Contact Librarian

นางหทัยรัตน์ ธีรกุล

ติดต่อ : 27238

hatairat@g.swu.ac.thหลักสูตร : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Faculty of Physical Education

ID : 04121


Start Date : 01  October  2014     End Date: 26  September  2020


3,352

7,363

16,056

Title   ( 3,352 )

 

Loan Title
480 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา / ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
327 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย =Physiology of exercise / พิชิต ภูติจันทร์
256 หลักและการฝึกกีฬา / ธวัช วีระศิริวัฒน์
212 หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา / สนธยา สีละมาด
194 หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา / สนธยา สีละมาด
186 How my body works[videorecording] :bonce upon a time--life / โดย Albert Barille ; จำเนียร เหมะรัต, แปล
156 รากฐานทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกายและการพลศึกษา / ประทุม ม่วงมี
156 อินเทอร์วาลเทรนนิ่ง :คู่มือการฝึกกีฬา / ประทุม ม่วงมี
152 เอกสารคำสอนวิชา พล 323 :กลศาสตร์ชีวภาพในการกีฬาและการออกกำลังกาย = Biomechanics in sport and exercise / สาลี่ สุภาภรณ์
143 ตำราไอเยนกะโยคะ =Iyengar Yoga textbook / สาลี่ สุภาภรณ์
140 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (วิทยาศาสตร์การกีฬา) =Biology of human body in exercise (Sports science) / พีระพงศ์ บุญศิริ
132 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก =Weight training / โสภณ อรุณรัตน์, ชาญชัย โพธิ์คลัง
127 กลศาสตร์วัสดุ =Mechanics of materials / มงคล จิรวัชรเดช, เขียน
126 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย =Physiology of exercise / อนันต์ อัตชู
126 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย / ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร, สิทธา พงษ์พิบูลย์
118 จิตวิทยาการกีฬา =Sport psychology / สืบสาย บุญวีรบุตร
116 หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา / สนธยา สีละมาด
114 เกมนำไปสู่ทักษะกีฬา :การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานสำหรับทุกคน / จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ
111 การออกกำลังกายด้วยการเหยียดยืดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ และกีฬา / มงคล แฝงสาเคน
108 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว =Kinesiology / โดย กานดา ใจภักดี
106 การฝึกด้วยน้ำหนัก :การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่เทคนิคการปฏิบัติ / สนธยา สีละมาด, ดุจเดือน สีละมาด
100 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ =Physical activities / สนธยา สีละมาด
96 หลักการฝึกกีฬา / อนันต์ อัตชู
96 ชีวกลศาสตร์การกีฬา =Sport biomechanics / โดย ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
94 หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา / สนธยา สีละมาด
90 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย / ชูศักดิ์ เวชแพศย์, กันยา ปาละวิวัธน์
82 การฝึกด้วยน้ำหนักเบื้องต้น =Introduction to weight training / อภิลักษณ์ เทียนทอง
80 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ =Stretching exercise / เจริญ กระบวนรัตน์
79 คู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพ / กฤษฎา บานชื่น
76 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (วิทยาศาสตร์การกีฬา) =Biology of human body in exercise (Sports science) / พีระพงศ์ บุญศิริ
74 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเบื้องต้น =Introduction to kinesiology / โดย วิริยา บุญชัย, เจริญ กระบวนรัตน์
74 ชีวกลศาสตร์การกีฬา =Sports biomechanics / อรวรีย์ อิงคเตชะ
74 ว่ายน้ำ :กีฬาเพื่อสุขภาพ / บุญเลิศ ใจทน
73 กลศาสตร์ของวัสดุ =Mechanics of material / มนตรี พิรุณเกษตร
72 รูปแบบใหม่ของการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย =Physical best / รวบรวมเรียบเรียง : วรวิท คงมนต์ ; บรรณาธิการ : รัตนา หาญสงคราม
70 หลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา / เจริญ กระบวนรัตน์
70 Kinesiology of the musculoskeletal system :foundations for physical rehabilitation / Donald A Neumann ; artwork by Elisabeth E Rowan
66 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา =Scientific principles of coaching / ธงชัย เจริญทรัพย์มณี
66 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
65 วัสดุวิศวกรรม / มานพ ตันตระบัณฑิตย์
65 กลศาสตร์ของวัสดุ =Mechanics of materials / ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ
64 คิเนสิโอโลยีเบื้องต้น =Introduction to kinesiology / กรรวี บุญชัย
64 สมรรถภาพทางกายและทางกีฬา / โดย ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
64 คู่มือฝึกเวทเทรนนิ่งอย่างมืออาชีพ ฉบับ Dumbbell hardcore หล่อล่ำด้วยดัมบ์เบล / คฑา อาภรณ์
64 วัสดุวิศวกรรม =Foundations of materials science and engineering 4/e / William F Smith และ J Hashemi ; แปลและเรียบเรียงโดย แม้น อมรสิทธิ์, สมชัย อัครทิวา และธรรมนูญ อุดมมั่น
63 คินิสิโอโลยีในการกีฬา / จรวยพร ธรณินทร์
63 ระบบการเคลื่อนไหว =Locomotive system / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
63 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (วิทยาศาสตร์การกีฬา) =Biology of human body in exercise (Sports science) / พีระพงศ์ บุญศิริ
63 วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน =Materials science and engineering : an introduction / วิลเลียมส์ ดี, คาลิสเตอร์เจ อาร์, เขียน ; สุวันชัย พงษ์สุกิจ [และคนอื่น ๆ], แปล
62 ตำราการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย =Physical fitness conditioning / ถาวร กมุทศรี
60 การฝึกน้ำหนักเบื้องต้น =Basic weight training / พิชิต ภูติจันทร์
57 ข้อดี กระดูกแกร่ง กล้ามเนื้อแข็งแรง :คู่มือการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นและกระฉับกระเฉงสำหรับคนทุกวัย / บรรณาธิการประจำเล่ม, ชุลีพร วิริยะวงศ์ัชัย ; ผู้แปล, กิจจา ฤดีขจร [และคนอื่น ๆ]
57 การพลศึกษา =The principles of physical education / ฟอง เกิดแก้ว
57 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
55 กลศาสตร์ของวัสดุ =Mechanics of material / มนตรี พิรุณเกษตร
54 การบาดเจ็บจากการกีฬา / ดรุณวรรณ สุขสม
54 วิทยาศาสตร์การกีฬา =Sports science / คณาจารย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
54 กลศาสตร์วัสดุ =Mechanics of materials / R C Hibbeler, เขียน ; บุรฉัตร ฉัตรวีระ ; วทัชภฬ เดชพันธ์ เรียบเรียง
53 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / กวี หวังนิเวศน์กุล
52 สุขภาพกับการออกกำลังกาย =Health with exercise / มนัส ยอดคำ
52 ยืดกล้ามเนื้อวันละ 6 นาที เรียกพลังหุ่นฟิต ซิกซ์แพ็กกลับคืนมา / นายองมูและคณะ, เขียน ; อภิศรี, แปล
49 การออกกำลังกาย / วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร
48 คู่มือส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
48 วิทยาศาสตร์การกีฬา =Sport science / พิชิต ภูติจันทร์
48 วิทยาศาสตร์การกีฬา =Sports science / วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร, อารี ปรมัตถากร
48 Biomechanics and motor control of human movement / David A Winter
48 Core strength training :the complete step-by-step guide to a stronger body and better posture for men and women
46 ชีวกลศาสตร์การกีฬา =Sport biomechanics / โดย ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
46 การสร้างสมรรถภาพทางกาย =Body conditioning (PE 275) / ชาติชาย อิสรัมย์
46 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย =Body conditioning : SS 237 / ชัยยงค์ บุญบุตร
45 เกมส์พลศึกษา / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
45 วิทยาศาสตร์การกีฬา =Sports science / คณาจารย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
45 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต / โดย อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
44 พลศึกษา =Physical education : PE 103 / ชาญชัย ชอบธรรมสกุล
44 แฮนด์บอลสมบูรณ์แบบ / เรียบเรียงโดย เกษม ช่วยพนัง
44 เอกสารประกอบการสอนวิชา วศย 251 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ (ภาคบรรยาย) / เรียบเรียงโดย อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
44 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
43 หลักและวิธีการฝึกกีฬา =Scientific principles of coaching : PE 427 / เจริญ ธานีรัตน์
42 กีฬาเวชศาสตร์ =Sports medicine / วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม[และคนอื่น ๆ]
42 กีฬาเวชศาสตร์พื้นฐาน / บรรณาธิการ, วิชัย วนดุรงค์วรรณ ; ภาพประกอบ อัญชลี วัฒนศรานนท์
42 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย =Physiology of exercise / ภนารี พานเพียรศิลป์
42 วิทยาศาสตร์การกีฬา =Sport science / เรียบเรียงโดย พิชิต ภูติจันทร์ [และคนอื่นๆ]
41 Happy running มาวิ่งกันเถอะ / ภคณีย์ บุรุษภักดี, เขียน ; นันทนารถ กริยาลีลากุล, เรียบเรียง
41 การฝึกด้วยน้ำหนัก :การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่เทคนิคการปฏิบัติ / สนธยา สีละมาด, ดุจเดือน สีละมาด
41 กลศาสตร์วัสดุ =Mechanics of materials / สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
40 Biomechanics in clinic and research :an interactive teaching and learning course / Jim Richards
40 Human movement :an introductory text
39 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ :เวชศาสตร์การกีฬาทางออร์โธปิดิกส์--โรคและการบาดเจ็บในเด็ก / วินัย พากเพียร, สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
39 หลักการพลศึกษา =The principles of physical education / Jesse Feiring Williams, เขียน ; วรศักดิ์ เพียรชอบ, แปล
38 ตาราง 9 ช่อง กับการพัฒนาสมอง / เจริญ กระบวนรัตน์
38 ประวัติพลศึกษา =History physical education / ฟอง เกิดแก้ว
38 จิตวิทยาการกีฬา :แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / สมบัติ กาญจนกิจ, สมหญิง จันทรุไทย
37 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
37 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ, บรรลุ ศิริพานิช
37 การบาดเจ็บหลายระบบ =Multiple injuries / โดย สุกษม อัตนวานิช, วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
37 Motor control :theory and practical applications / Anne Shumway-Cook, Marjorie H Woollacott
36 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย / ชูศักดิ์ เวชแพทย์
36 การเดิน การเคลื่อนย้ายตัวและอุปกรณ์ช่วย / สุกัลยา อมตฉายา, วรวรรณ คำฤาชา บรรณาธิการ
35 การเคลื่อนไหวของมนุษย์ =Human movement / เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม
35 5 นาที ฟิตหุ่นเฟิร์มเสริมหุ่นเป๊ะ / ชเวซองโจ, เขียน ; อภิศรี, แปล
34 วิทยาศาสตร์ว่าด้วยกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย =Kinesiology / พีระพงศ์ บุญศิริ
34 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย / ชูศักดิ์ เวชแพศย์, กันยา ปาละวิวัธน์
34 แผลเบาหวาน / บรรณาธิการ, จุมพล วิลาศรัศมี, ตรีชฎา บุญจันทร์, ณปภัช โพธิ์พรหม
34 Kinesiology of the musculoskeletal system :foundations for physical rehabilitation / Donald A Neumann ; artwork by Elisabeth E Rowan
33 หลักการและการปฏิบัติ :การทดสอบสมรรถภาพทางกาย / จตุรงค์ เหมรา
33 โฮมฟิตเนส 10 นาที :โปรแกรมสลายไขมันสำหรับผู้หญิง / ชเวซองโจ, เขียน ; อภิศรี, แปล
33 How to ฟิตพิชิตหุ่นนายแบบ by PlanforFIT =How to get a fit body like a model by PlanforFit / ผู้เขียน, PlanforFit
33 วัสดุวิศวกรรม =Science and engineering of materials / Donald R Askeland, Pradeep P Phule ; ผู้แปลและเรียบเรียง กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ [และคนอื่น ๆ]
32 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (วิทยาศาสตร์การกีฬา) =Biology of human body in exercise (Sports science) / พีระพงศ์ บุญศิริ
32 รักลูกให้ลูกรักเล่นกีฬา / จรวยพร ธรณินทร์
32 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
32 ผลของการออกกำลังแบบแอโรบิกส์ต่อสรีรภาพและสมรรถภาพของคนไทยวัยผู้ใหญ่ / จรวยพร ธรณินทร์
32 กายวิภาคและสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย / จรวยพร ธรณินทร์
32 ACSM's foundations of strength training and conditioning / Nicholas Ratamess
31 กายบริหาร =Stretching / Bob Anderson ; เขียนเรื่อง, กรรวี บุญชัย, สุดจิต เขียวอุไร ; แปล
31 พลศึกษาเบื้องต้น / ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ
31 กลศาสตร์ของวัสดุ =Mechanics of materials / ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ
30 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก =weight training / โสภณ อรุณรัตน์, ชาญชัย โพธิ์คลัง
30 มหกายวิภาคศาสตร์-เนื้อเยื่อวิทยาของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก =Macro-& Microanatomy of Musculoskeletal system / รักษวรรณ พูนคำ
30 การสร้างสมรรถภาพทางกาย / สุเนตุ นวกิจกุล
30 วิทยาศาสตร์การกีฬา =Sports science / วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร, อารี ปรมัตถากร
30 Basic biomechanics of the musculoskeletal system / [edited by] Margareta Nordin, Victor H Frankel
30 Stretching / by Bob Anderson ; illustrated by Jean Anderson
30 Jumping into plyometrics / Donald A Chu
30 Concepts of fitness and wellness :a comprehensive lifestyle approach / Charles B Corbin [et al] ; contributing author-- ancillary resource materials, Cara L Sidman
29 หลักการออกกำลังกาย / สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
29 หลักพื้นฐานการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด / พรรัชนี วีระพงศ์
29 ภารกิจ FIT กับหมอ / ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท
29 บิวตี้ & เฟิร์มโฟกัส สูตรลับกระชับหุ่นของซูเปอร์สตาร์ / คิมมย็องยอง, เขียน ; อภิศรี, แปล
29 Basic biomechanics / Susan J Hall
29 วัสดุวิศวกรรม =Principles of materials science and engineering, 3ED / William F Smith ; แปลและเรียบเรียงโดย แม้น อมรสิทธิ์, สมชัย อัครทิวา
28 คู่มือปฐมพยาบาล / เรืองศักดิ์ ศิริผล : แปล
28 จิตวิทยาการกีฬา =Sports psychology / พีระพงศ์ บุญศิริ
28 Sports medicine of the lower extremity / edited by Steven I Subotnick
27 สรีรวิทยาของการออกกำลังกายต่อระบบกล้ามเนื้อ / ภนารี พานเพียรศิลป์
27 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา / ทวี แสงมณี, รวบรวมและเรียบเรียง
27 วิทยาศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน =Basic sports science / กลุ่มงานพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา กองวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
26 การเดินมิติใหม่ของการรักษาสุขภาพ / ธรรมมูญ นวลใจ, บรรณาธิการเรียบเรียง
26 วิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษาและกีฬา =Qualitative research in physical education and sport / สาลี่ สุภาภรณ์
26 คู่มือการเพาะกายขั้นต้น / นาวิน รัตนศิริกุล
26 Biomechanical basis of human movement / Joseph Hamill and Kathleen M Knutzen
26 กลศาสตร์ของวัสดุ =Mechanics of material / มนตรี พิรุณเกษตร
25 การออกกำลังกายแบบแอโรบิก / มงคล แว่นไธสง [และคนอื่น ๆ]
25 Easy to fit ฟิตง่าย ๆ ทำได้ที่บ้าน / สาธิก ะนะทักษ์
25 เดินเพื่อสุขภาพ / วิจักขณา, เรียบเรียง
25 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ =Promoting physical activity for health in the elderly / อัจฉรา ปุราคม
25 Anatomy and human movement :structure and function / Nigel Palastanga, Roger Soames
24 เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 181 :การบริหารกาย / โดย สมชาย ไกรสังข์
24 กายวิภาคและสรีรวิทยาของการออกกำลัง / จรวยพร ธรณินทร์
24 คู่มือส่งเสริมการออกกำลังกาย สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / ผู้เรียบเรียง, สมชาย ลี่ทองอิน
24 ยืดชีวิตยืดมิตรภาพ / ผู้ให้ข้อมูล, เจริญ กระบวนรัตน์ ; บรรณาธิการ, ธนาทิพ ฉัตรภูติ
24 Kinematics of human motion / Vladimir M Zatsiorsky
24 Pre-exercise health screening guide / Timothy Olds and Kevin Norton
24 Complete conditioning for basketball / Greg Brittenham
23 โฮมฟิตเนส 10 นาที โปรแกรมสร้างกล้ามท้องพรีเมียมสำหรับผู้ชาย / ชเวซองโจ, เขียน ; อภิศรี, แปล
23 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว =Mechanical kinesiology / อนันต์ อัตชู
23 การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / โดย วิริยา บุญชัย
23 Essential sports medicine / วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์ [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ
22 ปัญหาการฝึกซ้อมของนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการเตรียมตัวเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 พศ 2536 / ผู้วิจัย, ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
22 การออกกำลังกายเพื่อการรักษา / กันยา ปาละวิวัธน์, บรรณาธิการ ; โรงเรียนกายภาพบำบัด, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
22 ความฟิต :ศาสตร์และศิลปของการออกกำลังกาย / วิจิตร บุณยะโหตระ
22 การจัดการแข่งขันกีฬา =Organization of sports competition / น้อม สังข์ทอง
22 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / กัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์
21 มวยพลังภายในไทเก๊ก (มวยไท่จี๋ตระกูลหยาง) / โดย เสี่ยว อานต้า และนรบรรณ
21 หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล ระดับชาติ ขั้นต้น / จัดทำโดย กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬาและการทะเบียน การกีฬาแห่งประเทศไทย ; [ผู้เรียบเรียง, สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย [และคนอื่น ๆ]
21 วิทยาศาสตร์การกีฬา =Sport science / เรียบเรียงโดย พิชิต ภูติจันทร์ [และคนอื่นๆ]
21 Williams & Lissner's biomechanics of human motion / Barney F LeVeau
21 Biomechanical basis of human movement / Joseph Hamill and Kathleen M Knutzen
21 Athletic ability and the anatomy of motion / Rolf Wirhed ; translated by AM Hermansson ; illustrated by Gamil Gabra, Stig Salander ; new illustrations by Michael Courtney, Bruce Hogarth, Gillian Murray
21 Fundamentals of biomechanics :equilibrium, motion, and deformation / Nihat Ozkaya [et al]
21 Fox's physiological basis for exercise and sport / Merle L Foss, Steven J Keteyian
21 Exercise physiology :nutrition, energy, and human performance / William D McArdle, Frank I Katch, Victor L Katch
20 วิทยาศาสตร์ว่าด้วยกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย =Kinesiology / พีระพงศ์ บุญศิริ
20 เสกหุ่นดีมีซิกซ์แพ็คได้ใน 30 วัน / โดย ภูมิสิทธิ์ ศิระโพธิวงศ์ ; ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา, สัมภาษณ์และเรียบเรียง
20 Wound care 2014 / บรรณาธิการ, พรพรหม เมืองแมน [และคนอื่นๆ]
20 เวชศาสตร์การกีฬา :เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 422 / ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ
20 Basic biomechanics of the musculoskeletal system / [edited by] Margareta Nordin, Victor H Frankel
20 Kinesiology :application to pathological motion / Gary L Soderberg
20 ACSM's introduction to exercise science / Jeffrey A Potteiger
20 Explosive power & strength :complex training for maximum results / Donald A Chu
20 Jumping into plyometrics / Donald A Chu
20 All around fitness / Oliver Barteck ; photography, Irmgard Elsner, Jurgen Schulzki ; contributing authors are: Knuth Kroger [et al]
20 Anatomy of core stability / Hollis Land Liebman
20 Kinesiology :the skeletal system and muscle function / Joseph E Muscolino
19 แอโรบิคด๊านซ-กายบริหารเพื่อสุขภาพ / โดย ชิดพงษ์ ไชยวสุ [และคนอื่น ๆ]
19 การบริหารร่างกายสำหรับผู้รับบริการสูติกรรม / จีรเนาว์ ทัศศรี
19 กรีฑา (ฉบับปรับปรุงกติกา) =Athletics / by Sky Sports Team
19 Kinesiology of the musculoskeletal system :foundations for rehabilitation / Donald A Neumann ; primary artwork by Elisabeth Roen Kelly ; additional artwork, Craig Kiefer, Kimberly Martens, Claudia M Grosz
19 Training for speed, agility, and quickness / Lee E Brown, Vance A Ferrigno, editors
19 เอกสารประกอบการสอนวิชา วศย 251 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ (ภาคปฏิบัติการ) / เรียบเรียงโดย อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
19 การทดสอบวัสดุ= :Material testing / โดย สมนึก วัฒนศรียกุล
18 กีฬาเวชศาสตร์ =Sports medicine / ธวัช วีระศิริวัฒน์
18 การประมาณไขมันร่างกายสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา / ผาณิต บิลมาศ
18 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย / สมคิด บุญเรือง
18 ออกกำลังเพื่อสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็ก =More fitness exercise for children / จิม แอล สติลวิล, เจอรี อาร์ สตอกคาร์ด ; สุพิตร สมาหิโต, แปล
18 เจ็บจากวิ่ง :การป้องกันและแนวการรักษาแด่นักวิ่ง / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
18 Wound care 2013 / บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน, อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช, อภิชัย อังสพัทธ์
18 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาเรื่องมาสนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา / ผู้เรียบเรียง, จรวยพร ธรณินทร์ ; ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
18 วิทยาศาสตร์การกีฬา / ฐิติกร ศิริสุขเจริญพร
18 Human movement :an introductory text / edited by Marion Trew, Tony Everett
18 Basic biomechanics / Susan J Hall
18 Periodization training for sports / by Tudor O Bompa
18 Essentials of strength training and conditioning / National Strength and Conditioning Association ; Thomas R Baechle, Roger W Earle, editors
18 Exercise for special populations / Peggie Williamson
18 Strength and conditioning :a concise introduction / John Cissik
18 DeLee & Drez's orthopaedic sports medicine :principles and practice / [edited by] Jesse C DeLee, David Drez, Jr, Mark D Miller
18 Analytics in a big data world :the essential guide to data science and its applications / Bart Baesens
17 ยืดเส้นวันละท่า บอกลาความอ้วน / ผู้เขียน, มาโมรุ อิโต, ไทอิจิ ยามากุจิ และชิเกรุ ยามาดะ ; ผู้แปลและเรียบเรียง, วิลาสินี รัตนเรืองไร ยามากุจิ
17 2 สัปดาห์ ปรับรูปร่าง สร้างสมดุล / ฮวังซังโบ, เขียน ; ภัททิรา จิตต์เกษม, แปล
17 การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโค้ชฟุตบอล =Strategic management for excellence of football coach / ประโยค สุทธิสง่า
17 การบาดเจ็บหลายระบบ =Multiple injuries / ผู้นิพนธ์, สุกษม อัตนวานิช [และคนอื่นๆ]
17 นันทนาการเบื้องต้น / วิสิฐ เขมะภาตะพันธ์
17 ACSM's resource manual for Guidelines for exercise testing and prescription / American College of Sports Medicine ; [senior editor, David P Swain ; section editors, Clinton A Brawner et al]
17 วัสดุวิศวกรรม / มานพ ตันตระบัณฑิตย์
16 ฉันจะเป็น(แชมเปียน)ให้ได้ / ณัฏฐนันท์ กิติพรพิศาล
16 โภชนาการและการออกกำลังกาย =Nutrition and exercise / พีระพงศ์ บุญศิริ, ภมร เสนาฤทธิ์
16 การออกกำลังกายสายกลางเพื่อสุขภาพและชะลอความแก่ / โดย เสก อักษรานุเคราะห์
16 คู่มือออกกำลังกาย / ดำรง กิจกุศล
16 การออกกำลังกาย / ดำรง กิจกุศล
16 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลของการออกกำลังกายในท่านอนและท่านั่ง ต่อระบบหัวใจและปอด =Effects of exercise in supine and upright on cardiopulmonary systems / ผู้วิจัย, จุฑาทิพย์ จันโท, สุกัญญา หมื่นรัตน์, แสงสกาว ไชยชนะ
16 พฤติกรรมการออกกำลังกาย / สมบัติ กาญจนกิจ
16 ไท่ จี๋ ซี่ กง 18 ท่า / ศิริ ทรวงแสวง
16 เทรนเนอร์ลดเรียวขา =Ashiyase push diet / Mieko Saito, เขียน ; ชุติมน ยงมานิตชัย, แปล
16 การโค้ชกีฬาคนพิการ (หลักการทั่วไป) / โดย มยุรี ศุภวิบูลย์
16 การจัดการแข่งขันกีฬา / ปรีชา ตันจริยานนท์
16 การพัฒนาการเล่นเทนนิสด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา / สนธยา สีละมาด
16 จิตวิทยานักกีฬาว่ายน้ำ;ชัยชนะไม่ใช่เรื่องธรรมดา;ทางไปสู่เหรียญทอง / โดย คีธ เบล
16 Clinical biomechanics / [edited by] Zeevi Dvir
16 Foundations of exercise science / editor, Gary Kamen
