.

ประวัติสำนักหอสมุดกลางโดยสังเขป PDF พิมพ์ อีเมล

               พ.ศ. 2497  แผนกหอสมุด วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก อยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการมีพื้นที่ทำการในห้องหนึ่งของอาคาร 3 ปัจจุบัน
              พ.ศ. 2498 - 2505  หอสมุดได้รับทุนและความช่วยเหลือจาก The United States Agency for International Development ( USAID ) ในการสร้างอาคารเฉพาะสำหรับหอสมุดหลังแรก (ปัจจุบันเป็นที่ทำการสโมสรนิสิต) และจัดส่งอาจารย์ซึ่งสอนและทำงานวิชาชีพบรรณารักษ์ด้วยไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มดำเนินการระบบห้องสมุดสมัยใหม่ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่ห้องสมุดของสถาบันอื่นๆ
ของประเทศไทยในขณะนั้น
              พ.ศ. 2514  ได้สร้างอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง เชื่อมต่อกับอาคารหลังแรก (ปัจจุบันเป็นที่ทำการของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา)
              พ.ศ. 2517  หอสมุดได้รับการยกฐานะเป็น สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชา 
              พ.ศ. 2528 - 2532  ได้สร้างอาคารสำนักหอสมุดกลางหลังปัจจุบัน และได้ขอพระราชทานพระนามาภิไธย "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" อัญเชิญจารึกเป็นชื่ออาคาร เป็นอาคารสูง 7 ชั้น ขนาด 42.5 X 34 เมตร พื้นที่ 10,200 ตารางเมตร เก็บหนังสือได้ประมาณ 300,000 เล่ม ที่นั่งอ่านประมาณ 1,200 ที่นั่ง 
             พ.ศ. 2543 - 2544  ได้ต่อเติมอาคารชั้น 8 ได้พื้นที่เพิ่มอีก ประมาณ 1,500 ตารางเมตร จัดทำเป็นห้องประชุมขนาด 160 ที่นั่ง 1 ห้อง ห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องบัณฑิตศึกษา ปัจจุบัน สำนักหอสมุดกลาง มีห้องสมุดในสังกัดอีก 2 แห่ง คือ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ ฯ สำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

ทำเนียบผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนียโยธิน  
          หัวหน้าห้องสมุด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร 
          หัวหน้าห้องสมุด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชญ์ ทับเที่ยง 
         ผู้อำนวยการ : 15 มกราคม 2519 – 14 มกราคม 2523      
         รักษาราชการแทน : 15 มกราคม 2523 – 6 กุมภาพันธ์ 2523

 อาจารย์ ดร. สุนทร แก้วลาย   
         ผู้อำนวยการ : 7 กุมภาพันธ์ 2523 – 6 กุมภาพันธ์ 2527

 รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ 
         ผู้อำนวยการ : 7 กุมภาพันธ์ 2527 – 31 กรกฎาคม 2533

 อาจารย์นงนวล พงศ์ไพบูลย์  
         ผู้อำนวยการ : 1 สิงหาคม 2533 – 31 กรกฎาคม 2537

 รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา 
         ผู้อำนวยการ : 1 สิงหาคม 2537 – 31 กรกฎาคม 2541      
         รักษาราชการแทน : 1 สิงหาคม 2541 – 31 พฤษภาคม 2542

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ สุภากิจ  
         ผู้อำนวยการ : 1 มิถุนายน 2542 – 22 ธันวาคม 2545      
         รักษาราชการแทน : 23 ธันวาคม 2545 – 9 กุมภาพันธ์ 2546

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์ 
         ผู้อำนวยการ : 10 กุมภาพันธ์ 2546 – 9 กุมภาพันธ์ 2554      
         รักษาราชการแทน : 10 กุมภาพันธ์ 2554

 อาจารย์สาโรช เมาลานนท์  
         ผู้อำนวยการ : 11 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 08:17
 

corebook

Google Search

Weblib.swu.ac.th

Statistics

สมาชิก : 248519
เนื้อหา : 424
เว็บลิงก์ : 204
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1289885

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

iconaree

.