ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ( News & Events )

 

WGSN (World Global Style Network)

ฐานข้อมูลด้านแฟชั่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและเป็นฐานข้อมูลแบบ Real Time

มีการใช้งานในลักษณะ Fashion Search Engine เพื่อใช้ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลร่วมสมัย (Trend)

ข่าวสาร (News) บทวิจัยและวิเคราะห์การคาดการณ์ล่วงหน้า (Forecast)

ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ (Fashion Design) อุตสาหกรรมการค้าปลีกทางด้านแฟชั่น สิ่งทอ

เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สิ่งพิมพ์

www.wgsn.com

กรณีเข้าใช้นอกเครือข่าย:

  1. 1. เมื่อคลิกใช้งาน จะปรากฏ Popup เพื่อทำการเชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN หรือเชื่อมต่อโดยตรงที่ https://login.clvpn.swu.ac.th/login หรือ
  2. 2. เชื่อมต่อ SWU VPN ได้ที่ http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2250

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "ASCE LIBRARY"

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธาของ The American Society of Civil Engineers

วิทยากร: คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

- วันที่: 24 มกราคม 2562 เวลา: 09.00-11.00 น.
ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา องครักษ์

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม https://goo.gl/forms/2Co5erAhfJy4kBBh2

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "Knovel Training"

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ เอกสารอ้างอิง กราฟ ตาราง สมการ หรือสูตรต่างๆ ครอบคลุม 16 สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสำนักพิมพ์ Elsevier

วิทยากร: Mr. Lionel New จากสำนักพิมพ์ Elsevier

- รอบวันที่: 17 มกราคม 2562 เวลา: 09.00-11.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม 102 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง

- รอบวันที่: 18 มกราคม 2562 เวลา: 13.00-15.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 2 ห้องสมุดองครักษ์

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม https://goo.gl/forms/ZdRxZWYyBgsP4kjp2

 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    02-649-5421-2, 083-4343752, 02-649-5000 ต่อ 21250-21255

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์