรรมของห้องสมุด
  6. ช่วยการพัฒนาคลังทรัพยากรห้องสมุดทุกรูปแบบ ได้แก่ ฉบับพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย รวมถึงประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล เมตะดาตา และการวิเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งการสังเคราะห์เพื่อปรับปรุงการค้นคืนและการใช้ประโยชน์
  7. รวบรวมหัวข้อ/คำสำคัญในโครงการวิจัยของอาจารย์เพื่อช่วยแนะนำ/สืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ
  8. ประสานงานกับห้องสมุดสาขาเพื่อร่วมกันทำงานเป็นทีม รวมถึงทำงานร่วมกับห้องสมุดสถาบันอื่นๆ ในแบบภาคีหรือกลุ่มเฉพาะ
  9. เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด คณะ และมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรตนเองแก่ชุมชน

 

  บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

คณะ/สำนัก ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ / คณะสังคมศาสตร์ /
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน /
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา / คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
กลุ่ม 1

เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
มัทนา บุญประเสริฐ
อัญชลี ตุ้มทอง
ละออ ไวยมานะกิจ
คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ /
คณะศิลปกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม/
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ / วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กลุ่ม 2

ศิวพร ชาติประสพ
กัญญาดา งึมกระโทก
ฐานวีร์ ศรีจิระพัชร์
มัณฑนา เจริญแพทย์
มาลินี ภูหมั่นเพียร
คณะมนุษยศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / บัณฑิตวิทยาลัย /
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ /
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
กลุ่ม 3

อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
นันทนา เศาจวุฒิพงศ์
อัมพร ขาวบาง
จงกล พุกพูน
ปภาดา น้อยคำยาง
ปัทมาพร ยุวพรพงศ์กุล

 

ห้องสมุดองครักษ์

คณะ/สำนัก ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1

สุจิตรา รัตนสิน
ธนภร พึ่งพาพงศ์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ: คณะกายภาพบำบัด /
คณะพยาบาลศาสตร์ /คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่ม 2

น้ำเงิน เฉลียวพจน์
ศุภลักษณ์ ผลแก้ว
คณะพลศึกษา / วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย /
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
กลุ่ม 3

หทัยรัตน์ ธีรกุล
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์

 

  ประสานงานรายบุคคล

สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

ผู้รับผิดชอบ อีเมล / เบอร์ติดต่อ
กลุ่ม 1  
เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386, 11977
สายตรง: 02-649-5443
ศิวพร ชาติประสพ
กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386, 11977
สายตรง: 02-649-5443
อัญชลี ตุ้มทอง
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11982
สายตรง: 02-649-5441
มัทนา บุญประเสริฐ
กลุ่มานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11982
สายตรง: 02-649-5441
กลุ่ม 2  
ฐานวีร์ ศรีจิระพัชร์
กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386, 11977
สายตรง: 02-649-5443
มัณฑนา เจริญแพทย์
กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15387, 11976
หรือ 02-2584002-3 ต่อ 121
กัญญดา งึมกระโทก
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11982
สายตรง: 02-649-5441
มาลินี ภูหมั่นเพียร
กลุ่มงานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438
นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์
กลุ่มงานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438
กลุ่ม 3  
อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386
สายตรง: 02-649-5443
อัมพร ขาวบาง
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15384
สายตรง: 02-649-5441
ปภาดา น้อยคำยาง
กลุ่มงานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438

 

ห้องสมุดองครักษ์

ผู้รับผิดชอบ อีเมล / เบอร์ติดต่อ
กลุ่ม 1  
สุจิตรา รัตนสิน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 21253
สายตรง: 0-2649-5808
ธนภร พึ่งพาพงศ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 21253
สายตรง: 0-2649-5805
กลุ่ม 2  
น้ำเงิน เฉลียวพจน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27226
สายตรง: 0-2649-5809
ศุภลักษณ์ ผลแก้ว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 21254 
สายตรง: 0-2649-5806
กลุ่ม 3  
หทัยรัตน์ ธีรกุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 21255 
สายตรง:0-2649-5421
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 21255
สายตรง: 0-2649-5808

 

  ประสานงานตามกลุ่มงาน

สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ :
เสนอซื้อ/จำหน่ายออก
โทรภายใน: 11982, 15384
หรือ 02-2584002-3 ต่อ 133
สายตรง: 02-6495441
กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้ :
ช่วยค้นคว้า/แนะนำ,อบรมการสืบค้น/ ยืมระหว่างห้องสมุด
โทรภายใน: 11977, 15386
หรือ 02-2584002-3 ต่อ 117
สายตรง: 02-6495443
กลุ่มงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ :
ยืม-คืน/สำรองหนังสือ/สมาชิกห้องสมุด
โทรภายใน: 11976, 15387
หรือ 02-2584002-3 ต่อ 122
สายตรง: 02-6495446
กลุ่มงานบริการทรัพยากร:วารสาร :
สำเนาบทความ/สารบัญวารสาร
โทรภายใน: 11980

 

 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์