โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote

 


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม EndNote


แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม EndNote


คู่มือการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม


บริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม EndNote

  • สำนักหอสมุดกลาง จัดให้มีบริการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิงสำหรับการทำรายงาน งานวิจัย/ปริญญานิพนธ์
    • ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมโปรแกรม EndNote ควรผ่านการอบรมการสืบค้น SWUDiscovery มาก่อน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าอบรมขั้นต่ำ คือ 5 คน
    • ขอเชิญผู้สนใจ นัดหมายเวลาล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง หรือ โทร. 02-6495443, 02-6495000 ต่อ 15386, 02-2584002-3 ต่อ 117

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

Research Supports

 

 

     Impact Factor
     iThesis

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    02-649-5421-2, 083-4343752, 02-649-5000 ต่อ 21250-21255

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์