16 Biomechanics of human motion :basics and beyond for the health professions / Barney F LeVeau
16 Basic biomechanics / Susan J Hall
16 Research methods in biomechanics / D Gordon E Robertson, University of Ottawa, Graham E Caldwell, University of Massachusetts, Amherst, Joseph Hamill, University of Massachusetts, Gary Kamen, University of Massachusetts, Saunders N Whittlesey
16 Anatomy of movement / text and illustrations by Blandine Calais-Germain ; translated by Regine McKaplan ; edited by John O'Connor and Allan Kaplan
16 Get fit, stay fit / William E Prentice
16 Physiology of sport and exercise / Jack H Wilmore, David L Costill, W Larry Kenney
16 The shoulder in sport :management, rehabilitation, and prevention / Andrea Fusco [et al] ; translated by Helen Wormald
16 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / โดย แม้น อมรสิทธิ์, ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
15 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย =Physiology of exercise / อนันต์ อัตชู
15 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ =Mulligan's techniques : miracle of arts and sciences in physical therapy / อาทิตย์ พวงมะลิ
15 80 ท่าฮิต ฟิตใน 30 วินาที / Byoung Lee, Ahn, เขียน ; Jung Soo, Eun, ภาพประกอบ ; นิสากร พัฒน์ใหญ่ยิ่ง, แปล
15 ชีวิตใหม่ ไร้พุง :How to สลายน้ำหนักด้วยหลัก 3 อ / เรียบเรียง ศราวุธ ดีหมื่นไวย์ [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ธิดารัตน์ มูลลา
15 เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 442 :การเรียนรู้ทักษะกลไก / โดย สาลี่ สุภาภรณ์
15 วิทยาศาสตร์การกีฬา =Sports science / วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร, อารี ปรมัตถากร
15 วิทยาศาสตร์การกีฬา / มงคล แฝงสาเคน
15 การสร้างสมรรถภาพทางกาย =Body conditioning / ชาติชาย อิสรัมย์
15 การฝึกสมรรถภาพสำหรับนักฟุตบอล / โดย วิทยา เลาหกุล
15 Fundamentals of biomechanics :equilibrium, motion, and deformation / Nihat Ozkaya, Margareta Nordin
15 Biomechanics :problem solving for functional activity / Susan L Roberts, Sharon A Falkenburg
15 Human walking / edited by Jessica Rose, James G Gamble
15 Kinesiology :the mechanics and pathomechanics of human movement / Carol A Oatis, with contributors
15 Kinesiology :scientific basis of human motion / Nancy Hamilton, Wendi Weimar, Kathryn Luttgens
15 Neck and arm pain syndromes :evidence-informed screening, diagnosis and management / C(S"(Besar Fern(S"(Bandez de las Penas, Joshua A Cleland, Peter A Huijbregts
15 Training for speed, agility, and quickness / Lee E Brown, Vance A Ferrigno, Juan Carlos Santana, editors
15 Power speed endurance :a skill-based approach to endurance training / Brian Mackenzie with Glen Cordoza
15 High-performance training for sports / David Joyce, Daniel Lewindon, editors
15 กุญแจเฉลยแบบฝึกหัด :ความแข็งแรงของวัสดุ = Strength of materials / โดย ทีมงานรุ่นพี่วิศวกรรม
15 วัสดุนิยม :เรื่องราวชวนทึ่งของสารพันวัตถุเปลี่ยนโลก = Stuff matters : exploring the marvelous materials that shape our man-made world / โดย Mark Miodownik ; ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, แปล
14 การฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อและความเร็ว / สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
14 กายวิภาคศาสตร์ระบบการเคลื่อนไหว =Anatomy of the locomotor system / บรรณาธิการ, สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา [และคนอื่น ๆ]
14 ผลการฝึกด้วยวิธีใช้ร่างกายเป็นแรงต้านที่มีความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ / บุญร่วม แท่นสูงเนิน
14 ร่างกายของมนุษย์
14 หล่อด้วยกล้าม ล่ำเหนือชั้น =Train like phil heath / เรื่องโดย ไมเคิล เบิร์ก [และคนอื่น ๆ] ; แปล, นัธิดา บุญกาญจน์ [และคนอื่น ๆ]
14 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
14 โรค Office เรื่องที่คนทำงานออฟฟิศคิดไม่ถึง / สร้อยสุดา เกสรทอง
14 สมองสดใส--ร่างกายแข็งแรง =Sharp your brain--shape your health / บรรณาธิการ, กัญจน์ณัฏฐ์ ตะเภาพงษ์
14 สุดยอดคู่มือเพาะกายหล่อล่ำได้ใน 28 วัน =Perfect muscle training handbook in 28 days / ผู้เขียน, Niu Hang ; ผู้แปล, ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี
14 จิตวิทยาการโค้ชกีฬา / ชาญชัย อาจินสมาจาร
14 มหกายวิภาคศาสตร์-เนื้อเยื่อวิทยาของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก =Macro-& Microanatomy of Musculoskeletal system / รักษวรรณ พูนคำ
14 ไขข้อข้องใจไร้ปัญหากระดูก / ฮั่่นเว่ย, เขียน ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล
14 การพลศึกษา / ฟอง เกิดแก้ว
14 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ / ประสิทธิ์ อังกินันท์
14 โลกเพาะกาย 1 =Muscledom / นพคุณ วันแต่ง
14 กีฬาโลก / บัญชา ธนบุญสมบัติ
14 เอกสารประกอบคำสอนจิตวิทยาการกีฬา =Sport psychology / สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
14 Biomechanics :a qualitative approach for studying human movement / Ellen Kreighbaum, Katharine M Barthels ; illustrations by the authors
14 Biomechanics of sport and exercise / Peter M McGinnis
14 Clinical gait analysis :theory and practice / Chris Kirtley
14 Anatomy of exercise / Pat Manocchia
14 Brunnstrom's clinical kinesiology
14 Respiratory muscle training :theory and practice / Alison McConnell ; foreword by Rik Gosselink ; illustrations by Bruce Hogarth
14 ACSM's exercise is medicine :a clinician's guide to exercise prescription / edited by Steven Jonas, Edward M Phillips
14 The sports book :the games the rules the tactics the techniques / David Summers, senior editor
14 Essentials of exercise physiology / Victor L Katch, William D McArdle, Frank I Katch
14 วัสดุในงานวิศวกรรม / ชาญวุฒิ ตั้งจิตวิทยา, สาโรช ฐิติเกียรติพงศ์
14 เครื่องมือวิจัยทางวัสดุศาสตร์ :ทฤษฎีและหลักการทำงานเบื้องต้น = Materials science research instruments : theories and basic principles / วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา [และคนอื่น ๆ]
14 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / ศิริพร ดาวพิเศษ
13 เอกสารประกอบการเรียน สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย / นิ่มนวล สกุลพานิช
13 มหกายวิภาคศาสตร์การเคลื่อนไหว / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
13 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย =Physical fitness activities / บรรเทิง เกิดปรางค์
13 ออกกำลังอย่างไรให้เหมาะกับรูปร่าง / เอ็ดวาร์ด เจ แจ็คโคสกิ, เขียน ; รัชดา แดงจำรูญ, แปล
13 คู่มือฝึกเวทเทรนนิ่งด้วยตนเอง ฉบับ หล่อล่ำคุณทำได้ สไตล์นักเพาะกายอาชีพ / คฑา อาภรณ์
13 คู่มือผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ / สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
13 สุขภาพดี All in Office :กายบริหารและวิธีปฏิบัติตนเพื่อคุณภาพชีวิตของวัยทำงาน / ปทัตตา ภริตาธรรม, บรรณาธิการเรียบเรียง
13 กินให้ตาย--ก็ไม่อ้วน / Joseph SG
13 การดัด-การดึงข้อต่อระยางค์เพื่อการบำบัด =Peripheral joint mobilization / นพวรรณ จารุสุสินธ์, ชวนพิศ บุญเกิด
13 ปริทัศน์มวยไทย / เขตร ศรียาภัย
13 คู่มือการฝึกกีฬาบาสเกตบอล / จัดทำโดย งานวิชาการ กองการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากรกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ; [ผู้แปลและเรียบเรียง, สมเกียรติ อักษรถึง]
13 The biomechanics of back pain / Michael A Adams [et al]
13 The physiology of the joints / AI Kapandji ; foreword by Raoul Tubiana ; translated by Louis HonorOe
13 Kinesio taping perfect manual :amazing taping therapy to eliminate pain and muscle disorders / [Kenzo Kase, Tatsuyuki Hashimoto, Tomoki Okane]
13 The sports book :the sports, the rules, the tactics, the techiques / editorial consultant Ray Stubbs
12 สวัสดิภาพในการเล่นกีฬา =Safety on sports performance / ชาญชัย โพธิ์คลัง
12 คินีสิโอโลยี =Kinesiology / ประพันธ์ กิ่งมิ่งแฮ
12 ความเครียด อาการปวดกล้ามเนื้อ และวิธีออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต / โดย วิไล ชินสกุล
12 การออกกำลังกายเพื่อชะลอความแก่ / โดย เสก อักษรานุเคราะห์
12 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในสวนสาธารณะ และสนามกีฬาในกรุงเทพมหานคร :รายงานการวิจัย / โดย วัฒนา สุทธิพันธุ์
12 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :รายงานการวิจัย = Factors affecting exercise behaviors of undergraduate students, Srinakharinwirot University / โดย ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
12 จิตสบายกายเป็นสุข / สุชาติ โสมประยูร
12 หนังสืออ่านประกอบเรื่องการออกกำลังกาย / เรียบเรียง, ศิริพร สุขกัป
12 ปฏิวัติชีวิต พิชิตอ้วน / เจน
12 ผอมง่ายไม่ต้องอดลดได้โยไม่ต้องออกกำลังกาย / มรกต แซ่เบ๊, เขียน ; สินีนุช จันทศรี, บรรณาธิการ
12 คู่มือวัดผลและทดสอบสมรรถภาพ / กรมพลศึกษา
12 ถ้าคุณรักตัวเองมากพอ ขอให้หมอได้พูดตรง ๆ =A short guide to a love life / เขียน, เดวิด บี เอกุส ; แปล, เอกชัย อัศวนฤนาท
12 กีฬากับสุขภาพ / มงคล แฝงสาเคน
12 เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 377 :การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน / สำรวล รัตนาจารย์
12 กิจกรรมนันทนาการ / สมเกียรติ เนตรประเสริฐ
12 The paralympic athlete :handbook of sports medicine and science / edited by Yves C Vanlandewijck, Walter R Thompson
12 Mechanics of sport :a practitioner's guide / Gerry Carr
12 Basic biomechanics / Susan J Hall
12 Kinesiology and applied anatomy :the science of human movement / Philip J Rasch, Roger K Burke
12 The dance workshop / Robert Cohan ; forward by Wayne Sleep ; photography by Fausto Dorelli
12 A fit and well way of life / Gwen Robbins, Debbie Powers and Sharon Burgess
12 Physical literacy :throughout the lifecourse / edited by Margaret Whitehead
12 Prescriptive stretching / Kristian Berg
12 Sports injuries and illnesses :their prevention and treatment / Bob O'Connor [et al]
12 Fundamentals of sports injury management / Marcia K Anderson, Susan J Hall ; contributing author, Cheryl Hitchings
12 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / กวี หวังนิเวศน์กุล
11 ระบบการเคลื่อนไหว =Motor system : เอกสารประกอบการสอน รายวิชากายภาพบำบัด 2 (กบ 322) / แปลและเรียบเรียงโดย รัมภา บุญสินสุข, ประโยชน์ บุญสินสุข
11 เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย / เทเวศร์ พิริยะพฤนท์
11 Firm Fun Fit พิชิตไขมัน / นันทวัน เทียนแก้ว
11 Run me to the moon / โตมร ศุขปรีชา
11 Fit, firm & beauty สาวหุ่นสวย ดูดีมีสไตล์ / เขียนโดย ปาร์ก ซูอี ; แปลโดย ตรองสิริ ทองคำใส
11 คู่มือประกอบหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลระดับชาติ ขั้นต้น / จัดทำโดย กองพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาบุคลากรกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ; [ผู้แปล และเรียบเรียง, ชัยนันท์ วงษ์มีพันธ์, ทวีศักดิ์ ศุภจิตรานันท์]
11 คู่มือปฐมพยาบาล =Guide to self-care / ฟิลิป ที ฮาเกน, บรรณาธิการบริหารฉบับภาษาอังกฤษ ; พันทิวา สินรัชตานันท์, แปล
11 ศึกษา 432 :วิธีสอนวิชาเอกพลศึกษา / เรียบเรียงโดย จรวย แก่นวงษ์คำ
11 กีฬามหาสนุก / Park Young-ran, เขียน ; Kim Se-Young, ภาพประกอบ ; วลี จิตจำรัสรัตน์, แปล
11 Fundamentals of biomechanics / Duane Knudson
11 Brunnstrom's clinical kinesiology / Laura K Smith, Elizabeth Lawrence Weiss, L Don Lehmkuhl
11 Dance imagery for technique and performance / Eric Franklin
11 Periodization :theory and methodology ot training / Tudor O Bompa
11 Rehabilitation of the foot and ankle / [edited by] G James Sammarco
11 Managing sports injuries :a guide for students and clinicians / Christopher M Norris
11 วัสดุวิศวกรรม =Principles of materials science and engineering / William F Smith ; แปลและเรียบเรียงโดย แม้น อมรสิทธิ์, สมชัย อัครทิวา
11 แผนภาพเฟส =Phase diagram / สุทิน คูหาเรืองรอง
10 ผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นการรับรู้ของระบบประสาทกล้ามเนื้อ 2 เทคนิค ที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อเท้า ข้อเข่า และข้อสะโพก / นฤมล แจ้งกิจ
10 ผลการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส / วรพจน์ จิตวัฒนาธรรม
10 การพัฒนาโปรแกรมการเคลื่อนไหวแบบขว้างเพื่อเสริมสร้างทักษะพิสัยด้านการเคลื่อนไหวแบบมีทักษะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา / ยูรสิน วัฒนพยุงกุล
10 ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้ยางยืดและเมดิซินบอลที่มีต่อความเร็วการว่ายน้ำท่าผีเสื้อระยะ 25 เมตร / ขจรศักดิ์ เอื้อเฟื้อ
10 หยุดอ้วนเสียที =Fitorfal / Covert Bailey เขียน ; วิชิต คนึงสุขเกษม, แปล
10 สมรรถภาพทางกาย =physical fitness / โดย สำรวล รัตนาจารย์
10 ออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ / จรวยพร ธรณินทร์
10 โภชนาการและการออกกำลังกาย =Nutrition and exercise / พีระพงศ์ บุญศิริ, ภมร เสนาฤทธิ์
10 ผลการฝึกแอโรบิกที่มีต่อระบบไหลเวียนโลหิตและดัชนีมวลกาย / ของ วันดี พูลสวัสดิ์
10 มารู้ มาลอง มาเล่นกีฬา / จรวยพร ธรณินทร์, เรียบเรียง ; จรวยพร ธรณินทร์, จามิกร ชาญสุวรรณ, ภาพประกอบ
10 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยิมนาสติก ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 :/ คณะผู้เขียน, ชนินทร์ ยุกตะนันทน์, ธีร ศรแก้ว, พัฒน อุตตโมบล
10 สร้าง Six pack ได้ภายใน 3 สัปดาห์ =3 Weeks Only for Greatest Abs / ผู้เรียบเรียง, Luo Xiangqian ; ผู้แปล, ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี และ MrWei Ning
10 ไทยปราณ / มานพ ประภาษานนท์, เขียน ; กฤษดา อนุนาท, ถ่ายภาพ
10 วิ่งถูกวิธี เบิร์นดี มีแต่เฟิร์ม =How to burn your body fat in the most effective way / เจมส์ ชูอิจิ นากาโนะ, เขียน ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, แปล
10 Wound care 2015 / บรรณาธิการ, พรพรหม เมืองแมน [และคนอื่นๆ]
10 Wound care 2017 :Go together for best practice in wound and burn care / บรรณาธิการ, อภิชัย อังสพัทธ์ [และคนอื่นๆ]
10 หลักสูตรพลศึกษา เอกสารประกอบการสอน / วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
10 เกมส์พลศึกษา / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
10 ทักษะกีฬายอดนิยม =Popular sports skills for all / ประโยค สุทธิสง่า
10 ศิลปะแห่งกีฬา =The art of sports / เกษม นครเขตต์
10 เวชศาสตร์การกีฬา / สุนทรา กล้าณรงค์
10 The biomechanics of the foot and ankle / [edited by] Robert A Donatelli
10 Principles of biomechanics / Ronald Huston
10 Esthetics and biomechnics in orthodontics / [edited by] Ravindra Nanda
10 The lower extremity & spine in sports medicine / edited by James A Nicholas, Elliott B Hershman
10 Neurophysiological basis of movement / Mark L Latash
10 Cardiac rehabilitation, adult fitness, and exercise testing / Paul S Fardy, Frank G Yanowitz ; with assistance from Philip K Wilson
10 Sports physiotherapy :applied science and practice / edited by Maria Zuluaga [et al]
10 Foundations of athletic training :prevention, assessment, and management / Marcia K Anderson, Gail P Parr, Susan J Hall
10 Information management :strategies for gaining a competitive advantage with data / William Mcknight
10 กลศาสตร์ของวัสดุ =Strength of materials mechanics of materials / มนตรี พิรุณเกษตร
10 กำลังวัสดุ =Strength of materials / โดย สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
10 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง =Advanced mechanics of solids / เดช พุทธเจริญทอง
10 การทดสอบวัสดุการทาง =Highway materials testing / นิรชร พึ่งแดง
9 บาดเจ็บการกีฬา / วิชัย วนดุรงค์วรรณ[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ ; อัญชลี วัฒนศรานนท์, ภาพประกอบ
9 กีฬาเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ, อภิชัย คงเสรีพงศ์, จิตตินัด์ หะวานนท์
9 ผลของการฝึกเคลื่อนไหวร่างกายด้วยบันไดลิงประยุกต์พร้อมจังหวะที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ศศิประภา ทองเงิน
9 ระบบกล้ามเนื้อ / ศศิธร โรจนเนืองนิตย์, สุเทพ จันทร์ผ่อง, ศักดิ์พร ทองพิลา
9 Stretching ยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ / สันทณี เครือขอน, เขียน ; ณิชารีย์ หวานชะเอม, เรียบเรียง ; na-ru, วาดภาพ
9 บริหารร่างกายก่อนคลอดและลดความอ้วนหลังคลอด / ผกา วิเชียรจรัส
9 คู่มือปฏิบัติการทางสรีรวิทยาของการออกกำลัง / จรวยพร ธรณินทร์
9 แอโรบิกแดนซ์ =Aerobics dance / โดย Sky sports team
9 การออกกำลังกายทั่วไปและเฉพาะโรค :ผู้สูงอายุ / รวบรวมโดย : วันดี โภคะกุล, สมจินต์ โฉมวัฒนะชัย
9 Fitness 30 over =เพิ่มความฟิต พิชิตโรค / ปิยะนุช รักพาณิชย์
9 ลมหายใจเป็นยา / โดย มงคล ศริวัฒน์
9 คู่มือยืดกาย คลายสารพัดปวด =Stretching exercise / สายสมร เดชคง
9 คู่มือผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / การกีฬาแห่งประเทศไทย
9 40 เคล็ดลับกระชับหุ่นสวย ด้วย JOIRETCH =7 laws for thinner waist / Yosuke Hisanaga, เขียน ; ชุติมน ยงมานิตชัย, แปล
9 เคล็ดลับลดอายุ 15-20 ปี / ภัทร กาญจนภุชงค์
9 ทำง่ายหายป่วยด้วยพลังชีวิต / วิโรจน์ ตระการวิจิตร, เขียน ; ไตรรค์ ประสิทธิผล, ผู้วาดภาพประกอบ
9 บริหารหน้าเด็กด้วย 56 ท่าสร้างสวย! / ทาคะระดะ เคียวโกะ, เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แปล
9 Just healthy แค่สุขภาพดีก็สวยแล้ว / Poiluang_healthy, เขียน ; จักรพงษ์ นุตาลัย, ถ่ายภาพ
9 ทำได้หายเคล็ด :คู่มือกายภาพบำบัดด้วยตนเอง / นนท์ สายพัฒนา
9 หลักสูตรและคู่มือวิทยากรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ / กลุ่มควบคุมป้องกันการบาดเจ็บและปัญหาจากสุรา สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
9 First aid ก่อนจะถึงมือหมอ :คู่มือดูแลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน / โดย อาร์ เอ็ม ยังสัน, The diagram group ; เรียบเรียงโดย พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
9 การดูแลบาดแผลและทวารเทียม / บรรณาธิการ, ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์, สมพร วรรณวงศ์
9 การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
9 การวัดทักษะกีฬา / ผาณิต บิลมาศ
9 การจัดการแข่งขันกีฬา =Organization of sports competition / น้อม สังข์ทอง
9 Facilitated stretching / Robert E McAtee
9 Qualitative analysis of human movement / Duane V Knudson, Craig S Morrison
9 Neuromechanics of human movement / Roger M Enoka, University of Colorado, Boulder
9 Muscle mechanics / Everett Aaberg
9 Sports power / David Sandler
9 Principles and labs for fitness and wellness / Werner WK Hoeger, Sharon A Hoeger
9 Fit & well :core concepts and labs in physical fitness and wellness / Thomas D Fahey, Paul M Insel, Walton T Roth
9 Sports injury assessment and rehabilitation / David C Reid
9 Therapeutic modalities for musculoskeletal injuries / Craig R Denegar, Ethan Saliba, Susan Saliba
9 วัสดุศาสตร์มูลฐาน =Introduction to materials science / เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
9 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ความแข็งแรงของวัสดุ =Schaum's outline theory and problems of strength of materials / ของ William A Nash ; แปลและเรียบเรียงโดย สมคิด ธนะเรืองสกุลไทย
9 การออกแบบทางวิศวกรรม :การเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีการผลิต / โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ
8 กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพ / มานพ ประภาษานนท์, ผู้เขียน ; นลิน คูอมรพัฒนะ, บรรณาธิการ
8 กายภาพบำบัดหยุดโรคด้วยตนเอง / มานพ ประภาษานนท์
8 ผลการฝึกความคล่องตัวที่มีต่อความสามารถในการเคลื่อนที่บนพื้นทราย / นัฐพนธ์ จันทราษฎร์
8 เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกลของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา :รายงานผลการวิจัย / โดย คณะอนุกรรมการสร้างเกณฑ์ปกติวัดสมรรถภาพทางกลไกลเด็กระดับก่อนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 มารู้มาลองมาเล่นกีฬา / จรวยพร ธรณินทร์, เรียบเรียง ; จรวยพร ธรณินทร์, จามิกร ชาญสุวรรณ, ภาพประกอบ
8 คู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพ / กฤษฎา บานชื่น
8 โภชนาการและการออกกำลังกาย / พีระพงศ์ บุญศิริ, ภมร เสนาฤทธิ์
8 ทำไมต้องพลศึกษา :หนังสือประกอบการศึกษาวิชากิจกรรมพลศึกษาทั่วไปและกีฬา / สมบัติ กาญจนกิจ
8 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนประถมศึกษาระดับอายุ 7-9 ปี / [คณะผู้ทำงานวิจัย, พัฒน อุตตโมบล [และคนอื่น ๆ]] ; ส่วนส่งเสริมพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ กรมพลศึกษา
8 ชี่กง :วิถีบำบัดแห่งธรรมชาติ = Chi Gung / "ดานนท์" แปล
8 คู่มือออกกำลังกาย / ดำรง กิจกุศล
8 ขยับกาย สบายใจ / โดย อมิโย รัมภ์ / อนันโต วูดเบอเกอร์ ; เรียบเรียงโดย : พีระ บุญจริง
8 คู่มือการออกกำลังกาย :แบบช่วยทำการเคลื่อนไหวข้อต่อในผู้ป่วยอัมพาต (ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล) / จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ
8 มหัศจรรย์วิ่งเปลี่ยนชีวิต =Health spirit life work / ผู้เขียน, วิโรจน์ ตระการวิจิตร
8 Fit, firm & smart มาดหนุ่มลุคใหม่ / ผู้เขียน, โน ฮยอนโฮ ; ผู้แปล, ตรองสิริ ทองคำใส
8 โค้ช / เจษฎา เจียระนัย
8 หลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา =The scientific basic of coaching / ชาญชัย โพธิ์คลัง
8 หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ขั้นกลาง / จัดทำโดย กองพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาบุคลากรกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ; [ผู้เรียบเรียง, สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ และคณะ]
8 รายงานผลการวิจัยการทดสอบทักษะกีฬามาตรฐานของนักเรียนไทยในหลักสูตรระดับประถมศึกษา :วิชากรีฑา / งานส่งเสริมสมรรถภาพ ฝ่ายส่งเสริมพลศึกษา กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ
8 พลศึกษาสร้างคน ชุมชนเข้มแข็ง / [เย็นฤดี วงศ์พุฒ]
8 รูปแบบและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาและกีฬาที่มีประสิทธิภาพ =The efficient models and learning behavior for physical education and sport / วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
8 กรีฑา =Athletics : รวมกฎ กติกาและพื้นฐานการเล่น / โดย ฝ่ายวิชาการบริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
8 วิทยาศาสตร์การกีฬา =Sports science / เบญจวรรณ พงษ์ทอง
8 ประมวลบทความพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา / วรศักดิ์ เพียรชอบ
8 Clinical biomechanics of the lower extremities / [edited by] Ronald L Valmassy
8 Human walking / edited by Jessica Rose, James G Gamble
8 Applied anatomy and biomechanics in sport / John Bloomfield, Timothy R Ackland, Bruce C Elliott
8 Sport and exercise biomechanics / P Grimshaw [et al]
8 Neuromechanics of human movement / Roger M Enoka
8 Mechanical neck pain :perspectives in functional anatomy / James A Porterfield, Carl DeRosa
8 Scientific bases of human movement / Barbara A Gowitzke, Morris Milner
8 Clinical disorders of balance, posture and gait / edited by Aldolfo M Bronstein, Thomas Brandt, Marjorie H Woollacott
8 Principles & labs for physical fitness / Werner WK Hoeger, Sharon A Hoeger
8 The slow burn fitness revolution :the slow motion exercise that will change your body in 30 minutes a week / Fredrick Hahn, Michael R Eades, and Mary Dan Eades ; photographs by Marc Witz
8 Exercise physiology :theory and application to fitness and performance / Scott K Powers, Edward T Howley
8 Weights on the ball workbook :step-by-step guide with over 350 photos / Steven Stiefel
8 Muscle & fitness 360 / Joe Wuebben, project editor
8 Exercise in action :: core / Hollis Lance Liebman
8 Anatomy of fitness core / Hollis Land Liebman
8 Running :biomechanics and exercise physiology in practice / Frans Bosch, Ronald Klomp ; illustrations by Frans Bosch, translation by Dee Wessels Boer-Stallman
8 Physiology of exercise for physical education, athletics, and exercise science / Herbert A deVries, Terry J Housh
8 Introduction to physical education, fitness, and sport / Daryl Siedentop
8 Developing speed / National Strength and Conditioning Association ; Ian Jeffreys, editor
8 Sports physical therapy / editor, Barbara Sanders
8 วัสดุช่าง / บุญธรรม ภัทราจารุกุล
8 วัสดุศาสตร์มูลฐาน =Introduction to materials science / เรียบเรียงโดย, เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
8 กลศาสตร์วัสดุ =Mechanics of materials / สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
7 การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬา / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
7 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว =Kinesiology / กานดา ใจภักดี
7 คินีสิโอโลยี่ =Kinesiology / ประพันธ์ กิ่งมิ่งแฮ
7 เกมสนุกเพื่อสุขภาพ / จรวยพร ธรณินทร์
7 คู่มือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ =Fitness & exercise : A family guide to healthy living / กอร์ดอน แจ๊คสัน เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, แปลและเรียบเรียง
7 ความเครียดอาการปวดกล้ามเนื้อและวิธีออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต / โดย วิไล ชินสกุล
7 มวยพลังภายในไทเก๊ก (มวยไท่จี๋ตระกูลหยาง) / โดย เสี่ยว อานต้า และนรบรรณ
7 ออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
7 เพาะกาย-เพาะกล้ามด้วยตัวเอง / ธีรพงศ์ บูรพาพันธ์, เรียบเรียง
7 คู่มือออกกำลังกาย / ดำรง กิจกุศล
7 ออกกำลังกายอย่างไรจึงจะช่วยลดน้ำหนัก :คู่มือออกกำลังกายอย่างถูกต้องร่างกายสมส่วนและสุขภาพดีโดยไม่เสียตังค์ / ผู้เขียน : โรม วงศ์ประเสริฐ
7 ปรากฏการณ์ชีวจิตบอกอะไรแก่สังคมไทย / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
7 อ่อนเยาว์ยาวนาน ต้านทานโรคภัยด้วย 12 ท่า เหยียดกายคลายเส้น :กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมทั่วเรือนร่าง / มงคล ศริวัฒน์, เขียน
7 รำกระบองบำบัด (ทุก) โรค / โดย สาทิส อินทรกำแหง ; วนัสนันท์ ธีรวิฑูร, สไตลิสท์
7 ครีโยคะสำหรับธาตุปิตตะ :สูตรสำเร็จสุขภาพสำหรับคนไซส์ M / มาสเตอร์คามาล, เขียน ; วรารักษ์ สู่โนนทอง, แปล ; ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, นางแบบ
7 ครีโยคะสำหรับธาตุกผะ :สูตรสำเร็จสุขภาพสำหรับคนไซส์ L / มาสเตอร์คามาล, เขียน ; วรารักษ์ สู่โนนทอง, แปล ; ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, นางแบบ
7 เอกสารคำสอนกระบวนวิชา 057366 การออกกำลังกายด้วยน้ำหนัก =Weight training / กรัณย์ ปัญโญ
7 คู่มือปฐมพยาบาล / เรืองศักดิ์ ศิริผล : แปล
7 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย =Sports Authority of Thailand simplified physical fitness test, SATST / กองวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
7 ประวัติการกีฬา / จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ กองกีฬา กรมพลศึกษา
7 เกม / โดย เทพวาณี (สมะพันธุ) หอมสนิท [และคนอื่น ๆ]
7 Basic biomechanics / Susan J Hall
7 An introduction to biomechanics of sport and exercise / by James Watkins ; foreword by David G Kerwin
7 Introductory biomechanics / Andy Kerr
7 Fitting the human :introduction to ergonomics / Karl HE Kroemer
7 Kinetic anatomy / Robert S Behnke
7 Hollinshead's functional anatomy of the limbs and back / David B Jenkins
7 Designing resistance training programs / Steven J Fleck, William J Kraemer
7 Ellie Herman's pilates props workbook :step-by-step guide with over 350 photos / Ellie Herman ; photography by Robert Holmes
7 Anatomy of muscle building / Craig Ramsay
7 Sport stretch / Michael J Alter
7 The physiology of training / edited by Gregory Whyte
7 Physical therapy for sports / [edited by] Werner Kuprian, with the collaboration of Doris Eitner, Lutz Meissner, Helmut Ork ; translated by Todd Konjte and Lynn Braunsdorf
7 Clinical sports medicine / Peter Brukner and Karim Khan with colleagues
7 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
7 วัสดุศาสตร์ =Materials science / ไพฑูรย์ ประสมศรี
6 ขยับกาย สบายชีวี =Move for health, 10-12 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กทม / จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
6 ผลของการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว ที่มีต่อความคล่องตัวและความแข็งแรงกล้ามเนื้อของนักกีฬาเนตบอลทีมชาติไทย :รายงานการวิจัย / โดย วัฒนา สุทธิพันธุ์
6 ร่างกายของเรา / จอห์น คาสกิน ; [แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย วารุณี ภูริสัมบรรณ]
6 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อแบบพลัยโอเมตริกกับการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแข็งแรงและกำลังของขา / สยาม ใจมา
6 การศึกษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการเหยียดเข่าและการทรงตัวในกลุ่ม ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ออกกำลังกายด้วยการรำไทเก็ก / จัดทำโดย พรพรหม เหลืองอ่อน, ราชมาลี ติละบาล, สมหญิง สุวรรณภักดี
6 ร่ายกายสุดอัศจรรย์ =Bodyscope / Patricia Macnair, เขียน
6 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ / จัดทำโดย ส่วนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
6 กิจกรรมเข้าจังหวะ =Rhythmic activities / โดย รังสฤษฎิ์ บุญชลอ
6 ผลการฝึกแอโรบิกมวยไทยที่มีต่อเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกายและสมรรถภาพทาง การบางส่วน / จิรัชย์ ประชุมแพทย์
6 การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา / ธรรมนูญ มีสมสืบ
6 บริหารกายเพื่อสุขภาพ / จาง เหอ, เขียน ; สิน วิภาวสุ, แปล
6 การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกของนักกรีฑาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =Biomoter ability developing of Chiang Mai University personnel athlete / กรัณย์ ปัญโญ
6 คู่มือจักรยานเพื่อสุขภาพ / โดย กฤษฎา บานชื่น
6 ขยับกายให้ไกลความดัน / เขียนและเรียบเรียง, ชูมาน เสริมไสย
6 30 นาทีเพื่อหัวใจแข็งแรง / นิธิ มหานนท์ [และคนอื่นๆ]
6 ไทเก๊กชี่กงบำบัดตระกูลหลี่ / ผู้เขียน, หลี่เหว่ยหมิง
6 วิ่งเพื่อชีวิต คิดแล้ววิ่งเลย / วิโรจน์ วงษ์ทน
6 กายบริหาร =Calisthenics : PE 274 / รัตนา เฮงสวัสดิ์
6 สุขภาพดีไม่มีในขวด (อาหารเสริม) =Supplement use method / สึโทะมุ ซะโตะ, เขียน ; ฉวีวงศ์ อัศวเสนา, แปล
6 ผลของการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / กัมพล ชาดำ
6 สุขภาพดี ต้านโรค ด้วยวิธีโยคะ / ศศิกานต์ มาศมงคล, บก เรียบเรียง
6 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 / ธีระพงศ์ ธิดาปูน
6 กีฬาเพื่อสุขภาพ =Sport for health : HPR 1001 (PE 103) / ชาญชัย ชอบธรรมสกุล
6 การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่การฝึกด้วยน้ำหนักตัว =Applied anatomy and physiology to bodyweight training / คณิน ประยูรเกียรติ
6 Yoga for runners โยคะสำหรับนักวิ่ง / วริษา สุทธิกุลพานิช
6 แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล / วรมนต์ ตรีหรหม
6 การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ที่ได้รับบาดเจ็บจากน้ำร้อนลวก / สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
6 การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บและปฐมพยาบาล / อนันต์ ตัณมุขยกุล, พรทิพย์ ตัณมุขยกุล
6 Update on wound care 2009 / บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน[และคนอื่นๆ]
6 การจัดการแข่งขันกีฬาสันทนาการภายใน / ปรีชา ตันจริยานนท์
6 การจัดและการบริหารพลศึกษาในโรงเรียน / เรียบเรียงโดย จรวย แก่นวงษ์คำ
6 พลศึกษาสำหรับคนพิการ / จรวยพร ธรณินทร์
6 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ / พิศณุ ทองเลิศ
6 การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / วิริยา บุญชัย
6 เพาะกายปริทัศน์ =General view of bodybuilding / นพคุณ วันแต่ง
6 สนุกกับกีฬา สนุกกับวิทยาศาสตร์ =How sport works / by the Ontario Science Centre ; นพดล เวชสวัสดิ์, แปล
6 คู่มือกลยุทธ์การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ / สุพจน์ ปราณี
6 ผลการฝึก คิว เอ พี ที่มีผลต่อความคล่องตัวของนักกีฬาฟุตซอล / นิพนธ์ กระมล
6 มารู้มาลองมาเล่นบาสเกตบอล =Let's play basketball / [บรรณาธิการ, จรวยพร ธรณินทร์]
6 หนังสือประกอบการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป :รหัสวิชา วท 082077 การออกกำลังกายและกีฬา / เรียบเรียงโดย ปรีดา สุทธิวิวัฒน์, เสริฐ สกุณะพัฒน์
6 กรีฑา :รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น= Athletics
6 เกมสนุก / จรวยพร ธรณินทร์
6 วิทยาศาสตร์กับกีฬา / วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
6 Performance massage / Robert K King
6 Introduction to sports biomechanics / Roger Bartlett
6 The mechanics of sports injuries :an osteopathic approach / Cynthia Tucker ; illustrated by TK Deoora
6 Road cycling / edited by Robert J Gregor, Francesco Conconi
6 Biomechanics in the musculoskeletal system / Manohar Panjabi, Augustus A White III
6 Musculoskeletal biomechanics / Paul Brinckmann, Wolfgang Frobin, Gunnar Leivseth ; foreword by Gunnar Andersson
6 Running / edited by John A Hawley
6 Routledge handbook of biomechanics and human movement science / edited by Youlian Hong and Roger Bartlett
6 Anatomy of movement / Blandine Calais-Germain ; translated by Nicole Commarmond ; edited by Stephen Anderson
6 Anatomy and human movement :structure and function / Nigel Palastanga, Derek Field, Roger Soames
6 Kinesiology :scientific basis of human motion / Kathryn Luttgens, Helga Deutsch, Nancy Hamilton
6 Dynatomy :dynamic human anatomy / William C Whiting, Stuart Rugg
6 Physical fitness and wellness / Jerrold S Greenberg, George B Dintiman, Barbee Myers Oakes
6 Exercise in rehabilitation medicine / editor in chief, Walter R Frontera ; associate editors, David M Dawson, David M Slovik
6 Fitness leader's handbook / B Don Franks, Edward T Howley
6 YMCA guide to exercise to music / Rodney Cullum, Lesley Mowbray
6 High-performance sports conditioning / Bill Foran, editor
6 Physical activity and type 2 diabetes :therapeutic effects and mechanisms of action / John A Hawley, Juleen R Zierath, editors
6 Physical activity and health promotion :evidence-based approaches to practice / edited by Lindsey Dugdill, Diane Crone and Rebecca Murphy
6 Anatomy of strength & conditioning / Hollis Lance Liebman
6 Sports medicine :the school-age athlete / edited by Bruce Reider
6 Special physical education :adapted, individualized, developmental / John Dunn, Hollis Fait
6 Weight training / Richard W Field ; series editor and co-author, Scott O Roberts
6 Athletic training and sports medicine / Chad Starkey, Glen Johnson, editors ; American Academy of Orthopedic Surgeons
6 Conditioning for strength and human performance / [edited by] T Jeff Chandler, Lee E Brown
6 ACSM's resources for the personal trainer / senior editor, Rebecca A Battista, PhD,FACSM, Associate Professor, Department of Health and Exercise Science, Appalachian State University, Boone, North Carolina ; associate editors, Mindy Mayol, MS, ACSM EP-C, Assistant Professor, Department of Kinesiology, University of Indianapolis, Indianapolis, Indiana ; Trent Hargens, PhD, FACSM, ACSM CEP, ACSM EIM3, Associate Professor, Department of Kinesiology, James Madison University, Harrisonburg, Virginia, Kenneth Lee Everett, PhD, Assistant Professor, Department of Kinesiology, University of Indianapolis, Indianapolis, Indiana
6 Boxing fitness :a system of training for complete boxing fitness / Ian Oliver ; with photographs by Pete Drinkell, Anna Torborg
6 6 Minute morning :Arms / Lucy Wyndham-Read
6 Ultimate sports nutrition / Frederick C Hatfield
6 Sports injury management / Marcia K Anderson, Susan J Hall
6 Sports injuries :a unique guide to self-diagnosis and rehabilitation / Malcolm Read with Paul Wade
6 Principles and practice of orthopaedic sports medicine / editors, William E Garrett, Jr, Kevin P Speer, Donald T Kirkendall ; medical illustrations by Marsha Dohrmann Kitkowski
6 Exercise physiology :energy, nutrition, and human performance / William D McArdle, Frank I Katch, Victor L Katch
6 Statistics for sport and exercise studies :an introduction / edited by Peter O'Donoghue
6 วัสดุวิศวกรรม / ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์
6 งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง) / โดย มานพ ตันตระบัณฑิตย์
5 ผลของการเดินจงกรมต่อการรับรู้ของข้อเท้าและประสิทธิภาพการทรงตัวในผู้สูงอายุไทยเพศหญิง :โครงการวิจัย / ผู้ทำการวิจัย อับสรสวรรค์ จตุเทน, จินดารัตน์ พัฒนา, นริศรา ปะรินสารัมย์
5 การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ประกอบการประเมินสภาพจริง / เบญมาศ วิไล
5 การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยใช้กิจกรรมการพับกระดาษ / เพ็ญทิพย์ มาตราเงิน
5 มวยไทเก็ก / คณิต ครุฑหงษ์
5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต / คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 โคเลสเตอรอล / สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
5 เพาะกาย-เพาะกล้ามด้วยตัวเอง / ธีรพงศ์ บูรพาพันธ์, เรียบเรียง
5 ฝึกโยคะตั้งแต่เริ่มต้น / มิสโจลี ลี
5 แอโรบิก =Aerobics / เรียบเรียงเนื้อหา, จริญญาพร สวยนภานุสรณ์ ; บรรณาธิการ, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
5 ผลการฝึกแอโรบิคด๊านซ์ที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัว ความดันเลือดและไขมันในเลือด / เรืองเดช เชิดพุทธ
5 คู่มือการออกกำลังกายพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ / คณะผู้จัดทำ พงศ์พันธ์ วงศ์มณี [และคนอื่น ๆ]
5 มหัศจรรย์แห่งไทเก๊ก :พลังปราณฟื้นชีวิต / ศรัณย์ ชุมสาย ณ อยุธยา และมงคล ศริวัฒน์ : บรรยาย ; สุพัตรา แซ่ลิ่ม : เรียบเรียง
5 ผลการออกกำลังกายด้วยการเดินที่มีต่อดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ / สุดารัตน์ วาเรศ
5 ยิ่งเดิน ยิ่งผอม ยิ่งสุขภาพดี / คิมซารา, เขียน ; ภัททิรา จิตต์เกษม, แปล
5 Health planning กลยุทธ์พิชิตแก่ / ผู้เขียน, นนท์ สายพัฒนา
5 ยืดเส้นวันละท่า บอกลาความอ้วน / ผู้เขียน, มาโมรุ อิโต, ไทอิจิ ยามากุจิ และชิเกรุ ยามาดะ ; ผู้แปลและเรียบเรียง, วิลาสินี รัตนเรืองไร ยามากุจิ
5 การจัดการแผลเรื้อรัง บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล / วิภา แซ่เซี้ย
5 บรรดิการทางพลศึกษา =Adapted physical education / ฟอง เกิดแก้ว
5 รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพพลศึกษาของนิสิตภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
5 ชื่อวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ / กณิกนันต์ บานชื่น และหริลักษณ์ บานชื่น
5 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย =Physical fitness test / เรียบเรียงโดยจรวย แก่นวงษ์คำ และอุดม พิมพา
5 คู่มือการฝึกกีฬาบาสเกตบอล / จัดทำโดย งานวิชาการ กองการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากรกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ; [ผู้แปลและเรียบเรียง, สมเกียรติ อักษรถึง]
5 กรีฑา =Athletics / โดย ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
5 การจัดการแข่งขันกีฬา / ชูระวี สุริยจันทร์
5 เวชศาสตร์การกีฬา =Sports medicine / พิชิต ภูติจันทร์
5 Basic biomechanics explained / John Low, Ann Reed
5 Biomechanics of musculoskeletal injury / William C Whiting, Ronald F Zernicke
5 Biomechanical systems technology / editor, Cornelius T Leondes
5 Biomechanics of human movement / Marlene J Adrian, John M Cooper
5 Kinesiology :the mechanics and pathomechanics of human movement / Carol A Oatis
5 Combined movement theory :rational mobilization and manipulation of the vertebral column / Chris McCarthy
5 The musculoskeletal system at a glance / Christopher Bulstrode, Catherine Swales
5 Neck and arm pain / Rene Cailliet ; illustrations by R Cailliet
5 Sport speed / George B Dintiman, Robert D Ward
5 Nutrition :From Scince to life / Mary B Grosvenor ; Lori A Smolin
5 Fitness & health / Brian J Sharkey, Steven E Gaskill
5 Fitness training in football :a scienctific approach / Jens Bangsbo
5 Nutrition for health, fitness & sport / Melvin H Williams
5 The book of muscle :the world's most authoritative guide to building your body / Ian King and Lou Schuler
5 The foot and ankle in sport / [edited by] Donald E Baxter
5 Evaluation of orthopedic and athletic injuries / Chad Starkey, Jeffrey L Ryan
5 Exercise physiology :energy, nutrition, and human performance / William D McArdle, Frank I Katch, Victor L Katch
5 Sports medicine :core knowledge in orthopaedics / editors, Mark D Miller, Jon K Sekiya ; [associate editors, Jennifer Hart et al]
5 วัสดุวิศวกรรม / มานพ ตันตระบัณฑิตย์
5 วัสดุวิศวกรรม / มานพ ตันตระบัณฑิตย์
5 การทดสอบแรงดึง =Tensile Testing / เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
5 วัสดุศาสตร์ / รังสรรค์ ดวงสร้อยทอง
5 เอกสารประกอบการสอนวิชา อป 211 :วัสดุศาสตร์ 1 = Material science I / โดย สวัสดิ์ ปานเนาว์
5 คุณสมบัติและการทดสอบวัสดุ =Properties and testing of materials : MY 318 / อรรถพล ตะเระ
4 การศึกษาการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาแบบองค์รวมในการเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันของนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย / เสนอการกีฬาแห่งประเทศไทย ; โดย ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และคณะ
4 การศึกษาความต้องการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาทีมชาติไทย =A study of needs in utilizing sports science to develop the potential elite sports of Thai national athletes / เสนอ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดย รัชนี ขวัญบุญจัน, ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
4 การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬา / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
4 กายภาพบำบัด หยุดโรคด้วยตนเอง / มานพ ประภาษานนท์
4 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว / เจสดา ธนวิภาคะนนท์
4 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว =Kinesiology / โดย กานดา ใจภักดี
4 ผลของการฝึกความคล่องตัวที่มีต่อความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักกีฬา / นันทพล ทองนิลพันธ์
4 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของการกีฬา / โดย กานดา ใจภักดี, ชูศักดิ์ เวชแพศย์
4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ / ละไม สีหาอาจ
4 ผลการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความสามารถในการวิ่งข้ามรั้ว / วัฒนา สุริยจันทร์
4 โครงงานวิจัยเรื่องผลของระยะเวลาในการนั่งต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อของ Erector spinae และ Multifidus ในท่านั่งเก้าอี้และนั่งขัดสมาธิ =A study of the effects of prolonged sitting on EMG of erector spinae and multifidus muscles in chair sitting on EMG of erector spinae and multifidus muscles in chair sitting and cross-legged sitting / นันทพัทธ์ กนกนาก, อาภา เองประชา, อโนมา ปรีชาไว
4 โครงการพิเศษเรื่องผลของการฝึกกำลังกล้ามเนื้อท้องและหลังต่อการเปลี่ยนแปลงของความอ่อนตัวในนักกีฬายิมนาสติกลีลา =Effect of trunk flexor and trunk extensor muscles strength training on changing trunk flexibility in rhythmic gymnastics / จัดทำโดย นฤมล น้อยวัน, นันทาศิริ ดวงสุริยเนตร, ภรดี สีหบุตร
4 ผลของการฝึกความคล่องตัวและการฝึกพลังกล้ามเนื้อที่มีต่ออัตราเร็วในการเตะ ท่าราวนด์คิดของกีฬาเทควันโด / วัยวุฒิ นิมมิตร
4 คู่มือหยุดปวดด้วยตัวเอง / โดย สุรศักดิ์ ศรีสุข, มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์, วิมลวรรณ เหียงแก้ว
4 ผลของการฝึกเมดิซินบอลที่มีต่อความแข็งแรงของร่ายกายส่วนบนของเด็ก / สายรุ้ง สาระสุภาพ
4 คัมภีร์เคลื่อนเส้นเอ็น :ฉบับคลายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและแก้อาการเจ็บเส้นด้วยตนเอง / ลลิตา ธีระสิริ
4 การออกกำลังกายและเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ / พิชัย เจริญพานิช
4 ผลการออกกำลังกายในระดับความถี่ต่างกันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย / พานิช ไชยศรี
4 แนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกไอเยนกะโยคะของคนไทยในวัยผู้ใหญ่ / สาลี่ สุภาภรณ์
4 คลายเครียดทำชีวิตให้สบายไร้ความเครียด / บรรณาธิการเรียบเรียง นันทวรรณ นาวี
4 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง และพลังกล้ามเนื้อขา / กิตติพงษ์ เพ็งศรี
4 โยคะคลายเครียด / พีระ บุญจริง, เรียบเรียง
4 ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสสุดของร่างกาย =The effects of exercise on maximal oxygen uptake / สิทธิโชค วรรธนเศรณี และเกษม สุริยภัณฑ์
4 โครงการวิจัยเรื่องผลการเปรียบเทียบการออกกำลังกายแบบ Isometric training กับ isotonic training ของกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังในกีฬาทุ่มน้ำหนัก =The effects of isometric and isotonic training in elbow extensor muscle in shot put trainging / จัดทำโดย จารุพรรณ นิลพยัคฆ์, สิรินาฏ วาวตะคุ, อัชรี สุขสมัย
4 ยืดเส้นสายคลายสารพัดโรค / โดย มานพ ประภาษานนท์
4 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ / รวบรวมโดย : วันดี โภคะกุล, สมจินต์ โฉมวัฒนะชัย
4 ไทยปราณ :พลังภายในต้านโรค / มานพ ประภาษานนท์
4 ชี่กง :วิถีแห่งพลังเพื่อการบำบัดโรค / โดย เทอดศักดิ์ เดชคง
4 การพัฒนาความต่อเนื่องของสมรรถภาพทางกาย โดยอาศัยกิจกรรมการออกกำลังกาย / เรียบเรียง, ปราโมทย์ บุญรัตน์
4 หัวใจดี 22 วิธีใหม่ :คีเลชั่น-ชะล้างหลอดเลือด วิธีที่ 23 / ภุศร เลียววัฒนะผล, เรียบเรียง ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ
4 Six-pack abs กล้ามท้องแกร่ง กระชับ / Matt Robert, เขียน ; กิตติกานต์ อิศระ, แปล
4 ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอร์เซ็นต์ไขมันของประชาชนหญิงที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พศ 2552 / พรหมวสันต์ ทาโน
4 ออกกำลังกายง่ายที่สุดในโลก / อมิตา อริยอัชฌา ; [บรรณาธิการ: อริยา จินตพานิชการ]
4 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่นที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำ / สุนิภา ยุวกิจนุกูล
4 Ooh! that's cute :The secret diary from the beauty goddess
4 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี =Health belief model ; the promotion of exercises behavior for the prevention of non-communicable diseases of the Choa Phya Yommaraj Hospital's Employees / [ผู้วิจัย, วิภา ไชยณรงค์, สุภาพร องค์สุริยานนท์, สุดาพร ดำรงค์วานิช]
4 ผลการฝึกเทควันโดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงช่วงชั้นที่ 2 / ภูมิสิษฐ์ ยุทธพิชญเปรม
4 หัว*ใจ*เท้า / คามิน คมนีย์, เขียน
4 ไดเอทสะโพก กระชับหุ่นผอมสวย ใน 4 สัปดาห์ / ผู้แต่ง, ฮวังซังโบ ; ผู้แปล, กนกรัตน์ ชุมสายใจ
4 กำยำ ล่ำสัน / เมธาวลัย, เรียบเรียง
4 คู่มือออกกำลังกายเพื่อบำบัดโรคพาร์กินสันใน 20 นาที X4 / บรรณาธิการ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
4 ฟื้นฟูสมรรถถาพร่างกายด้วยการวิ่ง =Fitness running for physical efficiency increase / ศศวรรณ มงคลภาพ
4 30 ท่า ยืดเส้นคลายกล้ามเนื้อ / Chien, Hsiu-Yu, เขียน ; Apple House Publishing company, ภาพ ; ชาญ ธนประกอบ, แปล
4 ถึงจะแก่ แต่ไม่ป่วย / พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล
4 ความพึงพอใจและปัญหาของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน :กรณีศึกษารายวิชา 281-440 การฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : รายงานการวิจัย / อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์, จารึก สระอิส
4 หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬายูโดระดับชาติ ขั้นต้น / จัดทำโดย กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬาและทะเบียน การกีฬาแห่งประเทศไทย ; [ผู้เรียบเรียง, ปรีชา ตันจริยานนท์]
