SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

บริการเสนอซื้อหนังสือ

บริการเสนอซื้อหนังสือ
        เป็นบริการที่สำนักหอสมุดกลางอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์/นิสิต ในการเสนอซื้อหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นตำราหลัก และหนังสือ/ตำราประกอบการเรียนการสอน รวมถึงหนังสือทั่วไป ทั้งนี้หากมีการเสนอซื้อหนังสือจำนวนมากและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี
*สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาจัดหาหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลักเป็นอันดับแรก

เพื่อการดำเนินการจัดหาให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี สำนักหอสมุดกลางจะแจ้งไปยังคณะและคณาจารย์เพื่อขอความอนุเคราะห์เสนอตำราหลักหรือตำราประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาปัจจุบัน และภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป เพื่อที่สำนักหอสมุดกลางจะสามารถเตรียมจัดหาได้ล่วงหน้า

หนังสือ/ตำราภาษาอังกฤษ
        สำหรับหนังสือ/ตำราที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น สำนักหอสมุดกลางจะจัดหาในรูปอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยเฉพาะหนังสือ/ตำราที่อาจารย์หรือนิสิตจำนวนมากต้องใช้ในการประกอบการเรียนการสอนหรือศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้หากไม่สามารถจัดหาในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำนักหอสมุดกลางจึงจะจัดหาในรูปของฉบับพิมพ์ 
       *ก่อนที่จะเสนอซื้อหนังสือ/ตำราภาษาอังกฤษทุกครั้ง ขอให้อาจารย์ดำเนินการดังนี้

ข้อ รายละเอียด
1 พิจารณาเลือกใช้หนังสือจากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการอยู่แล้ว

2 หากไม่พบหนังสือที่ต้องการจากข้อ 1 ขอให้พิจารณาเสนอซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากรายชื่อหนังสือที่สำนักหอสมุดกลางเสนอเพื่อคัดเลือกในแต่ละประจำปีงบประมาณ หรือจากสำนักพิมพ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการ

3 กรณีหนังสือที่ต้องการเป็นของสำนักพิมพ์อื่นนอกเหนือจากสำนักพิมพ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้ อาจารย์สามารถเสนอซื้อได้เช่นกัน
หมายเหตุ:
เนื่องจากสำนักหอสมุดกลางได้จัดให้บริการฐานข้อมูลและทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมืออาจารย์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าวเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะพิจารณาเสนอซื้อ  
 บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

arrow icon resize วิธีการเสนอซื้อ

ประเภทหนังสือ ช่องทางการเสนอซื้อ รายละเอียด
ตำราหลัก
*เฉพาะอาจารย์
CLBS e


อาจารย์สามารถเสนอซื้อตำราหลักผ่านระบบ CLBS (Central Library Book Suggestion) ซึ่งทางสำนักหอสมุดกลางเน้นที่การเสนอซื้อตำราหลักของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกน วิชาเฉพาะด้านบังคับ วิชาเอกบังคับ/พื้นฐานเฉพาะด้าน หรือวิชาบังคับใดใดที่นิสิตส่วนใหญ่ต้องเรียน

บรรณารักษ์จะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งสถานะการจัดหาภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนัตขัตฤกษ์) อาจารย์สามารถเข้ามาตรวจสอบผลได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบ CLBS

เงื่อนไข:
กรุณาตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดให้บริการก่อนเสนอซื้อ 
เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการสั่งซื้อ โดยตรวจสอบผ่านทาง
   SWU Discovery resize resize  เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด    
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดให้บริการ
   สำนักพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือการใช้ CLBS             
**มีข้อสงสัยในการใช้งาน CLBS ติดต่อได้ที่ acq@swu.ac.th หรือกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศโทร.026495000 ต่อ 15384
หนังสือ/ตำราประกอบการเรียนการสอน และหนังสือทั่วไป     อาจารย์ นิสิต บุคลากร สามารถเสนอซื้อหนังสือ/ตำราประกอบการเรียนการสอน รวมถึงหนังสือทั่วไป ผ่าน acq@swu.ac.th โดยบรรณารักษ์จะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนัตขัตฤกษ์)
เงื่อนไข:
1. ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดให้บริการก่อนเสนอซื้อ

    เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการสั่งซื้อ โดยตรวจสอบผ่านทาง
   SWU Discovery resize resize  เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด      
   
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดให้บริการ
   สำนักพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. ระบุรายละเอียดของหนังสือให้ครบถ้วนมากที่สุด
    เพื่อความถูกต้องรวดเร็วในดำเนินการสั่งซื้อ
    โดยเฉพาะชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แต่ง/ISBN/สำนักพิมพ์/ปีพิมพ์
3. ระบุข้อมูลของการนำไปใช้ ได้แก่
    3.1 วัตถุประสงค์ เช่น ประกอบการสอน ประกอบการค้นคว้า
    3.2 รายวิชา/ชื่อวิชา 
    3.3 ชื่อหลักสูตร หรือ ระดับการศึกษา
    3.4 ภาคเรียน/ปีการศึกษาที่นำไปใช้
    *ข้อ 3.2-3.4 สำหรับการเสนอหนังสือ/ตำราประกอบการเรียนการสอน

arrow icon resize ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเสนอซื้อหนังสือ

ช่องทาง รายละเอียด
อีเมล      acq@swu.ac.th
โทรศัพท์  สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)
      กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
      โทร. 02-6495000 ต่อ 15384

 หอสมุด มศว องครักษ์ 
      งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.02-6495000 ต่อ 21256
บรรณารักษ์
ประสานงาน
บรรณารักษ์ประสานงานอาจารย์ด้านการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด 

 

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 63 guests and no members online


clear
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd