Contact Librarian

นางสาวน้ำเงิน เฉลียวพจน์

ติดต่อ : 27226

namngoec@g.swu.ac.thหลักสูตร : พยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing

ID : 06001


Start Date : 01  October  2014     End Date: 26  September  2020


3,246

9,868

39,797

Title   ( 3,246 )

 

Loan Title
1276 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
967 การพยาบาลสูติศาสตร์
936 เคมีทั่วไป / รานี สุวรรณพฤกษ์
928 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ =Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes / Joyce M Black, Jane Hokanson Hawks ; ผ่องศรี ศรีมรกต, บรรณาธิการ
756 การพยาบาลสูติศาสตร์
661 การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล =Nursing care plans & documentation nursing diagnoses and collaborative problems / Lynda Juall Carpenito-Moyet ; แปลและเรียบเรียงโดยวรรณี ตปนียากร [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, งามนิตย์ รัตนานุกูล, วรรณี ตปนียากร
608 ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม) / นันทนา ธนาโนวรรณ, บรรณาธิการ
560 เคมี =Chemistry / Raymond Chang, เขียน ; ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย [และคนอื่น ๆ], แปลและเรียบเรียง
528 การพยาบาลอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ, ปราณี ทู้ไพเราะ [และคนอื่นๆ]
490 การพยาบาลสูติศาสตร์ :ภาวะผิดปกติในระยะคลอด / สุภาพ ไทยแท้
486 กายวิภาคศาสตร์ 1 =Anatomy 1 / บังอร ฉางทรัพย์
417 Essential Biology / ศุภณัฐ ไพโรหกุล
415 หัวใจเคมี =Core-basic chemistry / ผู้แต่ง, กรกช บุญนิคม (ครูกุ๊ก)
408 เคมีทั่วไปสำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ =General chemistry for engineering / รานี สุวรรณพฤกษ์
406 การพยาบาลสูติศาสตร์
393 เคมีทั่วไป ฉบับเสริมประสบการณ์ / รานี สุวรรณพฤกษ์
342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ :เอกสารการสอนชุดวิชา 51309 = Nursing care of the family and midwifery / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
329 เคมีทั่วไป :ทฤษฎีแบบฝึกหัดและเฉลย / สุดจิต สงวนเรือง, นัทธมน คูณแสง และจุนเจือ โล่ห์สุวรรณ
318 เคมีพื้นฐาน / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์
292 ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ / อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, บรรณาธิการ
268 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม = Critical care nursing : A Holistic Approach / วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ
258 การพยาบาลในระยะคลอด / พิริยา ศุภศรี
257 การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน / เทียมศร ทองสวัสดิ์
253 การพยาบาลมารดาในระยะคลอด / ศิริพร พงษ์โภคา [และคนอื่น ๆ]
237 เคมีทั่วไป (ฉบับรวบรัด) / ลัดดา มีศุข
235 เคมีทั่วไป ฉบับรวบรัด / ลัดดา มีศุข
216 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
212 หลักชีววิทยา =Essentials of biology / เขียน, Sylvia S Mader ; แปลและเรียบเรียง, อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร [และคนอื่น ๆ]
210 เทอร์โมไดนามิกส์เคมีเบื้องต้น =Introduction to chemical thermodynamics / ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
207 เคมีทั่วไปสำหรับวิศวกร =General chemistry for engineers / อภิสิฏฐ์ ศงสะเลน, สรณ์นรินทร์ บังเกิดผล, อาทิตย์ สกุลตันติเมธา
195 หลักชีววิทยา =Essentials of biology / ผู้เขียน, Sylvia S Mader ; แปลและเรียบเรียง, อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร [และคนอื่น ๆ]
192 ชีววิทยา / ปรีชา สุวรรณพินิจ, นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ
190 การพยาบาลอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ, วันดี โตสุขศรี [และคนอื่นๆ]
190 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ :แบบแผนสุขภาพ / วัฒนา ศรีพจนารถ
190 การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก =Delmar's maternal-infant : nursing care plans / Karla L Luxner, ผู้แต่ง ; คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ, ผู้แปลและเรียบเรียง
188 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ =Psychiatric nursing / บรรณาธิการ, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ [และคนอื่นๆ]
183 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงส์, บรรณาธิการ
174 กุมารเวชศาสตร์ =Pediatrics / ประยงค์ เวชวนิชสนอง, วนพร อนันตเสรี, บรรณาธิการ
164 เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น =Community nursing and primary medical care / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
164 เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ =adult and elderly nursing / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
159 การพยาบาลสูติศาสตร์ :ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing obstetrics complication during pregnancy / สุภาวดี เครือโชติกุล
159 ชีววิทยาของเซลล์ =Cell biology / ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
157 คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ / ศรีนวล โอสถเสถียร
155 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 / บรรณาธิการ, ปราณี ทู้ไพเราะ [และคนอื่นๆ]
150 ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบื้องต้น C&P NR =Community Health Nursing & Primary Medical Care Nursing Review / เพื่อนช่วยจำ
146 การพยาบาลในระยะคลอด :แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ / นันทพร แสนศิริพันธ์, สุกัญญา ปริสัญญกุล
144 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ :ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ / มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ [และคนอื่นๆ]
142 ชีววิทยา
141 การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด / มาลีวัล เลิศสาครศิริ
135 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวช และศัลยกรรม / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
133 การพยาบาลสตรีในระยะคลอด / สุกัญญา ปริสัญญกุล, นันทพร แสนศิริพันธ์
133 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ =Medical parasitology / นิมิตร มกรก, คม สุคนธสรรพ์, บรรณาธิการ
132 การพยาบาลสูติศาสตร์ / โดย คณาจารย์จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
132 ชีววิทยา / เชาวน์ ชิโนรักษ์, พรรณี ชิโนรักษ์
130 เคมี =Chemistry / Raymond Chang, เขียน ; ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย [และคนอื่น ๆ], แปลและเรียบเรียง
129 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด / ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
129 หลักเคมีทั่วไป / กฤษณา ชุติมา
120 การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาในระบบต่างๆ ของร่างกาย :การประยุกต์ใช้แบบแผนสุขภาพ เล่ม 1 / บรรณาธิการ ชมนาด วรรณพรศิริ และวราภรณ์ สัตยวงศ์
119 คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์, จุฬาภรณ์ สมรูป
114 การพยาบาลผู้รับบริการหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน / กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์
110 เวชปฏิบัติทางการพยาบาล :โจทย์สถานการณ์ / ประไพ โรจน์ประทักษ์, บรรณาธิการ
109 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ของแขน ขา และหลัง / นิธิมา เพียวพงษ์
108 การพยาบาลสูติศาสตร์ =Obstetrics nursing / โดย วรุณวรรณ ผาโคตร, สิรนาถ นุชนาถ
107 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ, วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ; ผู้เรียบเรียง, จรัส สิงห์แก้ว [และคนอื่นๆ]
107 กุมารเวชศาสตร์1 / สมบูรณ์ จันทร์สกุล, บรรณาธิการ
106 การฝึกด้วยน้ำหนัก :การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่เทคนิคการปฏิบัติ / สนธยา สีละมาด, ดุจเดือน สีละมาด
106 ชีววิทยา 1 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย, เชาวน์ ชิโนรักษ์, พรรณี ชิโนรักษ์
104 การพยาบาลในระยะคลอด :การพยาบาลผู้รับบริการในระยะคลอดตามกระบวนการพยาบาลที่ใช้แบบแผนสุขภาพเก็บข้อมูล / พิริยา ศุภศรี
104 เคมีฟิสิกัล 2 =Physical chemistry 2 : CH 343 / ปรีชา พหลเทพ
104 Acute care pediatrics / บรรณาธิการ, ประพันธ์ อ่านเปรื่อง [และคนอื่น ๆ]
103 การพยาบาลระยะหลังคลอด / ปราณี พงศ์ไพบูลย์
101 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / บรรณาธิการ, ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข, ศุกร์ใจ เจริญสุข
100 การพยาบาลในระยะหลังคลอด / เทียมศร ทองสวัสดิ์
100 การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติในระยะคลอด / ปิยะนุช ชูโต
100 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / วาทินี สุขมาก
99 มารดาหลังคลอด :ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล (การประมวลข้อมูล การวินิจฉัย และการวางแผน) = Nursing diagnosis of postpartal woman and nursing care plan guides / ศรีนวล โอสถเสถียร
99 มารดาหลังคลอด :ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล (การประมวลข้อมูล การวินิจฉัย และการวางแผน) = Nursing diagnosis of postpartal woman and nursing care plan guides / ศรีนวล โอสถเสถียร
99 ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช :ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ / สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล [และคนอื่นๆ]
98 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงส์, บรรณาธิการ
98 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล / สุปาณี เสนาดิสัย, มณี อาภานันทิกุล, บรรณาธิการ
98 การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย / วิบูลย์ เรืองชัยนิคม [และคนอื่นๆ]
97 การพยาบาลระยะคลอด / วีรวรรณ ภาษาประเทศ, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, สิตานันท์ ศรีใจวงศ์
97 การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
96 กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล :การนำไปใช้ในคลินิก / วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
96 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ, วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ; ผู้เรียบเรียง, จรัส สิงห์แก้ว [และคนอื่นๆ]
96 เคมีทั่วไป =General chemistry / เกษม พลายแก้ว
93 How my body works[videorecording] :bonce upon a time--life / โดย Albert Barille ; จำเนียร เหมะรัต, แปล
93 ทบทวนการผดุงครรภ์ MWR =Midwifery review / เพื่อนช่วยจำ
93 กุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ, สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร [และคนอื่นๆ]
92 เคมี :แบบฝึกหัดเคมีระดับอุดมศึกษา = College chemistry 10th / ผู้แต่ง, Jerome Rosenberg, Lawrence Epstein, Peter Krieger ; แปลและเรียบเรียง, พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย และ รตนนท์ โชติมา
91 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน / มาลีวัล เลิศสาครศิริ
91 หัวใจเคมี =Core-basic chemistry / ผู้แต่ง, กรกช บุญนิคม (ครูกุ๊ก)
90 ชีววิทยาของเซลล์ =Cell biology / ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
89 การพยาบาลนรีเวช / จินดา อุไรรัตน์, พรรณนิภา ธรรมวิรัช, ประอรนุช ตุลยาทร
88 การพยาบาลอายุรศาสตร์ / ประทุม สร้อยวงค์, บรรณาธิการ
87 ชีวะ :ระยะประชิด = Biology : close up edition / ผู้เขียน, นภัทร ปราบมีชัย
86 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และ มนตกานต์ ตันสถิตย์
86 สาระทบทวน :การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น / ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์, บรรณาธิการ
85 เคมีโคออร์ดิเนชัน =Coordination chemistry / สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์
85 เคมี 4 :เคมีอินทรีย์ ชีวโมเลกุล สเปกโทรสโกปี / [คณะผู้จัดทำ, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]]
85 ชีววิทยา เล่ม 1 =Biology I : concepts and applications / ผู้เขียน, Cecie Starr ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ทีมคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ, วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ; ผู้เรียบเรียง, เดชา ทำดี [และคนอื่นๆ]
84 เคมี :เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี / [ผู้เขียน, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]]
84 ชีววิทยา เล่ม 1 =Biology I : concepts and applications / ผู้เขียน, Cecie Starr, Christine A Evers, Lisa Starr ; ผู้แปลและเรียบเรียง, คณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ, ศิวพร อึ้งวัฒนา, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
83 ทฤษฎีครอบครัวเบื้องต้น =An introduction to family theories / พูนสุข เวชวิฐาน
83 ชีววิทยา / อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย ; ผู้เขียน, ไพศาล สิทธิกรกุล [และคนอื่น ๆ]
83 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช / โดย ศรีพิมล ดิษยบุตร
82 การพยาบาลผู้บาดเจ็บ =Trauma nursing / ไสว นรสาร, พีรญา ไสไหม, บรรณาธิการ
82 การพยาบาลในระยะคลอด :หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย = Intrapartum nursing care : the evidence based-Practice / สินีนาฏ หงษ์ระนัย
81 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และ มนตกานต์ ตันสถิตย์
79 จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ
78 การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ =Prenatal nursing care / บรรณาธิการ, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง
78 เคมี =Chemistry / Raymond Chang ; นภดล ไชยคำ, พีรวรรณ พันธุมนาวิน, ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์, แปลและเรียบเรียง
78 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม / วาทินี สุขมาก
78 ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์ I / บรรณาธิการ, สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ [และคนอื่น ๆ]
77 เคมีวิทยาศาสตร์ / สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
76 เคมี =Chemistry / Kenneth W Whitten [et al], ผู้แต่ง ; อัญชุลี ฉวีราช, สมศักดิื ศิริไชย, นิศากร ทองก้อน, ผู้แปล
76 เคมีทั่วไป / ประภาณี เกษมศรี ณ อยุธยา [และคนอื่น ๆ]
75 ชีววิทยา เล่ม 1 =Biology I : concepts and applications / ผู้เขียน, Cecie Starr ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ทีมคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ
73 การพยาบาลจิตเวช / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
71 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / บรรณาธิการ, ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข, ศุกร์ใจ เจริญสุข
70 สูติศาสตร์ระยะคลอด / ศศิธร พุมดวง
70 ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย / บรรณาธิการ, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช [และคนอื่นๆ]
70 กุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ / เปรมฤดี ภูมิถาวร [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
68 การพยาบาลจิตเวชสู่การปฏิบัติ เล่ม 1 = Psychiatric nursing : to practice (Volume I) / ขวัญพนมพร ธรรมไทย
68 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะหลังคลอด / วิไลลักษณ์ วงษ์อาษา
68 ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา / ยุวดี วัฒนานนท์, ศิริวรรณ์ สันทัด, บรรณาธิการ
68 เคมี 1 =Chemistry 12/e / Raymond Chang, เขียน ; ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย [และคนอื่น ๆ], แปลและเรียบเรียง
68 ชีววิทยา / ปรีชา สุวรรณพินิจ, นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ
68 สรุปหลักชีววิทยา ม4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ / บรรณาธิการ, นักรบ พิมพ์ขาว ; ผู้เขียน, คณาจารย์ Think Beyond Genius และ ทีมติวเตอร์ Think Beyond Genius
68 กุมารเวชศาสตร์ :แนวทางวินิจฉัยและรักษา / สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ [และคนอื่่น ๆ]
67 หลักเคมี (ฉบับปรับปรุง) :ทฤษฎี โครงสร้าง ปฏิกิริยา = Principles of chemistry : Theories, structure, reactions / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
65 เคมีฟิสิกัล 1 =Physical chemistry I / วิชัย ธรานนท์
65 เคมี 3 :แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์เคมี / [คณะผู้จัดทำ, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]
64 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล / อภิญญา เพียรพิจารณ์, บรรณาธิการ
64 การพยาบาลนรีเวช / พรรณนิภา ธรรมวิรัช, ประอรนุช ตุลยาทร
64 การพยาบาลและการผดุงครรภ์ :สตรีในระยะตั้งครรภ์ / จันทรรัตน์ เจริญสันติ, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล และอภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา
64 เซลล์ชีววิทยา =Cell biology / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
62 สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ เล่มที่ 2 (ระยะตั้งครรภ์) / จันทรรัตน์ เจริญสันติ, บรรณาธิการ
62 สาระทบทวน :การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ / ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์, บรรณาธิการ
