ประกันคุณภาพการศึกษา

 

งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุดกลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกันคุณภาพการศึกษา

 

รางวัลคุณภาพ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2556

   อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมรับรางวัล "รางวัลคุณภาพ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการ 2556" จากอธิการบดี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประเภทรางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก (4.79 คะแนน)

 

 

 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    02-649-5421-2, 083-4343752, 02-649-5000 ต่อ 21250-21255

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์