.

ประวัติสำนักหอสมุดกลาง PDF พิมพ์ อีเมล

     

          สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา กล่าวคือ เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตรได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในปี พ.ศ. 2497 ในขณะนั้นสำนักหอสมุดกลาง มีฐานะเป็นเพียงแผนกหอสมุด ขึ้นกับสำนักงานอธิการบดีและดำเนินงานควบคู่กับวิทยาลัยวิชาการศึกษามาโดยตลอด จนเมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอสมุดจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักหอสมุดกลางด้วย

          เมื่อเริ่มแรก หอสมุดตั้งอยู่ที่ตึกคณะศึกษาศาสตร์ (ปัจจุบันคือ ตึก 3 ชั้น 3) ดำเนินงานในระยะ 7 ปีแรกระหว่าง พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2505 กิจการหอสมุดได้ขยายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจาก A.I.D. และ USOM (ในขณะนั้น) โดยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า เพื่อปรับปรุงหอสมุดของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ตามโครงการความช่วยเหลือได้มีการส่งคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานในหอสมุดไปศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์สมัยใหม่ ขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า มาช่วยในการจัดตั้งหอสมุด และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาตำรา และสื่อโสตทัศนศึกษา

          ในปี พ.ศ. 2499 มีการจัดสร้างอาคารหอสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร มีพื้นที่ 912 ตารางเมตร สามารถเก็บหนังสือได้ประมาณ 100,000 เล่ม และเปิดบริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2500 อาคารหอสมุดหลังนี้มีการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร จึงนับได้ว่าเป็นหอสมุดที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น เมื่ออาคารเดิมไม่สามารถรองรับความต้องการได้อีกต่อไป เนื่องจากมีการเพิ่มวัสดุต่างๆ ประกอบกับวิทยาลัยได้ขยายรับนิสิตเพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้เนื้อที่สำหรับบริการผู้ใช้มีไม่เพียงพอ ทางวิทยาลัยจึงได้สร้างอาคารหอสมุดขึ้นอีก 1 หลัง

          ในปี พ.ศ. 2514 ขนาดพื้นที่ 2,986 ตารางเมตร และเปิดให้ใช้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2515 ทำให้หอสมุด มีอาคาร 2 หลัง เชื่อมติดต่อกันและกัน รวมพื้นที่ในการใช้ทั้งสิ้น 3,898 ตารางเมตร ในปี พ.ศ.2528 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าอาคารหอสมุดมีสภาพแวดล้อมแออัด อันเนื่องจาก มีนิสิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับหอสมุดเองก็มีปริมาณทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่ขึ้น พร้อมกับขอพระราชทานพระนามาภิไธย “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” อัญเชิญจารึกเป็นชื่ออาคารสำนักหอสมุดกลาง

          อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2529 แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2532 และเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2532 เป็นอาคาร 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 10,200 ตร.ม. ต่อมาในปีงบประมาณ 2544 สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคารเพิ่มอีก 1 ชั้น ทำให้ห้องสมุดมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,400 ตารางเมตร 

        ปัจจุบัน สำนักหอสมุดกลาง มีห้องสมุดในสังกัดอีก 2 แห่ง คือ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ สำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

ทำเนียบผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนียโยธิน  
          หัวหน้าห้องสมุด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร 
          หัวหน้าห้องสมุด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชญ์ ทับเที่ยง 
         ผู้อำนวยการ : 15 มกราคม 2519 – 14 มกราคม 2523      
         รักษาราชการแทน : 15 มกราคม 2523 – 6 กุมภาพันธ์ 2523

 อาจารย์ ดร. สุนทร แก้วลาย   
         ผู้อำนวยการ : 7 กุมภาพันธ์ 2523 – 6 กุมภาพันธ์ 2527

 รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ 
         ผู้อำนวยการ : 7 กุมภาพันธ์ 2527 – 31 กรกฎาคม 2533

 อาจารย์นงนวล พงศ์ไพบูลย์  
         ผู้อำนวยการ : 1 สิงหาคม 2533 – 31 กรกฎาคม 2537

 รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา 
         ผู้อำนวยการ : 1 สิงหาคม 2537 – 31 กรกฎาคม 2541      
         รักษาราชการแทน : 1 สิงหาคม 2541 – 31 พฤษภาคม 2542

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ สุภากิจ  
         ผู้อำนวยการ : 1 มิถุนายน 2542 – 22 ธันวาคม 2545      
         รักษาราชการแทน : 23 ธันวาคม 2545 – 9 กุมภาพันธ์ 2546

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์ 
         ผู้อำนวยการ : 10 กุมภาพันธ์ 2546 – 9 กุมภาพันธ์ 2554      
         รักษาราชการแทน : 10 กุมภาพันธ์ 2554

 อาจารย์สาโรช เมาลานนท์  
         ผู้อำนวยการ : 11 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:30
 

corebook

Google Search

Weblib.swu.ac.th

Statistics

สมาชิก : 248520
เนื้อหา : 425
เว็บลิงก์ : 207
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1370926

Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

iconaree

.