61 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม = Critical care nursing : A Holistic Approach / วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ
61 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด / ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
61 เคมี :เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี / [ผู้เขียน, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]]
60 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ / บรรณาธิการ วรรณรัตน์ สุวรรณ
60 การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ / สุพร แก้วศิริวรรณ
60 เคมีทั่วไป :สำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ / อินทิรา หาญพงษ์พันธ์, บัญชา พูลโภคา
60 ชีววิทยา 2 =Biology : concepts and applications / ผู้เขียน Cecie Starr ; ผู้แปลและเรียบเรียง ทีมคณาจารย์ ภาคชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 ชีววิทยา สัตววิทยา
59 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพ / อำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์
58 เคมีทั่วไป 1 =General chemistry 1 : CM 111 / กุลยา โอตากะ, อำนวย อรุณรุ่งอารีย์
58 ชีววิทยาขั้นสูง =Advanced biology for you / Gareth Williams, เขียน ; อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, กฤติกา ชินพันธ์ และศุภวิทย์ สายวิวัฒน์, แปล
58 ทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช M&P NR =Mental Health & Psychiatric Nursing Review / เพื่อนช่วยจำ
58 อายุรศาสตร์ทันยุค 2557 =Update in internal medicine 2014 / บรรณาธิการ, พูลชัย จรัสเจริญวิทยา, วันรัชดา คัชมาตย์ และพจมาน พิศาลประภา
57 เคมี 3 :แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์เคมี / [คณะผู้จัดทำ, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]
57 Campbell biology / Jane B Reece [et al]
56 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ, วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ; ผู้เรียบเรียง, จรัส สิงห์แก้ว [และคนอื่นๆ]
56 เคมีทั่วไป 1 =General chemistry I : CM 111 / มานพ พราหมณโชติ, อำนวย อรุณรุ่งอารีย์
56 เคมีทั่วไป 2 / สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
56 กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน =Pediatric emergencies / บรรณาธิการ, กมลวิช เลาประสพวัฒนา [และคนอื่น ๆ]
55 การพยาบาลระยะหลังคลอด / ปราณี พงศ์ไพบูลย์
55 เคมีฟิสิกัล 1 =Phisical chemistry 1 / วิชัย ธรานนท์
55 หลักชีววิทยา / สิริภัทร์ พราหมณีย์
55 ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2 / บรรณาธิการ ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช [และคนอื่นๆ]
54 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และ มนตกานต์ ตันสถิตย์
54 การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด / ศิริวรรณ แสงอินทร์
54 เทอร์โมไดนามิกส์เคมี =Chemical thermodynamics / ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
53 Biology I first edition / ธนกร อรรจวนาวัฒน์
52 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น :คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล / สุขศิริ ประสมสุข
52 การพยาบาลผู้สูงอายุ / อรวรรณ แผนคง
52 การพยาบาลสตรีในระยะคลอด / สุกัญญา ปริสัญญกุลนันทพร แสนศิริพันธ์
52 แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน / มาลีวัล เลิศสาครศิริ
52 เคมีทั่วไป =General chemistry / รานี สุวรรณพฤกษ์
51 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน / เรียบเรียง, พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา, ธนานิส เสือวรรณศรี
51 ชีววิทยา เล่ม 2 =Biology concepts and applications / ผู้เขียน, Cecie Starr ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ทีมคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 Siriraj internal medicine board review 4th edition / บรรณาธิการ, สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, นิธิพัฒน์ เจียรกุล
50 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน =Fundamentals of nursing practice / บรรณาธิการ, สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์, สุมาลี โพธิ์ทอง และสัมพันธ์ สันทนาคณิต
50 ชีววิทยา 2 / อักษร ศรีเปล่ง [และคนอื่น ๆ]
49 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และ มนตกานต์ ตันสถิตย์
49 เคมีอาหารเบื้องต้น / ศศิเกษม ทองยงค์, พรรณี เดชกำแพง
48 การพยาบาลและเวชปฏิบัติทางนรีเวชกรรม =Nursing and practical care in gynecology / สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
48 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ / จิดาภา เรือนใจมั่น
48 การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ / เทียมศร ทองสวัสดิ์
48 เคมีทั่วไป 1 =General chemistry 1 : CM 111 / กุลยา โอตากะ
48 คู่มือท่องโลกวิทยาศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ =Science the definitive guide / Piers Bizony, เขียน ; สิรพัฒน์ ประโทนเทพ, แปล
48 ชีววิทยา
47 การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ :การนำใช้ / ผ่องพรรณ อรุณแสง
47 มารดาหลังคลอด :ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล (การประมวลข้อมูล การวินิจฉัย และการวางแผน) = Nursing diagnosis of postpartal woman and nursing care plan guides / ศรีนวล โอสถเสถียร
46 การพยาบาลผู้คลอดที่มีการคลอดยาก / เกสรา ศรีพิชญาการ
45 สถาบันครอบครัว :พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง / ศิริรัตน์ แอดสกุล
45 Super biology สรุปเข้มชีววิทยา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขียน, ธนพงษ์ วัชรโรจน์
45 พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ [และคนอื่น ๆ]
45 คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ [และคนอื่นๆ]
44 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง
44 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ :แบบแผนสุขภาพ / วัฒนา ศรีพจนารถ
44 เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน =Zukai kagaku "CHO" nyumon / by Takeo Samaki, Mitsuhiro Terada and Yoichi Yamada ; แปลและเรียบเรียงโดย ศักดา ดาดวง
44 ชีววิทยา เล่ม 1 =Biology I : concepts and applications / ผู้เขียน, Cecie Starr ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ทีมคณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 ชีววิทยา สัตววิทยา
44 ชีววิทยา / ปรีชา สุวรรณพินิจ, นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ
44 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
44 การพยาบาลจิตเวช :สารสื่อประสาทกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาจิตเวช / เอื้อญาติ ชูชื่น
43 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต =Critical care nursing / วิจิตรา กุสุมภ์, (บรรณาธิการ)
43 การพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์ / โดย คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
43 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
43 กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก / บรรณาธิการ, สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล [และคนอื่นๆ]
43 ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก :แนวทางการดูแลรักษา / บรรณาธิการ, พรชัย กิ่งวัฒนกุล [และคนอื่นๆ]
42 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น =Primary medical care / พรทิพย์ คำพอ
42 การพยาบาลครอบครัว :แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้ = Family nursing : theoretical perspective and application / โดย รุจา ภู่ไพบูลย์
42 การตรวจทางห้องปฎิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ และกล้าเผชิญ โชคบำรุง
42 เคมี 1 =Chemistry / โดย Martin S Silberberg, เรียบเรียงโดย นภดล ไชยคำ, กรวลัย พันธุ์แพ
41 การฝึกด้วยน้ำหนัก :การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่เทคนิคการปฏิบัติ / สนธยา สีละมาด, ดุจเดือน สีละมาด
41 คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ / ศรีนวล โอสถเสถียร
41 การพยาบาลอนามัยชุมชน :แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล / จริยาวัตร คมพยัคฆ์, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
41 สุดยอดนักเคมีโลก / โดย สุทัศน์ ยกส้าน
41 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
40 มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
40 การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด / ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
40 เคมีทั่วไป :สำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ / อินทิรา หาญพงษ์พันธ์
40 เคมี 2 :ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม S ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม P ธาตุทรานซิชัน แลนทาไนด์และแอกทิไนด์ ของแข็ง / [คณะผู้จัดทำ, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]]
40 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ =Natural Products Chemistry / วิลาศ พุ่มพิมล
40 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป / ประยงค์ เวชวนิชสนอง, วนพร อนันตเสรี, บรรณาธิการ
39 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม = Critical care nursing : a Holistic Approach / วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ
39 การพยาบาลผู้สูงอายุ / บุญศรี นุเกตุ [และคนอื่นๆ]
39 ตำรากุมารเวชศาสตร์ / ส่าหรี จิตตินันทน์, บรรณาธิการ
39 Short note in medicine / กาญจนา จันทร์สูง, จิตติมา ศิริจีระชัย, พิศาล ไม้เรียง, บรรณาธิการ
38 กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ / สมนึก กุลสถิตพร
38 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และ มนตกานต์ ตันสถิตย์
38 การพยาบาลพื้นฐาน =Fundamentals of nursing / สุมาลี โพธิ์ทอง, แน่งน้อย สมเจริญ และอภิสรา จังพานิช บรรณาธิการ
38 เซลล์ชีววิทยา =Cell biology / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
38 ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม1 =Textbook of pediatrics / บรรณาธิการ; สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ และคนอื่นๆ
37 กายวิภาคศาสตร์ =Anatomy / วุฒิกิจ ธนะภูมิ, เรียบเรียง
37 ร่างกายมนุษย์ =Grand atlas of human body / เนื้อเรื่อง, Adolfo Casssan Tachlitzky ; ผู้แปล, อรพิน ยงวัฒนา
37 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก / ยุพิน เพียรมงคล
37 ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ วนิดา เปาอินทร์ [และคนอื่นๆ]
37 อาการวิทยาทางกุมารเวชศาสตร์ / เขียนโดย คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ; บรรณาธิการ, จิรนันท์ วีรกุล
37 อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล, ขจรศักดิ์ นพคุณ
36 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ :โปรโตซัวและหนอนพยาธิ = Medical parasitology : protozoa and helminths / โดย นิมิตร มรกต, เกตุรัตน์ สุขวัจน์
36 อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก =Ambulatory Medicine / บรรณาธิการ, ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา [และคนอื่นๆ]
36 อายุรศาสตร์ทันยุค 2558 =Update in internal medicine 2015 / บรรณาธิการ, พูลชัย จรัสเจริญวิทยา [และคนอื่นๆ]
35 เคมีทั่วไป ฉบับรวบรัด / ลัดดา มีศุข
35 เคมีระยะประชิด =Chemistry / นภัทร ปราบมีชัย
35 จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ
35 มองความพิการผ่านแนวคิดและทฤษฎี =(Prospective on disability through concept and theory) / ทวี เชื้อสุวรรณทวี
34 การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์
34 การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ =Care towards best nursing practice in geriatric syndromes / เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์
34 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ =Psychiatric nursing / บรรณาธิการ, ยาใจ สิทธิมงคล [และคนอื่นๆ]
34 การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ =Nursing care of abnormal bleeding for gynecological patients / จิตใส จันทวดี
34 คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ / ศรีนวล โอสถเสถียร
34 เคมี :สำหรับมัธยมปีที่ 4-5-6 ฉบับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย / โดย เสกสรรค์ ศิริวัฒนวิบูลย์
34 ชีววิทยาพืช =Plant biology / สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์
34 ความรู้เรื่องโรค ทางแก้ ดูแล ป้องกัน =Guide to medical cures [and] treatments / ผู้แปลและเรียบเรียง ปรียา กุลละวณิชย์, พลสันต์ กุลละวณิชย์
33 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และมนตกานต์ ตันสถิตย์
33 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 =Family nursing and midwifery / วิลาวัลย์ ไทรโรจน์่รุ่ง, วิไลกุล หนูแก้ว, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, บรรณาธิการ
33 เคมี =Chemistry / Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียง, ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย[และคนอื่น ๆ]
33 หัวใจ เคมี ม4-5-6 / ลัดดาวัลย์ เสียงสังข์
33 ตำรากุมารเวชศาสตร์ / วันดี วราวิทย์, ประพุทธ ศิริปุณย์, สุรางค์ เจียมจรรยา, บรรณาธิการ
33 กุมารเวชศาสตร์ =Pediatrics / มนตรี ตู้จินดา [และคนอื่นๆ]
32 คู่มือกู้ชีพ :สำหรับแพทย์ พยาบาล และเวชกรฉุกเฉินทุกระดับ / สันต์ หัตถีรัตน์
32 การพยาบาลหญิงที่มีการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนด / เกสรา ศรีพิชญาการ
32 การดูแลสุขภาพมารดาทารกแรกเกิดปกติและครอบครัว / ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต, วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
32 หลักเคมี :ทฤษฎี - โครงสร้าง - ปฏิกริยา = Principles of chemistry / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
32 ตำรากุมารเวชวิกฤต / ดุสิต สถาวร [และคนอื่น ๆ]
31 คู่มือการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล / โดย คณะกรรมการพัฒนาการวางแผนการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
31 วิเคราะห์โจทย์เคมีด้วยตนเอง สำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ / อินทิรา หาญพงษ์พันธ์, บัญชา พูลโภคา
31 เคมีโคออร์ดิเนชัน =Coordination chemistry / สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์
31 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ / สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ
30 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ =Psychiatric nursing / บรรณาธิการ, ยาใจ สิทธิมงคล [และคนอื่นๆ]
30 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 :เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพสศ 342 = NOB 342 Family nursing and midwifery / จันทกานต์ กาญจเวทางค์ และคณะ
30 เคมีทั่วไป / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 ชีววิทยา / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา ทบวงมหาวิทยาลัย
29 คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้น :ฉบับการ์ตูน / ติยะ ช้างไผ่
29 กระบวนการพยาบาล / ฟาริดา อิบราฮิม, บรรณาธิการ
29 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย / สกุณา บุญนรากร
29 การพยาบาลในระยะคลอด / ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ และเกษร สุวิทยะศิริ
29 เคมีทั่วไป :สำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ / อินทิรา หาญพงษ์พันธ์, บัญชา พูลโภคา
29 คู่มือเคมี Entrance ระบบ ม4-5-6 / สำราญ พฤกษ์สุนทร
29 การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานในเด็ก / โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ; บรรณาธิการ, อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์, สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
29 Ambulatory pediatrics / บรรณาธิการ นลินี จงวิริยะพันธุ์ [และคนอื่น ๆ]
29 แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็ก =Practical Approach to Common Respiratory Problems in Children / บรรณาธิการ, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, สุชาดา ศรีทิพยวรรณ และกนกพร อุดมอิทธิพงศ์
29 แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้ =Concepts, theories on health promotion and their application / ประกาย จิโรจน์กุล
28 ทฤษฎีการพยาบาล และกรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวช / โดย ภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์
28 การพยาบาลมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
28 เคมี / Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียงโดย นภดล ไชยคำ, พีรวรรณ พันธุมนาวิน, ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์
28 เคมีวิทยาศาสตร์ / ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
28 ชีววิทยา 1 :มัธยมศึกษาตอนต้น / ผู้เขียน, ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล, ปรีดา บุญ-หลง, นันทนา อังกินันทน์
28 ชีววิทยา สัตววิทยา 1
28 Clinical pearls in ambulatory pediatrics / บรรณาธิการ, ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ [และคนอื่นๆ]
