คู่มือ/แนวการปฏิบัติงาน

 

 

 

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

แนวการปฏิบัติงานกลาง

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ

2. งานซ่อมหนังสือ

3. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์

4. งานจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

งานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

 

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ

แนวการปฏิบัติงานกลาง

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

1. เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก

2. เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1

3. เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 2

4. เคาน์เตอร์บริการวารสารชั้น 3

5. เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 4

6. งานจัดชั้นหนังสือ

งานส่งเสริมผู้ใช้

งานเทคโนโลยีการศึกษา

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

 

 

แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

 

แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว

 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    02-649-5421-2, 083-4343752, 02-649-5000 ต่อ 21250-21255

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์