.

You're Here : Home ทรัพยากร ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็ม
มกราคม 54 PDF พิมพ์ อีเมล

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง
   
:
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจการใช้บริการซ้ำและความภักดีของลูกค้าต่อรถไฟฟ้า...
2. กรานต์มณี จรูญเรือง:ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์สำหรับสินค้าและบริการโดยวิธีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์...
   
3. กฤษกมล พรหมธนะนนท:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนอพาร์ตเมนต์...
   
4. กาญจนา วณิชเสน:ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการ...
   
5. กุลธิดา สีบัวบาน:ผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจเพื่อเลือกอาชีพ...
   
6. เกศริน วงษ์มั่น:ผลการใช้โปรแกรมการกำกับตนเอง ที่มีต่อการมีวินัยในการเรียนของ...
   
7. เกษมณี ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่น.
   
8. คงฤทธิ์ พงษ์ลัดดา:ทัศนคติและพฤติกรรมการขับรถของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในสภาวะราคา...
   
9. คณิตา อุปัญญ:ทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริการด้านโลจิสติกส์...
   
10. ฉัตรชัย จูสนิท:ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน.
   
11. เฉลิมชัย พันมะล:ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมพัฒนา...
   
12. ชุรีพร สีสนิท:ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว...
   
13. ฐนียา กิจเวช:การใช้ระบบอาร์เอฟไอดีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.
   
14. ฐานยา แดงเจริญ:ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมกำเนิดในร้านวัดสัน...
   
15. ฐิตินันท์ สุวรรณเรือง:การใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่ศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 4 ในโรงเรียน...
   
16. ณ ชนก มณเฑียร:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความขยันหมั่นเพียร...
   
18. ณัฐทินี รวยสำราญ:ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่อแนวโน้ม...
   
19. ดลนภา แว่วศร:การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดของนิสิตระดับป.ตรี...
   
20. ทรงชัย อักษรคิด:การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการสอนการแก้ปัญหา...
   
21. ทรรศนีย์ รัตนวิจิตร:กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องอนุพันธ์และการประยุกต์โดยใช้โปรแกรม...
   
22. ทวีลาภ รัตนราช:พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว...
   
23. ทศพร อมรชูเดช:ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และผลจากการปฏิบัติงานของพนักงานตาม...
   
24. เทพรัตน์ พานิชยิ่ง:ผลของการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ ที่มีต่อความคิด...
   
25. ธนาพร ศรีโสภณ:การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความ...
   
26. ธเนศ สังข์คร:แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาเปตอง ของนักกีฬาเปตอง สังกัดชมรม...
   
27. ธมญย์รัตน์ เจริญรัตน:การประเมินโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียน สังกัด...
   
28. ธีระพงศ์ ทองคำ:การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดอุทัยธานี.
   
29. นพรัตน์ กองศิลป:ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล...
   
30. นัฐพล ญาณพาณิชย์:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือคริสเตียนของผู้บริโภคเขต กทม...
   
31. นันทิยา เสนาเหนือ:การศึกษาความได้เปรียบในการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปประเทศ...
   
32. นัพวัลย์ เติมเกียรติสุข:คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการงบประมาณของ รร.สามมุกคริสเตียน...
   
33. นุชลี คล้ายวันเพ็ญ:การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน...
   
34. บุญศักดิ์ รามล:ความคิดพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าในการให้บริการของบริษัท...
   
35. บุษบง ดุรงคเวโรจน:ปัจจัยด้านคุณประโยชน์ของหนังสือและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อ...
   
36. ปฐมพร พึ่งสุขพระกาฬ ภาวะผู้นำและความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทรับจ้างผลิต
   
37. ปรียาภรณ์ เวียงเก้า:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน...
   
38. ปิยบุตร เอมโอฐ:การใช้กิจกรรมโครงงานในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ...
   
39. ไปรมา กุหลาบซ้อน:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานกลุ่มของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระ...
   
40. พรนิชา ปัญญาแวว:การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่...
   
41. พรปวีณ์ แก้วนพรัตน:ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลต่อสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยโรคเอดส์...
   
42. พระมหาปัญญา แล่นปิว:ศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต...
   
43. พระมหาลำไพ เชื้อล:การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบรายวิชาภาษาไทยเรื่องภาพวาดจิตรกรรม...
   
