ประวัติห้องสมุดโดยสังเขป

 

 

ห้องสมุดประสานมิตร

 

 

พ.ศ. 2497 แผนกหอสมุด วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก อยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมีพื้นที่ทำการในห้องหนึ่งของอาคาร 3 ปัจจุบัน

พ.ศ. 2498 - 2505 หอสมุดได้รับทุนและความช่วยเหลือจาก The United States Agency for International Development ( USAID ) ในการสร้างอาคารเฉพาะสำหรับหอสมุดหลังแรก (ปัจจุบันเป็นที่ทำการสโมสรนิสิต) และจัดส่งอาจารย์ซึ่งสอนและทำงานวิชาชีพบรรณารักษ์ด้วยไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มดำเนินการระบบห้องสมุดสมัยใหม่ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่ห้องสมุดของสถาบันอื่นๆ ของประเทศไทยในขณะนั้น

พ.ศ. 2514 ได้สร้างอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง เชื่อมต่อกับอาคารหลังแรก (ปัจจุบันเป็นที่ทำการของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา)

พ.ศ. 2517 หอสมุดได้รับการยกฐานะเป็น สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชา

พ.ศ. 2528 - 2532 ได้สร้างอาคารสำนักหอสมุดกลางหลังปัจจุบัน และได้ขอพระราชทานพระนามาภิไธย "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" อัญเชิญจารึกเป็นชื่ออาคาร เป็นอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ 10,200 ตารางเมตร เก็บหนังสือได้ประมาณ 300,000 เล่ม ที่นั่งอ่านประมาณ 1,200 ที่นั่ง

พ.ศ. 2543 - 2544 ได้ต่อเติมอาคารชั้น 8 ได้พื้นที่เพิ่มอีก ประมาณ 1,500 ตารางเมตร จัดทำเป็นห้องประชุมขนาด 160 ที่นั่ง 1 ห้อง ห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องบัณฑิตศึกษา ปัจจุบัน สำนักหอสมุดกลาง มีห้องสมุดในสังกัดอีก 1 แห่ง คือ หอสมุดองครักษ์ สำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

 

ห้องสมุดองครักษ์

ห้องสมุดองครักษ์ เป็นหน่วยงานขยายของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2539 โดยใช้พื้นที่บนชั้น 4 ของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์พื่อให้บริการแก่คณาจารย์และนิสิตรุ่นแรก ณ.ศูนย์องครักษ์

 

 

 

ต่อมาได้รับงบประมาณในการสร้างห้องสมุดหลังใหม่และเปิดให้บริการในเดือนมกราคม พ.ศ.2541 เป็นอาคารสูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 10,028 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่านทั้งหมด 1,105 ที่นั่ง

 

 

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 ได้ย้ายมายังอาคารหอสมุดหลังใหม่ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ

 

ปัจจุบันหอสมุดจัดส่วนพื้นที่บริการตามกลุ่มสาขาวิชาและรูปแบบการให้บริการดังต่อไปนี้

 • ชั้น 1 พื้นที่บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและกิจกรรมอเนกประสงค์
 • ชั้น 2 SALI Center (Self Access Learning and International Center) ศูนย์การเรียนรู้นานชาติด้วยตนเอง
 • ชั้น 3 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
 • ชั้น 4 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ พยาบาล นวนิยาย เรื่องสั้น และให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 6 ห้อง
 • ชั้น 5 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาศึกษาทั่วไป มุมหนังสือเด็ก มุมคุณธรรม หนังสือหายาก และให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 6 ห้อง
 • ชั้น 6 ทรัพยากรสารสนเทศที่สถิติการใช้งานน้อย และมีปีพิมพ์เก่า ให้บริการในรูปแบบชั้นปิด

 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนียโยธิน
  หัวหน้าห้องสมุด

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร
  หัวหน้าห้องสมุด

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชญ์ ทับเที่ยง
  ผู้อำนวยการ : 15 มกราคม 2519 – 14 มกราคม 2523
  รักษาราชการแทน : 15 มกราคม 2523 – 6 กุมภาพันธ์ 2523

 • อาจารย์ ดร. สุนทร แก้วลาย
  ผู้อำนวยการ : 7 กุมภาพันธ์ 2523 – 6 กุมภาพันธ์ 2527

 • รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
  ผู้อำนวยการ : 7 กุมภาพันธ์ 2527 – 31 กรกฎาคม 2533

 • อาจารย์นงนวล พงศ์ไพบูลย์
  ผู้อำนวยการ : 1 สิงหาคม 2533 – 31 กรกฎาคม 2537

 • รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา
  ผู้อำนวยการ : 1 สิงหาคม 2537 – 31 กรกฎาคม 2541
  รักษาราชการแทน : 1 สิงหาคม 2541 – 31 พฤษภาคม 2542

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ สุภากิจ
  ผู้อำนวยการ : 1 มิถุนายน 2542 – 22 ธันวาคม 2545
  รักษาราชการแทน : 23 ธันวาคม 2545 – 9 กุมภาพันธ์ 2546

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์
  ผู้อำนวยการ : 10 กุมภาพันธ์ 2546 – 9 กุมภาพันธ์ 2554
  รักษาราชการแทน : 10 กุมภาพันธ์ 2554

 • อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
  ผู้อำนวยการ : 11 กุมภาพันธ์ 2554 – 22 เมษายน 2562

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
  ผู้อำนวยการ : 15 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน

 

 

 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    02-649-5421-2, 083-4343752, 02-649-5000 ต่อ 21250-21255

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์