27 การพยาบาลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น =Post-operative nursing care in recovery room / ดารัสนี โพธารส
27 คู่มือปฏิบัติการพยาบาลทางนรีเวช / พรรณนิภา ธรรมวิรัช, ประอรนุช ตุลยาทร
27 ครอบครัวในความหมายใหม่ :การค้นหาวิถีชีวิตแบบใหม่ / อลิซาเบธ เบค-เกอร์นส์เฮม, เขียน ; วารุณี ภูริสินสิทธิ์, แปล ; ฉบับแปลจากภาษาเยอรมัน โดย แพทริค คามิลเลอร์
27 เคมีทั่วไป 2 =General chemistry 2 : CM 112 / มานพ พราหมณโชติ
27 เคมี 4 :เคมีอินทรีย์ ชีวโมเลกุล สเปกโทรสโกปี / [คณะผู้จัดทำ, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]]
27 Guideline in child health supervision / พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
26 เอกสารการสอนชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น =Primarymedical care / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์
26 การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ศิริพันธุ์ สาสัตย์
26 สาระทบทวน :การพยาบาลผู้สูงอายุ / ละเอียด แจ่มจันทร์, สุรี ขันธรักษวงศ์, บรรณาธิการ
26 การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 =Gerontological nursing 1 / ทีปภา แจ่มกระจ่าง, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
26 การพยาบาลผู้รับบริการทางสูติศาสตร์ที่มีภาวะผิดปกติ / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
26 เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดาทารกและการพยาบาลจิตเวช =Selected case study on maternal and child nursing and psychiatric nursing / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26 การพยาบาลภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตในระยะคลอด =Nursing care in high risk and critical care during intrapartum / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
26 ชีววิทยา =Biology / ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
26 สรุปเข้มชีววิทยา ตอน เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและระบบร่างกายมนุษย์ / ผู้เขียน, ธนพงษ์ วัชรโรจน์ (ธีธาฬา)
26 ภาพสีปริสิตวิทยาและสัตว์ขาข้อทางการแทพย์พร้อมคำบรรยาย =Medical parasitology and arthropods with color pictures / สิริมา กิจวัฒนชัย
26 เต้นรำในความมืด :หลากหลายนาฏกรรมชีวิตของผู้พิการทางสายตา / ผู้เขียน : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
25 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และ มนตกานต์ ตันสถิตย์
25 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต =Critical care nursing / วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ
25 OB-gyn update :ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา / บรรณาธิการ แสงชัย พฤทธิพันธุ์, พัญญู พันธ์บูรณะ, จิตติมา มโนนัย
25 เคมีทั่วไป 2 / สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
25 เคมี 3 : :แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์เคมี / คณะผู้เขียน, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]
25 ชีววิทยา 2 / เชาว์ ชิโนรักษ์, พรรณี ชิโนรักษ์
25 เวชบำบัดวิกฤตในเด็ก =Pediatric critical care / บรรณาธิการ, อนันต์ โฆษิตเศรษฐ [และคนอื่นๆ]
24 ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค :สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง / โดย สภาการพยาบาล
24 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา :การพยาบาลผู้ใหญ่ / นภาพร พรมคำซาว
24 ทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นพื้นฐาน / พรทิพย์ บุญพวง
24 การพยาบาลอนามัยชุมชน / คณะผู้เขียน, จีราภรณ์ กรรมบุตร [และคนอื่นๆ]
24 องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของอาหาร / ณรงค์ นิยมวิทย์
24 เคมี เล่มเดียวจบ =Chemistry: Bullet guide / Helen Harden, เขียน ; ดวงมาลย์ พละไกร, แปล ; ต่อทอง ทองหล่อ, บรรณาธิการ
24 ชีววิทยา 3 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย, เชาวน์ ชิโนรักษ์, พรรณี ชิโนรักษ์
24 ชีววิทยา 3 / [ผู้เขียน, ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช]
24 Pocket book of pediatrics / ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, สมใจ กาญจนพงศ์กุล และศิริลักษณ์ เจนนุวัตร ; บรรณาธิการ
24 ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม 2 =Textbook of pediatrics / บรรณาธิการ, ศุกระวรรณ อินทรขาว [และคนอื่นๆ]
23 กายวิภาคศาสตร์ =Essential atlas of anatomy / ผู้แต่ง Parramon's Editorial Team ; จินตนา เวชสวัสดิ์, แปล ; วิริยะ สิริสิงห: บรรณาธิการ
23 การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์
23 การพยาบาลในระยะคลอด / สุกัญญา ปริสัญญกุล, พยอม อยู่สวัสดิ์
23 ทฤษฎี ปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบัติในงานพยาบาลอนามัยชุมชน / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
23 สถาบันครอบครัว :มุมมองของนักสวัสดิการสังคม / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร บรรณาธิการ
23 หลักเคมี :ทฤษฎี - โครงสร้าง - ปฏิกริยา = Principles of chemistry / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
23 หัวใจเคมี =Core-basic chemistry / ผู้แต่ง, กรกช บุญนิคม (ครูกุ๊ก)
23 ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก :แนวทางการดูแลรักษา / วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
23 หัตถการพื้นฐานในเด็ก / บรรณาธิการ, อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์, สุเทพ วาณิชย์กุล
23 ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก :แนวทางการดูแลรักษา / นวลจันทร์ ปราบพาล [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
23 ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ :ฉบับสรุปสาระสำคัญ = Theory at a glance : A guide for health promotion practice / บาบารา เค ไรเมอร์ และคาเร็น แกลนซ์, ผู้แต่ง : สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี และศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี, แปลและเรียบเรียง
22 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน / บรรณาธิการ, วิภาพร วรหาญ, จงรัก อิฐรัตน์, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ
22 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล =Wound care for health professionals / วิจิตรา กุสุมภ์
22 การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด / ศิริวรรณ แสงอินทร์
22 การพยาบาลสุขภาพครอบครัว :แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต = Family health nursing : Theory and application for families with crisis situations / ดารุณี จงอุดมการณ์
22 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะผิดปกติในระยะหลังคลอด / ปิยนุช บุญเพิ่ม
22 หนังสือชุดโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเ็ด็กไทย
22 เกินกว่าเจ็บปวด =Childhood disrupted / Donna Jackson Nakazawa, เขียน ; เอกชัย อัศวนฤนาท, แปล
22 เคมีทั่วไป 1 / สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์
22 เคมี :เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี / [ผู้เขียน, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]]
22 เคมี 2 :ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม S ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม P ธาตุทรานซิชัน แลนทาไนด์และแอกทิไนด์ ของแข็ง / [คณะผู้จัดทำ, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]]
22 วิชากุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ สุขชาติ เกิดผล [และคนอื่น ๆ]
22 คู่มือหัตถการในเด็ก / กัญญา ศุภปีติพร, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, บรรณาธิการ
22 Ambulatory pediatrics :guide and clue in management / บรรณาธิการ, ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ [และคนอื่นๆ]
21 การปฐมพยาบาล =First aids / รำแพน พรเทพเกษมสันต์
21 สุขศึกษา :หลักและกระบวนการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ / ดวงใจ รัตนธัญญา
21 การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์
21 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล / บรรณาธิการ สุดประนอม สมันตเวคิน, วรวรรณ กิ่งแก้วก้านทอง
21 การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด / จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
21 เวชศาสตร์มารดาและทารก =Maternal-fetal medicine / ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ; เยื้อน ตันนิรันดร, บรรณาธิการ
21 การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน / เทียมศร ทองสวัสดิ์
21 ทำครอบครัวให้อบอุ่น / ป มหาขันธ์
21 ชุดความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว) / ผู้เขียน จรรจา สุวรรณทัต ; เรียบเรียง/ภาพประกอบ สิวิกา จินายน ; โดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 คู่มือวิทย์ฉบับการ์ตูน :อุณหพลศาสตร์เคมี = Chemical thermodynamics / Katsuhiro Saito, เขียน ; ศักดา ดาดวง, แปล
21 หลักชีววิทยา =principles of biology / สิริแข พงษ์สวัสดิ์
21 หัตถการในเด็ก :Pediatric procedures / สุวรรณี วิษณุโยธิน, รสวันต์ อารีมิตร, กุณฑล วิชาจารย์, บรรณาธิการ
21 คู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วย / โดย สุรเกียรติ อาชานานุภาพ [และคนอื่นๆ]
20 วินาทีฉุกเฉิน! คุณช่วยได้ / ปิติกานต์ บูรณาภาพ
20 กระบวนการพยาบาล :เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ / ศิราณี อินทรหนองไผ่
20 การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม / ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
20 การพยาบาลอนามัยชุมชน / โดย ไพเราะ ผ่องโชค, สมบูรณ์ จัยวัฒน์ และ เฉลิมศรี นันทวรรณ
20 วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21 =21 century Asian family / เอะมิโดะ โอะชิอะอิ, คะโยะโกะ อุเอะโนะ, บรรณาธิการ ; วรเวศม์ สุวรรณระดา, แปลและบทนำฉบับแปล ; อรรถยา สุวรรณระดา, แปล ; ฮิโระโกะ เซะกิ ฮะฌิโมะโตะ, บทเสริมฉบับแปล
20 จิตวิทยาครอบครัว =Family psychology / มณฑิรา จารุเพ็ง
20 จลนพลศาสตร์เคมี =Chemical kinetics / สมพล มงคลพิทักษ์สุข
20 เคมีควอนตัมเบื้องต้น =Introduction to quantum chemistry / ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
20 เคมีทั่วไป :สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ = General chemistry for engineering / รานี สุวรรณพฤกษ์
20 เคมีทั่วไป 1 =General chemistry 1 : CM 1101 (CM 111) / กุลยา โอตากะ
20 ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง / ปิติ จันทร์วรโชติ
20 Biology / Eldra P Solomon, Linda R Berg, Diana W Martin
20 The essentials in pediatric emergency / บรรณาธิการ จารุพิมพ์ สูงสว่าง [และคนอื่น ๆ]
20 Common problems in internal medicine / บรรณาธิการ, จันทราภา ศรีสวัสดิ์, ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, วิชัย ประยูรวิวัฒน์
20 ระบาดวิทยาและเวชศาสตร์สาธารณสุข =Lecture notes on epidemiology and public health / Richard Farmer, David Miller, Ross Lawrenson ; แปลและเรียบเรียงโดย อมรรัตน์ รัตนสิริ [และคนอื่น ๆ]
19 คู่มือการปฐมพยาบาล / อัจฉรา วัจนาภิญโญ
19 คู่มือดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ =TRAUMA The pocket guide book / บรรณาธิการ, ธาวิณี ไตรณรงค์สกุล, ไชยพร ยุกเซ็น และรพีพร โรจน์แสงเรือง
19 การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ, กีรดา ไกรนุวัตร, รักชนก คชไกร
19 การพยาบาลสูติศาสตร์ / สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
19 เคมีทั่วไป / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 เคมีขั้นสูง =Advanced chemistry for you / Lawrie Ryan, เขียน ; เรวัต ตันตยานนท์ และ อรนุช โชคชัยเจริญพร, แปล
19 คู่มือชีววิทยาพื้นฐานเรื่องความหลากหลายของสัตว์ / นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, ปรีชา สุวรรณพินิจ
19 ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์และการตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา / :/ วนิดา พงศ์สถาพร
19 ปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก / บรรณาธิการ, ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ [และคนอื่นๆ]
18 วินาทีชีวิต คู่มือปฐมพยาบาล =Your life in your hads / โดย คณาทัต จันทร์ศิริ
18 แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ์, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร
18 การพยาบาลสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
18 การพยาบาลผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ, ศิริรัตน์ ปานอุทัย [และคนอื่นๆ]
18 อนามัยชุมชน / เรณูวรรณ หาญวาฤทธิ์, บรรณาธิการ
18 การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล / บรรณาธิการ, รักชนก คชไกร, เวหา เกษมสุข
18 Two be continued โปรดติดตามตอนแต่งไป / นิดนก
18 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา / อุสา สุทธิสาคร
18 Introductory chemistry :an active learning approach / Mark S Cracolice, Edward I Peters
18 Biology / Neil A Campbell, Jane B Reece
18 Common problems in internal medicine / บรรณาธิการ, นครินทร์ ศันสนยุทธ์, สมิง เก่าเจริญ
18 อายุรศาสตร์ทันยุค 2555 =Update in internal medicine / บรรณาธิการ อภิรดี ศรีวิจิตรกมล, วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
18 ประชากรไทยสมัย ร9 :หนังสือวิชาการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / บุญเลิศ เลียวประไพ [และคนอื่น ๆ]
17 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ :การประเมินความต้องการเทคนิคการช่วยเหลือ / อรวรรณ แก้วบุญชู
17 คู่มือการใช้ยาสำหรับพยาบาล / คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์, จุฬาภรณ์ สมรูป
17 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ และวราภรณ์ บุญเชียง, บรรณาธิการ
17 การพยาบาลผู้สูงอายุ / ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร คำผลศิริ และณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, บรรณาธิการ
17 อันตรายในระยะคลอด :การประเมินและการพยาบาล / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
17 การพยาบาลผู้รับบริการหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน / กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์
17 ชีววิทยา เล่มเดียวจบ =Biology : bullet guide / ผู้เขียน, Silvia Newton ; ผู้แปล, ฆนรุจ กุลวรดนัย
17 คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ [และคนอื่นๆ]
17 Smart practice in common pediatric respiratory problems / บรรณาธิการ อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ [และคนอื่นๆ]
17 เวชบำบัดวิกฤตทางอายุรศาสตร์ / วิชัย ประยูรวิวัฒน์, จันทราภา ศรีสวัสดิ์, กฤษฎา ดวงอุไร, บรรณาธิการ
17 3 วันดี 4 วันเศร้า / อนิทิรา เจริญปุระ
17 คุณภาพชีวิต ปัญหาและความต้องการของผู้พิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี :รายงานวิจัย = Quality of life, problems and needs of disabled people under the responsibility of Thachang subdistrict administrative organization, Chanthaburi, Thailand / ยศพล เหลือโสมนภา, สาคร พร้อมเพราะ, สุกัญญา ขันวิเศษ
16 ในคนมีปลา ในขามีครีบ =/ :Your inner fish / นีล ซูบิน, เขียน ; แทนไท ประเสริฐกุล, แปล
16 คู่การปฐมพยาบาลเบื้องต้น / สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
16 การพยาบาลทางออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์พื้นฟู / บรรณาธิการ, ช่อราตรี สิริวัตถานันต์ ; ผู้ช่วยบรรณาธิการ, สาคร ภูชำนิ
16 กระบวนการพยาบาล :ทฤษฎีและการนำไปใช้ / บรรณาธิการ, สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ และ วิพร เสนารักษ์
16 เอกสารคำสอนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ I RANS 358 ปีการศึกษา 2552 การพยาบาลผ่าตัด / รวบรวมโดย เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ, ณัฎฐชา เจียรนิลกุลชัย
16 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ =Elder care manual / โสภาพรรณ รัตนัย ; บรรณาธิิการ, เฉลิมพล ธนะนพวรรณ
16 กระบวนการพยาบาลชุมชน :แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และสุภาภรณ์ วรอรุณ
16 การพยาบาลในระยะหลังคลอด / เทียมศร ทองสวัสดิ์
16 ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ / ดาริน โต๊ะกานิ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
16 การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
16 สารต้านอนุมูลอิสระ =Radical scavenging agents / โอภา วัชระคุปต์ [และคนอื่น ๆ]
16 เคมีทั่วไป / ผู้เรียบเรียง ประภาณี เกษมศรี ณ อยุธยา [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุภาพ บุณยะรัตเวช
16 เคมี 3 :แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์เคมี / [คณะผู้จัดทำ, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]
16 เคมีเบื้องต้น =Introduction to chemistry : CM 103 / พิทยา สีสด, กุลยา โอตากะ, ทะยานรุ่ง เหลือสินทรัพย์
16 ชีววิทยา / กฤษณ์ มงคลปัญญา, อมรา ทองปาน, บรรณาธิการ
16 อาณาจักรสัตว์ =Animal kingdom / ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์
16 Biology =ชีววิทยา / ศุภณัฐ ไพโรหกุล, เขียน ; ณกฤต โรจน์ยินดีเลิศ, ธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ, ภาพประกอบ
16 Essentials of pathophysiology :concepts of altered health states / Carol Mattson Porth ; consultants, Kathryn J Gaspard, Kim A Noble
