How to Request

 

หนังสือที่ต้องการใช้บริการมีผู้ยืมออก ???

จองทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้อื่นยืมใช่ (Request) บริการหนังสือจอง คือ หนังสือที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นบริการหนังสือจอง จึงเป็นการให้บริการแก่สมาชิกที่ประสงค์จะยืมหนังสือเล่มที่มีผู้ใช้คนอื่นยืม

หนังสือออกไปเมื่อผู้ยืมนำหนังสือมาคืนผู้ที่จองไว้จะได้รับสิทธิในการยืมหนังสือเล่มที่ได้ทำการจองไว้

 

 

 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 11977 หรือ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์