4 ความฝันสายดำ / ชเว ยองซอก, เขียน ; ยางวอน ฮยอน, ภคภต เทียมทัน, เรียบเรียง ; กฤตธี ผ่องเสรี, กมลรัศม์ มงคลทรัพย์กุล, ถ่ายภาพ
4 คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยตนเอง / สาทร-อานนท์ แปล
4 การวัดผลในวิชาพลศึกษา / สมคิด บุญเรือง
4 กลศาสตร์ที่ใช้ในทางพลศึกษา =Mechanics for physical education / โดย ชวลิต เพ็ญอารีย์
4 การกีฬา / ฟอง เกิดแก้ว
4 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนพลศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / สุวรรณา แตงอ่อน
4 บรรดิการทางพลศึกษา / ไพวัลย์ ตัณลาพุฒ
4 เกมส์พลศึกษา / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
4 การกีฬา =Sports / ฟอง เกิดแก้ว
4 วิธีทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง / งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา
4 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว =Mechanical kinesiology / อนันต์ อัตชู
4 คู่มือเพาะกาย :ขั้นพื้นฐาน (new magazine) / โดย นพคุณ วันแต่ง
4 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายประชาชนไทย =Physical fitness norms of Thai population / โดย สุรศักดิ์ เกิดจันทึก [และคนอื่นๆ]
4 โลกเพาะกาย--ต้นกำเนิด =Muscledom--Starting out / นพคุณ วันแต่ง
4 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกลไกและดัชนีมวลกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชุมพร =Motor fitness norms and body max index of higher students Chumphon Province / สมบูรณ์ บุญชู และคณะ
4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ / สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลตามสถานการณ์และสมรรถภาพทางกายกับความแม่นยำในการออกหมัด และความแม่นยำในการถีบของนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ทีมชาติไทย =The relationship among competitive state ankiety and physical fitness with punching and push kick accuracy of amateur Muay Thai Boxers / สุรัตน์ เสียงหล่อ
4 ผลการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อความแข็งแรง และการทรงตัวในผู้สูงอายุ / ศรินยา บูรณสรรพสิทธิ์
4 ผลของการฝึกเสริมความเร็วอดทนที่มีต่อสมรรถภาพของนักกีฬาเนตบอล / ญาดา ธารางกูร
4 ผลของการฝึกพลังแขนที่มีต่อพลังและความเร็วของการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ / ปราณี ธัญญาดี
4 ผลการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้วยโปรแกรมฝึกแบบวงจรที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของเด็กชายอายุ 9 ปี ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน / หทัยชนก เสาร์แก้ว
4 รวมประวัติกติกาการเล่นกีฬา (ฉบับเอเชี่ยนเกมส์) / รังสฤษฏิ์ บุญชลอ
4 หลักกลศาสตร์พื้นฐานทางกีฬา / โดย ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
4 กรีฑา =Athletics : รวมกฎ กติกาและพื้นฐานการเล่น / โดย ฝ่ายวิชาการบริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
4 Mechanical low back pain :perspectives in functional anatomy / James A Porterfield, Carl DeRosa
4 Biomechanics :a qualitative approach for studying human movement / Ellen Kreighbaum, Katharine M Barthels ; illustrations by the authors
4 Applied biomedical engineering mechanics / Dhanjoo N Ghista
4 Biochemistry for sport and exercise metabolism / Donald MacLaren and James Morton
4 Anatomy of running / Philip Striano, DC
4 Neurophysiological basis of movement / Mark L Latash
4 Science of stretching / Michael J Alter
4 Understanding muscles :a practical guide to muscle function / Bernard Kingston
4 Physiology of fitness / Brian J Sharkey
4 Aerobics for you :an everyday guide to fitness / June Kane
4 Your personal trainer / Douglas Brooks
4 Cross-training for dummies / by Tony Ryan and Martica K Heaner
4 Physical activity and health :an interactive approach / Kelli McCormack Brown, David Q Thomas, Jerome E Kotecki
4 Concepts of fitness and wellness :a comprehensive lifestyle approach / Charles B Corbin [et al]
4 The complete stretching book / Maxine Tobias and John Patirick Sullivan
4 The thoracic spine and rib cage :musculoskeletal evaluation and treatment / [edited by] Timothy W Flynn ; foreword by Philip E Greenman
4 Physical education activities, sports, and games :the origin and background, rules of play, teaching hints and fundamentals, equipment and facilities, and safety precautions of a widely selected group of physical education activities, sports and games used in contemporary America / by Louis E Means, Harold K Jack
4 ACSM's resources for the personal trainer / senior editors, Walter R Thompson, Kenneth E Baldwin ; associate editors, Neal I Pire, Mike Niederpruem
4 Arnheim's principles of athletic training :a competency-based approach / William E Prentice
4 Physiological assessment of human fitness / Peter J Maud, Carl Foster
4 Fitness and wellness / Werner W K Hoeger, Sharon A Hoeger
4 Fitness illustrated / Brian Sharkey
4 Weight training for dummies / Kelly Baer, Liz Neporent and Suzanne Schlosberg
4 Anatomy of strength training :the 5 essential exercises / Pat Manocchia
4 Sports injuries :diagnosis and management for physiotherapists / Christopher M Norris
4 Soft tissue injuries in sport / Sylvia Lachmann and John R Jenner
4 Sports injuries :recognition and management / edited by MA Hutson
4 Sports injuries :mechanisms, prevention, treatment / edited by Freddie H Fu, David A Stone
4 Fundamentals of sports injury management / Marcia K Anderson
4 Concise guide to sports injuries / Malcolm TF Read ; foreword by Bryan English
4 Manual of sports medicine / edited of, Marc R Safran, Douglas B McKeag, Steven P Van Camp
4 Clinical sports nutrition / [editors] Louise Burke, Vicki Deakin ; [contributors, Bethanie Allanson [and many others]]
4 วัสดุอุตสาหกรรม / เรียบเรียงโดย ไพพรรณ สันติสุข
4 วัสดุอุตสาหกรรม / เรียบเรียงโดย ไพพรรณ สันติสุข
4 ความแข็งแรงของวัสดุ =Strength of materials / เรียบเรียงโดย วีระพันธ์ สิทธิพงศ์
4 วัสดุวิศวกรรม / William F Smith ; แปลและเรียบเรียงโดย แม้น อมรสิทธิ์, สมชัย อัครทิวา
4 วัสดุศาสตร์มูลฐาน =Introduction to materials science / เรียบเรียงโดย เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
4 กลศาสตร์ของวัสดุ =Mechanics of material / มนตรี พิรุณเกษตร
4 วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง =Construction material / สุพจน์ ศรีนิล, แหลมทอง เหล่าคงถาวร
3 รายงานการวิจัยปัญหาการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาของผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในการเตรียมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ / วันใหม่ ประพันธ์บัณฑิต
3 ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สุภกิจ วิริยะกิจ
3 บาดเจ็บจากการวิ่ง :คู่มือป้องกัน-ฟื้นสมรรถนะแด่ผู้รักการวิ่ง / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
3 บาดเจ็บทางการกีฬา / กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา
3 เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ / ภูมิวงศ์ ปัพรังษี
3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการความสามารถทางกลไกของนักเรียนอนุบาลศึกษา / พนมพร อุ่นอก
3 กีฬาเวชศาสตร์พื้นฐาน / บรรณาธิการ,วิชัย วนดุรงค์วรรณ
3 ผลของการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว ที่มีต่อความคล่องตัวของนักกีฬาเนตบอล / จีรนันท์ โพธิ์เจริญ
3 ผลการฝึกตารางเก้าช่องและ เอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยา / อริชญย์ นิลสกุล
3 กายาเซตามอล / ผู้แต่ง, ณัฐธนันต์ เครือบุษดี ; ภาพประกอบ, กุณฑล เต็งถาวร
3 ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ / รวิพร ผาด่าน
3 วิ่งสู่ชีวิตใหม่ / อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
3 วิชาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต / คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 21 ท่าดัดตน / พิศิษฐ เบญจมงคลวารี
3 เคล็ดวิชารักษาโรค ฉบับสมบูรณ์ / สิน วิภาวสุ, แปลและเรียบเรียง
3 กิน--อยู่อย่างไรไม่ให้ข้อเสื่อม / เอื้อมพร สกุลแก้ว
3 Exercise @ home / เรียบเรียง : เอื้อมพร สกุลแก้ว
3 ผลการฝึกฤาษีดัดตนประยุกต์กับการฝึกความยืดหยุ่นที่มีต่อความอ่อนตัวและการทรงตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ผุสดี ไชยบุรี
3 พิลาทีส[videorecording] =Pilates / เรียบเรียงเนื้อหา, จริญญาพร สวยนภานุสรณ์ ; บรรณาธิการ, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
3 วิชาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3 ไท้เก็ก (ไท้ชีฉวน)
3 ออกกำลังอย่างไรให้เหมาะกับรูปร่าง =Escape your shape / โดย Edward J Jackowski ; แปลโดย รัชดา แดงจำรูญ
3 ไทเก๊ก ฉบับย่อ / วาซาริ : เรียบเรียง
3 หุ่นสวยด้วย exercise ball / เรียบเรียงโดย ชูมาน เสริมไสย
3 กายบริหารบำบัดด้วยวิธีแกว่งแขน / cศักดิ์ อนุสรณ์
3 แรงจูงใจในการวิ่งเหยาะตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง / ปรีญาพัชญ์ นนทวงค์กุลศิริ
3 ฟิสเนสง่ายๆ @ ที่ทำงาน =Fitness 9 to 5 / Shirley Archer, เขียน ; ภัทรวรรณ ธาดาดลทิพย์, แปล
3 การออกกำลังกายด้วยศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยใช้อาวุธไทยสมัยโบราณ :กระบี่กระบอง ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย : รายงานการวิจัย / โดย ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ [และคนอื่น ๆ]
3 กลยุทธ์เต้าหยิน :ออกกำลังกายง่าย ๆ ด้วยวิถีจีนโบราณ / รวบรวมโดย จง หวู-ลิเมา ; แปลโดย เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
3 สภาพและความต้องการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 / มาริสา เกตุขาว
3 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / ฉลอง อภิวงศ์
3 แอโรบิกยิมนาสติก =Aerobic gymnastics / สุกัญญา พานิชเจริญนาม
3 ผลของชนิดการออกกำลังกายแบบแรงต้านที่ต่างกันก่อนการปั่นจักรยานที่มีต่อการเผาผลาญไขมัน / กรกต คูหาเพ็ชร์
3 โคเลสเตอรอล / โดย สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
3 101 เคล็ดลับฟิต & เฟิร์มง่าย ๆ ที่คุณก็ทำได้ / จัดทำโดยนิตยสารแพรว ; ไซเบอร์เกิร์ล, เรียบเรียง
3 การสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากร พศ =The exercise behavior survey / กลุ่มสถิติสังคม สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและชามติ 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3 ภารกิจฟิตแอนด์เฟิร์มเติมหล่อ 3 มิติ / ชเวซองโจ, เขียน ; อภิศรี, แปล
3 สุขภาพแข็งแรงด้วยวิชาชี่กง "กวงอิมจื้อไจ้กง" รูปแบบง่าย :แข็งแรง--พอเพียง--ยั่งยืน / ผู้เขียน, หยาง เผย เซิน ; เรียงเรียง, อุไรวรรณ บุญญาเสถียร
3 สุขภาพแข็งแรงด้วยวิชาชี่กง "กวงอิมจื้อไจ้กง" รูปแบบง่าย 18ท่าเพื่อรักษาสุขภาพ / ผู้เขียน, หยาง เผย เซิน ; แปล, ยรรยงค์ อู่เต็มทรัพย์ ; เรียงเรียง, รัตนา ทองไทย, ถนอมวงศ์ มังคลรังษี
3 ประสบการณ์ในการฝึกพิลาทีสของกลุ่มตัวอย่าง / สุทธิดา สุวรรณวัฒน์
3 ชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน / เรื่อง, กัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์
3 กู้ร่างกลับ ฉบับชะลอวัย / เสฏฐวุฒิ งามเมธีชัยวงศ์
3 61 ท่าบริหารมหัศจรรย์ ต้าน 50 โรคร้าย / Huang Mucun, เขียน ; ชาญ ธนประกอบ, แปล
3 ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มฉีกขาได้ / ผู้เขียน, Eiko ; ผู้เแปล, โยซุเกะ
3 ประวัติพลศึกษา / ฟอง เกิดแก้ว
3 วิทยาศาสตร์การกีฬา, รวมเอกสาร / ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
3 การพลศึกษา / ฟอง เกิดแก้ว
3 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา :ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / ผู้เรียบเรียง, อุทัย สงวนพงศ์, สุณัฏฐา สงวนพงศ์
3 ผลของการฝึกด้วยเครื่องลากถ่วงน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 100 เมตร / อังคณา ปานทรัพย์
3 วิทยาศาสตร์การกีฬา / มงคล แฝงสาเคน
3 ผลการฝึกแบบผสมผสานที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อ / นิวัฒน์ บุญสม
3 เอกสารการสัมมนาทางวิชาการแบบทดสอบทางพลศึกษา / โดยนิสิตปริญญาโท พลศึกษา รุ่น 25 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3 วิทยาศาสตร์กับกีฬา / วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
3 ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและพลังของกล้ามเนื้อขาที่มีต่อการยืนกระโดดไกล / ณัฐวุฒิ จั่นบ้านโขด, ปุณยพล พินิจอักษร
3 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนอายุ 10-12 ปี ในโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตสวนหลวง ปีการศึกษา 2557 / กฤตยา ศรีษะผา
3 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษาเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับเด็กปฐมวัย / ศุภกร บัวหยู่
3 การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน / ปรีชา ตันจริยานนท์
3 คู่มือกีฬา / จรินทร์ ธานีรัตน์
3 ขอบสนามกีฬาโลก / อำนวย วีรวรรณ ; ธีรพัฒน์ อัครเศรณี, สวรรยา ทรัพย์ทวี, เรียบเรียง
3 อนาคตทางการกีฬาสำหรับทุกคน :สหราชอาณาจักร : เอกสารแปลและเรียบเรียง / [แปลและเรียบเรียง]โดย ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ และ นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
3 การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเตะลูกโทษ ณ จุดโทษในกีฬาฟุตบอล / คณะผู้จัดทำ : สุวัตร สิทธิหล่อ[และคนอื่น ๆ]
3 การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา / วีระชัย โควสุวรรณ
3 เอกสารโครงการตำราการรักษาและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา / โดย กำโชค เผือกสุวรรณ
3 The physiology and biomechanics of cycling / Irvin E Faria, Peter R Cavanagh ; cartoons by Ann Vandervelde
3 The biomechanics of the foot and ankle / [edited by] Robert A Donatelli
3 Fundamentals of orthopaedic biomechanics / Albert H Burstein, Timothy M Wright
3 Athletic and sport issues in musculoskeletal rehabilitation / editors, David J Magee [et al] ; editorial consultant Bev Evjen
3 Sports and fitness equipment design / Ellen Kreighbaum, Mark A Smith, editors
3 Functional movement development across the life span / Donna Cech, Suzanne Tink Martin
3 Athletic ability & the anatomy of motion / Rolf Wirhed ; translated by AM Hermansson
3 Soft workouts :low-impact exercise
3 Exercise for prevention and treatment of illness / [edited by] Linn Goldberg, Diane L Elliot
3 Exercise, science and fitness / edited by Edmund J Burke
3 Stronger legs and lower body / Keli Roberts, Linda Shelton
3 Physical activity and health :the evidence explained / Adrianne E Hardman and David J Stensel ; with a foreword by Jeremy N Morris
3 Power posture :foundation of strength / Lee Parore
3 Effects of balance training program on ankle proprioception, balance performance and fear of falling in the elderly with diabetic peripheral neuropathy / Rapeepun Thungtak
3 ความปวด =Pain / พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน, ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
3 Pain medicine :a comprehensive review / [edited by] P Prithvi Raj ; technical editor, Lee Ann Paradise
3 Essentials of strength training and conditioning / National Strength and Conditioning Association ; Thomas R Baechle, editor
3 การเรียนรู้ทักษะทางกลไก =Motor learning principles and practices / โดย เอก เกิดเต็มภูมิ
3 Athletic training and sports medicine / edited by Robert C Schenck
3 Physical fitness :the pathway to healthful living / Robert V Hockey
3 High-powered plyometrics / James C Radcliffe, Robert C Farentinos
3 Fitness for life / Charles B Corbin, Ruth Lindsey
3 Developmental and adapted physical education / by H Harrison Clarke and David H Clarke
3 Health fitness instructor's handbook / Edward T Howley, B Don Franksl
3 The scientific and clinical application of elastic resistance / Phillip Page, Tood S Ellenbecker, [editors]
3 Walking & jogging :for health & wellness / Frank Rosato
3 Prevention practice :a physical therapist's guide to health, fitness, and wellness / edited by Catherine Rush Thompson
3 Senior fitness test manual / Roberta E Rikli, C Jessie Jones
3 Exercise physiology :integrating theory and application / William J Kraemer, Steven J Fleck, Michael R Deschenes, PhD, Professor and Chair, Department of Kinesiology and Health Sciences, The College of William & Mary, Williamsburg, Virginia
3 Shoulder injuries in sports / Phillip J Marone
3 Soft tissue injuries in sports medicine / edited by Louis C Almekinders
3 The elbow in sport :injury, treatment, and rehabilitation / Todd S Ellenbecker, Angelo J Mattalino
3 Sports injuries and emergencies :a quick response manual / edited by Aaron Rubin
3 Sport first aid / Melinda J Flegel
3 Sports medicine for specific ages and abilities / edited by Nicola Maffulli [et al]
3 ACSM's resources for the exercise physiologist :a practical guide for the health fitness professional / senior editor, Peter Magyari, PhD, FACSM, ACSM EP-C, University of North Florida, Jacksonville, Florida ; associate editors, Randi Lite, MA, ACSM-RCEP, ACSM-EIM3, Simmons College, Boston, Massachusetts, Marcus W Kilpatrick, PhD, FACSM, University of South Florida, Tampa, Florida, James E Schoffstall, EdD, FACSM, ACSM EP-C, ACSM-RCEP, ACSM/NCHPAD GIFT, ACSM/ACSM/NPAS PAPHS, Libery University, Lynchburg, Virginia
3 Cycling science :how rider and machine work together / Max Glaskin
3 วัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์ / ศุภสโรช หมื่นสิทธิ์
3 ฟิสิกส์ของวัสดุ / ศุภสโรช หมื่นสิทธิ์
3 วัสดุศาสตร์ =Materials science / ไพฑูรย์ ประสมศรี
3 การศึกษาวัสดุโดยเทคนิคดิฟแฟรกชัน :พื้นฐานสำหรับฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรม / โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ
3 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / โดย ชลิดา อู่ตะเภา, แหลมทอง เหล่าคงถาวร
3 จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพื้นฐานสำหรับโลหะวิทยาและวัสดุศาสตร์ / ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
3 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม =Material testing laboratory / สุพจน์ ศรีนิล, แหลมทอง เหล่าคงถาวร
3 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
2 สมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 :รายงานการวิจัย / โดยเจริญ กระบวนรัตน์[และคนอื่นๆ]
2 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมฟุตบอลของจังหวัดที่เข้่าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานภูพานราชนิเวศน์ "ภูพานคัพ" ครั้งที่ 22 / ของ ชยันต์ โภคผล
2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด สุพรรณบุรี / ดารณี ลิขิตวรศักดิ์
2 ผลของการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าของนักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า / รังสินี วรรณถิรหงส์
2 เปรียบเทียบผลของการฝึกกระโดดเชือก 3 แบบที่มีผลต่อพลังของกล้ามเนื้อขา / ธงชัย ปักกาวะลา, ธนา สารพัฒน์
2 เปรียบเทียบผลการฝึกดันพื้นกับการฝึกดัมเบลล์เพรสที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าอก / จีรพงษ์ ยั่งยืน, ประสิทธิ์ สุขสำโรง
2 ผลของการฝึกสเต็ปแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย / นิธิมา เอี่ยมกั๊ก
2 เอกสารประกอบการเรียน สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย / นิ่มนวล สกุลพานิช
2 การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา / จุฑามาศ วงศ์สุวรรณ
2 สมรรถภาพกลไกของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2546 / สิริวรรณ อ่อนหนองหว้า
2 คินิสิโอโลยีในการกีฬา / จรวยพร ธรณินทร์
2 ผลของการฝึกความเร็ว และความคล่องตัวที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของร่ายกาย / มานะ ประสาทศิลป
2 ผลของการหันศรีษะในขณะเดินต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ :โครงการวิจัย / โดย รัมภา บุญสินสุข, ณัฐอร พร้อมจรรยากุล, ชุธิพัธ จิววะสังข์
2 ผลของการฝึกกีฬาสแต็คที่มีต่อเวลาตอบสนองและเวลาปฏิกิริยาในเด็ก / ภานุวัฒน์ หนูบ้านยาง
2 ผลของการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวในน้ำระยะทาง 25 เมตร ในเด็กพิการทางสมอง / เยาวภา ทองแซก
2 ผลของการใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร / ของ ปทุมทิพย์ ไพศาล
2 ผลการฝึกรูปแบบเอสเอคิวที่มีต่อความคล่องตัวของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล / ปิยะมาศ ชมภูมี
2 ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล / ไชยรัตน์ พรกระแส
2 ผลการฝึกด้วยพลัยโอเมตริกและการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการเขย่งก้าวกระโดด / สำราญ เจริญชัย
2 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลของจำนวนครั้งของการยืดซ้ำต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ Hamstring =The effect of quantity of repetitive stretching for increasing flexibility of hamstring muscle / จารุณี รุจิฉาย, รุ้งกาญจน์ จันทร์สุคนธ์, สิริพร คิดประเสิรฐ
2 โครงการวิจัยการเปรียบเทียบผลของความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกลุ่มกล้ามเนื้อ Gastrosoleus ที่มีต่อประสิทธิภาพของการกระโดดไกล =Comparison difference between strengthening and flexibility of gastrosoleus muscle; its effective to standing Long jumping efficiency / ชัชนี ปรางค์จันทร์, นรกมล เรืองโชติ, สิราภา เหมือนแก้ว
2 การฝึกด้วยน้ำหนักควบคู่กับการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อพลังกล้ามเนื้อขา / ของ กนกพล มณีนุษย์
2 ผลการฝึกด้วยยางยืดและด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อ / กัญญกมล บัวแก้ว
2 ผลของการฝึกพลังระเบิดของกล้ามเนื้อด้วยวิธีพลัยโอเมตริกที่มีต่อความสามารถในการกระโดดในแนวดิ่งและแนวนอน / คมสัน เพ็ญภู่
2 ผลการฝึกแบบพลัยโอเมตริกที่มีต่อความเร็ว และกำลังกล้ามเนื้อขาของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง / ถนอม โพธิ์มี
2 ผลการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้วยน้ำหนัก ที่มีต่อความแข็งแรงและความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ของนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2551 / วิฑูรย์ ยมะสมิต
2 วิ่ง--สู่วิถีชีวิตใหม่ / อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
2 กิจกรรมเข้าจังหวะ =Rhythmic activities / สมบูรณ์ จิระสถิตย์
2 ผลการฝึกสเต็ปแอโรบิคด้วยความแตกต่างของจังหวะดนตรีต่อเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกายและอัตราชีพจร / จันทรรัตน์ รัตนากร
2 กลยุทธ์ในการรักษารูปร่างขยับกายคลายโรค / ธรรมนูญ นวลใจ, บรรณาธิการเรียบเรียง
2 การเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจในระยะฟื้นตัวในท่านั่งและท่านอน / สมบัติ อ่อนศิริ
2 คลายเครียดทำชีวิตให้สบายไร้ความเครียด / บรรณาธิการเรียบเรียง นันทวรรณ นาวี
2 ลดความอ้วนแบบสบายๆใน 3 เดือน =Shape up yourself / Catherine และ Neil Mackwood เขียน ; สุรเดช วีระวงศ์, แปล
2 การเปรียบเทียบผลของการฝึกแอโรบิคดานซ์และการวิ่งเหยาะที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ใหญ่วัย 35-40 ปี / สฤษดิ์ รักดี
2 รายงานผลการวิจัยเรื่องความสนใจและความต้องการในการออกกำลังกายของเยาวชนในชนบทในเขตการศึกษา 8
2 แต่งสัดส่วนด้วยน้ำหนัก :คู่มือพัฒนาสัดส่วนและสุขภาพ / โดย จรวยพร ธรณินทร์, วิชิต คนึงสุขเกษม
2 ผลการออกกำลังกายที่มีต่อน้ำหนัก ปริมาณไขมันในร่างกาย อัตราชีพจร และความอดทน / วาสนา แกล้วกล้า
2 เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า / พิกุล
2 ผลการฝึกเต้นแอรโรบิกบนบกและในน้ำที่มีต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและ ความแข็งแรงของขา / ขนิษฐา คงทรัพย์
2 โครงการพิเศษเรื่องเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการทำ Active exercise และ Passive movement ในท่า Shoulder flexion / extersion ในอัตราเร็วที่แตกต่างกันในเพศหญิงที่มีอายุ 17-22 ปี =Comparison of heart rate at different speed of active exercise and passive movement in shoulder flexion / extension in females at the ages ranging between 17-22 years old / จัดทำโดย บุศรินทร์ สงวนเกียรติ รติรส ตางาม วิจิตตรา อิ่มโสภณ