16 Fundamentals of nursing :human health and function / [edited by] Ruth F Craven, Constance J Hirnle, Sharon Jensen
16 Pediatric critical care :everyday practice / บรรณาธิการ, ดุสิต สถาวร [และคนอื่นๆ]
16 ตำราอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / บรรณาธิการ ประเสริฐ ธนกิจจารุ [และคนอื่นๆ]
16 ผู้หญิงฉลาด แกล้งโง่ขั้นเทพ / โดย นางสาว พอใจ
15 การปฐมพยาบาล / วิรัตน์ ศรีนพคุณ, ศรี ศรีนพคุณ
15 เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤต =Selected case study on emergency and critical care nursing / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15 การปฐมพยาบาล =First aid / จรินทร์ ธานีรัตน์
15 คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น / กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
15 การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์
15 กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล :การนำไปใช้ในคลินิก / วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]
15 เอกสารคำสอนวิชา พสศ 342 :การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 / ลาวัณย์ รัตนเสถียร, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, บรรณาธิการ
15 การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาระบบประสาทและอื่น ๆ / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์
15 การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา / ศศิธร พุมดวง
15 สนุกกับโมเลกุล :อัศจรรย์เคมีของสสารรอบตัวเรา = Molecules at an exhibition : potraits of intriguing materials in everyday life / โดย จอห์น เอ็มสเลย์ ; ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, แปล ; อุทัย วงศ์ไวศยวรรณ, บรรณาธิการ
15 เคมี :หลักสูตรแห่งชาติระดับมัธยมศึกษา (GCSE) ของประเทศอังกฤษ = Chemistry for you / เขียน, Lawrie Ryan ; แปล, จินดา อุดชาชน [และคนอื่น ๆ]
15 ชีววิทยา 1 / อักษร ศรีเปล่ง [และคนอื่น ๆ]
15 แกะรอยวิวัฒนาการ :สืบค้นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตด้วยทฤษฎีสะเทือนโลก = Introducing Evolution / ไดแลน อีแวนส์ ; โฮวาร์ด เซลินา, ภาพประกอบ ; แทนไท ประเสริฐกุล, แปล
15 ชีววิทยา เล่ม 1 =Biology I : concepts and applications / ผู้เขียน, Cecie Starr, Christine A Evers, Lisa Starr ; ผู้แปลและเรียบเรียง, คณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวช / สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว
15 จิตวิญญาณ :มิติหนึ่งของการพยาบาล / ทัศนีย์ ทองประทีป
15 กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก / สมจิตร จารุรัตนศิริกุล, มาลัย ว่องชาญชัยเลิศม, บรรณาธิการ
15 กุมารเวชศาสตร์ทันยุค / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ศุกระวรรณ อินทรขาว [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
15 ผลการใช้วิธีการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตด้วยตนเองตามแนวตะวันออกที่มีต่อภาวะวิกฤตชีวิตและความสุขใจของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร :รายงานการวิจัยฉบับที่ 127 = Effect of sefl managing life crisis based on the oriental approach towards life crisis and well-being of midlife married Thai women in Bangkok / คณะวิจัย, อังศินันท์ อินทรกำแหง, ทัศนา ทองภักดี
15 ว่างยังวุ่น :ชนชั้น เพศสภาพ และเวลาว่างของผู้หญิง / ผู้เขียน, สมสุข หินวิมาน
14 สารานุกรมวิทยาศาสตร์ ร่างกายมนุษย์ / เรียบเรียงโดย นัสวรรณ ใจมั่น
14 กีฬาเวชศาสตร์ =Sports medicine / วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม[และคนอื่น ๆ]
14 วินาทีฉุกเฉิน! คุณช่วยได้ :อุบัติเหตุ คนเจ็บ ผู้ช่วยเหลือ--เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย / สัตยา คุณาประทีป, บกเรียบเรียง
14 การพยาบาลในระบบสุขภาพ / หทัยชนก บัวเจริญ [และคนอื่น ๆ]
14 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง :บูรณาการสู่การปฏิบัติ / บรรณาธิการ, สมจิต หนุเจริยกุล และอรสา พันธ์ภักดี
14 คู่มือกำจัดความเครียด =Eat stress for breakfast / โดย "กัปตันบ็อบ" ; กานต์รวี ทองพูล, แปล
14 ปัญหาครอบครัวกับความขัดแย้งระหว่าง "งาน" กับ "ครอบครัว" ในสังคมโลกาภิวัฒน์ / ผู้เขียน, สุพจน์ เด่นดวง และ นาถฤดี เด่นดวง
14 เคมี :วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 1 / Theadore L Brown, Bursten LeMay, เขียน ; สุนันทา วิบูลย์จันทร์, เรียบเรียง
14 เคมี =Chemistry / Kenneth W Whitten, ผู้แต่ง ; สมศักดิ์ ศิริไชย, อัญชุลี สุกแสงปัญญา, นิศากร ท้องก้อน
14 คู่มือเตรียมสอบ เคมี ม4-5-6 / สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี
14 ชีววิทยา 2 / พูนพิภพ เกษมทรัพย์
14 พันธุศาสตร์เชิงชีวเคมี / จิตติมา เจริญพานิช
14 Biology / Neil A Campbell, Jane B Reece, Lawrence G Mitchell
14 Biology :a global approach / Neil A Campbell ; Jane B Reece [and five others]
14 เวชบำบัดวิกฤตในเด็ก / บรรณาธิการ, สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ [และคนอื่นๆ]
14 เวชศาสตร์ปริกำเนิด =Perinatal medicine / ชาญชัย วันทนาศิริ [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
14 Siriraj internal medicine board review 3rd edition / บรรณาธิการ, สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, นิธิพัฒน์ เจียรกุล
13 มหกายวิภาคศาสตร์การเคลื่อนไหว / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
13 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย =Physical fitness activities / บรรเทิง เกิดปรางค์
13 การปฐมพยาบาล / วิรัตน์ ศรีนพคุณ, ศรี ศรีนพคุณ
13 Why? ปฐมพยาบาล / Papyrus, เขียน ; นริศร์ จิตปัญโญยศ, ผู้แปล ; Lee, June-Hee, ภาพประกอบ
13 Emergency care :the pocket guide book / บรรณาธิการ, ไชยพร ยุกเซ็น, ธาวินี ไตรณรงค์สกุล, ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
13 การพันผ้ายืดสำหรับกายภาพบำบัด / ศศิภา บูรณพันธฤกษ์, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
13 คู่มือการวินิจฉัยการพยาบาล 1995-1996 =Manual of nursing diagnosis 1995-1996 / โดย Marjory Gordon ; แปลโดย ศิริพร ขัมภลิขิต, สุภาพ ธีระประทีป, ธีรนุช ห้านิรัติศัย
13 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล =Nursing manual / มาลี สนธิเกษตริน, บรรณาธิการ
13 คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์
13 การตรวจทางห้องปฎิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง
13 คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล, เล่ม 1 / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์, จุฬาภรณ์ สมรูป
13 กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพ :ทฤษฎีและการปฏิบัติ / อารี ชีวเกษมสุข, ผู้เรียบเรียง
13 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย / สกุณา บุญนรากร
13 สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windows / ปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ซ, ยุวดี ฦาชา
13 การพยาบาลสูติศาสตร์ :อาหารสมุนไพรสำหรับสตรีมีครรภ์และมารดาหลังคลอด = Obstetrics nursing herb diet for pregnancy and post partum women / วรุณวรรณ ผาโคตร, สิรนาถ นุชนาถ ; [วรุณวรรณ ผาโคตร, บรรณาธิการ]
13 ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา / ยุวดี วัฒนานนท์, ศิริวรรณ์ สันทัด, บรรณาธิการ
13 จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา :แนวการศึกษาชุดวิชา = Family psychology and family studies / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
13 สถาบันครอบครัว :พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง / ศิริรัตน์ แอดสกุล
13 เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) / ผู้เขียน, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]
13 เคมี ฉบับการ์ตูน / ศักดิ์ บวร
13 การวิเคราะห์ความหลากหลายของพืชโดยวิธีอณูชีววิทยา / ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
13 Biology / ศุภณัฐ ไพโรหกุล ; ภาพประกอบโดย รณกฤต โรจน์ยินดีเลิศ, ธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ
13 การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด =Relationship development and therapeutic communication / โดย สุรัมภา รอดมณี
13 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 2 :การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด / วาทินี สุขมาก
13 ป้องกัน 25 โรคฮิตให้ลูกรัก / สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ
13 การบาดเจ็บในเด็ก =Pediatric trauma / [บรรณาธิการ] ปิยวรรณ เชียงไกรเวช, มณฑิรา ตัณฑนุช, นครชัย เผื่อนปฐม
13 อายุรศาสตร์ทันยุค 2553 / รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์, วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, อภิรดี ศรีวิจิตรกมล, บรรณาธิการ
13 อายุรศาสตร์ทันยุค 2556 =Update in internal medicine 2013 / บรรณาธิการ, พูลชัย จรัสเจริญวิทยา, วันรัชดา คัชมาตย์ และพจมาน พิศาลประภา
12 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และ มนตกานต์ ตันสถิตย์
12 การพยาบาลกับกายวิภาคศาสตร์-สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ / โดย นฤชล จงรุ่งเรือง
12 การรักษาพยาบาลขั้นต้น / เนตรทราย รุ่งเรืองธรรม, จริยาวัตร คมพยัคฆ์
12 การพยาบาลพื้นฐาน :แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปาณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ
12 การพยาบาลผู้ป่วยเสียสมดุลน้ำและอิเล็กโตรลัยต์ / อรัญญา เชาวลิต
12 พยาธิสรีรวิทยาของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีและการพยาบาล / โดย กอบกุล บุญปราศภัย
12 แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม =Planning guides for medical nursing / วารุณี มีเจริญ
12 เอกสารประกอบการสอนเพื่อขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ / จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
12 การพยาบาลครอบครัว =Family nursing / สุริยา ฟองเกิด, ศุภรา หิมานันโต
12 การพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์ / โดย คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
12 ตำราการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ, พัชรียา ไชยลังกา, ทิพมาส ชิณวงศ์, นวลจันทร์ รมณารักษ์
12 สูตินรีเวชทันยุค =The rhythm of woman heath / บรรณาธิการ, มณี รัตนไชยานนท์, ภาคภูมิ โพธิ์พงษ์ ; ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
12 ตำราครอบครัวสัมพันธ์
12 สัมพันธภาพในครอบครัวไทย :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขียน, จิราพร ชมพิกุล [และคนอื่น ๆ]
12 เอกสารคำสอนวิชาเคมีทางธัญญาหาร / อรอนงค์ นัยวิกุล
12 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน / ภรณี อุทโยภาศ
12 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล =Cell and molecular biology : BIT 3301 / นวลฉวี เวชประสิทธิ์
12 คู่มือกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย :สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิด วิทยาศาสตร์สู่เยาวชน / จัดทำโดย โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (สวทช)
12 Principles & techniques of patient care / Frank M Pierson, Sheryl L Fairchild
12 Fundamental nursing skills and concepts / Barbara Kuhn Timby
12 Biology :concepts & connections / Neil A Campbell, Lawrence G Mitchell, Jane B Reece
12 จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมช สุคนิชย์, บรรณาธิการ
12 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
12 กุมารเวชศาสตร์ :แนวปฏิบัติ / บรรณาธิการ, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ[และคนอื่น ๆ]
12 โรคในทารกและเด็กเล็ก / กนกอร บุญพิทักษ์
12 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ, สุชาดา ศรีทิพยวรรณ [และคนอื่นๆ]
12 คำศัพท์ที่ใช้ทางการพยาบาล / บรรณาธิการ, เพชรรัตน์ เอี่ยมละออ และคนอื่น ๆ
12 อายุรศาสตร์ทันยุค 2560 =Update in internal medicine 2017 / บรรณาธิการ, มานพ พิทักษ์ภากร [และคนอื่นๆ]
12 ผู้หญิงฉลาดต้องโง่ให้เป็น / สุพัตรา มะโนนัย
12 ก้าวย่างและทางเดิน :สรุปผลงานการทำงานในระยะที่ 2 ของ (สสพ) / คณะทำงาน, แผนงานสร้างเสริมสร้างสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ; นักเขียน, วัชรา ริ้วไพบูลย์, โอปอล์ ประภาวดี
11 คู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยตัวเอง / นลินี ปัญญาวโรภาส
11 คู่มือวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น =Basic first aid training for the trainer manual / โดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ; บรรณาธิการ, ศิริรัตน์ หล่อเกิดผล
11 Emergency care :the pocket guide book / บรรณาธิการ, ไชยพร ยุกเซ็น, ธาวินี ไตรณรงค์สกุล, ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
11 กระบวนการพยาบาล / สุระพรรณ พนมฤทธิ์,บรรณาธิการ
11 การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ :หลักการและวิธีปฏิบัติ = Evidence-based nursing :principle and method / ฟองคำ ติลกสกุลชัย
11 การพยาบาลชุมชน :กระบวนการพยาบาล / ผู้เขียน ศิวพร อึ้งวัฒนา
11 การพยาบาลครอบครัว / ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
11 การพยาบาลอนามัยครอบครัว :การดูแลเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี / อำไพ ชนะกอก
11 ชีวิตคู่ (ไม่) รู้กัน / อรสม สุทธิสาคร
11 100 (ร้อย) เรื่องรัก--รุนแรง / รณชัย คงสกนธ์
11 พ่อแม่เป็นพิษ / วิทยา นาควัชระ
11 หลักเคมี :โครงสร้าง ปฏิกิริยา = Principle of chemistry : theories structure reaction / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
11 เคมี :วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ = Chemisty : the central science / Theodore L Brown, H Eugene LeMay, Bruce E Bursten ; สุนันทา วิบูลย์จันทร์, เรียบเรียง
11 ความลับของธรรมชาติ :คำถามและคำตอบเกี่ยวกับความเป็นไปในธรรมชาติ = Nature quest : Questions and answers about the natural world / ผู้แปล : ปราการเกียรติ ยังคง
11 พันธุศาสตร์เชิงชีวเคมี / จิตติมา เจริญพานิช
11 ภาพสีปริสิตวิทยาและสัตว์ขาข้อทางการแทพย์พร้อมคำบรรยาย =Medical parasitology and arthropods / สิริมา กิจวัฒนชัย
11 ภาพสีปริสิตวิทยาและสัตว์ขาข้อทางการแทพย์พร้อมคำบรรยาย =Medical parasitology and arthropods with color pictures / สิริมา กิจวัฒนชัย
11 Essentials of biology / Sylvia S Mader, Michael Windelspecht ; with contributions by Dave Cox, Gretel Guest
11 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / โดย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
11 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพ / อำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์
11 เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช =Mental health promotion and psychiatric nursing / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11 ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย / โดย คณะแพทย์ โรงพยาบาลเด็ก ; บรรณาธิการ, สุจิตรา นิมมานนิตย์, ประมวญ สุนากร
11 สารพัน Newborn care สไตล์ ศิริราช / บรรณาธิการ, พิมล วงศ์ศิริเดช
11 Update on pediatric infectious diseases 2014 / วีระชัย วัฒนาวีรเดช, ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์, พิรังกูร เกิดพานิช, ทวี โชติพิทยสุนนท์, บรรณาธิการ
11 หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก / ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
11 สะพานไม้ :เรื่องราวจากบางร่างกายและจิตใจที่อาจไม่สมบูรณ์พร้อมแต่ยอมพลีกายถวายใจทอดตัวเป็นสะพานไม้ให้เพื่อนผู้พิการได้ก้าวข้าม / ผู้เขียน : โอปอล์ ประภาวดี
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พศ 2550-2554 (ระยะสิ้นสุดแผนฯ) / สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; โดย ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล [และคนอื่น ๆ]
10 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของทรวงอก / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
10 การปฐมพยาบาล =First aid : HE346 / เฉลียว บุญยงค์
10 มานุษยวิทยาสุขภาพ / ดวงพงศ์ พงศ์สยาม
10 การบำบัดทางการพยาบาล / โดย คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
10 ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล =Basic skills in nursing / บรรณาธิการ, สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, ปรางทิพย์ อุจะรัตน, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
10 สังคมวิทยาครอบครัว / สัญญา สัญญาวิวัฒน์
10 เส้นทางครอบครัวเข้มแข็ง :สถาบันรักลูก / บรรณาธิการ, เยาวลักษณ์ ชีพสุมล, อัญชนา วงศ์ทอง
10 เคมีทั่วไป :สำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ / อินทิรา หาญพงษ์พันธ์
10 หลักเคมีทั่วไป / กฤษณา ชุติมา
10 เคมีทั่วไป / ประภาณี เกษมศรี ณ อยุธยา [และคนอื่น ๆ]
10 เคมีกับการดำรงชีวิต =Chemistry and life maintenance / นงนิตย์ มรกต
10 เคมีเบื้องต้น =Introduction to chemistry : CM 103 / พิทยา สีสด, ทะยานรุ่ง เหลือสินทรัพย์, กุลยา โอตากะ
10 ชีววิทยาของครัสเตเชียน / นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
10 หลักชีววิทยา =Principles of biology : BI 115 / สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์, วราภรณ์ กิจวิริยะ, ยุพา วรยศ
