.

You're Here : Home
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 PDF พิมพ์ อีเมล

รายชื่อหนังสือใหม่

1 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework) กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ

2 กลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคพลศาสตร์  Engineering mechanics : dynamics

3 การกระจายอำนาจกับการปฏิรูปประเทศไทย

4 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน

5 การใช้คอร์ดและสเกลเพื่อสร้างงานดนตรี

6 การเตรียมความพร้อมในการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ ด้านสิ่งแวดล้อม : ข้อเสนอแนะและบทเรียนจากต่างประเทศ

7 การบริหารคน "ไม่ยากอย่างที่คิด"

8 การพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  A development of educational assembly model to promote people participation

9 การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  Planning and evaluation for strategic communication

10 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  Object oriented analysis and design

11 การสอนงาน ปรึกษาและดูแล  Coaching and mentoring

12 การสื่อสารทางธุรกิจ  Business communication

13 การออกแบบห้องน้ำ

14 เก่งอังกฤษ รวยได้ ต้องไปนอก

15 คดีฟอกเงิน

16 คราวด์ซอร์สซิ่ง - ล้านคลิก พลิกโลก

17 ควอนตัมจักรวาลใหม่  The new Quantum Universe

18 ความรุ่งเรืองของเงินตรา : ประวัติศาตร์การเงินโลก  The ascent of money : a financial history of the world

19 ความรู้เบื้องต้นและทฤษฎีการสื่อสาร  Introduction and theory of communication

20 cook A cook book for English practicing ชวนลูกทำอาหาร ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษ

21 คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการ  Finance for managers

22 คัมภีร์นักการตลาด  Marketer's toolkit

23 คุณานุคุณไตรภาค

24 คู่ชุลมุนวุ่นรัก  Twelfth night

25 คู่มือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ : ฉบับพื้นฐานสำหรับหอจดหมายเหตุ ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์

26 คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินสำหรับสถานประกอบการหลุมฝังกลบของเสียอันตราย

27 คู่มือประกอบการอบรมตามโครงการ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน"

28 คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

29 เครื่องยนต์หัวฉีด EFI

30 แค้น  Ice princess

31 แคสซี จระเข้สาวจอมซุ่มซ่าม  The Clumsy crocodile

32 เงือกน้อยผจญภัยใต้ทะเลลึก  Stories of Mermaids

33 จดหมายเหตุตามรอยทรงพระผนวช

34 จอมยุทธ์

35 จักรวาลลี้ลับ  Metaphysics

36 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

37 ใจเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

38 ชนบทกับเมืองสู่ความอยู่ดีมีสุข

39 ช่างรถไฟ : ความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมรถไฟ โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย

40 ชีวเคมี  Biochemistry

41 ชีวประวัติห้านาที  Five minute biographies

42 ชีวิต 4 แผ่นดิน คุณหญิงเพลิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

43 ชีวิตและการทำงาน ทองใบ ทองเปาด์ ทนายประชาชน-ทนายแม็กไซไซและข้อเขียนคอมมิวนิสต์ลาดยาว

44 ชุมนุมชีวประวัติ  Biographical round - up

45 ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับ พ.ศ. 2457

46 ญี่ปุ่นได้อีก

47 Discovering Portugal เบื้องหลังกองถ่ายสารคดี '500 ปี ความสัมพันธ์สยาม-โปรตุเกส'

48 ตามรอยเท้ายักษ์

49 ตำราเรียนอักษรไทยโบราณ : อักษรขอมไทย อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน

50 ทอ ความ คิด

51 ท่องแดนศักดิ์สิทธิ์

52 ท่องธรรมชาติ

53 ทะเลหนาว

54 ทางไร้กุหลาบ  The stars shine down

55 ทำเลทองและพื้นที่เสี่ยง การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย

56 เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์

57 เที่ยวคาบสมุทรไอบีเรีย สเปน โปรตุเกส โมร็อกโก

58 ธรรมบรรณาการ : มงคลชีวิตประสิทธิ์พร คำกลอนสอนใจ

59 นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม

60 นวกานุศาสนี

61 นักวางแผนกวนตลาด

62 นางในคนสุดท้าย  The last concubine

63 นางฟ้าจิ๋วแสนซน  Stories of fairies

64 นิทานชาดก. โคนันทวิศาล.

65 นิทานชาดก. สุวรรณสาม.

66 นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น

67 แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477

68 แนวคิดและกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์

69 ไนท์ซิกแนล  Night Signals

70 บันทึกการเดินทางในโลกกาแฟ

71 บันทึกลับถ่ายภาพสวยด้วยแฟลชในแบบฉบับ Joe McNally  The hot shoe diaries

72 Born to be วิศวะคอมฯ

73 ประชุมพงศาวดารประชาธิปไตย

74 ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  His majesty's photographic portfolio

75 ปรัชญาการเมืองอิสลาม จากอัลฟารอบีถึงอิมานโคมัยนี (รฮ.)  Islamic political philosophy from Alfarabi to Imam Khomeini (R.H.)