2 ผลของการฝึกหนักสลับเบาที่มีต่อเวลาในการขี่จักรยานเดี่ยวเปอร์ชูท 4,000 เมตร / ของ ดุษดี คงเคชประทีป
2 การบริหารกาย-จิตแบบชี่กง / เรียบเรียงโดย เทอดศักดิ์ เดชคง
2 ความต้องการการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2547 / รัชนี วัดบุญเลี้ยง
2 สภาพและความต้องการการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พศ2548 / กรวิทย์ ช่วยดู
2 สภาพและความต้องการของประชาชนในการเต้นแอโรบิกที่จัดโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ปี พศ 2548 / พรเทพ เรือนคำ
2 ผลการฝึกพิลาทิสที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ / ทิวา เหรียญนาค
2 สมรรถภาพทางกายนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2548 / ณรงค์ศักดิ์ ศรีไพบูลย์สกุล
2 กายบริหารแกว่งแขนและการดื่มน้ำเพื่อ--ป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ
2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร / จารุณี ศรีทองทุม ; กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, ธาดา วิมลวัตรเวที, ที่ปรึกษา
2 ผลการฝึกไท้จี๋และไท้จี๋ในน้ำที่มีต่อความแข็งแรง การทรงตัว และความอ่อนตัว / รัสรินทร์ ประสิทธิธนกิตติ์
2 เตะสุดชีวิต / สาทิส อินทรกำแหง
2 ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีปีการศึกษา 2549 / สุจิต ป้องพาล
2 เอกสารประกอบการสอนกายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ที่ใช้ในวิชาพลศึกษา =Human anatomy and physiology for physical education พล 113 (PE 113) / ระดม ณ บางช้าง
2 ไทเก็ก เพื่อสุขภาพ / ต้าหลิว
2 วิชาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
2 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนประถมศึกษาระดับอายุ 10-12 ปี / [คณะผู้ทำงานวิจัย, พัฒน อุตตโมบล [และคนอื่น ๆ]] ; ส่วนส่งเสริมพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ กรมพลศึกษา
2 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาอายุ 4-6 ปี / [คณะผู้ทำงานวิจัย, พัฒน อุตตโมบล [และคนอื่น ๆ]] ; ส่วนส่งเสริมพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ กรมพลศึกษา
2 รายงานการวิจัยผลของการอบอุ่นร่างกายก่อนเรียนกิจกรรมพลศึกษาด้วยวิธีการฝึกแบบวงจรสวนสมรรถภาพ =The results of warming-up in physical education period by fitness park circuit training model / นภพร ทัศนัยนา, วิธูร ยุตตานนท์, จรูญศักดิ์ ศรภักดี
2 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลของการออกกำลังกายต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุ ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงแบบ mild hypertension / จัดทำโดย ยศ อิทธิสิฏฐ์, รุ่งศักดิ์ ว่องเจริญกิจ, วุฒิชัย อุทธาพงษ์
2 รายงานการวิจัยเรื่องความต้องการและรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ =์์Needs and pattern of exercise for health of Faculty of Education staff Chiang Mai University / อินสน วงค์ศรีวิลัย
2 เป็นหนุ่มสาว 2000 ปี ในยุคปี 2000 :ต้องไม่อ้วน แก่ยากและตายช้า / บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
2 การศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อจัดทำคู่มือการฝึกอบรมสตรีผู้นำชาวพุทธ / ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์
2 มวยจีน เพื่อสุขภาพ / บรรณาธิการเรียบเรียง, ธรรมนูญ นวลใจ
2 300 คำถาม กับการฝึกชี่กง :300 question on qigong exercise / ดานนท์
2 ขยับแขนขาบอกลาเบาหวาน / เรียบเรียงโดย ชูมาน เสริมไสย
2 มาร์ส&วีนัส :วิธีการควบคุมอาหารและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ความสุข และความโรแมนติกที่ยั่งยืน / John Gray ; อัจจิมา สุวรรณจินดา, แปล
2 โยคะแห่งสติ :เพิ่มพลังสมาธิและพิชิตความเครียด / โดย เกศสุดา ชาตยานนท์
2 ผลของการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องและแบบสะสมที่มีต่อการใช้พลังงาน / นิพนธ์ วิชชุตเวส
2 เจสสี เจมส์ :ราเบิน ฮุดของอเมริกา กบฏผู้ท้าทายการบูรณะ = Jesse James : America's Robin Hood / โดย กองบรรณาธิการมิติชุมชน
2 ตำราจีนเพื่อสุขภาพดี มีอายุยืน / เรียบเรียง, แก้วจันทร์ทิพย์ ไชยสุริยะ
2 เคล็ดลับออกกำลังกายให้มีหน้าอกสวย =Your best bust in minutes a day / เขียนโดย ซินดี้ ทาร์กอส
2 ปัจจัยและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2551 / สุวรรณ์ชัย แสงเสน
2 ไท้เก๊ก 24 ท่า เพื่อสุขภาพ / ผู้เขียน ประสิทธิ์ รัตนวงศาโรจน์
2 สวยจริง ทนนาน ด้วยเคล็ดลับจากธรรมชาติ / โดย พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล
2 100 tricks :กระดิกกายหน้าคอมฯ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรให้พลัง = Computer stretches / มนรดา ฉัตราธรรม, บกเรียบเรียง
2 เปรียบเทียบแผลการฝึกพิลาทีสมือเปล่ากับลูกบอลออกกำลังกายขนาดเล็กที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัว / วรวิทย์ แป้นสดใส
2 ออกกำลังกายคลายเครียด :เสริมสุขภาพตามหลักกายภาพบำบัด / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร
2 อาหารและการออกกำลังกาย 7 เคล็ดลัยง่ายๆ เพื่อสุขภาพที่ดีและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล่องตัว =Keep it simple / ลุยจิ แกรทตัน
2 คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกาย :โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / สิทธา พงษ์พิบูลย์ บรรณาธิการ, อำนวย ภูภัทรพงศ์ และ นงพะงา ศิวานุวัฒน์
2 ก่อร่าง สร้างกาย =Body shaping / ผู้เขียน, จิรายุ ตันตระกูล
2 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้วีดีโอเกมส์แบบปฏิสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ :รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัยเรื่อง = Exercise prescription by using interactive video games in elderly / วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
2 10 วัน ฟิต-เฟิร์ม-สวย-เป๊ะ สไตล์สาวขี้เกียจ :ยืดกล้ามเนื้อ ลดอ้วน ชะลอวัย = Issho tarumanai ! streteh / by Nikkei Health ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์, ผู้แปล
2 หุ่นสวยทันใจด้วยโยคะใน 4 สัปดาห์ =S curve with Yoga (in 4 weeks) / โดย ธัญภา ขวัญกิจเมธี (ครูจุ๋ม)
2 รูปร่างสวยด้วยโยคะภายใน 30 วัน / เบญจามณี คำเมือง (ครูมด)
2 คู่มือการสอนตามหนังสือผู้ฝึกและกรรมการบาสเกตบอล / วัฒนา สุทธิพันธุ์
2 หลักการฝึกกีฬา / อนันต์ อัตชู
2 ผู้ฝึกและกรรมการกีฬามวยสากลและมวยไทย / ประชา ฤาชุตกุล
2 กติกาบาสเกตบอลและแนวปฏิบัติของผู้ตัดสิน / แปลและเรียบเรียงโดย อุดม พิมพา
2 คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนฟุตบอลตามทัศนะของนักฟุตบอล ผู้จัดการทีม ผู้สื่อข่าวกีฬา และผู้ชม ในการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก 2006 / ไพโรจน์ พัตรปาน
2 เป็นไปได้ :การใช้ชีวิตด้วยมุมมองที่ทำให้คนเก่งเป็นคนดี และคนดีเป็นคนเก่ง / สตีฟ เจมิสัน, จอห์น วู้ดเดิ้น, เขียน ; กัทลี มากธนะรุ่ง, แปล
2 ผลสำเร็จในการฝึกทักษะลังกาหน้าในวิชายิมนาสติกโดยการฝึกสองวิธี / สมาน สาระกูล
2 หลักการพลศึกษา =Principles of physical education / จรวย แก่นวงษ์คำ
2 การกีฬา =Sports / ฟอง เกิดแก้ว
2 วิธีสอนวิชาเอก(พลศึกษา) / โดย โสภณ มนูรัษฎา
2 กายบริหารแบบมาตรฐาน / ฟอง เกิดแก้ว
2 ความคิดเห็นของครูอาจารย์พลศึกษาต่อการปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาให้นักเรียน / โดยชัชชัย โกมารทัต, ประพัฒน์ ลักษณะพิสุทธิ์ และนิพนธ์ กิติกุล
2 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ / สุปรารถนา ยุกตะนันน์
2 วิชาพลศึกษา =Physical education / จรินทร์ ธานีรัตน์
2 ปรัชญานันทนาการ / อุดร รัตนภักดิ์
2 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมฤทธิผลทางพลศึกษาและสุขภาพ ตอนที่1 :ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร / กรมพลศึกษา
2 สาระน่ารู้เกี่ยวกับพลศึกษาและนันทนาการ / สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
2 พัฒนาการทางสมรรถภาพกลไกของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / ผู้วิจัย, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์
2 การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก / งานส่งเสริมสมรรถภาพ กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ
2 การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง (ระดับสติปัญญา 20-34) โดยใช้เกมการฝึกกล้ามเนื้อใหญ่ / สุภลักษณ์ ชัยภาณุเกียรติ์
2 ผลการฝึกวิ่งเหยาะแบบเพิ่มระดับความหนักของงานต่างกัน ที่ส่งผลต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต / สงบ พุฒหมื่น
2 รายงานผลการวิจัยการทดสอบทักษะกีฬามาตรฐานของนักเรียนไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วราชอาณาจักร :รายวิชากรีฑา 1-2 / งานส่งเสริมสมรรถภาพ กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ
2 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทยโดยการทดสอบอย่างง่าย / โดย สุรศักดิ์ เกิดจันทึก [และคนอื่นๆ]
2 การทดสอบความสมบูรณ์ทางกายนักกีฬา / เขียนและเรียบเรียงโดย วัลภา ไชยยงค์, สุรศักดิ์ เกิดจันทึก และ นิตยา เกิดจันทึก
2 ผลการฝึกกล้ามเนื้อขาโดยการยืนกระโดดสูงก้าวขึ้นม้านั่งและการยกน้ำหนักที่มีต่อความสามารถในการกระโดด / ปริวัฒน์ ทองถม
2 เรื่องสมรรถภาพทางกาย =Physical fitness / สำรวล รัตนาจารย์
2 ประเมินรูปแบบการเต้นมวยไทยแอโรบิกที่เหมาะสมกับกลุ่มอายุ :รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย, ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ [และคนอื่น ๆ]
2 การศึกษาความสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงจากการใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมทักษะกลไกของสเปเชียนโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับกิจกรรมฝึกสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) / ศิรินทร กาญจันดา
2 การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์ / อัญชลี คำเรืองฤทธิ์
2 รายงานการวิจัยเรื่องผลของการเล่นกีฬาต่อการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / โดย สมจิต ปิยะมาดา [และคนอื่น ๆ]
2 ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับกีฬา / สมเจตน์ มุทิตากุล
2 Golf เบสิค =Teach yourself golf / ของ Bernard Gallacher & Mark Wilson ; เฉลิมกิติ จักรพันธุ์ : เรียบเรียง
2 กฎกติกากีฬา
2 กีฬาพื้นบ้าน :หนังสือสำหรับค้นคว้ากลุ่มสาระการเีรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระัดับมัธยมศึกษา / [ผู้เรียบเรียง, สุจิตรา สุคนธทรัพย์]
2 กีฬาพื้นเมืองไทยภาคใต้ :ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่นและคุณค่า / ชัชชัย โกมารทัต
2 คู่มือพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ กองกีฬา กรมพลศึกษา
2 สารานุกรมเยาวชนนานาความรู้ ชุดที่ 2 / เรื่อง, John E Allan [และคนอื่น ๆ] ; ต้นฉบับภาษาไทย, ฝ่ายวิชาการไทยวัฒนาพานิช
2 อภิธานศัพท์พลศึกษา และบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการกีฬา =Glossary of physical education with English expressions in sports / มยุรี ถนอมสุข, ชูเดช อิสระวิสุทธิ์
2 การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สำหรับการแข่งขันไตรกีฬาในประเทศไทย / จิรชัย หมื่นฤทธิ์
2 จิตวิทยาการกีฬา :แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ / สมบัติ กาญจนกิจ, สมหญิง จันทรุไทย
2 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น :เอกสารประกอบการสอนวิชา วทก 103 = Introduction to sports science / สนธยา สีละมาด
2 การวิจัยแรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อเท้าในการลงจากรถโดยสารประจำทาง =Ground reaction force acting on feet while descending a local bus / คณะผู้วิจัย : สุวัตร สิทธิหล่อ, คณาฉันท์ อินอ่อน และชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
2 การจัดการความเครียดและการฝึกทักษะทางจิตวิทยาในการกีฬา =Stress management and psychological skill training in sport / ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
2 Accidental injury :biomechanics and prevention / Alan M Nahum, John W Melvin, editors
2 Biomechanics of human movement -- 275s July 7-11, 1986 / Massachusetts Institute of teachnology
2 Energetics of human activity / WA Sparrow, editor
2 Biomechanics and exercise physiology :quantitative modeling / Arthur T Johnson
2 Basic biomechanics of the musculoskeletal system / Margareta Nordin, Victor H Frankel ; Kajsa Forssโen and Hugh Nachamie, illustrators ; Laurie Yelle, editorial associate
2 Biomedical engineering and design handbook / Myer Kutz, editor
2 Orthopaedic biomechanics made easy / Sheraz S Malik, MRCS, MSc, Shahbaz S Malik, MRCS, MSc
2 Anatomy and human movement :structure and function / Nigel Palastanga, Derek Field, Roger Soames
2 Occupational biomechanics / Don B Chaffin, Gunnar BJ Andersson, Bernard J Martin
2 The biomechanics of sports techniques / James G Hay
2 The anatomical and mechanical bases of human motion / James G Hay, J Gavin Reid
2 Kinesiology :movement in the context of activity / David Paul Greene, Susan L Roberts ; illustrations by David Paul Greene
2 Trauma biomechanics :accidental injury in traffic and sports / Kai-Uwe Schmitt [et al]
2 Sports biomechanics :reducing injury risk and improving sports performance / Roger Bartlett and Melanie Bussey
2 Manual of structural kinesiology / Clem W Thompson, R T Floyd
2 Clinical kinesiology for physical therapist assistants / Lynn Lippert
2 Brunnstrom's clinical kinesiology / revised by Laura K Smith, Elizaberth Weiss, LDon Lehmkuhl
2 Hollinshead's functional anatomy of the limbs and back / David B Jenkins
2 Sports medicine and rehabilitation :a sport-specific approach / [editors], Ralph M Buschbacher, Randall L Braddom
2 Physical fitness and wellness / Jerrold S Greenberg, George B Dintiman, Barbee Myers Oakes
2 Exercise in health and disease :evaluation and prescription for prevention and rehabilitation / Michael L Pollock, Jack H Wilmore
2 Psychology of physical activity and exercise / Stuart Biddle & Nanette Mutrie
2 The exercise fix / Richard Benyo
2 Flatten your stomach for women & men / Ann Dugan
2 Regaining health and fitness :guided exercises to recover from heart attack, lower back pain, obesity, and diabetes for inactive adults under sixty, the physically disabled, and the aged / by Robert C Cantu
2 Fitness & exercise / Gordon Jackson
2 Aerobics today / Carole Casten, Peg Jordan
2 Strength training for sport / edited by William J Kraemer, Keijo H่akkinen
2 Lifetime physical fitness and wellness :a personalized program / Werner W K Hoeger, Sharon A Hoeger
2 Concepts of physical fitness :active lifestyles for wellness / Charles B Corbin [et al]
2 ACSM fitness book / American College of Sports Medicine
2 Body engineering :how to reinvent the way you look and feel / John Abdo and Kenneth A Dachman
2 Body fitness and exercise :basic theory and practice for therapists / Mo Rosser
2 Physical fitness :a way of life / Bud Getchell
2 Physiology of exercise :for physical education and athletics / Herbert A Devries
2 Fitness for the health of it / Ruth Lindsey, Billie J Jones, Ada Van Whitley
2 Total fitness :exercise, nutrition, and wellness / Scott K Powers, Stephen L Dodd
2 Kick your way to fitness :the fastest way to lose weight and get in shape / Anne-Marie Millard and Sally Brown
2 Concepts of physical fitness :active lifestyles for wellness / Charles B Corbin [et al]
2 Nutrition for health, fitness & sport / Melvin H Williams, Dawn E Anderson, Eric S Rawson
2 บำบัดความปวด =Pain management / พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน [และคณะ]
2 Shoulder pain / Rene Cailliet ; illustrations by R Cailliet
2 Coaching children in sports :principles and practice / edited by Martin Lee
2 Sports training principles / Frank W Dick
2 Practical measurement of physical performance / [by] Helen M Eckert
2 Strength training :beginners, bodybuilders, and athletes / Philip E Allsen
2 Principles of athletic training / Daniel D Arnheim, William E Prentice
2 Introduction to physical education, exercise science, and sport studies / Angela Lumpkin
2 Foundations of physical education and sport / Deborah A Wuest, Charles A Bucher
2 Foundations of physical education, exercise science, and sport / Deborah A Wuest, Charles A Bucher
2 Overtraining athletes :personal journeys in sport / Sean O Richardson, Mark B Andersen, Tony Morris
2 Introduction to physical education, exercise science, and sport studies / Angela Lumpkin
2 Sport, recovery and performance :interdisciplinary insights / edited by Michael Kellmann and Jurgen Beckmann
2 Fitness and rehabilitation programs for special populations / James H Rimmer
2 Measurement and evaluation in human performance / James R Morrow, Jr [et al]
2 Fitness and wellness / Werner WK Hoeger, Sharon A Hoeger
2 Fitness through aerobics / Jan Galen Bishop
2 The book of pilates :a guide to improving body tone, Flexibility and strength / Joyce Gavin
2 Complete book of yoga / Vimla Lalvani
2 Physical examination and health assessment / Carolyn Jarvis
2 Aerobic fitness / John Mason
2 Strength & power for young athletes / Avery D Faigenbaum, Wayne L Westcott
2 Sports fitness and sports in juries / edited by Thomas Reilly
2 Sports and exercise nutrition / William D McArdle, Frank I Katch, Victor L Katch
2 The Soft tissues :trauma and sports injuries / edited by GR McLatchie, CME Lennox ; assistant editors, EC Percy and J Davies
2 Sports injuries prevention and care / edited by P Renstrom
2 Orthopaedic knowledge update :sports medicine / edited by Letha Y Griffin
2 Musculoskeletal and sports injuries / Brian Corrigan, GD Maitland
2 Soft tissue injuries in sport / Sylvia Lachmann and John R Jenner
2 Office management of sports injuries & athletic problems / Morris B Mellion, editor
2 The Injured athlete / [edited by] Daniel N Kulund ; illustrated by Ronald J Ervin ; with 7 additional contributors
2 Sports injuries handbook / consultant editor J P R Williams ; specialist contributors James Wilson-MacDonald
2 Football injuries / by Muir Gray
2 Sports injury clinic
2 The Spine in sports / edited by Stephen H Hochschuler
2 Clinical sports medicine / Peter Brukner and Karim Khan
2 Rehabilitation of sports injuries :current concepts / Giancarlo Puddu, Arrigo Giombini, Alberto Selvanetti (eds)
2 ACSM's primary care sports medicine / editors, Douglas B McKeag, James L Moeller
2 Elbow and sport / Luigi Adriano Pederzini, Denise Eygendaal, Matteo Denti, editors
2 Brukner & Khan's clinical sports medicine Volume 1, Injuries / Peter Brukner, Ben Clarsen, Jill Cook, Ann Cools, Kay Crossley, Mark Hutchinson, Paul McCrory, Roald Bahr, Karim Khan
2 Sports medicine for the primary care physician / edited by Richard B Birrer
2 Athletic injury assessment / James M Booher, Gary A Thibodeau
2 Textbook of science and medicine in sport / editor-in-chief, John Bloomfield ; editor, Peter A Fricker, Kenneth D Fitch
2 Exercise physiology :exercise, performance, and clinical applications / Robert A Robergs, Scott O Roberts
2 The Injured athlete / [edited by] Daniel N Kulund ; with 8 additional contributors
2 Osteopathic athletic health care :principles and practice / W Llewellyn McKone
2 Principles and practice of isokinetics in sports medicine and rehabilitation / chief editors, Kai-Ming Chan, Nicola Maffulli ; editors, Prikko Korkia, Raymond CT Li ; foreword by Per AFH Renstr่om
2 Sports medicine secrets / [edited by] Morris B Mellion, Margot Putukian, Christopher C Madden
2 Textbook of sports medicine :basic science and clinical aspects of sports injury and physical activity / edited by Michael Kjaer [et al]
2 Sports medicine :a comprehensive approach / [edited by] Giles R Scuderi, Peter D McCann
2 Applied sports medicine for coaches / James H Johnson, Esther M Haskvitz, Barbara Brehm-Curtis
2 Clinical sports anatomy / Andy Franklyn-Miller [et al]
2 Acquisition and performance of sports skills / Terry McMorris
2 วัสดุวิศวกรรมเบื้องต้น =Foundations of materials science and engineering, 2/ED / William F Smith ; แปลและเรียบเรียงโดย, ชาตรี หลักทอง, สุมาลี วงศ์จันทร์, ประสงค์ ศรีเจริญชัย
2 วัสดุวิศวกรรม / มานพ ตันตระบัณฑิตย์
2 การประยุกต์ TEM ในงานด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม / คณะผู้เขียน, ชัญชณา ธนชยานนท์ [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, บัญชา ธนบุญสมบัติ
2 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / ธวัชชัย คำแดง
2 เอกสารคำสอนวิชาวัสดุศาสตร์ 301 / โดย สมชาย ทองเต็ม
2 วัสดุวิศวกรรมการก่อสร้าง / กวี หวังนิเวศน์กุล
2 วัสดุวิศวกรรม =Engineering materials / กวี หวังนิเวศน์กุล
2 คอมพอสิทเสริมแรงด้วยเส้นใยสั้น / ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
1 ปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 / บุญเลิศ เอี่ยวเจริญ
1 บุคลิกภาพความมีน้ำใจนักกีฬาของนิสิตคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีการศึกษา 2550 / วสันต์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์
1 การวิเคราะห์องค์ประกอบความมีน้ำใจนักกีฬา ของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ธิษณะ ชอบธรรม
1 ผลการให้ขมิ้นชันต่อความเข้มขน อินเตอร์ลิวคิน -6 และ ครีเอทีน ไคเนส ในนักมวยไทย / ประเวท เกษกัน
1 การศึกษาเชิงคุณภาพของการฝึกตันเถียนโยคะที่มีต่อความอ่อนตัวและความแข็งแรง / ประภาศิริ วงษ์ชื่น
1 คิเนสิโอโลยี่ / เรียบเรียงโดย ไพฑูรย์ จัยสิน
1 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา =Motion and time study / รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, เนื้อโสม ติงสัญชลี
1 เวลาปฏิกิริยาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน / ชนันท์ โตคมขำ
1 การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะม้วนหลัง / ยอดยิ่ง เสียงเลิศ
1 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของการกีฬา / กานดา ใจภักดี, ชูศักดิ์ เวชแพศย์
1 คำบรรยายวิชาคิเนสิโอโลยี่ / โดย บุญสม มาร์ติน ; อาจารย์ผู้บรรยาย, พงษ์ศักดิ์ พละพงศ์, พิพิธพร แก้วมุกดา
1 รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ด้านความคิดรวบยอด และด้านภาษาของนักเรียนระดับอายุ 4-6 ปี สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
1 สารานุกรมเยาวชน เทคโนโลยีรอบโลก
1 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในการพิตซ์ลูกบอลแบบหมุนแขนเต็มวงที่มีต่อความเร็วลูกของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย / สุทธิกร แก้วทอง
1 การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กที่ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ชั้นปฐมวัยที่ฝึกโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ / กรุณา ญาณวินิจฉัย
1 การศึกษาเปรียบเทียบความโค้งของกระดูกสันหลังระดับเอวระหว่างหญิงไทยอายุ 18-23 ปี ผู้ที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องแตกต่างกัน :โครงการวิจัย / โดย เกษณี กิจบำรุง, ปฐมา ลิมาพงษ์ภาส
1 ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้ / สมศรี เมฆไพบูลย์วัฒนา
1 การเปรียบเทียบผลการฝึกความแข็งแรงระหว่างบนพื้นกับลูกบอลออกกำลังกาย / กรวิชญ์ เกตุทะนงค์
1 กล้ามเนื้อและกระดูก / Rebecca Treays, เขียน ; ธนพรรณ ชาลี, แปล ; Christyan Fox, ภาพ
1 คู่มือการรักษาทรวดทรงด้วยตนเอง / นลิน คูอมรพัฒนะ, บรรณาธิการ
1 ชีวิตและสุขภาพ / ปรีชา ศรีพรหม
1 วิธีแก้ไขร่างกายท่อนล่างอ้วนและขาใหญ่ที่ได้ผล / สิน วิภาวสุ, แปลและเรียบเรียง
1 อนุสรณ์งานศพ ไวทยวิธีการ (พูลสวัสดิ์ บุศยศิริ), พระ ณ เมรุมวัดตรีทศเทพ, 18 เมษายน 2534
1 พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตำรวจ / นิภาวัลย์ สุวรรณสุรังค์
1 การแพทย์นอกระบบ :177 ทางเลือกไปสู่สุขภาพ / สุวิชญ์ ปรัชญาปารมิตา, แปลและเรียบเรียง ; อุดร ฐาปโนสถ, บรรณาธิการ