10 Pathophysiology made incredibly easy!
10 Medical-surgical nursing :assessment and management of clinical problems / Sharon L Lewis, Shannon Ruff Dirksen, Margaret McLean Heitkemper, Linda Bucher ; special editor, Mariann M Harding
10 Chemistry / Raymond, Chang
10 Biology / Kenneth A Mason, Jonathan B Losos, Susan R Singer ; based on the work of Peter H Raven, George B Johnson
10 การพยาบาลจิตสังคมในผู้ป่วยภาวะวิกฤต ตามแบบแผนสุขภาพ / ช่อลดา พันธุเสนา
10 กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก / คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 New insights in pediatric critical care / บรรณาธิการ, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, ดุสิต สถาวร, นวลจันทร์ ปราบพาล
10 Pediatric respiratory and critical care ; towards better pulmonary health in children / บรรณาธิการ, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, ดุสิต สถาวร, นวลจันทร์ ปราบพาล
10 การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ electrolyte / [ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล]
10 เวชศาสตร์ปริกำเนิดในเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ, วิทยา ถิฐาพันธ์, นิศารัตน์ พิทักษ์วัชระ, ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
10 คู่มือตรวจโรคเด็กด้วยตนเองเบื้องต้น / ปิติกานต์ บูรณาภาพ, บรรณาธิการเรียบเรียง
10 Update on pediatric infectious diseases 2015 / วีระชัย วัฒนาวีรเดช, ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์, ทวี โชติพิทยสุนนท์, บรรณาธิการ
10 Practical points in internal medicine / บรรณาธิการ, อำนาจ ชัยประเสริฐ [และคนอื่นๆ]
10 สิ่งที่มี--ดีที่สุดแล้ว =The yellow world / อัลแบร์ต เอสบินอซา, เขียน ; ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ, แปล
10 ดาวบางดวง / ผู้เขียน : โอปอล์ ประภาวดี
10 ไอแอล :การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ = Independent living of persons with disabilities / โดย กมลพรรณ พันพึ่ง
9 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และ มนตกานต์ ตันสถิตย์
9 บาดเจ็บการกีฬา / วิชัย วนดุรงค์วรรณ[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ ; อัญชลี วัฒนศรานนท์, ภาพประกอบ
9 หลักสูตรและคู่มือวิทยากรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ / กลุ่มควบคุมป้องกันการบาดเจ็บและปัญหาจากสุรา สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
9 การยกการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน / อุ่นใจ เครือสถิตย์
9 First aid ก่อนจะถึงมือหมอ :คู่มือดูแลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน / โดย อาร์ เอ็ม ยังสัน, The diagram group ; เรียบเรียงโดย พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
9 เจ็บจากวิ่ง :การป้องกันและแนวการรักษาแด่นักวิ่ง / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
9 คู่มือรอดชีวิตในวินาทีฉุกเฉิน =First aid / เอื้อมพร ลอยประดิษฐ์
9 คู่บ้าน คู่รถ ปฐมพยาบาล / โดย นลินี ปัญญาวโรภาส
9 การวินิจฉัยการพยาบาล / วิพร เสนารักษ์
9 ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล =Basic skills in nursing / บรรณาธิการ, สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, ปรางทิพย์ อุจะรัตน, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
9 การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline / ศิริพันธุ์ สาสัตย์
9 การพยาบาลผู้คลอดที่มีการคลอดยาก / เกสรา ศรีพิชญาการ
9 อาหารสมุนไพรกับกระบวนการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์และสตรีหลังคลอด =Herb diet and nusing process for pregnancy and post partum women / วรุณวรรณ ผาโคตร, สิรนาถ นุชนาถ
9 ประมวลบทความทางวิชาการ / งามตา วนินทานนท์
9 รายงานการวิจัยเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหายาเสพย์ติดและพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก =The family relations related to drug addiction problems and sexual behavior amony vocational college students in Eastern region / กุหลาบ รัตนสัจธรรม [และคนอื่น ๆ]
9 จิตวิทยาชีวิตคู่และการบำบัดคู่สมรส =The psychology of marriage and marital therapy / อุมาพร ตรังคสมบัติ
9 เกราะแห่งชีวิตและครอบครัว =Family & life protection / กมลพรรณ ชีวพันธุศรี
9 จิตวิทยาสามัญประจำบ้าน / พรรณพิมล วิปุลากร
9 เคมีทั่วไป :สำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ / อินทิรา หาญพงษ์พันธ์
9 เคมีทั่วไป :สำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ / อินทิรา หาญพงษ์พันธ์
9 เคมีทั่วไป (สำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์) / อินทิรา หาญพงษ์พันธ์
9 เคมีเบื้องต้น =Introduction to chemistry : CMS 1003 (CM 103) / พิทยา สีสด, ทะยานรุ่ง เหลือสินทรัพย์ และกุลยา โอตากะ
9 เคมี 2 =Chemistry 12/e / Raymond Chang, เขียน ; ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย [และคนอื่น ๆ], แปลและเรียบเรียง
9 วิวัฒนาการ =Evolution : เปิดเผยกำเนิดชีวิตบนโลกและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง / Stephen Webster, เขียน ; อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, แปล
9 ชีววิทยาทั่วไป 1 / เพ็ญแสง ปุตตะ
9 Understanding medical surgical nursing / [edited by] Linda S Williams, Paula D Hopper
9 Pathophysiology :concepts of altered health states / Carol Mattson Porth, Glenn Matfin
9 The living world / George B Johnson, Jonathan B Losos ; illustration authors, William C Ober, and Claire W Garrison
9 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 / บุญวดี เพชรรัตน์
9 ตำรากุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ, วัลลี สัตยาศัย, จักรชัย จึงธีรพานิช
9 โรคฮิตเด็กก่อนวัยเรียน / สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ
9 ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / วินัย สุวัตถี, อรุณ วงษ์จิราษฎร์, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ
9 ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในเด็ก :กลไกการเกิด การวินิจฉัยและการักษา = Pediatric cardiac arrhythmias : mechanisms, diagnosis, and management / ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร และคณะ
9 Update on pediatric infectious diseases 2013 / พิรังกูร เกิดพานิช, วีระชัย วัฒนาวีรเดช, ทวี โชติพิทยสุนนท์, บรรณาธิการ
9 Update on pediatric infectious diseases 2016 / บรรณาธิการ วีระชัยวัฒนวีรเดช และกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
9 คู่มือพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด / ลำยอง รัศมีมาลา [และคนอื่น ๆ]
9 เวชปฏิบัติผู้ป่วยใน / บรรณาธิการ, วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ, ธานินทร์ อินทรกำรชัย
9 ระบาดวิทยาและการป้องกันโรค / โดย ชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
9 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค =Epidemiology and disease control / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 เพศศึกษา :เรื่องน่ารู้ = Understanding the facts of life / Susan Meredith, Robyn Gee ; สุรนี จิวริยเวชช์ แปล
8 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกาย / เรื่องและภาพ, กวอนชันโฮ ; ผู้แปล, วิภาพร พูลสวัสดิ์
8 เอกสารการสอนชุดวิชาร่างกายมนุษย์ =Anatomy and physiology / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 ระบบร่างกายมนุษย์ ระดับประถม =Human body / โดย อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
8 ระบบร่างกายมนุษย์ ระดับประถม =Human body / โดย อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
8 การปฐมพยาบาล / องค์การเภสัชกรรม
8 การปฐมพยาบาล / วิรัตน์ ศรีนพคุณ, ศรี ศรีนพคุณ
8 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล / สุดประนอม สมันตเวคิน [และคนอื่น ๆ]
8 การจัดการทางการพยาบาลสู่การเรียนรู้ / เพ็ญจันทร์ แสนประสาน [และคนอื่นๆ]
8 สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windows / ปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ซ, ยุวดี ฦาชา
8 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล =Trends & issue of nursing profession / วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ
8 ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต์ :บุคคล ครอบครัว และชุมชน = Nursing theory and application : individual, family and community / ปาหนัน พิชยภิญโญ [และคนอื่นๆ]
8 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ :เอกสารการสอนชุดวิชา = Nursing care of the family and midwifery / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 การพยาบาลสุขภาพครอบครัว :แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต = Family health nursing : Theory and application for families with crisis situations / ดารุณี จงอุดมการณ์
8 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน / บรรณาธิการ, เจียมจิต แสงสุวรรณ, พรรณงาม พรรณเชษฐ์
8 การพยาบาลผู้สูงอายุ :ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ / วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
8 ตกเลือดในหญิงมีครรภ์ :การประเมินและแผนการพยาบาล / ผู้เขียน, ชวนพิศ นรเดชานนท์
8 การพยาบาลระยะคลอด =Nursing in labour stage / ภัทรพร อรัณยภาค
8 ทฤษฎี-ปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบัติในงานพยาบาลอนามัยชุมชน / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
8 การพัฒนาครอบครัว / วิชัย เทียนถาวร, ทัศนาภรณ์ ขำปัญญา
8 จากเมล็ดพันธุ์สู่ต้นกล้าที่งดงาม :รายงานและสรุปการทำงาน 1 ปี โครงการ"สร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง"(โครงการครอบครัวเข้มแข็ง) / โดย สถาบันครอบครัวรักลูก
8 พ่อแม่เป็นพิษ / วิทยา นาควัชระ
8 ล้อมรั้วบ้านด้วยความสุข / คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 อยู่อย่างไรไม่แพ้ เมื่อเป็น (พ่อ) แม่เลี้ยงเดี่ยว / อรสม สุทธิสาคร
8 5 โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
8 ครอบครัวรักมหัศจรรย์ / เขียนโดย "แม่น้องเม่น"
8 จิตวิทยาครอบครัว =Family psychology / เขียนโดย เจมส์ เอ พาวเวลล์ ; แปลโดย พรรษรัตน์ พลสุวรรณา
8 เคมีฟิสิกัล 1 =Physical chemistry I / วิชัย ธรานนท์
8 เคมี 2 :ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม S ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม P ธาตุทรานซิชัน แลนทาไนด์และแอกทิไนด์ ของแข็ง / [คณะผู้จัดทำ, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]]
8 เคมีทั่วไปสำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ =General chemistry for engineering / รานี สุวรรณพฤกษ์
8 เคมี เล่ม 1 :หลักสูตร สอวน ค่าย 1 วิชาเคมี / คณะผู้เขียน, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี [และคนอื่น ๆ]
8 ชีววิทยา 1 / บรรณาธิการ, ปริศนา จริยวิทยาวัฒน์, ทิพย์มณี ภะรตะศิลปิน, จำนงค์ อุทัยบุตร
8 ยีสต์ :ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพ / สาวิตรี ลิ่มทอง
8 หลักชีววิทยา =Principles of biology : Bio 1105 (B / สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์, ยุพา วรยศ, วราภรณ์ กิจวิริยะ
8 ชีวะทบทวน =The biology reveiw / ผ้เขียน, นภัทร ปราบมีชัย
8 Chemistry :the molecular science / John W Moore, Conrad L Stanitski, Peter C Jurs
8 Community/public health nursing :promoting the health of populations / [edited by] Mary A Nies, Melanie McEwen
8 คู่มือทบทวนความรู้และเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ / วาทินี สุขมาก
8 การพยาบาลจิตเวช / พวงเพ็ญ เจียมปัญญารัช
8 จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาล / บรรณาธิการ, กัลยา นาคเพ็ชร์, จุไร อภัยจิรรัตน์, สมพิศ ใยสุ่น
8 Pediatric critical care / ดวงมณี เลาประสิทธิพร, ธราธิป โคละทัต, กวีวรรณ ลิ้มประยูร, บรรณาธิการ
8 ปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก / บรรณาธิการ ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ [และคนอื่นๆ]
8 กุมารเวชปฏิบัติก้าวหน้า 4 / บรรณาธิการ, สุพร ตรีพงษ์กรุณา [และคนอื่น ๆ]
8 Interesting topics in pediatrics :implication for general practice / นวลจันทร์ ปราบพาล [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
8 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อย / พนิดา ศิริอำพันธ์กุล
8 วิกฤติในเวชปฏิบัติปริกำเนิด =Crises in perinatal practice / บรรณาธิการ วิทยา ถิฐาพันธ์, นิศารัตน์ พิทักษ์วัชระ และพจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา
8 ทารกแรกเกิด :การประเมินภาวะสุขภาพการส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพ / รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ และปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์
8 คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ [และคนอื่นๆ]
8 Manual of pediatric mechanical ventilation / ดุสิต สถาวร, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ และนวลจันทร์ ปราบพาล, บรรณาธิการ
8 เคล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม / วิทยา ศรีดามา
8 Review in internal medicine / [คณะบรรณาธิการ], สมชาย พัฒนอางกุล [และคนอื่นๆ]
8 ความรู้พื้นฐานการใช้รหัสโรคและรหัสผ่าตัดตามระบบ ICD =Basic ICD-10 coding / วรรษา เปาอินทร์
8 เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค =Epidemiology and disease control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 เอกสารการสอนชุดวิชาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน =Personal and community health / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 ผู้หญิงฉลาดลงเอยด้วยความร่ำรวย / ญาณี ตันติณรงค์
8 ผู้หญิง Borderlines ผู้ชาย Pleaser / ณฐภัทร ลดาพงษ์ประเสริฐ
8 Live well together ดูแลผู้สูงอายุ สร้างสุขในครอบครัว / เรื่อง, สรีรรัตน์ สุกมลสันต์
7 ในคนมีปลา ในขามีครีบ =/ :Your inner fish / นีล ซูบิน, เขียน ; แทนไท ประเสริฐกุล, แปล
7 สัญญาณชีพ / วรมนต์ ตรีพรหม
7 การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬา / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
7 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น =First aid in accidents / เสนอ อินทรสุขศรี
7 ศัลยกรรมอุบัติเหตุและออร์โธปิดิคส์ / พงษ์ศักดิ์ วัฒนา, บรรณาธิการ
7 กีฬาเวชศาสตร์พื้นฐาน / บรรณาธิการ, วิชัย วนดุรงค์วรรณ ; ภาพประกอบ อัญชลี วัฒนศรานนท์
7 คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น / ผู้เขียน, ศศิษมา จันทร์พงษ์
