ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

 

วิสัยทัศน์ :

  • สำนักหอสมุดกลางจัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

  1. เป็นแหล่งทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
  3. สนับสนุนการพัฒนาการบิรการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
  4. การพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ :

 

 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    02-649-5421-2, 083-4343752, 02-649-5000 ต่อ 21250-21255

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์