1 การวิจัยภาวะการเจริญเติบโตของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลุ่มอายุ 6-19 ปี) / กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; นักวิจัยหลัก, ลือชา จนรัตน์, แสงโสม สีนะวัฒน์
1 การดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ / บรรณาธิการ, ปัจจุบัน เหมหงษา
1 วูซูวิทยายุทธ์เพื่อสุขภาพ / สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์
1 หนังสือภาพประกอบกีฬายิมนาสติคส์หญิง :ประเภทอุปกรณ์เอกเซอร์ไซส์ / วัฒนสิทธิ์ สิทธิพงศ์พันธุ์
1 การศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการลานกีฬาสำหรับเยาวชนเพื่อสุขภาพและป้องกันยาเสพติดในจังหวัดน่าน / สมศักดิ์ พุ่มมาก
1 สุขภาพและบุคลิกภาพเพื่อความสุขและความสวย / จรวยพร ธรณินทร์
1 อิทธิพลของอุณหภูมิน้ำดื่มหลังการออกกำลังกายที่มีต่อระยะเวลาการฟื้นตัวของชีพจร / วิวัธน์ ภิรมย์รัตน์
1 ตำราจีนเพื่อสุขภาพดี มีอายุยืน / เขียนโดย กู เดเฟง, เกา ซิเซ็ง ; แปลเรียบเรียงโดย แก้วจันทร์ทิพย์ ไชยสุริยะ
1 แอโรบิคแดนซ์เพื่อสุขภาพ / จรวยพร ธรณินทร์, วิชิต คนึงสุขเกษม
1 มาลดส่วนเกินกันเถอะ / นุดี วรมหาภูติ, เรียบเรียง
1 ประมวลบทความพลศึกษา / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา
1 บริหารร่างให้งามใน 3 สัปดาห์ :โปรแกรมกายบริหารสำหรับหญิงและชาย = 21-Day shape-up program / ของ Craig Majorie ; แปลและเรียบเรียง นันทวรรณ นาวี
1 การออกกำลังกายสำหรับคนวัยเสื่อม / โดย เสก อักษรานุเคราะห์
1 มวยจีนเพื่อสุขภาพ / ธรรมนูญ นวลใจ, บรรณาธิการเรียบเรียง
1 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของครูในจังหวัดชัยนาท / ประดิษฐ์ นาทวิชัย
1 กลยุทธเต้าหยิน :ภาพท่าฝึกหัด : สุขภาพสมบูรณ์ด้วยวิถีจีนโบราณ = Ancient way to keep fit / รวบรวมโดย ซ่อง หวู ลิเมา ; แปลเป็นภาษาไทยโดย กุ่ย เก้าห้อง ; แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย ซง ลู่ เชง, หลิวเข้ยเหยียน และหลิวเจงไก้
1 ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตที่ออกกำลังกายกับนิสิตที่ไม่ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ของ เฉลิมศักดิ์ เยี่ยมเพื่อน
1 สภาพและปัญหาในการบริหารจัดการสถานออกกำลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร พศ 2546 / ของ รัตนากฤษ ยูรประถม
1 สภาพและความต้องการการออกกำลังกายของประชาชน ณ ลานกีฬาตำบล จังหวัดสุโขทัย พศ 2546 / ของ นิเวช กิจภพเลิศศิลป์
1 วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, 26 พฤศจิกายน 2547 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1 เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรค =Strengthen your immune system / คณะผู้แปล, ประไพศรี ศิริจักรวาล [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย
1 วิ่งสู่สภาวนิรันดร์ =Running to Eternity / ประเวศ วะสี
1 สภาพและความต้องการออกกำลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2547 / มารุต ค้ำจุน
1 สภาพความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2547 / พัชรี แผ่พร
1 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แนวคิดการควบคุมตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายเพื่อการลดน้ำหนักของนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี / เกศแก้ว สอนดี
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกำลังกาย จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนส / อุษา อัศวอารักษ์
1 ผลการฝึกกายบริหารท่าแม่ไม้มวยไทย 2 รูปแบบที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / มงรักษ์ เลิศวิลัย
1 แรงจูงใจในการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในสวนสาธารณะจังหวัดชลบุรี ปี พศ 2549 / ชุติมา รอดประทับ
1 แอโรบ็อกซิ่ง =Aeroboxing / เรียบเรียงเนื้อหา, จริญญาพร สวยนภานุสรณ์ ; บรรณาธิการ, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
1 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอุดรธานีปีการศึกษา 2550 / วีระชาติ สมใจ
1 บริหารกับวิคตอเรีย / วิคตอเรีย ปรินซิเพิล
1 การรักษาโดยไม่ใช้ยา =Whole body healing / by Carl Lowe [และคนอื่น ๆ] ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, แปลและเรียบเรียง
1 การตกแต่งต้นฉบับ =Editing process(MC 467) / วิษณุ สุวรรณเพิ่ม
1 หนังสือชุดข้อแนะนำการออกกำลังกายสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
1 การออกกำลังกายในโรคเบาหวาน หัวใจและความดันโลหิตสูง / [ผู้เรียบเรียงและจัดทำต้นฉบับ, นุสรา ปภังกรกิจ]
1 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการด้านกีฬาและการออกกำลังกาย :รายงานการวิจัย / อรัสธรรม พรหมมะ [และคนอื่น ๆ]
1 เชฟอัพ =Shape up / โดย วิริยา บุญชัย และวรรณา รัตนอมรพิน
1 แนวทางและวิธีดูแลสุขภาพตนเองด้วยการฝึกวิชาชี่กง :กวงอิมจื้อไจ้กง = The ways of self care by Chigong : kuangimjeujaigong / โดย สมร อริยานุชิตกุล
1 ชะลอความแก่ด้วยธรรมชาติบำบัด / วัลภา เพ็ญแสงงาม, เรียบเรียง
1 คลายเครียดอย่างไรให้สร้างสรรค์ =Managing stress : the practical guide to using stress positively / ของ Ursula Markham ; จุไรรัตน์ อารยะกิตติพงศ์, แปลและเรียบเรียง
1 อาหารลดความอ้วน :กายบริหารลดน้ำหนัก / ศรีสมร คงพันธุ์
1 คู่มือคนปวดหลัง / เซี่ย หลินเฟิน, เขียน ; วรรธนะ มโนภินิเวศ, แปล
1 ผลของการอบอุ่นร่างกายก่อนเรียนกิจกรรมพลศึกษาด้วยการฝึกแบบสถานี =Effect of warm-up before physical education program by circuit training / โดย สมบูรณ์ จิระสถิตย์
1 ความสุข--กับ--ชีวิตวัยทอง / ธรรมทิพย์ ไขหาญฟ้า, บก เรียบเรียง
1 บันทึกธรรมชาติบำบัด :ไม่กินยาก็หายป่วย / ลลิตา ธีระสิริ
1 โยคะ - สุขวิทยา =Yogic suksma vyayama / โดย โยคี ธิเรนทรา บราบัณชรี ; เรียบเรียงโดย พีระ บุญจริง
1 การบริหารลมปราณเพื่อสุขภาพ "ไทเก็ก" / คณะผู้จัดทำ วันดี โภคะกุล [และคนอื่น ๆ]
1 ท่าบริหารเต๋า :Simple taoist exercises / เรียบเรียงโดย : อัศเจรีย์
1 พลังธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาพ / มานพ ประภาษานนท์
1 ธรรมชาติบำบัด เพื่อชีวิตยั่งยืน / มยุรี ดำรงค์เชื้อ : บรรณาธิการ
1 คู่มือลดน้ำหนักเร่งด่วน / พฤกษ์ นิมิตพรอนันต์
1 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ / นภัส ทับกล่ำ ; กนกพร สุคำวัง, สมบัติ ไชยวัณณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา
1 สภาพและความต้องการออกกำลังกายของประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไปที่มีต่อการออกกำลังกายในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ปี พศ 2549 / ทัศนีย์ สว่างแก้ว
1 การเปรียบเทียบการฟังเพลงและดูวิดีโอเพลงขณะวิ่งบนลู่วิ่งกลที่มีผลต่อระยะเวลาในการวิ่ง / คณิต ฐิติพงศ์พิทักษ์, ณัฐพงษ์ วงษ์สุรินทร์
1 ผลของการฝึกไท้จี๋ที่มีต่อความแข็งแรงของขาและความอ่อนตัว / สุภาพร อังกาบ, อัจฉราพร วิทยาบำรุง
1 ผลการฝึกการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต / นัชนันท์ ศรีวิรัตน์, เกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์
1 สุขภาพดีด้วยแม่ไม้มวยไทย / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต
1 ผลการฝึกพิลาทิสที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ / กฤษดา สุรำไพ
1 สวยใสไร้ไขมัน :Pretty fit girl / เรียบเรียงโดย : อัศเจรีย์
1 สุขภาพดี หัวจรดเท้า--เช้าจรดเย็น / ผู้เรียบเรียง, บุญศิญา เรืองสมบูรณ์
1 แรงจูงใจในการออกกำลังกายของประชาชนที่มาออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร ปี พศ 2552 / ปริญญา มั่นประเสริฐ
1 ผลของความหนักในการออกกำลังกายที่มีต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระในพลาสมา และอัตราการจับออกซิเจนสูงสุด :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The effect of exercise intensities on plasma antioxidant level and maximal oxygen consumption / ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว, ศราวุธ อินทราพงษ์, ผกาพร ธนปริสุทธิ
1 ความลับหุ่นสวยหลังคลอด =Slimming project / ปณวัตร นิมมานเหมินทร์
1 ปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายหลังเลิกงานของคนทำงานในย่านถนนแจ้งวัฒนะ / อัจฉรา แก้วแหวน
1 ผลกระทบการลงทุนด้านการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อสุขภาวะสังคมไทย / ผู้เขียน, อัจฉรา ปุราคม, นพพร จันทร์นำชู, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
1 คู่มือพึ่งตนเอง 37 หลักสูตรเพื่อสุขภาพและความงาม / วีรพงษ์ เกรียงสินยศ, บรรณาธิการ
1 สภาพและปัญหาการออกกำลังกายของนักเรียนในเขตพื้นที่สีแดง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2552 / สมชาย บุญแก้ว
1 ประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ / ดำเนินการโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
1 เชิงกรานบริหารได้ สั่นง่าย ๆ สลายไขมัน / TAKUMI TERAKADO, เขียน ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, แปล
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ / พัลลภ คำลือ
1 ปั่น กาย ใจ จิต พิชิตโรคอย่างยั่งยืน / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
1 การวิเคราะห์ลักษณะการเดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังเพื่อออกกำลังกาย / กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีปีการศึกษา 2554 / ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร
1 มือใหม่หัดแอโรบิก[videorecording]
1 เจตคติต่อการเข้าร่วมเต้นแอโรบิกตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง / วริศรา ฟุงสูงเนิน
1 กายบริหารบำบัดด้วยวิธีแกว่งแขน / ศักดิ์ อนุสรณ์
1 ออกกำลังกายให้งามตามวัย =Getting physical / เขียนเรื่อง, Helen Greathead ; แปลและเรียบเรียง, ทัสมา ดำแดง
1 สุขภาพแข็งแรงด้วยวิชาชี่กง "กวงอิมจื้อไจ้กง" รูปแบบง่าย 2 :"แกว่งแขน สะบัดพลัง" / ผู้เขียน, หยาง เผย เซิน ; เรียงเรียง, อุไรวรรณ บุญญาเสถียร, จารุมน ธรรมรัตนะวงศ์
1 ผลของความหนักของการปั่นจักรยานที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน / อมร กิมหงวน
1 ฝึกโยคะง่าย ๆ สไตล์ครูแหม่ม / มลลิกา ศรีเปล่ง
1 หุ่นสวยรวยสุข / ลวัณรัตน์ รื่นบรรเทิง (โค้ชบัว)
1 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานี / ทวีศักดิ์ ทองคำ
1 กระชับหุ่นสวยด้วยโยคะฝึกง่ายใน 7 วัน / by ครูนก
1 Body design หุ่นดีสร้างได้ By จัน / ผู้เขียน, เทรนเนอร์จัน ; ผู้เรียบเรียง, อิรภัทร
1 การพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา / อังคนา บุญเสม
1 เคล็ดลับสุขภาพดี ไม่มีวันป่วย / โดย พรพิมล สิริกุล
1 แค่สควอตก็ผอมได้ =Squat / ซากาซึเมะ ชินจิ, เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แปล
1 จุดสตาร์ท วิ่งสู่ชีวิตใหม่ / มัลลิกา กลิ่นประยงค์ และนิชานันท์ นันทศิริศรณ์
1 การลดน้ำหนักครั้งสุดท้าย (สไตล์คนขี้เกียจ) / บัญชา แงเนียม, รุ่งเรือง คลองบางลอ, ครูมด-เบญจามณี คำหมือง, เขียน ; ชัชนันท์ ประสพวงศ์, วาดภาพประกอบ
1 กติกาบาสเกตบอลและแนวปฏิบัติของผู้ตัดสิน / แปลและเรียบเรียงโดย อุดม พิมพา
1 พฤติกรรมที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลขณะควบคุมทีมแข่งขัน / กิติวัฒน์ แพ่งสภา
1 คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬาตามทัศนะของผู้บริหารและครูในเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นปี พศ 2550 / สมบัติ สร้างโสก ; วัฒนา สุทธิพันธุ์, นำชัย เลวัลย์, อาจารย์ที่ปรึกษา
1 จิตวิทยาการโค้ชกีฬา / ชาญชัย อาจินสมาจาร
1 คุณลักษณะของโค้ชฟุตบอลที่มีประสิทธิภาพของไทยพรีเมียร์ลีก / เภรินทร์ ริยาพันธ์
1 การใช้เทคนิคจิตวิทยาการกีฬาของผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ / รัชนีพร สุกิน
1 แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล / วรมนต์ ตรีหรหม
1 การบาดเจ็บบริเวณใบหน้าคอและอวัยวะข้างเคียง =Maxillofacial and related trauma / อำนวย คัจฉวารี [และคณะ]
1 การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา / วีระชัย โควสุวรรณ
1 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ / อรวรรณ แก้วบุญชู [และคนอื่น ๆ]
1 วัสดุเย็บแผลและกาวทาปิดแผลในหัตถการทางสูติ-นรีเวชกรรม =Suture materials and liquid topical skin adhesives for wound closure in obstetric and gynecologic procedures / วิทยา ถิฐาพันธ์, ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, บรรณาธิการ
1 วิชาการพลศึกษา / ของจรินทร์ ธานีรัตน์
1 การสร้างแบบประเมินและแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / จารุวรรณ ยองจา
1 การวิจัยและสถิติทางพลศึกษา / จรวยพร ธรณินทร์
1 เกมส์พลศึกษา / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
1 จรรยาพลศึกษา / หลวงศุภชลาศัย
1 สาระน่ารู้เกี่ยวกับพลศึกษาและนันทนาการ / สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
1 การประเมินผลงานสะสมทางพลศึกษา =Portfolio assessment in physical education / สุวิมล ตั้งสัจจพจน์, กุลยา ตันติผลาชีวะ
1 ขนาดสนามกีฬาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา / ทวีศึกดิ์ ศูนย์กลาง
1 การฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับครูพลศึกษาระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2542 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ / โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1 กลศาสตร์ที่ใช้ในทางพลศึกษา =Mechanics for physical education / ชวลิต เพ็ญอารีย์
1 รายงานผลการวิจัยการทดสอบทักษะกีฬามาตรฐานของนักเรียนไทยในหลักสูตรระดับประถมศึกษาวิชาการ
1 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริก และ การฝึก เอส เอ คิวที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร / ธีรพงษ์ พานิชรัมย์
1 ผลของการฝึกออกกำลังกาย แบบแอโรบิคด๊านซ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกาย สภาพของหญิงไทยวัยผู้ใหญ่ / สมาน แสงโชติ [และคณะ]
1 เคล็ดลับช่วยให้อายุยืนและมีชีวิตที่ปลอดภัย / สัมฤทธิ์ ทองอินทร์, เรียบเรียง
1 การเปรียบเทียบความสามารถการเรียนรู้ทางกลไกระหว่างนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษากับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ / บัณฑิต โปร่งทอง
1 การสำรวจสมรรถภาพทางกายของประชาชน =A survey of physical performance of Thai people / ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
1 ผลการฝึกวิ่ง12นาทีโดยการฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัวความดันเลือดและไขมันในเลือด / เรืองเดช เชิดพุทธ
1 ผลการฝึกแบบพลัยโอเมตริกที่มีต่อความสามารถในการวิ่งระยะสั้น / อนุพงษ์ ฉัตรสูงเนิน
1 การศึกษาการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน / คมกฤช อุ่นศรี
1 ผลการฝึกกายบริหารด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยที่มีต่อการพัฒนาความสามารถทางกลไก / เชวง ผาสุก
1 สมรรถภาพการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต ของนักเรียนชาวไทยภูเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน / นิทัศน์ เกตุเจริญ
1 การสูญเสียเหงื่อและเกลือในการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน / เปโส ขบวนดี
1 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อขาโดยวิธีขึ้นขั้นบันไดที่มีต่อความแม่นยำในการเตะมุมของฟุตบอล / / อรุณ ชื่นตา
1 สมรรถภาพทางกลไกของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / วินัย พูลศรี
1 แบบทดสอบทักษะกีฬามวยไทยสำหรับนักศึกษาชาย วิทยาลัยพลศึกษา / ครองจักร งามมีศรี
1 มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬานักศึกษาเยาวชนและประชาชนไทย / โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
1 รายงานการวิจัยพัฒนาการของสมรรถภาพทางกายของนักกรีฑาและนักว่ายน้ำ / เจริญ กระบวนรัตน์, วัลลีย์ ภัทโรภาส
1 การสำรวจสมรรถภาพทางกายของประชาชน =A survey of physical performance of Thai people / โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
1 รายงานการวิจัยเรื่องสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน =The physical fitness of the Kasetsart University laboratory school students,Kamphaengsaen campus / หาญพล บุญยะเวชชีวิน, หัวหน้าโครงการ [และคนอื่นๆ]
1 ผลการฝึกลีลาศที่มีต่อสมรรถภาพกลไก ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และปริมาณไขมันในร่างกาย / นเรศ ใจหาญ
1 สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศเมื่อแรกเข้าศึกษา / ทวีศักดิ์ ศูนย์กลาง [และคนอื่น ๆ]
1 วิ่งสมาธิ--เส้นทางสู่สุขภาพและสมรรถภาพที่สมบูรณ์ / โดย สุชาติ โสมประยูร
1 การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ในระดับปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะการปั้น / สมศรี สมบูรณ์
1 ความสามารถทางกลไกและดัชนีมวลกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2546 / บุญส่ง ศรีสันต์
1 ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทางกลไกกับพัฒนาการทางทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ของ เสน่ห์ มานะสม
1 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อที่มีผลต่อความเร็วของการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล / ของ ฉัตรชัย แสงสุขีลักษณ์
1 ความสามารถทางกลไกของนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2547 / วีรชัย พงศ์ประเสริฐสิน
1 ผลของการฝึกความแข็งแรงที่มีต่อการลดไขมันของร่างกาย / กนกวรรณ จอมธนวัฒน์
1 การสร้างแบบทดสอบทักษะมวยไทยสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา / จตุพล ราชพลแสน
1 สมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล / โดย สำอางค์ เบ้าช้างเผือก [และคนอื่นๆ]
1 ผลการฟ้อนเจิงตบมะผาบที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 / สังคม โปร่งจิต
1 ผลการฝึกโยคะลาทิสที่มีต่อสุขภาพ / เอกลักษณ์ พุฒิธนสมบัติ
1 ผลของการฝึกวิ่งรูปแบบตัว Zและตัว S ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอลหญิง / วิศาล ไหมวิจิตร
1 ผลการฝึกโดยใช้น้ำหนักตัวเป็นแรงต้านที่มีความแข็งแรงและความเร็ว / พวงผกา มนตรี
1 ผลของการฝึกวิ่งในน้ำ และการฝึกเดิน - วิ่ง ที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของนักเรียนตาบอด / สามารถ รัตนสาคร
1 ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการวิ่ง 800 เมตร แบบสลับช่วงพักแบบต่อเนื่องและแบบสลับช่วงพักควบคู่กับแบบต่อเนื่องที่มีต่อความสามารถในการวิ่ง 800 เมตร และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย / สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์
1 คู่มือทดสอบสมรรถภาพทางกายเยาวชน / กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างเด็กน้ำหนักปกติกับเด็กอ้วนช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ / สมพร อ้มเถือน
1 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / กรัณย์ ปัญโญ, ขวัญชัย แสงสุวรรณ, กนกวรรณ อังกสิทธิ์
1 การศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชากร ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ / คณะผู้วิจัย, สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ [และคนอื่น ๆ]
1 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของประชาชนในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี / เสริมพงศ์ ศิริสุขเจริญพร
1 สมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกพลศึกษา ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :รายงานการวิจัย / โดย เจียมศักดิ์ พานิชชัยกุล [และคนอื่นๆ]
1 เปรียบเทียบผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยการใช้ไม้พลองกับไม่ใช้ไม้พลองที่มีต่อความอ่อนตัว / มนรักษ์ ชุมภูลัย
1 การทดสอบและประเมินผล :สมรรถภาพทางกาย / สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ กรมพลศึกษา
1 ผลการฝึกรำมโนราห์ที่มีต่อความแข็งแรงและการทรงตัวของผู้สูงอายุ / ณัฐธร ขุนทอง
1 ผลของการลดน้ำหนักและการเสริมแมกนีเซียมต่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอิเล็กโทรไลต์และสมรรถภาพเฉพาะด้านในกีฬาเทควันโด / ปวีณ วิยาภรณ์
1 ผลของเทคนิคการฟื้นสภาพที่แตกต่างกัน 3 แบบที่มีต่อการใช้ความเร็วสูงสุดแบบซ้ำๆ ของนักกีฬาฟุตซอล / คณิตา คุ้มสิงสัน
1 การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
1 คู่มือกีฬา / จรินทร์ ธานีรัตน์
1 กีฬาเด่น / พรรณประภา อินทรวิทยนันท์, บรรณาธิการ
1 4 กีฬาท้าทายคนรุ่นใหม่ / สาโรจน์ มีวงษ์สม, เรียบเรียง
1 คู่มือกีฬา / โดย จรินทร์ ธานีรัตน์ และ สุชาติ มุทุกัณฑ์
1 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ / :โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
1 แนวคิดต่อผลสำเร็จในการแข่งขันกีฬากับความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี / ปราศัย สาลีเขต
1 กำเนิดกีฬา / พันธลักษณ์
1 ปัญหาของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 / ภูวเดช แสงสุวรรณ
1 โค้ช / เจษฎา เจียระนัย
1 คู่มือการตัดสินกีฬาแบดมินตันคนพิการ / จัดทำโดย สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ; ผู้เรียบเรียงและจัดทำต้นฉบับ, วศินี คำนึง
1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นเมืองไทยในการพัฒนาพื้นฐานนักกีฬาไทย :รายงานการวิจัย / [ผู้วิจัย, อารยา ถาวรสวัสดิ์]
1 กีฬาภูมิปัญญาไทย :มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
1 เศรษฐากับกีฬา / เศรษฐา ทวีสิน
1 ผลการฝึกจินตภาพเพื่อการผ่อนคลายที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ / เทียนชัย ชาญณรงค์ศักดิ์
1 Biomechanics of distance running / Peter R Cavanagh, [editor]
1 Orthopedic rehabilitation science :principles for clinical management of bone / Katie Lundon ; with two contributing authors
1 Skeletal muscle mechanics :from mechanisms to function / edited by W Herzog
1 Motor development / Anna S Espenschade, Helen M Eckert ; [cover photos, by Larry Hamill]
1 Biomechanics and biology of movement / Benno M Nigg, Brian R MacIntosh, Joachim Mester, editors
1 The biomechanics of sports techniques / James G Hay
1 International research in sports biomechanics / edited by Youlian Hong
1 Efficiency of human movement / Marion Broer
1 Joint structure and function :a comprehensive analysis / Cynthia C Norkin, Pamela K Levangie
1 Anatomy of Hatha Yoga :a manual for students, teachers, and practitioners / by H David Coulter
1 Anatomy of running / Philip Striano
1 Anatomy of cycling :A guide to strength, stability & conditioning / Jennifer Laurita
1 Review of orthopaedic trauma / [edited by] Mark R Brinker
1 Kinesiology :workbook and laboratory manual / Ruth W Harris
1 Hollinshead's functional anatomy of the limbs and back / David B Jenkins
1 The kinesiology workbook / Jan F Perry, David A Rohe, Anita O Garcia
1 ACSM fitness book / American College of Sports Medicine
1 Fitness :a lifetime commitment / David K Miller, T Earl Allen
1 Aerobic fitness & health / Roy J Shephard
1 The muscle fitness book / Francine St George
1 Strength basics :your guide to resistance training for health and optimal performance / Brian B Cook, Gordon W Stewart
1 Physical fitness :a way of life / Bud Getchell, Alan E Mikesky, Kay N Mikesky
1 Soft exercise :the complete book of stretching / Arthur Balaskas and John Stirk
1 The official body control pilates manual / Lynne Robinson [et al]
1 The Bodywise woman :reliable information about physical activity and health / by the staff and researchers of the Melpomene Institute for Women's Health Research
1 Physical fitness :a way of life / Bud Getchell
1 Body control and physical fitness :how to build up, reduce or strengthen any part of your body / by Herman Gawer and Herbert Michelman
1 Nursing diagnosis & intervention :planning for patient care / [edited by] Gertrude K McFarland, Elizabeth A McFarlane
1 Psychobiology of physical activity / Edmund O Acevedo, Panteleimon Ekkekakis, editors
1 Children, obesity & exercise :prevention, treatment, and management of childhood and adolescent obesity / Andrew P Hills, Neil A King & Nuala M Byrne
1 Isometric exercises for figure improvement and body conditioning / by Earl L Wallis and Gene A Logan
1 Yoga :28 day exercise plan / Richard Hittleman
1 Introduction to weight training / Richard A Berger
1 Conditioning for sport / N Whitehead
1 Illustration of tai chi chuan simplified :Chinese-English / Yun Wu Chong
1 The Effect of glycemic index on interlukin-6 concentration in response to endurance and resistance exercise / Sareh Hasani
1 The complete book of men's health / Mitchell Beazley
1 Pain management by physical therapy / edited by Peter E Wells, Victoria Frampton, David Bowsher
1 Pain management for health professionals / Pat O'Hara ; consultant editor, Jo Campling
