บริการเสนอซื้อหนังสือ

 

เป็นบริการที่สำนักหอสมุดกลางอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตและบุคลากรในการเสนอซื้อหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นตำราหลัก หนังสือ/ตำราประกอบการเรียนการสอน และหนังสือทั่วไป ผ่านระบบเสนอซื้อ CLBS (Central Library Book Suggestion) ซึ่งเป็นระบบเสนอซื้อหนังสือของสำนักหอสมุดกลาง เมื่อมีผู้เสนอซื้อหนังสือผ่านระบบ บรรณารักษ์จะตรวจสอบรายการและแจ้งสถานะการจัดหาภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) ผู้เสนอซื้อสามารถเข้ามาตรวจสอบผลได้ด้วยตนเอง

สำหรับหนังสือ/ตำราที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น สำนักหอสมุดกลางจะจัดหาในรูปอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยเฉพาะหนังสือ/ตำรา ที่อาจารย์หรือนิสิตจำนวนมากต้องใช้ในการประกอบการเรียนการสอนหรือศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้หากเป็นหนังสือที่มีจำนวนผู้ใช้เฉพาะกลุ่มหรือไม่สามารถจัดหาในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำนักหอสมุดกลางจะจัดหาในรูปของฉบับพิมพ์

เพื่อการดำเนินการจัดหาให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี สำนักหอสมุดกลางจะแจ้งไปยังคณะและคณาจารย์เพื่อขอความร่วมมือในการเสนอตำราหลักหรือตำราประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาปัจจุบัน และภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป เพื่อที่สำนักหอสมุดกลางจะสามารถเตรียมจัดหาได้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: หากมีการเสนอซื้อหนังสือจำนวนมากและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาจัดหาหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลักเป็นอันดับแรก

 

 

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการก่อนการเสนอซื้อ

 • SWUDiscovery เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
 • LibeBook รายการ/ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดให้บริการ

 

ช่องทางในการพิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ

 • ECM เครื่องมืคัดเลือกและเสนอซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ

  พิจารณาคัดเลือกหนังสือที่ต้องการ โดย

  1. Sign in เข้าระบบ (UN: Swuebook2018 PW: Swuecm2018*)
  2. คลิก Add to List /DAA หลังรายการหนังสือที่ต้องการ (หากเป็นการเลือกครั้งแรก จะต้อง Create Name List ก่อนโดยระบุ Username บัวศรีไอดีของผู้เสนอซื้อ) แนะนำการคัดเลือกหนังสือผ่าน ECM
  3. นำข้อมูลของหนังสือที่คัดเลือกแต่ละรายการกรอกเข้าระบบเสนอซื้อ CLBS เพื่อระบุรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้
  4. Sign out จากระบบ เมื่อเลิกใช้งาน
  5. บรรณารักษ์จะแจ้งผลการพิจารณาเสนอซื้อและสถานะการจัดหาผ่านระบบ CLBS
 •  

 • eBookPub รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์/สำนักพิมพ์สำหรับพิจารณาคัดเลือก

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเสนอซื้อหนังสือ

ช่องทาง รายละเอียด
อีเมล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์
 • สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 02-6495000 ต่อ 15384

 • ห้องสมุดองครักษ์

  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.02-6495000 ต่อ 27226

บรรณารักษ์ประสานงานแต่ละคณะ

บรรณารักษ์ประสานงานคณาจารย์ด้านการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์