บริการ Wireless LAN

 

สำนักหอสมุดกลาง บริการ Wireless LAN สำหรับนิสิตและบุคลากรที่นำ laptop computer Tablet หรือ Smartphone เข้ามาใช้งาน โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ ชั้น 1 - 6 โปรดติดตั้งค่า properties ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยดูวิธีการติดตั้งได้ที่ http://wise.swu.ac.th

 

 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์