1 รายงานวิจัยการนวดไทย :เรื่องการใช้การนวดไทยบำบัดอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ (ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ) / โดย โครงการฟื้นฟูการนวดไทย
1 Pain / Cathy Stannard, Sara Booth
1 Strength and power in sport / edited by Paavo V Komi
1 Measurement for evaluation in physical education and exercise science / Ted A Baumgartner, Andrew S Jackson
1 Numbers in motion :a balanced approach to measurement and evaluation in physical education / Dale Paul Mood
1 Principles of sports training :introduction to the theory and methods of training / by a team of writers ; chief editor, Dietrich Harre ; [contributors, Barsch, Jใurgen et al ; translators, Helmut Bachmann, Doris Bailey, Ruslan Tulburg ; illustrations, Karlheinz Birkner]
1 Dynamic physical education for elementary school children / Victor P Dauer
1 Improving sports performance in middle and long-distance running :a scientific approach to race preparation / edited by Joanne L Fallowfield and David M Wilkinson
1 GameSkills :a fun approach to learning sport skills / Stephanie J Hanrahan, Teresa B Carlson
1 Power training for sport / Al Murray and John Lear
1 Measurement for evaluation in physical education / Ted A Baumgartner, Andrew S Jackson
1 Sport stretch / Michael J Alter
1 Physical activity in human experience :interdisciplinary perspectives / Sponsored by the Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute with the support of the Health Canada ; James E Curtis, Storm J Russell [editors]
1 Concepts in physical education :with laboratories and experiments / by Charles B Corbin [et al]
1 Foundations of physical education / Charles Augustus Bucher
1 Measurement in physical education / Donald K Mathews
1 Administration :principles, theory and practice, with applications to physical education / [by] J Tillman Hall [et el]
1 Textbook of work physiology :physiological bases of exercise / Per-Olof Astrand, Kaare Rodahl
1 Measurement for evaluation in physical education and exercise science / Ted A Baumgartner, Andrew S Jackson
1 Teaching with movies :recreation, sports, tourism, and physical education / Teresa O'Bannon, Marni Goldenberg
1 Routledge handbook of sport expertise / edited by Joe Baker and Damian Farrow
1 Lifetime fitness / Edward L Fox ; illustrated by Nancy Allison Close
1 Successful endurance training / Georg Neumann, Arnd Pfutzner and Anneliese Berbalk
1 Fitness and wellness for life / William E Prentice
1 Food for your body :how to look and feel your best / editor, Jonathan Bastable
1 Fitness cycling / Chris Carmichael, Edmund R Burke
1 Bases of fitness / Edward L Fox, Timothy E Kirby, Ann Roberts Fox
1 Healthy for life / Brian K Williams, Sharon M Knight
1 Sports and recreational activities / Dale Mood, Frank F Musker, Judith E Rink
1 Sports physiology / Edward L Fox ; illustrated by Nancy Allison Close
1 Sports & exercise nutrition / William D McArdle, Frank I Katch, Victor L Katch
1 The world of sport examined / Paul Beashel, Andy Sibson, John Taylor
1 Masters of the game :icons of sport / Birgit Krols
1 Conquering athletic injuries / American Running and Fitness Association ; Paul M Taylor, Diane K Taylor, editors
1 Upper extremity injuries in the athlete / edited by Arthur M Pappas, in association with Janet Walzer
1 Sports injuries :diagnosis and management / James G Garrick, David R Webb
1 Essentials of athletic training / Daniel D Arnheim
1 Foundations of athletic training :prevention, assessment, and management / Marcia K Anderson, Susan J Hall, Malissa Martin
1 Baxter's the foot and ankle in sport / [edited by] David A Porter, Lew C Schon
1 Therapeutic modalities for athletic trainers / Chad Starkey
1 Dr George Sheehan's Medical advice for runners / by George A Sheehan
1 Clinical sports medicine / Peter Burukner, Karim Khan
1 Medical aspects of boxing / edited by Barry D Jordan
1 Practical joint assessment :a sports medicine manual / Anne Hartley
1 Prevention and treatment of running injuries / editors: Robert D D'Ambrosia, David Drez, Jr
1 Exercise physiology :energy, nutrition and human performance / William D McArdle, Frank I Katch Victor L Katch
1 ABC of sports medicine / edited by Greg McLatchie [et al]
1 Sports medicine handbook / edited by Roger G Hackney and W Angus Wallace
1 Sports medicine in primary care / edited by Rob Johnson
1 Drugs in sport / edited by David R Mottram
1 Sports medicine essentials :core concepts in athletic training and fitness instruction / by Jim Clover
1 Risk management in sport and recreation / John O Spengler, Daniel P Connaughton, Andrew T Pittman
1 Instructions for sports medicine patients / Marc R Safran, James Zachazewski, David A Stone ; with contributions by Anthony J Saglimbeni
1 Essentials of exercise physiology / William D McArdle, Frank I Katch, Victor L Katch
1 Volleyball / edited by Jonathan C Reeser, Roald Bahr
1 การปฏิบัติงานทดสอบวัสดุ(แบบทำลาย) / อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์
1 วัสดุช่าง 1 =Material I / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์
1 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง =Advanced mechanics of solids / เดช พุทธเจริญทอง
1 วัสดุช่างอุตสาหกรรม / โดย มานพ ตันตระบัณฑิตย์, สำลี แสงห้าว
1 วัสดุอุตสาหกรรม =Industrial materials / เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์, วิหาร ดีปัญญา
1 การทดสอบวัสดุวิศวกรรมด้วยการดึง / ธีระยุทธ ภู่ขวัญเมือง, เกรียงไกร การเร็ว, ธนพล ปัจจันตดุสิต
1 ความแข็งแรงของวัสดุ =Strength of materials / คณะวิชาการอาชีวศึกษา : อำนาจ สวัสดิวงษ์ [และคนอื่น ๆ]
1 กลศาสตร์ของแข็ง / จำรูญ ตันพิศาลกุล
1 การทดสอบแรงดึง / คมสัน ประเสริฐยิ่ง, ธนภูมิ จันทเขต, พรหมบุตร พรหมศรี
1 ความรู้เบื้องต้นด้านวัสดุ / จัดทำโดย งานฝึกอบรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1 วัสดุช่าง / อำพล ซื่อตรง, อนงค์ ที่สงัด
1 โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ / สั่งสิทธิ์ ตรีสุวรรณ
1 วัสดุวิศวกรรม / มานพ ตันตระบัณฑิตย์
1 วัสดุศาสตร์ =Materials science / ไพฑูรย์ ประสมศรี
1 วัสดุผลิตภัณฑ์ / สาคร คันธโชติ
1 วัสดุวิศวกรรมการก่อสร้าง / กวี หวังนิเวศน์กุล
1 วัสดุวิศวกรรม =Principles of materials science and engineering / William F Smith ; แปลและเรียบเรียงโดย แม้น อมรสิทธิ์, สมชัย อัครทิวา
1 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า =Electrical engineering materials / นรเศรษฐ พัฒนเดช
1 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจแฟชั่น / ปรีชา ดีมาก[ประธานคณะทำงานฯ]
1 กลศาสตร์วัสดุ =Mechanics of materials / โดย วริทธิ์ อึ้งภากรณ์ และพินัย สุขวรรณ
1 เทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุศาสตร์ :เคมีสำหรับอนาคต = Biotechnology and materials science : Chemistry for the future / [แมรี แอล กู๊ด [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ] ; สุรพงษ์ สุวจิตตานนท์, วัลลี สุวจิตตานนท์, ผู้แปล ; อรพิน ภูมิภมร, ผู้ตรวจและขัดเกลาภาษา
1 ที่สุดของวัสดุช่าง :ชุดบทเรียนด้วยตนเองวิชาวัสดุช่าง / อรรจน์ ประภาพิทยากร, พิพัฒน์ เมฆประเสริฐ
1 วัสดุช่างอุตสาหกรรม / เรียบเรียงโดย สัจจา วาจาสัตย์ [และคนอื่น ๆ]
1 วัสดุศาสตร์ครั้งที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นด้านวัสดุ / ผู้เรียบเรียง, บัญชา ธนบุญสมบัติ [และคนอื่น ๆ]
1 วัสดุชวนสนุก, ตอน เซรามิก / เขียนและเรียบเรียง ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์
1 วัสดุช่างอุตสาหกรรม / บุญธรรม ภัทราจารุกุล
1 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม 2551 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ :5th conference in materials processing technology / โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Tokai university ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1 กำลังวัสดุ =Strength of materials / สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
1 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น / ณัฐพงศ์ พินิจค้า
1 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า =Electrical engineering materials / นรเศรษฐ พัฒนเดช
0 การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนเรื่องการใช้น้ำหนักช่วยฝึกนักกีฬา / อุดม รัตนอัมพรโสภณ
0 พฤติกรรมความปลอดภัยในการเล่นกีฬาของนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 / สุรศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
0 พฤติกรรมความมีน้ำใจนักกีฬาของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ / สดใส ยาทองไชย
0 ความถี่และความยาวของก้าวในการวิ่งพุ่งแหลนของนักกีฬาชายและหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 / ยุธยา จีนหีต
0 บุคลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สถาบันราชภัฏ ครั้งที่ 19 / เกษม สุขสมบูรณ์
0 บุคลิกภาพของนักเรียนที่เป็นนักกีฬาและไม่เป็นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี / คำนวณ สงวนพันธุ์
0 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 (ระยะที่ 2) / สมคิด ปิ่นทอง
0 เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลางกลุ่มที่ 7 / ธเนศ บัวแก้ว
0 การศึกษาผลต่างการเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2511 ของนักกีฬาทีมโรงเรียนและผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา ในจังหวัดพระนคร / วรรณา พรหมบุรมย์
0 ความวิตกกังวลของนักกีฬาประเภททีม / จันทร์พิมพ์ พละพงศ์
0 ความเร็วของการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและไปด้านข้างในระยะทาง 1 เมตร 2 เมตร ของผู้ที่เป็นนักกีฬาและไม่ได้เป็นนักกีฬา / ประสิทธิ์ จันธิดา
0 การศึกษาความถี่และความยาวของก้าวในการวิ่ง 100 เมตรของนักกรีฑาทีมชาติไทย / อภิวันท์ โอนสูงเนิน
0 พลังแบบแอนแอโรบิคสมรรถวิสัยแบบแอนแอโรบิคและดรรชนีความเหนื่อยของนักวิ่ง 400 เมตร และนักว่ายน้ำ 100 เมตร / สุรีย์ กาญจนกุลวงศ์
0 เวลาปฏิกริยาของนักกีฬาประเภทต่าง ๆ / สมชาย ไกรสังข์
0 รูปร่างและส่วนประกอบของร่างกายนักกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา พศ 2535 / สันติ สิทธิจันดา
0 ปัญหาการเตรียมทีมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 / สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม
0 ปัญหาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย / มีชัย ศรีคูณ
0 การสำรวจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา =A survey of physical performance of Thai athletes / โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
0 แนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า (พศ2535-2545) ของศูนย์กีฬาโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร / นพพร ศรนรินทร์
0 การสำรวจสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา =A survey of physical performance of Thai athletes / โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
0 แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเป็นนักกีฬาทีมชาติ / พิชัย ผิวคราม
0 รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทย / รวบรวมโดย ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
0 การเปรียบเทียบความสามารถทางสมองของนักกีฬาประเภทต่างๆของวิทยาลัยพลศึกษา / หาญพล บุณยะเวชชีวิน
0 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทุนกีฬาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ไพรัช หิมเวช
0 ที่ระลึกพิธีเปิดศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาวันที่28พฤศจิการยนพศ2541 / มหาวิทยาลัยมหิดล
0 บุคลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 19 / ไพจิตร ใจหาญ
0 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 / ศิริวุฒิ ทิพยไกรศร
0 การศึกษาลักษณะสำคัญของการทุ่มน้ำหนักของนักกีฬาทุ่มน้ำหนักชายที่เข้าแข่งขันในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 / สุเนตุ นวกิจกุล, สมาน แสงโชติ
0 ปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาประเภททีมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 รอบมหกรรม / สุรัชต์ หุ่นทองกุล
0 ความต้องการใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด ของนักกีฬายิมนาสติกลีลา ในเขตกรุงเทพมหานคร / รุ่งกานต์ จริยาภิรัต
0 การสร้างแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 / กลิ่นประทุม แสงสุระ
0 ความสามารถทางกลไกของนักกีฬายิมนาสติกส์ กรีฑา บาสเกตบอล และวอลเล่ย์บอล / อุษากร พันธุ์วานิช
0 หนึ่งในโลก :[วีดิทัศน์]สุดยอดนักกีฬาโลก
0 การศึกษาความวิตกกังวลของนักกรีฑาประเภทวิ่งระยะสั้นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 5 จังหวัดราชบุรี / พูลทรัพย์ เพชรสุข
0 การวิเคราะห์แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาคนพิการตาบอด ในโครงการเตรียมทีมชาติไทยเพื่อเข้าแข่งกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 8 / สำอางค์ เบ้าช้างเผือก
0 ความพึงพอใจของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้เข้าชมที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 / เอนก อ่อนไสว
0 การใช้พลังงานของนักกีฬาเนตบอล / ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์
0 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาไทยเพื่อการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 / พัชรภรณ์ เกตุพันธุ์
0 การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมและประเภทบุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดนครราชสีมา / วิทวัส ศรีโนนยางค์
0 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางโภชนาการ สถาพแวดล้อม สมรรถภาพทางกายและพรสวรรค์กับอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาไทย :รายงานการวิจัย = Relationship between factors of nutrition, environment, physical fitness, gifted ability and remarable talent in sports of Thai athletes / คณะผู้วิจัย, วรรณดี สุทธินรากร [และคนอื่น ๆ]
0 สภาพและปัญหาการเตรียมทีมกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 / ถกลศักดิ์ หังสาจล
0 วันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี / สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
0 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสำหรับนักกีฬาระดับเยาวชน / ศาตรา เอื้อเฟื้อ
0 ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / เปรม ป้อมกระโทก
0 ผลของความเชื่อในความสามารถของตนเองโดยการชักจูงด้วยคำพูด ที่มีต่อความสามารถในการปาลูกดอก / ดวงพร ศุภพิชน์
0 ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อความสามารถในการปาลูกดอก / เกรียงไกร เอี้ยวงามดี, โอฬาร กรุดทอง
0 คุณลักษณะความสามารถสูงสุดทางการกีฬาของนักกีฬาประเภทต่อสู้ :โครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) / ครองขวัญ วงศ์ภา
0 การยึดตรึง =Taping / [เนื้อหาและการเรียบเรียง สุภาพร ฉมาพร, ชัชฏาพร พิทักษ์เสถียรกุล, วิทยา เมธิยาคม]
0 การศึกษาการบาดเจ็บทางกีฬาในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 พุทธศักราช 2534 / สุรพงษ์ กันสุวรรณ
0 ข้อแนะนำการดูแลการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข[จุลสาร] / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
0 บาดเจ็บจากการวิ่ง[จุลสาร] / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
0 การศึกษาการบาดเจ็บของนักกีฬาเทควันโดในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่่ 31 / ธนวัตน์ สุวรรณ์ภูมิ
0 การบาดเจ็บของผู้นำเต้นแอโรบิก ในกรุงเทพมหานคร ปี พศ 2549 / ชาญกิจ คำพวง
0 การบาดเจ็บทางกีฬาและความต้องการบริการตรวจรักษา
0 โครงการพิเศษเรื่องการศึกษาผลของการยึดตรึงข้อเท้าด้วยแถบผ้ากาวต่อสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาบาสเกตบอล =The effects of ankle taping on motor fitness in basketball players / โดย ดารณี เดือนศักดิ์, นวลศรี พิกุลผล
0 โครงการพิเศษเรื่องการศึกษาการเกิดการบาดเจ็บในนักกีฬาฟุตบอลระดับทีมสโมสรในประเทศไทย / จัดทำโดย มธุรส บุญเจริญ, วรรณพร พานิชนาวิน, ปทันทิญา ชูกลิ่น
0 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการบาดเจ็บในนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ขณะทำการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 =The injuries of Thai Men Volleyball Team during training for 13th Asian Games / จัดทำโดย, สุรสิทธิ์ สการันต์, สุริยา วรรณา, อินทรวุธ พรมฬี
0 "การรักษาทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ"[videorecording] / สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บทโทรทัศน์, ; วิภาพร ตัณท์สุระ, ทศพล เจศรีชัย
0 การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬา / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
0 รวมประวัติ กฎ กติกากีฬาทุกประเภทในเอเชี่ยนเกมส์ / โดย ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
0 ออกกำลังกายสมวัย ปลอดภัยแข็งแรง และการดูแลรักษาเมื่อบาดเจ็บ / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
0 การบาดเจ็บของนักกรีฑาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 / สายใจ เพ็งที
0 ปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บของอวัยวะในการใช้เสียงของผู้นำเต้นแอโรบิก / ณัฐพงษ์ วงษ์สุรินทร์
0 การบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 จังหวัดชลบุรี / จิตราภรณ์ รัตนแก้ว
0 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 / ชำนาญ สวัสดี
0 การศึกษาเกี่ยวกับความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขน / จุมพล ลัมพาภิวัฒน์
0 เปรียบเทียบผลการฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อที่มีต่อความสามารถ ในการเตะเฉียงในกีฬาเทควันโด / วิไลวัลย์ หรหมมา
0 การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อขาที่ใช้รองรับน้ำหนักตัวในการเตะฟุตบอลจากมุมที่แตกต่างกัน / เกริกวิทย์ พงศ์ศรี
0 ผลการฝึกความแข็งแรงด้วยยางยืดที่มีต่อระยะทางและความแม่นยำในการโยนของนักกีฬาบอคเซีย / สัมฤทธิ์ คชศิลา
0 ผลของการคลายอุ่นร่างกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การเดิน และการวิ่งเหยาะ ที่มีต่อการฟื้นสภาพของร่างกาย / อรรณพ นับถือตรง
0 น้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพกลไกของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ศิวะ พลนิล
0 ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าต่อกำลังกล้ามเนื้อเหยียดเข่าและงอเข่า ขนาดเส้นรอบวงขาและสมรรถภาพทางกีฬาในชายไทยปกติ :โครงการวิจัย = Effects of electrical stimulation of the strength of quadriceps femoris and hamstrings muscles, circumference of thigh and sport fitness in Thai young-adult male / ทิพวัลย์ วศินพงศ์วณิช, สิรินทร กัณหา, สุฌานี อินทรโชติ
0 สมรรถภาพกลไกของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เขตพื้นที่การศึกษาสมุทราปราการ เขต 1 / สราวุฒิ เจริญวัย
0 เปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อลำตัวระหว่างการออกกำลังกายด้วยม้านั่งและลูกบอล / สุริสา โกชา
0 ผลการฝึกความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อ และเวลาตอบสนองที่มีต่อเวลาปฏิกิริยา และเวลาในการเคลื่อนไหว / จิรเดช อย่าเสียสัตย์
0 ระบบควบคุมภาพมือสามมิติเพื่อผู้พิการโดยใช้สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ / ชานน ชัยสนิท, ณรงค์ สกลพงษ์ไพโรจน์, ธนาวัฒน์ ขวัญรัมย์
0 โปรแกรมฝึกกายภาพกล้ามเนื้อแขนสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์โดยใช้ค่าพลังงานกล้ามเนื้อ / ธนานันท์ เหลืองอภิรมย์, ณัฐธเนศ พิศาลธนวงศ์, ผกามาศ อารีรัตน์
0 เปรียบเทียบผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการสั่นร่างกายและไม่สั่นร่างกายที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความเร็ว พลัง และความอ่อนตัว / อิศวัชร์ ปิ่นทอง
0 ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้อุปกรณ์ ที อาร์ เอ็กซ์ ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา / กิรณา แย้มกลิ่นพุฒ
0 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า / ชัยธวัช เงินเงื่อนสุข
0 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแบบแคลิสเธนิคส์ และแบบพิลาทิส ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตบอลอาชีพ / บรรจง สิงห์ถิ่น
0 ผลของการฝึกด้วย ที อาร์ เอ็กซ์ และการฝึกด้วยน้ำหนักของร่างกายที่มีต่อความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ / สุคนธ์ อนุนิวัฒน์
0 กีฬาเวชศาสตร์พื้นฐาน / บรรณาธิการ,วิชัย วนดุรงค์วรรณ
0 รูปแบบการเดินของเด็กปกติอายุ 8 ขวบ / สุวชัย ฤทธิโสม
0 เวลาปฏิกิริยาของนักเรียนหญิงในช่วงมี ประจำเดือน / พจนี วงศ์ภา
0 เวลาปฏิกิริยาของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม / สุรพงษ์ ทุมประเสน
0 เวลาปฏิกิริยาในการจับคฑาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา / นิราวัลย์ สวนสมุทร
0 ผลการฝึกกายบริหารชุดแม่ไม้มวยไทยที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไก ของนักเรียนระดับประถมศึกษา / สมบูรณ์ บุญชุ่ม
0 สมรรถภาพทางกลไก น้ำหนัก และส่วนสูง ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / วรนุช ชะวัฒนะ
0 เวลาปฏิกิริยาในการเลือกทิศทางของนักเรียนมัธยมศึกษา / เกษม วรรณะ
0 คิเนสิโอโลยี่[rarebook] / วิทยาลัยพลศึกษา
0 การใช้กิจกรรมเกมพลศึกษาในการพัฒนาการความสามารถทางกลไกของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / วัลยา สุทธิพิบูลย์
0 การศึกษาลักษณะพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะตามแกนแห่งการเรียนรู้ของไฮ/สโคป / พิมพิกา คงรุ่งเรือง
0 ความสามารถในการทรงตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / จรัส คชกาสร
0 เกณฑ์ปกติความสามารถทางทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของนักเรียนชายระดับประถมศึกษาใน กรุงเทพมหานคร / นพดล จิรบุญดิลก
0 การศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูที่ใช้คู่มือการประเมินการปฏิบัติการสอน / อธิภัทร สายนาค
0 การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหว / สมคิด รักษาสัตย์
0 คู่มือการสอนตามเอกสารประกอบการสอนวิชา พล 181 :การบริหารกาย / โดย สมชาย ไกรสังข์
0 การศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของการพุ่งแหลน / ถาวร ทรัพย์เพิ่ม
0 การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะสปริงมือ / ทวีศักดิ์ กากแก้ว
0 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ / นิคม เปี่ยมศุภทรัพย์
0 การศึกษาการเคลื่อนไหวของการกระโดดค้ำ / ปราจิต ทิพย์โอสถ
0 ความสัมพันธ์ระหว่างความโค้งของเท้าและขนาดของข้อเท้ากับความเร็วในการวิ่งและความสามารถในการกระโดด / พะเยาว์ อินทรเจริญศักดิ์
0 การวิเคราะห์ตามหลักกลศาสตร์ของการยิงประตูโทษบาสเกตบอลแบบยืนยิงมือเดียว / อรรถนิฎฐ์ สันทัดสำรวจการณ์
0 การศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล / ยุทธนา คงรุ่งเรือง
0 การศึกษาเกี่ยวกับเวลาปฏิกิริยา / วิโรจน์ โคตรธนู
0 การวิเคราะห์ลักษณะการวิ่งระยะสั้นในช่วงความเร็วต้น / วิสุทธิ์ วัฒนสิน
0 การวิเคราะห์การเดินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / วิสุทธิ์ จึ่งสกุล
0 ผลของการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความสามารถในการกระโดดสูง / สมนึก มากภิบาล
0 ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อควบคู่กับการฝึกความอ่อนตัว ที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลแบบยืนยิงมือเดียว / สมชาย กำปั่นทอง
0 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของการกระโดดไกล / สิทธิพันธ์ สโมทัย
0 การวิเคราะห์การเดินทางของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ / สราวุธ พิบูลสวัสดิ์
0 คินิสิโอโลยี่ในการกีฬา / โดย จรวยพร ธรณินทร์
0 สมรรถภาพกลไกของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดสุรินทร์ / สุรพงษ์ รัตนโคตร
0 ระดับความสามารถในการเรียนรู้ทางกลไกของนักเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี / สมมาตร กลิ่นเกษร
0 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางกลไกกับความสามารถของระบบไหลเวียนเลือด ตามชนิดรูปกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬา กรมพลศึกษา / จารุวรรณ บุญละออ