7 คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับเด็ก / อภิชัย ชัยดรุณ, ประไพ ชัยดรุณ, แปล
7 การสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาล / บุญศรี ปราบณศักดิ์, ศิริพร จิรวัฒน์กุล
7 การพยาบาลผู้ป่วยมาเลเรียขึ้นสมอง / สุภาพ วัณณะพันธุ์
7 มโนมติและกระบวนการพยาบาล :เอกสารการสอนชุดวิชา = Nursing concept and process / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7 คู่มือการพัฒนาระบบการพยาบาลเฉพาะทางและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; ศิริพร มงคลถาวรชัย [และคนอื่นๆ]
7 ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล =Basic nursing skills / บรรณาธิการ, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ และอรุณรัตน์ เทพนา
7 คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว =Working with the family / สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ
7 การพยาบาลผู้สูงอายุ / จรัสวรรณ เทียนประภาส, พัชรี ตันศิริ, บรรณาธิการ
7 หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ =Principle of gerontological nursing / บรรณาธิการ, จันทนา รณฤทธิวิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ
7 อนามัยชุมชน =Community health / พัฒน์ สุจำนงค์
7 เมาท์แม่ / ชาติ ภิรมย์กุล
7 FQ ฉลาดร่วมแบบครอบครัว / สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด
7 ครอบครัว--ต้องมาก่อน =Family comes first / จัดทำโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ; คณะผู้จัดทำ, ถิรวดี พุ่มนิคม, ศยามล ลัคณาสถิตย์, ริสสา โรจน์วดีภิญโญ
7 หลักเคมีทั่วไป / กฤษณา ชุติมา
7 หลักเคมีทั่วไป / กฤษณา ชุติมา
7 เคมีสำหรับวิศวกร =Chemistry for engineers / ชัยยุทธ ช่างสาร, เลิศณรงค์ ศรีพนม
7 สุดยอดการค้นพบทางชีวภาพ =Breakthroughs in life science / ผู้เขียน, มาลีนี อัศวดิษฐเลิศ
7 จุลชีววิทยาและการประยุกต์ =Microbiology and applications / วสุ ปฐมอารีย์
7 หลักชีววิทยา 1 =Essentials of biology / ผู้เขียน, Sylvia S Mader and Michael Windelspecht ; แปลและเรียบเรียง, อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร [และคนอื่น ๆ]
7 Chemistry / Raymond Chang
7 Biology / Neil A Campbell [et al]
7 Concepts of biology / Sylvia S Mader
7 Community/public health nursing :promoting the health of populations / [edited by] Mary A Nies, Melanie McEwen
7 การพยาบาลจิตเวช / โดย เพียรดี เปี่ยมมงคล
7 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช :การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร / เอกอุมา อิ้มคำ
7 Endoerinology for pediatricians / บรรณาธิการ, พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา [และคนอื่นๆ]
7 เลี้ยงลูกสุขภาพดีศตวรรษที่ 21 / โดย นิคม วรรณราชู
7 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป / ประยงค์ เวชวนิชสนอง, วนพร อนันตเสรี, บรรณาธิการ
7 ทารกแรกเกิด / บรรณาธิการโดย ประพุทธ ศิริบุณย์ และอุรพล บุญประกอบ
7 อาการวิทยาทางกุมารเวชศาสตร์ / เขียนโดย คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ; บรรณาธิการ, จิรนันท์ วีรกุล
7 Clinical practice in pediatrics :Update and innovation / บรรณาฺธิการโดย วีระชัย วัฒนวีรเดช [และคนอื่นๆ]
7 Second Siriraj internal medicine board review / โดย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, นิธิพัฒน์ เจียรกุล
7 อายุรศาสตร์ทันยุค 2561 =Update in internal medicine 2018 / บรรณาธิการ, มณฑิรา มณีรัตนะพร [และคนอื่นๆ]
7 โรคและการควบคุมป้องกัน :Communicable and non-communicable diseases control : PE 349 / ทวี ฤกษ์สำราญ
7 สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ :แรงบันดาลใจเพื่อชีวิตที่งามอุดม = The art of ageing : inspiration for a positive and abundant later life / จอห์น เลน, เขียน ; สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี, แปล
6 ร่ายกายสุดอัศจรรย์ =Bodyscope / Patricia Macnair, เขียน
6 วิธีปฏิบัติในการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน / แปลและเรียบเรียงโดยวีระยุทธ ชาญเวชศาสตร์
6 คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น =Basic first aid / พัฒน์ สุจำนงค์
6 แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล / วรมนต์ ตรีหรหม
6 การปฐมพยาบาล =First aid / จรินทร์ ธานีรัตน์
6 หลักวิธีปฏิบัติเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน / สภากาชาดแห่งประเทศไทยอังกฤษ ; แก้วจันทร์ทิพย์ ไชยสุริยะ, บก แปลเรียบเรียง
6 การปฐมพยาบาล / อรวรรณ หุ่นดี
6 การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บและปฐมพยาบาล / อนันต์ ตัณมุขยกุล, พรทิพย์ ตัณมุขยกุล
6 คู่มือกู้ชีพเด็ก / โดย สันต์ หัตถีรัตน์
6 คู่มือหมอประจำบ้าน =First aids save life / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ, บรรณาธิการเรียบเรียง
6 พัฒนาการพยาบาล / บรรณาธิการโดย สายสวาท เผ่าพงษ์
6 การพยาบาลเบื้องต้น =Fundamental nursing / ผู้เรียบเรียง, จันทนา รณฤทธิวิชัย [และคนอื่นๆ]
6 การวิจัยทางการพยาบาล :แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติ / โดย คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ; ประกาย จิโรจน์กุล, บรรณาธิการ
6 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ / จิดาภา เรือนใจมั่น
6 เอกสารประกอบการสอนเพื่อขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติในสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ / วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง
6 การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาระบบประสาทและอื่น ๆ / ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์
6 การอภิบาลผู้สูงอายุ / ทับทิม วงศ์ประยูร, พรทิพย์ คำพอ, สมศรี เดชะสัจจา
6 การเฝ้าคลอดและการปฏิบัติพยาบาลมารดาในระยะคลอด / โดย ยุวดี วัฒนานนท์
6 การพยาบาลชุมชน :อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย / ศิวพร อื้งวัฒนา และรังสิยา นารินทร์, บรรณาธิการ
6 การศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการเสพยาบ้าของเด็กและเยาวชน / กนกรัตน์ แจ่มวัฏกูล
6 จิตวิทยาชีวิตครอบครัว / นวลศิริ เปาโรหิตย์ ; เบญญาวัธน์, บรรณาธิการ
6 วิธีเลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี และมีสุข =IQ EQ MQ AQ / วิทยา นาควัชระ
6 คู่มือถนอมรักเพื่อครอบครัวที่มั่นคง / โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปิลมันน์
6 ครอบครัว :สาระที่น่ารู้ / ศิริรัตน์ แอดสกุล
6 คู่มือเตรียมงานวิวาห์ (ราคาประหยัด) เพื่อความพร้อมของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมือใหม่ =The perfect guide for the perfect budget wedding / ชาลี
6 ครอบครัวศึกษา / จัดทำโดย มล ปริยา นวรัตน์
6 สุขง่าย ๆ สร้างได้ด้วยตนเอง / คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 ความรักหลายมิติ / ศันสนีย์ ศีตะปันย์ เมอลเลอร์
6 เคมีวิทยาศาสตร์ / สันทัด ศิริอนันท์ไพบูลย์, ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
6 หลักเคมีทั่วไป / กฤษณา ชุติมา
6 เคมีประยุกต์ =Applied chemistry / ชัยยุทธ ช่างสาร, เลิศณรงค์ ศรีพนม
6 เคมี ฉบับการ์ตูน / ศักดิ์ บวร
6 เคมี =Chemistry / Raymond Chang
6 เคมี มัธยมศึกษาตอนต้น / ผู้เขียน, พินิติ รตะนานุกูล [และคนอื่น ๆ]
6 เคมี =Chemistry / Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียง, ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย[และคนอื่น ๆ]
6 เก่งวิทย์พิชิตเกรด A =SSok science / Child Science Guard, เรื่อง ; Park, Gi-jong และ Yu, Tae-lang, ภาพ ; บัญชา ขุนขาว, แปล
6 เคมีธาตุหมู่หลัก =Main group chemistry / ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
6 เคมีระยะประชิด =Chemistry / นภัทร ปราบมีชัย
6 มนุษย์กับสภาพแวดล้อม :มิติแห่งความหลากหลายทางชีวภาพและกฎหมายสิ่งแวดล้อม = Man and environment : dimension of biodiversity and environmental law / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
6 ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต / คณะผู้จัดทำ, สมโภชน์ ศรีโกสามาตร [และคนอื่น ๆ]
6 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล :ฉบับรวบรัดพร้อมเทคนิคปฏิบัติการ / ผู้เขียน, พจนพร ไกรดิษฐ์, วรมย์ญสิน ทิพย์มณี, เยาวภา สุขพรมา
6 วิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานปรสิตวิทยาทางการแทย์ =Basic laboratory methods in medical parasitology / ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา
6 Pathophysiology / Kathleen Jo Gutierrez, Phyllis Gayden Peterson
6 Chemistry / Raymond Chang, Kenneth A Goldsby
6 Biology / Peter H Raven, George B Johnson
6 Biology :concepts & connections / Neil A Campbell [et al]
6 Biology / Peter H Raven [et al] ; illustration authors, William C Ober and Claire W Garrison
6 Biology / Peter H Raven, George B Johnson ; significant contributions to the vertebrate biology chapters by Stuart Ira Fox
6 Essentials of biology / Sylvia S Mader, Michael Windelspecht ; with contributions by Lynn Preston
6 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ประยุกต์ / ลักขณา ธรรมไพโรจน์, แต่งรวบรวมเรียบเรียง
6 การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว =Nursing care of women inflicted by family violence / เกสรา ศรีพิชญาการ
6 ตำรากุมารเวชศาสตร์พันธุกรรมเมตาบอลิกในเด็ก / พรสวรรค์ วสันต์, บรรณาธิการ
6 การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานในเด็ก / โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ; บรรณาธิการ, อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์, สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
6 "Pediatric Emergencies" / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 โรคแม่ทำ (ฉบับการ์ตูน) รวมเล่ม / เขียนโดย ซิเงโมริ คิวโทกุ ; ภาพโดย ยามาซากิ ทาดาชิ ; แปลเรียบเรียงโดยสมอาจ วงษ์ขมทอง
6 Practical points in pediatric problems / บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา, ศิริลักษณ์ อัศวบำรุงกุล
6 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ / คณะบรรณาธิการ บุญชู ศิริจงกลทอง[และคนอื่นๆ]
6 Update on pediatric infectious diseases 2017 / บรรณาธิการ วีระชัยวัฒนวีรเดช และกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
6 กุมารเวชศาสตร์เขตเมือง =Pediatrics in metropolis / บรรณาธิการ, พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ [และคนอื่นๆ]
6 ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / วินัย สุวัตถี, อรุณ วงษ์จิราษฎร์, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ
6 สำคัญที่ใจ / ธานี บุณยประสิทธิ์, เขียน ; อติกานต์ หนุนภักดี, บรรณาธิการ
6 หมอเทวดาผู้รักษามะเร็งรอด / สมหมาย ทองประเสริฐ
6 อายุรศาสตร์ธรรมศาสตร์ทันยุค / บรรณาธิการ, อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ [และคนอื่นๆ]
6 รหัสโรค ICD-10 และการใช้งานทางคลินิก =ICD-10 in clinical practices / โดย วรรษา เปาอินทร์
6 การใช้รหัสโรค ICD-10 ขั้นสูง =Advance usage of ICD-10 / โดย วรรษา เปาอินทร์
6 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค =Epidemiology and disease control / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 7 ทศวรรษการศึกษาคนตาบอดในประเทศไทย / จัดทำโดย คณะกรรมการรำลึก มิสเยเนวีฟ คอลฟิลด์
6 ยืนหยัดเข้มแข็ง =Stand strong / Nick Vujicic, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ, แปล
5 การปฐมพยาบาล / บรรณาธิการ วิชัย วนดุรงค์วรรณ, ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
5 การปฐมพยาบาล :ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลสำหรับ นิสิต นักศึกษาในสถาบันฝึกหัดครู ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป / อรวรรณ หุ่นดี
5 การปฐมพยาบาลและสวัสดิศึกษา =First aid and safety education / สุนทร แม้นสงวน, เฉลียว บุญยงค์
5 การป้องกันและปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา / โดย อุมาภรณ์ คงอุไร
5 สุขภาพดี ชีวีปลอดภัยถ้าใส่ใจปฐมพยาบาล / ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
5 การช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ =Sea search and rescue & water safety / บรรณาธิการ, พรรณธร เจริญกุล ; คณะผู้จัดทำ ชยานันต์ สิทธิโชคเจริญดี [และคนอื่น ๆ]
5 การพยาบาล :ศาสตร์ของการปฏิบัติ / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ
5 การตรวจทางห้องปฎิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง
5 พยาบาล :เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย / ทัศนีย์ ทองประทีป
5 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล / สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงส์, บรรณาธิการ
5 การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง =Nursing interventions for families experiencing chronic illness / จินตนา วัชรสินธุ์
5 เอกสารประกอบการสอนวิชา พย 232 :พยาบาลศาสตร์ 2 / ฉันทนา จันทวงศ์, ผู้เรียบเรียง
5 การประชุมวิชาการสูติ-นรีเวชทันยุค =Update in OB-GYN ; 12 สิงหาคม 2547 ณ ห้องประชุม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / จัดทำโดย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; บรรณาธิการโดย ศรีนารี แก้วฤดี [และคณะ]
5 คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ / โดย ศรีนวล โอสถเสถียร
5 ทัศนคติของปู่ย่าตายายและบิดามารดาที่มีต่อกันในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กและผลที่มีต่อลักษณะพฤติกรรมบางประการของเด็ก :รายงานการวิจัย ฉบับที่ 33 = Intergenerational conflicts regarding child rearing practices and its effect on certain behavior of children / จรรยา สุวรรณทัต [และคนอื่นๆ]
5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล =รายงานการวิจัยฉบับที่ 138 / คณะวิจัย, อังศินันท์ อินทรกำแหง, อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์
5 ความคาดหวังในการเรียนและสัมพันธภาพในครอบครัว กับ ความวิตกกังวลในการเรียน และการเผชิญปัญหาของนิสิตชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / สกัณฑ์ วิแก้วมรกต
5 จิตวิทยาการสร้างสรรค์สัมพันธภาพแห่งความรักและการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น / มิ่งขวัญธรรม ฉ่ำชื่นเมือง, บรรณาธิการ
5 การศึกษางานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด / [ผู้วิจัย, หม่อมหลวง พรวิศิษฎ์ วรวรรณ]
5 เมล็ดพันธุ์แผ่นดิน / บรรณาธิการ, นริสษา บุญเสริม
5 สายรุ้งกลางเมือง =Rainbow in the city / นีรา
5 เคมีพื้นฐาน / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาล / โสภณ เริงสำราญ [และคนอื่น ๆ]
5 เคมีฟิสิกัล 3 =Physical chemistry 3 : CH 443 / ไกรฤกษ์ อบรมสุข
