บรรณารักษ์ประสานงานคณาจารย์ด้านการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

 

บรรณารักษ์ประสานงานอาจารย์ด้านการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด

สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

คณะ/สำนัก ผู้รับผิดชอบ อีเมล/เบอร์ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ / คณะสังคมศาสตร์ /
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน /
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา
กลุ่ม 1
อัญชลี ตุ้มทอง
มัทนา บุญประเสริฐ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11982
สายตรง: 02-649-5441
คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ /
คณะศิลปกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม/
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่ม 2
กัญญดา งึมกระโทก

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11982
สายตรง: 02-649-5441
คณะมนุษยศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / บัณฑิตวิทยาลัย /
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ /สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
กลุ่ม 3
นันทนา เศาจวุฒิพงศ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15384
สายตรง: 02-649-5441

 

ห้องสมุดองครักษ์

คณะ/สำนัก ผู้รับผิดชอบ อีเมล/เบอร์ติดต่อ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี:
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่ม 1
สุจิตรา รัตนสิน


ธนภร พึ่งพาพงศ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27226
สายตรง: 0-2649-5808
ธนภร พึ่งพาพงศ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 21252
สายตรง: 0-2649-5805
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ:
คณะกายภาพบำบัด / คณะพยาบาลศาสตร์ /คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่ม 2
น้ำเงิน เฉลียวพจน์


ศุภลักษณ์ ผลแก้ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27226
สายตรง: 0-2649-5809
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 21253
สายตรง: 0-2649-5806
คณะพลศึกษา / วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย / คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร กลุ่ม 3
หทัยรัตน์ ธีรกุล


ยุภาภรณ์ ไชยสงค์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 21251
สายตรง:0-2649-5421
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 21255
สายตรง: 0-2649-5808

 

 

Search SWU Discovery

 

   Advanced Search

   Browse Search

 

 

Highlights

 

 

   Opening Hours / Calendar

   SWU eLibrary  

   Databases

   Renew  

   Book Suggestion (CLBS)  

   Book Delivery & Mobile Library

   Room Reservation

   Download EndNote

   CLVPN (Off Campus Access)

 

 

 

 

 

 

 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

Research Supports

 

 

     Impact Factor
     iThesis

 

Arrivals

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 11977 หรือ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์