76 ปลวกนักคิดกับภารกิจลับ

77 เปรม ปราณ ปัญจาบ  The spirit of Punjab

78 เป่าหูเทวดา

79 เปิดตำนานเล่าเรื่องในคราวสงคราม

80 เปิดตำนานสุริยะธาตุ วัดภูพลานสูง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

81 ผู้หญิงกับสังคม : ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม

82 พจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

83 พฤติกรรมองค์การ  Organizational behaviors

84 พลังชุมชนกับมหาวิทยาลัย ความท้าทายและคำตอบของโลกอนาคต

85 พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง

86 ฟ้ามุ่ยกับแมงมุมดำ

87 ฟิสิกส์ยุคใหม่  Modern physics

88 แฟ้มคดีบันลือโลก : คดีดังในอดีตที่คนทั้งโลกไม่เคยลืม  The famous cases & criminals of history

89 Photoshop manipulation

90 ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรรมราชาในวรรณกรรมไทย

91 ภารตวิทยา : ความรู้เรื่องอินเดียทางวัฒนธรรม

92 ภาษาพูดภาษาจีนสมัยนิยม

93 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์

94 มลายูรำกริช

95 มะเร็ง โรคไม่ติดต่อแต่ร้ายแรง

96 ไม่ใช้ไอน์สไตน์ก็พบสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นได้

97 ย่อโลกทุนนิยม  Introducing capitalism

98 รวมกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน

99 รวมกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปา

100 รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ๔ ภูมิภาค และผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

101 เรื่องเด่นอมตะ นิทานอีสป 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ

102 แรงใจและไฟฝัน  Great expectations

103 โรงเรียนคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันการศึกษา

104 ล่าขุมทรัพย์เมืองสยาม

105 ลิงคอล์น มหาบุรุษ  Lincoln the unknown

106 ลูกผู้หญิง  Hanna's daughters

107 โลกเครือข่าย

108 วันที่ชีวิตเดินทาง

109 วัสดุวิศวกรรม  Engineering materials

110 ว่าด้วยสุนทรียสนทนา  On dialogue

111 วิจัยการเรียนการสอน

112 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  Environmental science

113 วิธีสอนพูด : เอกสารประกอบการสอนวิชา กพ. 550

114 วิธีหยิบเงินจากธุรกิจเครื่อข่าย ทำง่าย รวยไว แบบที่อัพไลน์ไม่เคยสอน

115 ศัพท์คำยากในภาษาไทย

116 เศรษฐกิจการเมืองของชาวนา  The political economy of peasant family farming some anthropological perspectives on rationality and adaptation

117 สร้างชีวิตมหัศจรรย์ด้วยน้ำนมแม่

118 สร้างธุรกิจบนอีเบย์อย่างถูกวิธีเพื่อให้มีเงินล้าน

119 สารต้านอนุมูลอิสระ  Radical scavenging agents

120 สาระความรู้พื้นฐาน : หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

121 สีดา

122 สื่อสารอย่างสันติ : คู่มือสื่อสารเพื่อสารสัมพันธ์และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

123 สู่ความสำเร็จ

124 โสดจอมแสบ  About a boy

125 โสต ศอ นาสิกวิทยา

126 196 เกมสร้างสรรค์พัฒนาอัจฉริยะเด็ก

127 100 สุภาษิตคำจีน  100 Chinese two-part allegorical sayings

128 หนูฝ้ายชิมพระจันทร์

129 หมูรู้คุณ

130 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

131 หลักการประกอบอาหาร

132 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

133 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

134 5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ : ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for all : เติมรักด้วยรอยยิ้ม

135 เหตุผลของการมีชีวิตอยู่

136 องคุลิมาล

137  Adobe Photoshop LightRoom : สุดยอดโปรแกรมปรับแต่งภาพถ่ายมืออาชีพ

138 อมตะกาแฟ : เครื่องดื่มที่คนทั่วโลกหลงใหล

139 Autodesk revit architecture 2012 : design without compromise

140 โอกาสเกิดสึนามิในประเทศไทย

141 Arguing in communities

142 Bond markets, analysis and strategies

143 Database systems using Oracle : a simplified guide to SQL and PL/SQL

144 The economics of East Asian integration : a comprehensive introduction to regional issues

145 Emotional intelligence

146 The enduring sacred lanscape of the Naga

147 Midlife : a manual

148 My way : joy of relationships

149 Options and financial futures : valuation and uses

150 Portugal

151 The seven Chinese brothers

 

         

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 มกราคม 2012 เวลา 11:20
 

corebook

Google Search

Weblib.swu.ac.th

Statistics

สมาชิก : 248520
เนื้อหา : 425
เว็บลิงก์ : 207
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1366374

Who's Online

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

iconaree

.