5 เคมีทั่วไป (CHM 131) =General chemistry (CHM 131) / ปรานอม ขาวเมฆ
5 กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม =Industrial chemical processes / วารุณี ยงสกุลโรจน์
5 ชีววิทยาของผึ้ง =Biology of honey bees / สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ, เพ็ญศรี ตังคณะสิงห์
5 ไบรโอไฟต์ =Bryophytes / สมใจ รัตนยันต์
5 คู่มือชีววิทยา เล่ม 5 (ว0411) / ประสงค์ หลำสะอาด, จิตเกษม หลำสะอาด
5 ความหลากหลายทางชีวภาพ / ละออ อัมพรพรรดิ์
5 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล =Cell and molecular biology / นวลฉวี เวชประสิทธิ์
5 ชีววิทยา / คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
5 ความลับของธรรมชาติ :คำถามและคำตอบเกี่ยวกับความเป็นไปในธรรมชาติ / ผู้แปล : ปราการเกียรติ ยังคง
5 พื้นฐานทั่วไปของความหลากหลายทางชีวภาพ / อรินทม์ งามนิยม, บุษบา ปันยารชุน
5 ชีววิทยาทั่วไป 2 (BIO 133) / โดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
5 ประวัติศาสตร์นับศูนย์ :สู่การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 = The sixth extinction : an unnatural history / โดย Elizabeth Kolbert ; สุนันทา วรรณสินธ์ เบล, ผู้แปล
5 Nursing :concepts of practice / Dorothea E Orem ; with a contributed chapter by Susan G Taylor and Kathie McLaughlin Renpenning
5 Pathophysiology :concepts and applications for health care professionals / Thomas J Nowak, A Gordon Handford ; in consultation with Geraldine M Whitelegg
5 Health promotion throughout the life span / [edited by] Carole Lium Edelman, Carol Lynn Mandle
5 Adult health nursing / Barbara Lauritsen Christensen, Elaine Oden Kockrow
5 Alexander's care of the patient in surgery
5 General chemistry / Darrell D Ebbing, George H Schenk, David Bookin
5 Chemistry / Raymond Chang
5 Chemistry / Allan Blackman [et al]
5 Biology / Sylvia S Mader
5 Life, the science of biology / David Sadava [et al]
5 Biology / Eldra P Solomon, Linda R Berg, Diana W Martin
5 Biology :a course for 'O' level / Lam Peng Kwan, Eric Y K Lam
5 Merrill biology :an everyday experience / Albert Kaskel , Paul J Hummer, Jr, Lucy Daniel
5 Community health nursing :concepts and practice / Judith Ann Allender, Barbara Walton Spradley
5 หลักการพยาบาลจิตเวช / นงคราญ ผาสุข
5 การนำกระบวนการพยาบาลด้วยจิตวิญญาณไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม / วรุณวรรณ ผาโคตร
5 คู่มือการรักษาโรคอุจจาระร่วงและหลักเกณฑ์การใช้ยารักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กสำหรับเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุข / ผู้เรียบเรียง : อุเทน จารณศรี, สุมนา พรพัฒน์กุล, ฐิติมา วงศาโรจน์ ; บรรณาธิการ, วราห์ มีสมบูรณ์
5 Critical advances in pediatrics / ดุสิต สถาวร, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ
5 กุมารเวชศาสตร์ =Pediatrics / บรรณาธิการ, มนตรี ตู้จินดา [และคนอื่น ๆ]
5 Current issues in pediatrics / บรรณาธิการ, นวลจันทร์ ปราบพาล [และคนอื่นๆ]
5 Clinical practices :Emergency pediatrics: Make it easy / บรรณาธิการ, สนิตรา ศิริธางกุล[และคนอื่นๆ]
5 สารานุกรมการเลี้ยงดูเด็ก / เขียนโดย Michio Matsuda ; พรอนงค์ นิยมค้า, แปล
5 100 years King Chulalongkorn Memorial Hospital :Pediatric practice towards the future excellence / ศิริวรรณ วนานุกูล [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
5 พูดจาภาษาหมอ / โดย "ภาษิต ประชาเวช"
5 ปุจฉา-วิสัชนา 108 ปัญหาทางอายุรกรรม / บรรณาธิการ, สุภมัย สุนทรพันธ์
5 อายุรศาสตร์ทันยุค 2548 / สุรพล อิสรไำกรศีล, บรรณาธิการ
5 อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก =Ambulatory Medicine / บรรณาธิการ, ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร และปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล
5 เวชบำบัดวิกฤตทางอายุรศาสตร์ / วิชัย ประยูรวิวัฒน์, จันทราภา ศรีสวัสดิ์, กฤษฎา ดวงอุไร, บรรณาธิการ
5 ผู้หญิงค่ะ / บรรณาธิการ, มนทิรา จูฑะพุทธิ
5 สานฝันคนพิการ / ทองเธียร
4 ปวดคอ-หลัง-เอว :บำบัด Balavi style ไม่ต้องกินยา / ลลิตา ธีระสิริ
4 การรักษาและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา =Care and prevention of athletic injuries / จรวย แก่นวงษ์คำ, ผู้เรียบเรียง
4 หลักการปฐมพยาบาล / พริ้มเพรา ผลเจริญสุข
4 การรักษาพยาบาลขั้นต้น / โดย เนตรทราย รุ่งเรืองธรรม และจริยาวัตร คมพยัคฆ์
4 การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬา / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
4 บาดเจ็บการกีฬา / วิชัย วนดุรงค์วรรณ, ประอร สุนทรวิภาต, บรรณาธิการ
4 การปฐมพยาบาล / ผุสดี ธรรมรักษ์
4 คัมภีร์กู้ชีวิต =Fire rescue & EMS manual / โดย สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต
4 การปฐมพยาบาล / วิรัตน์ ศรีนพคุณ, ศรี ศรีนพคุณ
4 คู่มือความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแรงสูง / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
4 Emergency care :the pocket guide book / บรรณาธิการ, ไชยพร ยุกเซ็น, ธาวินี ไตรณรงค์สกุล, ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
4 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น =เอกสารการสอนชุดวิชา 52311 = First aid and basic medical care / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 การรักษาพยาบาลขั้นต้น / เนตรทราย รุ่งเรืองธรรม, จริยาวัตร คมพยัคฆ์
4 การพยาบาลพื้นฐาน :แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปราณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ
4 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย :บทบาทพยาบาลวิชาชีพ / สุกัญญา ประจุศิลป์ ; ศักดา ประจุศิลป บรรณาธิการ
4 เคหพยาบาล / ฉวีวรรณ อารยาพันธ์, เรียบเรียง
4 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล =Professional nursing development / อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
4 กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน / พรฤดี นิธิรัตน์ และสายใจ จารุจิตร
4 การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ =Evidence-based nursing in Songklanagarind hospital / บรรณาธิการ, สุพัตรา อุปนิสากร, จารุวรรณ บุญรัตน์ และวัชรีย์ แสงมณี
4 เคหพยาบาล / นิตยา วิปุลานุสาสน์
4 การพยาบาลผู้สูงอายุ / โดย กุลยา ตันติผลาชีวะ
4 นวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาลผู้สูงอายุ / โดย วรรณา ศรีธัญรัตน์
4 โรคติดเชื้อในเด็ก
4 การพยาบาลอนามัยชุมชน / รัตนา วาทบัณฑิตกุล
4 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
4 กระบวนการพยาบาลชุมชน :แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และสุภาภรณ์ วรอรุณ
4 แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่องการตรวจครรภ์ / กรรณิการ์ กันธะรักษา
4 วัยวัฒนาจิตวิทยาพัฒนาการ / ประมวญ ดิคคินสัน
4 จิตวิทยาครอบครัว :เอกสารคำสอนวิชา 417 401 จิตวิทยาครอบครัว / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
4 ชวนลูกท่องโลก / ยุพา เพ็ชรฤทธิ์
4 รายงานการประชุมวิชาการเรื่องกระบวนการเรียนรู้เชิงสังคมในครอบครัวด้านบทบาทหญิง-ชาย วันที่ 28 สิงหาคม 2535 ณ โรงแรมแมเจสติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร
4 การอบรมเลี้ยงดูที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในครอบครัวและความสามารถในการใช้ภาษาของเด็กในครอบครัว 2 ประเภท =Child rearing practices related to family communication and language development into two groups of family / คณะผู้วิจัย, ดวงเดือน ศาสตรภัทร, ไพทยา มีสัตย์, สุวดี ภู่ประดิษฐ์
4 ความรักหลายมิติ =Love conquers everything / ศันสนีย ศีตะปันย์ เมอลเลอร์
4 คู่มือการเสริมสร้างชีวิตคู่ / ปภาดา ชิโนภาษ
4 ครอบครัวคุยกัน / รัศมี มณีนิล
4 ครอบครัว พื้นฐานความเป็นอัจฉริยะหมายเลข 1 / ปทัตตา ภริตาธรรม, บกเรียบเรียง
4 ชีวเคมี / โดย สิรินทร์ วิโมกข์สันถว์ [และคนอื่น ๆ]
4 เคมีทั่วไป / โดย ศศิเกษม ทองยงค์ และพรรณี เดชกำแหง
4 เคมี / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาเคมีตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ของทบวงมหาวิทยาลัย
4 หลักเคมีทั่วไป / กฤษณา ชุติมา
4 หลักการปฏิบัติการเคมีทั่วไป / ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
4 เคมีโพลิเมอร์ 1 =Polymer chemistry I / พรพรรณ นิธิอุทัย
4 สถิติประยุกต์ทางการสาธารณสุขและชีววิทยา / เรียบเรียงโดย ประวิทย์ สุนทรสีมะ, สุทธิ อธิปัญญาคม
4 ชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการวายของพืช =Postharvest biology and plant senescence / จริงแท้ ศิริพานิช
4 หลักวิทยาฮีสโต =Essentials of histology / วราภรณ์ กิจวิริยะ
4 ชีววิทยาทั่วไป (BIO 131) / เรียบเรียงโดย คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
4 ชีววิทยาทั่วไป 1 :เซลล์และเมแทบอลิซึม / สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ
4 ชีววิทยา เล่ม 1 =Biology I : concepts and applications / ผู้เขียน, Cecie Starr, Christine A Evers, Lisa Starr ; ผู้แปลและเรียบเรียง, คณาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 Taylor's clinical nursing skills :a nursing process approach / [edited by] Pamela Evans-Smith
4 Fundamentals of nursing made incredibly easy / editors Karen C Comerford [et al]
4 Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / [edited by] Suzanne C Smeltzer [et al]
4 Medical-surgical nursing :assessment and management of clinical problems / Sharon L Lewis [et al]
4 Focus on adult health :medical-surgical nursing / [edited by] Linda Honan Pellico
4 Anatomy and physiology for nurses
4 Medical-surgical nursing :assessment and management of clinical problems / Sharon L Lewis, RN, PhD, FAAN, Professor Emerita, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, former Castella Distinguished Professor, School of Nursing, University of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio, Texas, Developer and Consultant, Stress-Busting Program for Family Caregivers, [and five others]
4 Fundamentals of nursing / Patricia A Potte [et al]
4 Essential chemistry :a core text for general chemistry / Raymond Chang
4 Linus Pauling :selected scientific papers / editors, Barclay Kamb [et al]
4 General chemistry / Kenneth W Whitten [et al]
4 Chemistry :the molecular nature of matter and change / Martin Silberberg
4 Chemistry / Raymond Chang
4 Chemistry :reading and writing the book of nature / Vincenzo Balzani, Margherita Venturi ; translated by Nick Serpone
4 Biology / Peter H Raven, George B Johnson
4 Life :beginnings of life, animal life, plant life, evolution of life, behavior and ecology of life / Ricki Lewis ; contributing authors, Judith Goodenough, Randall C Moore
4 Glencoe biology :an everyday experience / Albert Kaskel , Paul S Hummer, Jr, Lucy Daniel
4 Biology :concepts and applications / Cecie Starr
4 Biology :the unity and diversity of life / Cecie Starr, Ralph Taggart
4 Advanced biology / Michael Kent
4 Cell biology and genetics biology / Cecie Starr [et al]
4 Biology / Eldra P Solomon, Linda R Berg, Diana W Martin
4 แผนการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช / ถนอมศรี อินทนนท์
4 จิตเวชปฏิบัติ 44 / สมพร บุษราทิจ, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์
4 จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาล / ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต
4 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช :เอกสารการสอนชุดวิชา 51102 = Mental health promotion and psychiatric nursing / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4 จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ
4 คู่มือเวชปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์ / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ; วินัย สุวัตถี, บรรณาธิการ
4 เด็ก :วิทยาการก้าวหน้า / ประพุทธ ศิริปุณย์, ทองดี ชัยพานิช ; บรรณาธิการ
4 จิตเวชเด็กสำหรับกุมารแพทย์ =Child psychiatry for pedlatricians / บรรณาธิการ, วัณเพ็ญ บุญประกอบ, อัมพล สุอำพัน, นงพงา ลิ้มสุวรรณ
4 ตำรากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน :โรคที่พบบ่อย / บรรณาธิการ กฤษณา เพ็งสา, ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล, พรเทพ จันทวานิช
4 กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้า 5 =Smart pediatric practice / บรรณาธิการ, ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล [และคนอื่น ๆ]
4 Advances in pediatrics / ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งปรเทศไทย ; สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ; ดุสิต สถาวร, ฤดีวิไล สามโกเศศ, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, บรรณาธิการ
4 เวชศาสตร์ปฏิบัติปริกำเนิด :ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ วิทยา ถิฐาพันธ์, พจนีย์ พดุงเกียรติวัฒนา, กติกา นวพันธุ์
4 Practical pediatrics :case-based approach / อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, ผู้นิพนธ์และบรรณาธิการ
4 กุมารศัลยศาสตร์พื้นฐาน =Basic pediatric surgery / ไพศาล เวชชพิพัฒน์
4 Update on pediatric infectious diseases 2018 / บรรณาธิการ, วีระชัย วัฒนวีรเดช และกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
4 ความรู้พื้นฐานเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์ / บรรณาธิการ, โอสรี อัครบวร, สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
4 Pediatric palliative care / บรรณาธิการ, วินัดดา ปิยะศิลป์, วันดี นิงสานนท์
4 New horizons in the management of critically ill children / ดุสิต สถาวร, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, นวลจันทร์ ปราบพาล, บรรณาธิการ
4 Case-based approach in adolescent medicine / บรรณาธิการ, สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล [และคนอื่นๆ]
4 ปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรไลต์และดุลกรดด่างในเด็ก / บรรณาธิการ, ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ [และคนอื่นๆ]
4 ราชสกุลแพทย์ในพระองค์ / เล็ก พงษ์สมัครไทย
4 ภูเขา ดวงจันทร์ และมานโทวานี / ภูหลวง ; ภาพประกอบ, ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์
4 สุดยอดแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทย / โดย โสมชยา ธนังกุล