44. พิษณุ ธิกาปูน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้า และแรงจูงใจ ที่มีผลต่อแนวโน้ม...
   
45. มงคล จิตรโสภิณ:การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "การแจกแจง...
   
46. มณีรัตน์ พูลทรัพย:การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทาง...
   
47. มณีวรรณ ศรีนา:การศึกษาเป้าหมายทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน...
   
48. มธุรส อรุณรุ่งแสง:การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและสัดส่วนการลงทุนของ บ.ประกันวินาศภัย...
   
49. รจนา หมื่นสอน:ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในเครือ...
   
50. ร่มธรรม วาสประสงค:แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ (Vending...
   
51. รัตนาภรณ์ กุมผัน:ผลของการสอนแบบปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์...
   
52. ลักษณ์นาราช์ พันวราสิน:เปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค ไอศกรีมวอลล์ และ...
   
53. วรรณดี บุสละ:การศึกษาการกระจุกตัว และพฤติกรรมตลาดของอุตสาหกรรม...
   
54. วรรณรัตน์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน:การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับปฐมวัยที่มีความ...
   
55. วรรณวุฒิ วรรณารุณ:ผลของการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดที่มีต่อทักษะทางดนตรี...
   
56. วรรณศิริ หลงรัก:ผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านบริบท (Contextual Learning)...
   
57. วรรธนา นันตาเขียน:ผลของการให้ความรู้การทำกิจกรรมในครอบครัวสำหรับผู้ปกครองผ่านระบบ...
   
58. วรสิทธิ์ เฉลิมปกรณ์ชัย:ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการธนาคาร...
   
59. วิชัย สินจักร:การออกแบบและทดสอบดิฟฟิวเซอร์ประกอบร่วมกับใบพัดคอมเพรสเซอร์...
   
60. วิชัย สิริวิบูลย์กิตต:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ...
   
61. วีระยุทธ เพชรประไพ:การศึกษาวิเคราะห์ผลงานภาพวาดระบายสีของเด็กที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง...
   
62. แววตา จันทวงค:การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต...
   
63. ศศิพรรณ สำแดงเดช:ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ...
   
64. ศันสนีย์ สุขชัย:การเลือกรูปแบบการเดินทางไปทำงานในกรุงเทพมหานคร...
   
65. สมฤดี แป้นหนู:ความภักดีต่อภาวะผู้นำผู้บริหารชาวญี่ปุ่นของพนักงาน บริษัทโตโยต้าทูโช...
   
66. สิริชัย พึ่งวัฒนาพงศ:ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม...
   
67. สุชีรา นวลทอง:ค่าใช้จ่ายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษา...
   
68. สุธาสินี ชวนไชยะกูล:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเกาะล้าน จ. ชลบุรี ของ...
   
69. หทัยรัตน์ ไชยพุทธา:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่า...
   
70. อรทัย สุทัศน:การวิเคราะห์โครงสร้งตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน...
   
71. อรพินท์ สิทธิเขต:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของตัวแทนที่ประสบความสำเร็จในการ...
   
72. อรรัมภา อัญชลิสังกาศ:สภาพและปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดโรงเรียน.
   
73. อ้อมฤดี แช่มอุบล:ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่เน้นการใช้คำถามหมวก...
   
74. อัญชลี พงษ์แตง:ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ศิลปะด้านภูมิปัญญาไทยที่ใช้การบูรณาการแนวคิด...
   
75. อัณศยา เกิดคล้าย:การตรวจจับไวรัสข้อความมัลติมีเดียโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล.
   
76. อุษนา บำรุงแคว้น:การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ม.2...
   
77. Hattaya Thong-In:Factors influencing the use of integrated marketing comm...
   
78. Siwaporn Saito:An analysis of argumentative essays of Thai third-year Eng.
   
79. Tarnraporn Songsie ...:Strategies in reading online and printed academic texts of...
   
80. Vu Thi Kim Oanh:การสร้างแบบฝึกการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยที่เป็นปัญหาสำหรับ...
   
:
The grotesque elements as presented in Toni Morrison's...
 

corebook

Google Search

Weblib.swu.ac.th

Statistics

สมาชิก : 248520
เนื้อหา : 425
เว็บลิงก์ : 207
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1368756

Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

iconaree

.