คลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Institutional Repository- SWU IR)

 

คลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นภูมิปัญญาของสถาบันที่จัดเก็บผลงานหรือผลผลิตของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต หรือสมาชิกในประชาคม มศว ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย วารสาร ชุดข้อมูล ภาพ ไฟล์เสียง โดยใช้โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นการจัดเก็บที่เป็นศูนย์รวม มีการสงวนรักษา การจัดทำดัชนีที่ได้มาตรฐานและสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศนี้ได้


นโยบายคลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • จัดเก็บรวบรวมผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น

 • เน้นเนื้อหาทางวิชาการที่เป็นหนังสือ สื่อการสอน เอกสาร บทความ งานวิจัย หรืออื่น ๆ

 • ใช้ระบบการจัดเก็บถาวรแบบเปิดเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรฐานสำหรับการเก็บรักษา และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเมทาเดทาที่ทำให้สามารถสืบค้น และเรียกใช้ข้อมูลข้ามระบบได้

 • หน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลแบบเปิดหรือเสรี


ประเภททรัพยากรในคลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผลงานของอาจารย์/บุคลากร ได้แก่ สื่อการสอน เอกสาร บทความ และงานวิจัย

 • จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปของสิ่งพิมพ์ หรือภาพ


ผู้ที่นำสารสนเทศเข้าสู่ระบบ
 • สำนักหอสมุดกลางเป็นผู้นำเข้า
 • : คณะ/คณาจารย์ สามารถแจ้งความประสงค์และส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อให้สำนักหอสมุดกลางนำเข้าสู่ระบบ

  ติดต่อได้ที่ คุณปภาดา น้อยคำยาง งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง

  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  เบอร์ภายใน 15381 หรือ 02-2584002-3 ต่อ 156

 • เจ้าของผลงานนำเข้าเอง/หรือบุคลากรของคณะเป็นผู้นำเข้า
 • : คณะ/คณาจารย์ สามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง ซึ่งสำนักหอสมุดกลางมีบริการให้คำแนะนำและดูแลการนำข้อมูลเข้า โดยติดต่อได้ที่คุณปภาดา น้อยคำยาง (อีเมลและเบอร์ติดต่อตามด้านบน)


แนะนำเว็บไซต์คลังสถาบัน >> http://ir.swu.ac.th

ภายใน SWU IR แบ่ง Communities เป็นคณะ สำนัก สถาบันต่างๆ


ภายใน Communities สามารถแบ่งออกเป็นภาควิชาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้คณะ (Sub-communities)


สามารถจัดแบ่ง Collections ตามประเภทของวัสดุดิจิทัลที่จะจัดเก็บได้

 

 

 

Research Supports

 

 

     Impact Factor
     iThesis

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 11977 หรือ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์