นโยบายวิจัยหน่วยงาน

 

นโยบายวิจัยของสำนักหอสมุดกลาง

 1. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ ร่วมทำวิจัย โดยมีโครงการวิจัยทั้งที่เป็นของตนเองหรือเป็นทีมเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อค้นหาความรู้ใหม่
 2. สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทุกรูปแบบ และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 3. จัดหาปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ ทุนวิจัย/เครื่องมือวิจัย ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการวิจัย

คณะกรรมการวิจัย

 1. อาจารย์อรรณพ โพธิสุข ที่ปรึกษา
 2. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (อาจารย์สาโรช เมาลานนท์) ประธานกรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา กรรมการ
 4. นางพิมล เมฆสวัสดิ์ กรรมการ
 5. นางวนิดา วงศ์วัฒนะ กรรมการ
 6. นางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย์ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

 1. กำหนดนโยบายวิจัยของสานักหอสมุดกลาง
 2. บริหารงานวิจัยของสำนักหอสมุดกลาง
 3. พิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของสำนักหอสมุดกลาง
 4. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
 5. สนับสนุนการเผยแพร่ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนโครงการ R 2 R

 1. ต้องเป็นการพัฒนางานประจำที่รับผิดชอบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองและต้องดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 2. เป็นงานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กร
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอขอทุนในฐานะหัวหน้าโครงการได้ไม่เกิน 1 โครงการ และเป็นผู้ร่วมโครงการอื่นได้อีกไม่เกิน 1 โครงการ
 4. โครงการที่เสนอขอทุนต้องผ่านผู้บังคับบัญชาในงาน และที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยให้ความเห็นชอบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนโครงการวิจัย

 1. ต้องเป็นงานวิจัยสถาบัน
 2. ใช้วิธีนำเสนอโครงการวิจัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด)
 3. โครงการที่เสนอขอทุนต้องผ่านผู้บังคับบัญชาในงาน และที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยให้ความเห็นชอบ

ดาวน์โหลด :

 

 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    02-649-5421-2, 083-4343752, 02-649-5000 ต่อ 21250-21255

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์