Item Checked Out

 

 

ตรวจสอบข้อมูลการยืมและ ข้อมูลส่วนตัว

สามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมได้จาก

 

 

 

 

หอสมุด มีบริการแจ้งเตือนหนังสือถึงกำหนดส่งล่วงหน้า 3 วัน1 วันโดยแจ้งเตือนทางข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้ง

  • อีเมล์
  • โทรศัพท์

เมื่อผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้ผุ้ใช้บริการได้รับข้อมูลทุกครั้ง ขอให้แจ้งข้อมูลที่เคาน์เตอร์บริการทุกครั้ง

 

 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 11977 หรือ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์