ชั้นไหนมีอะไร

 

 

 

ชั้น 1 บริการสื่อโสตทัศน์ สืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต

 • มุมโสตทัศน์ : บริการชมวีซีดี ดีวีดี ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
 • ห้องมัลติมีเดียสาหรับชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 8-20 คน
 • เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนโสตทัศน์
  • ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
  • ผลิตโสตทัศนวัสดุเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  • บริการห้องประชุมชั้น 2, ชั้น 8
  • ห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 พร้อมโสตทัศนูปกรณ์
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้โสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์
 • ห้องฝึกอบรม (ห้อง 102) (ติดต่อขอใช้ห้องที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2)
 • โถงด้านนอก ลานอเนกประสงค์ อ่านหนังสือพิมพ์ จุดใช้ Wireless LAN

ชั้น 2 บริการยืม-คืน บริการหนังสืออ้างอิง บริการตอบคำถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า

 • เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ/ปริญญานิพนธ์
 • เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า
  • บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
  • บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
  • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
  • บริการหนังสือที่มีสถานภาพ In process
  • หนังสือรออนุรักษ์ที่มีสถานภาพ Damage by System
  • บริการ iPad
  • บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลภายนอก
  • มุม IT COMMONS
  • บริการรับแจ้งของหาย
  • บริการฝึกอบรม และจองใช้ห้องฝึกอบรม (ห้อง 102)
 • หนังสืออ้างอิง
 • มุมจัดแสดงหนังสือใหม่
 • มุม Smart Library
 • ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
 • จุดใช้ Wireless LAN

ชั้น 3 บริการวารสาร หนังสือพิมพ์

 • บริการวารสาร/หนังสือพิมพ์ในระบบชั้นเปิด
 • เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลังในระบบชั้นปิด
 • ห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับบัณฑิตศึกษา (ติดต่อขอใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1)
 • จุดใช้ Wireless LAN
 • บริการถ่ายเอกสาร

ชั้น 4 บริการหนังสือทั่วไปหมวด 000-200 ปริญญานิพนธ์ หนังสือสำรอง

 • หนังสือทั่วไปภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หมวด 000-200
 • ปริญญานิพนธ์
 • หนังสือใช้น้อย หนังสือสำรอง หนังสือได้รับรางวัล
 • หนังสือห้องศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช
 • ห้องศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มสำหรับนิสิต (ติดต่อขอใช้ห้องที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4)
 • จุดใช้ Wireless LAN

ชั้น 5 บริการหนังสือทั่วไปหมวด 300-500 หนังสือหมวดแพทยศาสตร์

 • หนังสือทั่วไปภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หมวด 300-500
 • หนังสือหมวดแพทยศาสตร์
 • มุมอาเซียน
 • ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับอาจารย์
 • ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มสำหรับนิสิต (ติดต่อขอใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 4)
 • บริการถ่ายเอกสาร
 • จุดใช้ Wireless LAN

ชั้น 6 บริการหนังสือทั่วไปหมวด 600-900 นวนิยาย หนังสือเด็ก

 • หนังสือทั่วไปภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หมวด 600-900
 • นวนิยาย เรื่องสั้น
 • มุมคุณธรรม
 • มุมหนังสือพุทธธรรม
 • ห้องศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี
 • ห้องมาเรีย (หนังสือเด็ก)
 • ห้องศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช (ต้องการใช้หนังสือ ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4)
 • ห้องศาสตราจารย์คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส
 • ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม (ติดต่อขอใช้ห้องที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4)
 • จุดใช้ Wireless LAN

ชั้น 7 สำนักงานผู้อำนวยการ

 • ห้องผู้อำนวยการ/สำนักงานผู้อำนวยการ
 • งานวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
 • งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • ห้องประชุมสำนักหอสมุดกลาง
 • ห้องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ห้องอเนกประสงค์

ชั้น 8 ห้องประชุม

 • ห้องประชุมหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (ห้อง 8101)
 • ห้องประชุม (ห้อง 8105, 8110, 8111)
 • ห้องอเนกประสงค์ (ห้อง 8102-8104)
 • ห้องละหมาด (ติดต่อขอใช้ห้องที่สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 7)
 • จุดใช้ Wireless LAN

 

 

ห้องสมุดองครักษ์ มศว  แบ่งการให้บริการตามกลุ่มสาขาวิชา เสมือนเป็นห้องสมุดเฉพาะ

ส่วนบริการชั้น 1

 • พื้นที่เพื่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
 • Book Return ตู้รับคืนหนังสือ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มุมรับชมข่าวสาร จากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์

ส่วนบริการชั้น 2 Sali Center (Self Access Learinig & International Center)

 • ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ซีดีรอมเพื่อการศึกษา
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • ห้องสมุดภาพ 
 • ห้องอ่านหนังสือนอกเวลาอัตโนมัติ
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • บริการถ่ายเอกสารและพิมพ์ผลงาน

ส่วนบริการชั้น 3 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 • ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร กลุ่มสาขาวิชาวิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
 • ปริญญานิพนธ์
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอ ช.)

ส่วนบริการชั้น 4 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การพยาบาล
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • นวนิยาย เรื่องสั้น
 • Microfiche
 • ห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 6 ห้อง

ส่วนบริการชั้น 5 ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์-สังคมศาสตร์

 • ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 • เคาน์เตอร์บริการ
 • จุลสาร
 • หนังสือหายาก (Rare Book)
 • มุมหนังสือเด็ก
 • มุมคุณธรรม (Moral Corner Collection)
 • ห้องประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 6 ห้อง

ส่วนบริการชั้น 6 ทรัพยากรสารสนเทศปีพิมพ์เก่า /สถิติการใช้น้อย

ชั้น 6 จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่มีปีพิมพ์เก่า และมีสถิติการใช้งานน้อย ให้บริการในรูปแบบชั้น ปิด

เมื่อสืบค้นแล้วพบรายการที่ระบุ Location

Warehouse 6th fl. Depository Library

เช่นเมื่อสืบค้นรายการที่ต้องการแล้วมีรายละเอียดดังรายการ

 • Location: Warehouse 6th fl. Depository Library
 • Call Number: HF5485 .B7 1960
 • Status: On Shelf
 • Barcode: 31011000075432
 • Item Type: Book
 • Item Status: Book
 1. จดเลขหมู่ : Call Number มาให้ครบถ้วน ยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับตัวเล่ม
 2. รอรับตัวเล่มในชั้นที่เข้าใช้บริการ

ส่วนบริการชั้น 7

อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่

 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์