เว็บไซต์การศึกษา

 

การแนะแนว (Counseling)

การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาทางไกล (Distance learning)

การศึกษาทั่วไป (General)

การศึกษาพิเศษ

ข้อมูล/สถิติ

ข่าวสาร/วิทยุ/โทรทัศน์ (Broadcasting)

เครือข่ายการศึกษา (Network)

ทุนการศึกษา (Scholarship)

วิจัย (Research)

สื่อการสอน

หน่วยงานทางการศึกษา

 

 

 

Research Supports

 

 

     Impact Factor
     iThesis

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์