How to Renew

 

ถึงกำหนดส่งแล้ว ยังใช้งานไม่แล้วเสร็จ ??? ต้องทำอย่างไร

ต่อออายุการยืมด้วยตนเอง (Renew) คือการยืมต่อหนังสือหรือวัสดุที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ต่อเมื่อถึงกำหนดส่งคืน ห้องสมุดแล้วซึ่งผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ SWU Discovery Search ทำรายการ

 

 

 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 11977 หรือ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์