0 ผลของการฝึกหัดช่วงยาวและการฝึกหัดช่วงสั้นที่มีต่อการเรียนรู้ทักษะและการถ่ายโยงการเรียนรู้ทักษะจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของร่างกาย / สมคิด เดชโชคชัยเจริญ
0 ขนาดของร่างกายและสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนประจำและนักเรียนไปกลับ ในจังหวัดกาญจนบุรี / อังคณา ภวชโลทร
0 ระดับสมรรถภาพกลไกและดัชนีมวลกายของนักเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี / สุกิจ คุณจักร
0 เวลาปฏิกิริยาในการเลือกทิศทางของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2544 / วสิน หนุนพล
0 ความคล่องตัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครนายก ปี พศ 2545 / กาญจนา ห่วงทรัพย์
0 ความคล่องตัวในการเต้นรำของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของมหาวิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2546 / ของ รัตนา ยอดหาญ
0 สุขภาพกับการพัฒนาด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายและกีฬา[จุลสาร] / โดย กองกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
0 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย[จุลสาร] / ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์
0 แนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในศูนย์สุขภาพชุมชน[จุลสาร] / อารรีรัตน์ สุพุทธิธาดา
0 ผลของการฝึกความแข็งแรงแบบไอโซเมตริกและไอโซโทนิกที่มีต่อความสามารถในการปีนผา / สุนันทา สุพรรณ
0 ผลของการฝึกไอคิโดที่มีต่อเวลาปฏิกิริยา / ภาคภูมิ ทองอร่าม
0 ระดับทรวดทรงและความสามารถในการเรียนรู้ทางกลไกของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2549 / คำรณ มุสิจะ
0 การฝึกอบรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์[videorecording]
0 บทความทางวิชาการเรื่องการออกกำลังกายกับการหลั่งเอ็นไซม์ของกล้ามเนื้อ / ภนารี พานเพียรศิลป์
0 ผลการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะโดยเน้นจุดประสงค์ที่มีต่อความพร้อมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย / ขวัญแก้ว ดำรงค์ศิริ
0 การเจริญเติบโตด้านร่างกายและพัฒนาการทางกลไกของนักเรียนโรงเรียนวัดบางโฉลงใน / ประสงค์ นารถอุดม
0 การศึกษาเวลาปฏิกิริยา เวลาเคลื่อนไหว และเวลาตอบสนอง / นิพนธ์ บุญยรัตพันธ์
0 การฝึกความอ่อนตัวของลำตัว / ชัยรัตน์ ศรีเพ็ชรดี
0 การศึกษาเวลาปฏิกิริยาในการจับคฑาของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / กาญจนา พรไพบูลย์เด่น
0 สมรรถภาพกลไกของยุวชนชายที่เป็นนักกีฬาและไม่เป็นนักกีฬา / พรชัย ประชานิยม
0 การศึกษาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้ดนตรีไทย / ศุภศี ศรีสุคนธ์
0 ความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์[videorecording =Incredible human machine
0 โครงการวิจัยเรื่องการหมุนของข้อไหล่และกิจวัตรประจำวันในกลุ่มคนปกติ และกลุ่มผู้ป่วยข้อไหล่ติด =Shoulder rotation and functional activities in normal subjects and frozen shoulder subjects / คณะผู้วิจัย, จิรพร โชคสวัสดิ์, ลัดดาวัลย์ แซ่หลี, วรรณา สาดส่าง
0 โดสะโฮ :การฝึกการเคลื่อนไหวเด็กพิการแบบญี่ปุ่น = Dousa-Hou / ผู้เขียน, โชโซ โคะนิชิ [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล, รัตนชัย ไพรินทร์
0 ระดับความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2545 / วิชชุตา ไชยราช
0 สมรรถภาพกลไก ส่วนสูง และน้ำหนักของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร / อดิพันธุ์ ประสิทธิ์
0 การวิเคราะห์ระยะทาง ความเร็ว และการเคลื่อนไหว ของนักกีฬาเนตบอลในการแข่งขันเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ปี พศ 2549 / ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์
0 การเปรียบเทียบการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ที่มีต่อความอ่อนตัว / นัฐพล น้อยคำเมือง, กิตติ ครรชนะอรรถ
0 ผลการฝึกการทรงตัวบนแผ่นยางวงกลมและบนพื้นเรียบที่มีต่อความสามารถในการทรงตัวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ศรินยา บูรณสรรพสิทธิ์, ศิรมณี ภู่เนาว์สิงห์
0 "การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกล้มในผู้สูงอายุไทย" =รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / คณะผู้วิจัย แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์, จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม, สุจิตรา บุญหยง
0 การวิเคราะห์และจำลองการทำงานไดนามิกส์ของข้อเข่ามนุษย์ :รายงานผลการวิจัย / โดย ชัญญาพันธ์ วิรุฬ์ศรี
0 การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า สำหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม โดยใช้หลักของการยศาสตร์ / ภาณุสฤษฎิ์ บุญคำ
0 ศึกษาและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ประกอบการเรียนรู้ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวของมนุษย์ตามหลักการเคลื่อนไหว สำหรับเยาวชนผู้ศึกษาด้านแอนิเมชั่นระหว่างอายุ 15-18 ปี / ภคพงศ์ ทุ่งสี่
0 การตรวจจับการล้มโดยวิธีการติดตามร่างกายใน 3 มิติ / ธีทัต ยิ้มใหญ่
0 การพัฒนาอุปกรณ์แสดงตำแหน่งการเคลื่อนไหวของร่างกายสำหรับนักกีฬาจักรยาน / สกุลพงษ์ แสงสว่าง, สิทธิชัย เวทยาวงศ์ และเตชิต ภักดีสม
0 การหาแรงที่เกิดขึ้นต่อข้อต่อกลีนอยด์โดยใช้โปรแกรมจำลองร่างกายของมนุษย์ / มนัสวี วัฒนจริยา
0 การวิเคราะห์คิเนมาติคส์ของท่าหมุนตัวเตะในกีฬาเทควันโด / อังสุมาลี สมบูรณ์สุข
0 ผลของการออกกำลังกายแบบทักษะการเคลื่อนไหวทั่วไปและแบบทักษะกีฬาที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกิน / วราพร บัวใย
0 ร่างกายของเรา / จอห์น คาสกิน ; แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย วารุณี ภูริสัมบรรณ
0 การฝึกทักษะทางกลไกที่มีต่อเวลาในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ของเด็กออทิสติก / อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
0 สิ่งลี้ลับของสัตว์โลก[videorecording] =Inside Stories
0 ความสามารถทางกลไกของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนพื้นที่ราบสูง เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2547 / สัญญา ชูกลิ่น
0 จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ปี 2544 / โดย บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
0 การศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคู้เข่าหมุนตัว 1 รอบในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ / อนุวัต เยาว์ขันธ์
0 การพัฒนาอุปกรณ์วัดองศาการเคลื่อนไหวโดยการใช้อุปกรณ์วัดค่าความเฉื่อยผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยระบบซิกบี / อัครพงศ์ ยอดศรี, ภูทัย เกาะยุทธ, จักรพล เทียนบุญส่ง
0 ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหววัตถุด้วยการแจ้งเตือนผ่านบริการ MMs Application และแสดงผลผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 40 / พีระพงษ์ วะชุม, สุภชัย สุวรรณภา, อนุสร บุตรดี
0 การวิเคราะห์ความเสื่อมของการเคลื่อนไหวจากข้อมูลแรงกดใต้ฝ่าเท้าโดยใช้เซนเซอร์วัดแรงแบบแผ่น / ณัฐวรา วิริโยทัย
0 การศึกษากำลังกล้ามเนื้อขาของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 / อนุกูล ใบไกล
0 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อแบบพลัยโอเมตริกกับการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแข็งแรงและกำลังของแขนและไหล่ / สฤษดิ์ ลิ้มพัฒนาสิทธิ์
0 ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีต่อความวิตกกังวลตามสถานการณ์การแข่งขันกีฬาของนักกีฬาฮอกกี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / น้องนุช เพ็ชรสุรสีห์
0 ผลการฝึกยกน้ำหนักด้วยหลักการของเดอลอร์มและวัตกินส์ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลักและกล้ามเนื้อขาของหญิงอายุ 26-35 ปี / รุจิกร ชัยพิพัฒนานันท์
0 ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อควบคู่กับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดความวิตกกังวลในการพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี วชิระ กรุงเทพมหานคร / ผุสดี หนังสือ
0 ผลเปรียบเทียบการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาระหว่างวิธีวิ่งกระโดดข้ามรั้วกับวิธีวิ่งขึ้นขั้นบันได / บัณฑิต แพนลิ้นฟ้า
0 ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความสามารถในการยิงประตู 3 คะแนนในกีฬาบาสเกตบอล / สุรินทร์ จันทร์สนธิ
0 ประสิทธิผลของการฝึกกล้ามเนื้อช่องเชิงกรานในผู้ป่วยหญิงที่มีภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ / พัชนี สุวรรณศรี
0 ผลของการนวดที่มีต่อการออกกำลังกาย / พีระพงศ์ สุวรรณราช
0 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้อง / อรพินธุ์ มหาเดชน์
0 วิธีวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้อง / อำนาจ อะโน
0 การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบลุก-นั่ง 30 วินาที และลุก-นั่ง 2 นาที ในการวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้อง / อำนวย รัตนจันทร์
0 การสร้างแบบทดสอบความอ่อนตัว / มานิตย์ หยูมาก
0 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังในขนาดมุมต่าง ๆ ของข้อต่อที่สะโพก / สุรัตน์ เสียงหล่อ
0 ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล / สมรรถชัย น้อยศิริ
0 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในขนาดของมุมต่าง ๆ ของข้อต่อที่เข่า / เสริมวุฒิ ปานมาก
0 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อโดยใช้น้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการส่งลูกบาสเกตบอลแบบตวัดและแบบมือเดียวเหนือไหล่ / สุทิน ชอบทางศิลป์
0 คู่มือการตรวจกำลังของกล้ามเนื้อ =Handbook of manual muscle testing / อภิชนา โฆวินทะ
0 การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายเนื่องมาจากสมองพิการ (ซีพี) อายุ 4-7 ปี จากการเตรียมความพร้อมโดยใช้แบบฝึกหัดกิจกรรมศิลปะ / ศิริพร สหัสสานนท์
0 โครงการพิเศษเรื่องผลของการออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงต่อการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่ใช้งอเข่าในผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี =Effects of strengthening exercise on hamstring muscles flexibility in adult males and females at the ages ranging between 18-22 years old / รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ, อำนาจ จิตต์แจ้ง
0 โครงการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องระหว่างแบบทำเอง (Curl up) แบบใช้เครื่อง Abshaper, แบบ Curl up บนเครื่อง Abshaper =Comparison of abdominal strength between culup, abshaper and curl up on abshaper / จตุพร โพธิญาณ, ประภัสสร กัลยาวุฒิพงศ์, กัญญาณัฐ วชิรสุนทร
0 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไดนามิคโดยใช้หลักเกณฑ์ฝึกกล้ามเนื้อของเดอลอร์มและวัตกินส์กับของแม็คคลีน ที่มีต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ล ระยะทาง 50 เมตร / พัฒนะ เผ่าพงศ์เจริญ
0 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่่อนไหวเล็กน้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ของ นิชาภา ชัยวงษ์
0 ระดับความอ่อนตัวของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงวิชาเอกพลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2546 / ของ ปทุมพร ศรีอิสาณ
0 ความอ่อนตัวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของวิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2546 / ของ อุปถัมภ์ น้อยจันทร์
0 เปรียบเทียบผลของการวิ่งบนพื้นเรียบและพื้นลาดชันที่มีต่อความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อขา / ของ ณัฐธิดา บังเมฆ
0 ผลของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบการเล่าเรื่องที่มีต่อพัฒนาการ กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กวัยเตาะแตะ / อุไรวรรณ โชติชุษณะ
0 ประสิทธิภาพในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลจากการฝึกกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่กับการฝึกกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่การฝึกเสริมด้วยน้ำหนัก :เค้าโครงปริญญานิพนธ์ / ของ เศกสรร ห้วยอำพัน
0 กดจุดหยุดปวด :สำหรับกลุ่มอาการปวดเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ / สุรศักดิ์ ศรีสุข, นวลอนงค์ ชัยปิยะพร
0 ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับครอบครัวของผู้ต้องขังหญิงแดนแรกรับ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร / ศิรยา บุญแสง
0 ผลของการอบอุ่นร่างกาย 3 แบบที่มีต่อพลังของกล้ามเนื้อขา ความอ่อนตัว มุมในการเคลื่อนไหว และเวลาปฏิกริยา / ดิศพล บุปผาชาติ
0 ผลของการนวดไทยและการนวดสากลต่อการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและการฟื้นสภาพ / นิรัชชลา ภู่สี
0 ผลของการจัดกิจกรรมประสาทสัมผัสที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเด็กวัยเตาะแตะ / จุฬาลักษณ์ สุตระ
0 นิทานชีวิต[videorecording] :ต่อมน้ำเหลือง
0 จักรกลของร่างกาย How my body works[videorecording] :the skeleton
0 ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกจากการ์ตูนโครงร่างแตกต่างกัน / อดิศักดิ์ เพ็มพวง
0 ร่างกายของเรา 2[videorecording] :กล้ามเนื้อและกระดูก
0 การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ (50-70) อายุ 7-15 ปี โดยใช้โปรแกรมฝึกกิจกรรมแอโรบิคดานซ์ / นภาวดี สวนกัน
0 การวิเคราะห์แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนระดับประถมศึกษา / รัฐพงษ์ รัฐสมุทร
0 โครงการพิเศษเรื่องการเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าที่มุมงอเข่า 15 องศาระหว่างหญิงไทยอ้วนกับไม่อ้วน =Comparison of quadriceps femoris musele strength at 15 degree of knee flexion between non obesity and obesity adult females / ผู้ดำเนินการวิจัย กนกทิพย์ สว่างใจธรรม, สมเวียง ตันเสถียร
0 รายงานการวิจัยผลของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องต่อความโค้งของแนวกระดูกสันหลังส่วนเอวและความเอียงของกระดูกเชิงกรานในหญิงไทยอายุ 18-22 ปี =Effect of abdominal muscle strenght on lumbar lordotic curve and pelvic inclination in Thai female subjects aged 18-22 Years Old / สายธิดา ลาภอนันตสิน, ภัทริยา อินทร์โท่โล่
0 ระบบร่างกายมนุษย์[sound recording] =body system
0 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อแขนและขาของนักกีฬาฮ้อกกี้ชาย วิทยาลัยพลศึกษา / เบ็ญจมาศ ยืนยง
0 การทดสอบกำลังกล้ามเนื้อด้วยมือ =Manual muscle testing / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร, บรรณาธิการ
0 ความอ่อนตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2544 / ธรรมรัตน์ ไกรวงศ์
0 ผลของการฝึกด้วยพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาของนักกรีฑาชาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / วัชระ สอนดี
0 ผลการฝึกเอสเอคิวที่มีต่อความสามารถของนักกีฬา ปัญจักสีลัตทีมชาติไทย / โดย สุปราณี ขวัญบุญจันทร์, สนธยา สีละมาด, ณัฐธิดา บังเมฆ
0 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยาทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ / อุษณา หงส์วารีวัธน์, อุมา กิติยานี
0 หุ่นสวยด้วยฟิตเนส[videorecording] :รายการกลับสู่ธรรมชาติ / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ; ควบคุมการผลิต, อุทัย สงวนดีกุล ; อำนวยการผลิต, สุนทร พรหมรัตนพงษ์ ; วิทยากร, ทศพร เมฆสุวรรณ, ปุณยนุช ปรัชญานิพนธ์
0 การศึกษาและพัฒนาของเล่นเสริมทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย / ดลกร จันทร์กลาง
0 การศึกษาและพัฒนาชุดของเล่นประเภทฝึกประสาทสัมผัสสำหรับเด็กออทิสติกที่มีปัญหาการควบคุมกล้ามเนื้อมือ / ภารุจีร์ บุญชุ่ม
0 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล้าในงานยิงสกรูที่ใช้สว่านลม / จุฬาพร ตามใจจิตร
0 ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดิน / ผกากานต์ น้อยเนียม
0 Muscle up กล้ามเนื้อกระชับ แข็งแรง / Matt Roberts, เขียน ; กิตติกานต์ อิศระ, แปล
0 Muscle imbalance / สุรัชดา โบว์ร่า และอุกฤษณ์ ธนศานติ
0 หนังสืออ่านเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาท้าพิสูจน์ / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
0 อนุสรณ์งานศพ ผ่องฉวี จารุประกร, นาง ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม, 20 พฤษภาคม 2528
0 ผลการฝึกความอดทนที่มีต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและการเปลี่ยนแปงของสารเคมีในเลือด / มานพ กลิ่นทรัพย์
0 สมรรถภาพระบบไหลเวียนโลหิตของข้าราชการครูสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ / วีรชัย อยู่สุข
0 สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ / บังอร โชติดี
0 ความต้องการการจัดบริการด้านการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการของประชาชนในเขตเทศบาลภาคเหนือ / จีราวัจน์ จันทสิทธิ์
0 ความรู้เจตคติและพฤติกรรมการออกกำลังกายของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด กรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร / วิรัตน์ จันทร์ประเสริฐ
0 ความต้องการในการออกกำลังกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดอุตรดิตถ์ / พินิต วัยวุฒิ
0 ปัญหาการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำเขตภาคเหนือ / ชูชาติ ชัยเลิศ
0 การใช้เวลาว่างเพื่อการออกกำลังกายของนักเรียนนายเรืออากาศ / มานะ หมอยาดี
0 เกณฑ์สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของผู้สูงอายุ / อุระ ศรีอิสาณ
0 คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำการออกกำลังกายในเขตกรุเทพมหานคร / ธีรวัฒน์ แสงรักษา
0 การเพิ่มประสิทธิภาพของชีวิต / เฉก ธนะศิริ
0 เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต / คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 การใช้เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง / ปัทมา รอดทั่ง
0 ความต้องการในการออกกำลังกายของทหารฝ่านศึก ในเขตกรุงเทพมหานคร / ปณิธาน โปร่งสละ
0 มวยปล้ำ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
0 มวยปล้ำสมัครเล่น / ประทีป พานิชชาติ
0 บทบาทที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้นำการออกกำลังกายในกรุงเทพมหานคร / บัญชา โนนพลกรัง
0 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารการออกกำลังกายและกีฬากับพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคเหนือ / วิไลรัตน์ แสงวณิช
0 การออกกำลังกายของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / พิทักษ์ ทองแผ่
0 การเปรียบเทียบการใช้อ๊อกซิเจ็นของร่างกายในขณะออกกำลังในอากาศร้อนแห้งและร้อนชื้น / ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
0 การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจในขณะออกกำลังกายและการกลับคืนสู่สภาพปกติภายหลังการออกกำลังกายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน / รัชนี ขวัญบุญจัน
0 อัตราชีพจรและปริมาณแลคเตทในเลือดในช่วงการฟื้นตัวโดยวิธีพักเฉย ๆ กับพักแบบไม่หยุดนิ่ง / ศิริพร ทองศิริ
0 ผลของการออกกำลังกายโดยการฝึกกายบริหารครั้งละ 10 นาทีและ 20 นาทีต่อวันที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย / ไพรัช พันธุ์ชาตรี
0 สภาพและความต้องการในการออกกำลังกายของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร / มนตรี อารย์
0 การเปรียบเทียบระยะฟื้นตัวหลังจากออกกำลังกายโดยวิธีเช็ดตัวด้วยผ้าเย็น การเป่าด้วยลม และการออกกำลังขนาดเบา / สาโรจน์ สิงห์ชม
0 ยิมนาสติคและแอโรบิคด๊านซ์เพื่อสมรรถภาพ / กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา
0 การบริหารลมปราณเพื่อสุขภาพ"ไทเก็ก"[จุลสาร] / สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ; วันดี โภคะกุล [และคณะ]
0 การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุแบบรำไม้พลอง[จุลสาร] / สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ; วันดี โภคะกุล [และคณะ]
0 คู่มือการออกกำลังกายพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ[จุลสาร] / สถาบันเวชศาสตร์ผู้ กรมการแพทย์ ; พงศ์พันธ์ วงศ์มณี [และคณะ]
0 พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยพลศึกษาเขตภาคเหนือ / ไชยา อังศุสุกนฤมล
0 ความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนเตรียมทหาร / ถนัด รักษ์พงษ์
0 สภาพและความต้องการในการออกกำลังกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลำปาง / บัญญัติ สุ่มยศ
0 ความต้องการการออกกำลังกายของสมาชิกศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร / ยิ่งศักดิ์ เผ่าอินจันทร์
0 คู่มือการฝึกมวยปล้ำขั้นพื้นฐาน / โดย Raiko Petrov ; แปลและเรียบเรียงโดย วังสรรค์ สุฉันทบุตร
0 การเพิ่มประสิทธิภาพของชีวิต / เฉก ธนะศิริ
0 เพาะกายกีฬาลูกผู้ชาย =The art of bodybuilding / Tom Horner, เขียน ; พล พิทยายุทธ, แปล
0 การเพิ่มประสิทธิภาพของชีวิต / เฉก ธนะศิริ
0 ชีวิตเริ่มต้นเมื่อ 70 / สาทิส อินทรกำแหง
0 ผลของการออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต / แชล่ม บุญลุ่ม
0 ความต้องการกิจกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / ชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์
0 การเปรียบเทียบผลการฝึกตามโปรแกรมการออกกำลังกายแบบอากาศนิยม2 โปรแกรมต่อการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์ทางกาย ดัชนีความหนัก ปริมาณโฆเลสเตอรอลในไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นสูงและปริมาณโฆเลสเตอรอลรวมในเลือดของประชาชนชายไทยวัยผู้ใหญ่ / โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0 พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรสังกัดกรมพลศึกษาในส่วนกลาง / ถนอมวรรณ อยู่ขำ
0 การใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / ทองสุข สัมปหังสิต
0 ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย / นรงค์ สมัชชานนท์
0 ผลการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายในหญิงสูงอายุ / นลินี ชุณหสิริ
0 สมรรถภาพการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร / นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์
0 ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินที่มีต่ออัตราการเต้นหัวใจ ความดันโลหิตและน้ำหนักร่างกายของหญิงสูงอายุ / บุญเลิศ ตันติกัลยาภรณ์
0 ผลของการอบอุ่นร่างกาย ที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำแบบครอว์ล / ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
0 ความต้องการในการออกกำลังกายของครูในจังหวัดแพร่ / พูลสวัสดิ์ บุตรรัตน์
0 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ / สุดา ตนะวรรณสมบัติ
0 ระยะเวลาการฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายโดยวิธีสูดออกซิเจนกับการนิ่งพัก / ภาสกร บุญนิยม
0 ความต้องการบริการการออกกำลังกายของข้าราชการตำรวจกองปราบปรามสามยอด / รัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์
0 ผลการฝึกแอโรบิกด๊านซ์ที่มีต่อความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง / วราภรณ์ เกษวงษ์
0 ผลการออกกำลังกายด้วยไท้เก็กที่มีต่อองค์ประกอบสมรรถภาพทางกายของหญิงสูงอายุ / ไวโรจน์ สิงห์ไตรภพ
0 การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของพนักงานขายในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร / ศิริพร สิทธิกูล
0 สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง / ไสว ทองแท้
0 ความต้องการในการใช้บริการการออกกำลังกายของผู้มาใช้บริการศูนย์ฝึกกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย / สายันต์ กุฎาคาร
0 การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบทดสอบความคล่องตัว / สำราญ ศรีสังข์
0 ไทเก็ก / ณัฐพัฒน์, แปลและเรียบเรียง
0 การฝึกสติแบบไทเก็กเพื่อสุขภาพ / สุพล โล่ห์ชิตกุล
0 คู่มือการสอนพลศึกษาวิชากายบริหารประกอบดนตรี พ 0010 / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา
0 นักธุรกิจฟิตปั๋ง =Fit for business / Matthew Archer ; วิจักขณา, แปล
0 วิ่งในไทย / โดยแจ๊ค แองเจล และระย้าทิพย์ สุวรรณมาลัย แองเจล
0 อัตโนบำบัด :พัฒนาสุขภาพด้วยตนเอง / ประสงค์ อรุณสันติ, แปล
0 แนวทางสร้างชีวิตสุข :วิ่งสมาธิ / สุชาติ โสมประยูร
0 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกำลังกายของประชาชนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในกรุงเทพมหานคร / สกล เจริญวงศ์
0 คู่มือการเตรียมร่างกายและจิตใจไว้คลอดบุตร =Handbook of psycho-physiological training for childbirth / โดย มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์
0 ความต้องการการออกกำลังกายของประชาชนในลานกีฬากลุ่มเจ้าพระะยา ของกรุงเทพมหานคร / จินดา ปั้นบรรจง
0 พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา / ปนัดดา จูเภา
0 ความรู้เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นภาพร วัฒนะไพบูลย์สุข
0 การเปรียบเทียบสมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดก่อนและขณะมีรอบเดือน / ถนอมวงศ์ ทวีบูรณ์
0 การวิเคราะห์แบบสอบสมรรถภาพทางกายไอซีเอสพีเอฟที / สุพจน์ เชื้อประกอบกิจ
0 ผลการอบอุ่นร่างกายที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำ 100 เมตร / แอน มหาคีตะ
0