พันธกิจ / ค่านิยม

 

ปรัชญา :

แหล่งสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปณิธาน :

มุ่งมั่นให้บริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิสัยทัศน์ :

สำนักหอสมุดกลางจัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ

พันธกิจ :

จัดบริการที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนและวิจัย รวมทั้งพัฒนาและดูแลการเข้าถึงคลังทรัพยากรวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์แก่นักวิชาการและสังคม

 

ค่านิยมองค์กร : WE CARE "เราใส่ใจให้บริการ"


W > Will ความตั้งใจแน่วแนให้บริการ

E > Empathy ความเอาใจใส่ให้บริการ

C > Convenience ความสะดวกของบริการ

A > Accuracy ความแม่นยําของบริการ

R > Rapidness ความรวดเร็วของบริการ

E > Effectiveness ความมีประสิทธิภาพของบริการ

 

 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    02-649-5421-2, 083-4343752, 02-649-5000 ต่อ 21250-21255

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์