4 อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล, ขจรศักดิ์ นพคุณ, อรรถวุฒิ ดีสมโชค
4 โครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายในประเทศไทย พศ 2548-2551 :SPICE-COD Improving causes of death in Thailand 2005-2008 / บรรณาธิการ, เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม [และคนอื่นๆ]
4 จุดเปลี่ยนนโยบายประชากรประเทศไทย / กุศล สุนทรธาดา, บรรณาธิการ
4 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค =Epidemiology and disease control / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4 ผู้หญิงอัศจรรย์ / มณฑานี ตันติสุข
4 การพัฒนาตนเองอย่างหญิงยุคใหม่ / หลิวเหวินซัน, เขียน ; ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา, แปล
4 เรียกฉันว่า--ผู้หญิงพิเศษ :รวมบทความร่วมสมัยเพื่อผู้หญิงยุคใหม่ / เขียนโดย 6 นักเขียนร่วมสมัย, อัจฉราวดี สต็อคมันน์ [และคนอื่น ๆ]
4 อยากโสดขอโทษนะ / ไจตนย์ ศรีวังพล
4 The Goddess guide / จิเซล สแกนลอน : เขียน, รสวรรณ พึ่งสุจริต, แปล
4 เด็กหญิงหมวกดาวแดง / วิริยา ศรีมันตะ
4 ทุกสิ่งในชีวิตผู้หญิง เปลี่ยนแปลงให้ดีได้ :ต้องเปลี่ยนวิธีคิดตั้งแต่อายุ 20 = Everything of women's life can be changed in their twenties / เขียนโดย นัม อิน ซุก ; แปลโดย ภัททิรา
4 สาวเครือฟ้าศตวรรษที่ 21 / เปีย วรรณา
3 วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่องร่างกายมนุษย์ =Quiz science common sense body / เรื่องและภาพ : โดกีซอง ; ผู้แปล : อิงอร ศรีเกษ
3 กีฬาเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ, อภิชัย คงเสรีพงศ์, จิตตินัด์ หะวานนท์
3 บาดเจ็บทางการกีฬา / ฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬา กองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา
3 การกู้ชีวิต =CPR 2000 / โดย วิจิตรา กุสุมภ์
3 การปฐมพยาบาล =First aid management / วิชัย วนดุรงค์วรรณ, ประอร สุนทรวิภาต
3 การกู้ชีวิต =CPR 2003 / วิจิตรา กุสุมภ์
3 คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับประชาชน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ประเวศ วะสี [และคนอื่น ๆ]
3 ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา / คงศักดิ์ เจริญรักษ์, ผู้เรียบเรียง
3 คู่มือกู้ชีวิต / คณาทัต จันทร์ศิริ
3 หมอประจำบ้าน =The doctors book of home remedies / พิสิฐ วงศ์วัฒนะ, แปล
3 หนึ่งโรคเล็กกลายเป็นโรคใหญ่ถ้าไม่ใส่ใจดูแล / สุ พัฒนานันท์
3 จริยธรรมกับการพยาบาล / มัญชุภา ว่องวีระ
3 การพยาบาลพื้นฐาน :การฉีดยาและให้สารละลาย = Fundamentals of nursing : parenteral administration / อังคณา สุริยาภรณ์ [และคนอื่นๆ]
3 การพยาบาลกับกายวิภาคศาสตร์-สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ / โดย นฤชล จงรุ่งเรือง
3 ภาวะวิกฤตในหออภิบาล :การบำบัดรักษาพยาบาล / จงจิตต์ คณากูล, ปรีดาภรณ์ สีปากดี, ประชิด ศราธพันธุ์, บรรณาธิการ
3 ประเด็นสำคัญการพยาบาลในหอผู้ป่วย ปี 2000 / วิภา ปริญานุภาพ
3 เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล =Nursing concept and process / สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3 กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล / เพ็ญจันทร์ แสนประสาน
3 OB & GYN update & practical XV / บรรณาธิการ, อภิชัย วสุรัตน์ และคัคนางค์ สร้อยมงคล
3 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พผญ 333 :การพยาบาลผู้สูงอายุ / โดย ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล
3 คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล / พิรุณ รัตนวนิช
3 การพยาบาลสูติศาสตร์หัตถการ :บทบาทและแนวทางปฏิบัติ / โดย อุทุมพร พรนฤสุวรรณ, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, สุปรียา บุณยเกตุ
3 การศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบิดามารดาในสังคมไทย / ของ ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล
3 คู่มือรักพ่อแม่ / รวบรวมโดย สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
3 ครอบครัวสัมพันธ์ =Family relations / นิยม บุญมี
3 บ้านไม่แตก แค่แยกกันอยู่ / รัศมีทัศน์ นิวาตธรรมพร, บกเรียบเรียง
3 นำชีวิตคู่สู่สุข :ไขข้อกังขาปัญหาครอบครัว / สอินทรสุขศรี
3 รายงานการวิจัยฉบับที่ 1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดยาและสารเสพติดของผู้ป่วยในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้ / วันชัย ธรรมสัจการ, การนดา จันทร์แย้ม, เนตรนภิส จันทวัฒนะ
3 เรื่องน่ารู้--สู่ความเป็นแม่ / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
3 เมื่อต้องเป็นพ่อเป็นแม่ / กุลยา ตันติผลาชีวะ
3 "รัก" คือคำนั้น =The F word : a fianc(S"(Bee shares / โดย Melly Bare ; สายพิณ คำพา, แปล
3 อาชีพของฉันคือแม่ / วินิตตา ก้องธรนินทร์
3 สร้างครอบครัวให้เป็นสุข / ปลื้มจิต
3 เก้าอี้สามขา / สุดานี บูรณเบญจเสถียร
3 เคมีทั่วไป / ลัดดา มีสุข
3 เรื่องต้องรู้เพื่อชีวิต :เคมีในบ้าน / อรวินท์ โทรกี
3 เคมีพื้นฐาน =Basic chemistry / สมรวดี ฟักผลงาม
3 เคมีคำนวณยุคใหม่ ตามหลักสูตร สสวท / พิมล เรียนวัฒนา
3 เคมีควอนตัมเบื้องต้น =An introduction to quantum chemistry / วินิจ เจียมสกุล
3 จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี =Chemical engineering kinetics / สมชาย โอสุวรรณ
3 เอนไซม์และจลนพลศาสตร์เอนไซม์ / นพพล เล็กสวัสดิ์
3 เคมี =Chemistry / Raymond Chang, เขียน ; ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย [และคนอื่น ๆ], แปลและเรียบเรียง
3 ชีววิทยา 1 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย, เชาวน์ ชิโนรักษ์, พรรณี ชิโนรักษ์
3 ชีววิทยาเบื้องต้น / ภรณี อุทโยภาศ
3 สถิติประยุกต์ทางการสาธารณสุขและชีววิทยา / เรียบเรียงโดย ประวิทย์ สุนทรสีมะ และสุทธิ อธิปัญญาคม
3 หน้าที่อวัยวะ :เอกสารอ่านประกอบวิทย 334 / สมจิต สมัตถพันธุ์
3 ชีววิทยาการเจริญของพืช =Developmental biology of plants / เสนาะ บุญมี
3 ชีววิทยา / กฤษณ์ มงคลปัญญา, อมรา ทองปาน, บรรณาธิการ
3 ชีวฟิสิกส์เมมเบรน / สำรี มั่นเขตต์กรน์
3 ชีววิทยาเบื้องต้น =Introduction to biology : BIO 1001 (BI103) / ณพพร ดำรงศิริ
3 ชีววิทยา 1 :ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต อาณาจักรมอเนอรา แบคทีเรีย พนธุศาสตร์ของแบคทีเรีย อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรฟันใจ ยีสต์ อาณาจักรพืช สาหร่าย ไบรโอไพต์ เทรคีโอไพต์ ลำต้นและโครงสร้างของลำต้น ราก ใบ ดอก ช่อดอก ผล เมล็ด / [ผู้เขียน], อักษร ศรีเปล่ง [และคนอื่น ๆ]
3 Sport first aid / Melinda J Flegel
3 Drugs and pharmacology for nurses / SJ Hopkins
3 Basic pharmacology for nurses / Bruce D Clayton, Yvonne N Stock, Sandra E Cooper
3 Taylor's clinical nursing skills :a nursing process approach / Pamela Lynn
3 Essentials of pathophysiology :concepts of altered health states / Carol Mattson Porth ; consultant, Kathryn J Gaspard
3 Maternal newborn nursing care plans / Carol J Green, Judith M Wilkinson
3 Chemistry :an introduction to general, organic, and biological chemistry / Karen C Timberlake
3 Essential chemistry / Raymond Chang
3 Conceptual chemistry :understanding our world of atoms and molecules / John A Suchocki
3 Chemistry :fundamentals and applications / HF Hameka
3 General, organic, and biochemistry / Katherine J Denniston, Joseph J Topping, Robert L Caret
3 Understanding biology / Peter H Raven, George B Johnson
3 Biology / Sylvia S Mader
3 Biology / Neil A Campbell
3 Biology :concepts and applications / Cecie Starr
3 Biology :science for life with physiology / Colleen Belk, Virginia Borden Maier
3 Community health nursing :promoting and protecting the public's health / Judith A Allender, Cherie Rector, Kristine D Warner
3 Community and public health nursing :promoting the public's health / Cherie Rector
3 สัมพันธภาพระหว่างบุคคลทางการพยาบาลจิตเวช / พิไลรัตน์ ทองอุไร
3 จิตเวชปฏิบัติ 43 / โดย สมพร บุษราทิจ, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา
3 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / เพียรดี เปี่ยมมงคล
3 โรคระบบประสาทในเด็ก / พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์, สุรางค์ เจียมจรรยา
3 โรคแม่ทำ =Bogembyo / เขียนโดย ชิเงโมริ คิวโทกุ ; แปลเรียบเรียงโดย สมอาจ วงษ์ขมทอง
3 ตำราโรคหู คอ จมูก ในผู้ป่วยเด็ก =Pediatric otolaryngology / ผู้นิพนธ์ กิติรัตน์ อังกานนท์, ปกิต วิชยานนท์
3 โรคผิวหนังในเด็ก / ปริยา ทัศนประดิษฐ์, บรรณาธิการ
3 คู่มือโรคเด็ก =Handbook of pediatrics / บรรณาธิการ, วณิช วรรณพฤกษ์ [และคนอื่น ๆ]
3 กุมารเวชศาสตร์ : การดูแลรักษาในปัจจุบัน =Current management in pediateics / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
3 ทารกแรกเกิด / ประพุทธ ศิริปุณย์, อุรพล บุญประกอบ, บรรณาธิการ
3 Clinical practice in pediatrics :health-oriented approach / กิตติ ต่อจรัส, ชลิดา เลาหพันธ์, ฤดีวิไล สามโกเศศ, บรรณาธิการ
3 Clinical practice in pediatrics current practice / ดุสิต สถาวร, อังกูร เกิดพาณิช บรรณาธิการ
3 Clinical practice in pediatrics :challenging issues / [คณะบรรณาธิการ ดุสิต สถาวร และคนอื่น ๆ]
3 ปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก / บรรณาธิการ, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ [และคนอื่นๆ]
3 หมอชนิกาตอบปัญหาเด็กวัยแรกเกิด - 1ปี / ชนิกา ตู้จินดา
3 Advanced pediatrics :an endless professional learning / นวลจันทร์ ปราบพาล [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
3 ประวัติศาสตราจารย์นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา :แพทย์พระราชทานคนแรก ; ตำราสรรพคุณยาฉบับของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท และตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
3 อนุสรณ์นายแพทย์เฉก ธนะสิริ เส้นทางชีวิตอายุวัฒนะ / เฉก ธนะสิริ
3 อายุรศาสตร์ทันยุค 2547 / สุรพล อิสรไำกรศีล, บรรณาธิการ
3 อายุรศาสตร์ฉลาดเลือก =Choosing wisely in internal medicine / บรรณาธิการ, ศรัณยู สุวรรณอักษร, พรชัย สถิรปัญญา
3 การวิจัยชุมชนทางการแพทย์ / บรรณาธิการ, ทัสสนี นุชประยูร, เติมศรี ชำนิจารกิจ
3 เวชศาสตร์ก้าวหน้า / บรรณาธิการ, อุษณา ลุวีระ [และคนอื่น ๆ]
3 อาชีวเวชศาสตร์ & อาชีวอนามัย =Occupational medicine & occupational health / โยธิน เบญจวัง
3 การศึกษาวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดคดีข่มขืนกระทำชำเรา / วราพรรณ วงศ์สารคาม
3 ศิลปะการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ, ธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ ; แปล, ศิริวัฒน์ แซ่เฮง และอนงค์กร เรืองไชยธนวงศ์
3 คู่มืออาสาสมัครร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด / สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
3 ผู้ถูกทอดทิ้ง / ทองเธียร หงศ์ลดารมภ์
3 จิตสดใสแม้กายพิการ / กำพล ทองบุญนุ่ม
3 ไหม--ผู้ไม่ยอมแพ้ในร่างกายพิการ / โดย สุภัทราพร ตันอธิคม
2 ต๊อกแต๊กชวนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด "ระบบร่างกายของเรา" / ผู้เขียน, ยธพร ธนสีลังกูร, สมชาย เลิศสุภนิมิตต์ ; บรรณาธิการ, วรเทพ ชัยบุตร
2 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และ มนตกานต์ ตันสถิตย์
2 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา / ผกาวดี ไวกสิกรรม
2 คู่มือวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
2 การปฐมพยาบาล =First aid / จรินทร์ ธานีรัตน์
2 คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับเด็ก =First aid for children fast / อภิชัย ชัยดรุณ, ประไพ ชัยดรุณ, แปล
2 อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล / พิพัฒน์ ชูวรเวช
2 หลักการปฐมพยาบาล / พริ้มเพรา ผลเจริญสุข
2 คู่มือปฐมพยาบาล =First aid / by Ruth Thomson ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, แปล ; ทัศพร หอมเทียนทอง, เรียบเรียง
2 การจัดการปฐมพยาบาล / โดย เสนอ อินทรสุขศรี, ทัศนีย์ อินทรสุขศรี
2 การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล / วชิรา กสิโกศล, บรรณาธิการ
2 อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล / พิพัฒน์ ชูวรเวช
2 การปฐมพยาบาล =First aid / รำแพน พรเทพเกษมสันต์
2 คู่มือกู้ชีพ / สันต์ หัตถีรัตน์
2 กระดูกหักและข้อเคลื่อนสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / รวบรวมและเรียบเรียงโดย มานิตย์ ลิมปพยอม [และคนอื่น ๆ]
2 การจัดการปฐมพยาบาล / โดยเสนอ อินทรสุขศรี และ ทัศนีย์ อินทรสุขศรี
2 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน / บรรณาธิการ, วิภาพร วรหาญ, จงรัก อิฐรัตน์, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ
2 การดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยและฉุกเฉิน / เจียมจิต แสงสุวรรณ, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ
2 อนามัยครอบครัว =Family health / บรรณาธิการ โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ [และคนอื่นๆ]
2 Emergency care :the pocket guide book / บรรณาธิการ, ไชยพร ยุกเซ็น, ธาวินี ไตรณรงค์สกุล และยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
2 การปฐมพยาบาล =First aids / รำแพน พรเทพเกษมสันต์
2 ไปจำมาจากไหน ทำไมไม่เชื่อหมอ / จ่าพิชิต ขจัดพาลชน, เรื่อง ; Sahred Toy, ภาพ
2 เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ =Selected case study on rehabilitation nursing / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2 ความรู้พื้นฐานเรื่องยาและการประยุกต์กระบวนการพยาบาลมาใช้บริหารยาแก่ผู้ป่วย / วัฒนา (บุญคง) พันธุ์ศักดิ์
2 การพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต / อัจฉราวรรณ กาญจนัมมะ
2 การดูแลตนเอง :ศาสตร์และศิลปทางการพยาบาล / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ
2 ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลยุคหน้า =Understanding the nursing process : the next generation / Mary Ellen Murray, Leslie D Atkinson ; แปลและเรียบเรียงโดย ลินจง โปธิบาล, พิกุล บุญช่วง, วารุณี ฟองแก้ว ; ภาพประกอบโดย มาร์ค แอทคินสัน
2 แบบแผนสุขภาพ :การเก็บรวบรวมข้อมูล = Functional health pattern : data collection / ศิริพร ขัมภลิขิต ; ผู้ร่วมเขียน, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, ธีรนุช ห้านิรัติศัย
2 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล / เรียบเรียงโดย คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
2 ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีการพยาบาล / ฟาริดา อิบราฮิม
2 พยาบาล :เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย / ทัศนีย์ ทองประทีป
2 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
2 คู่มือการพัฒนาระบบการพยาบาลเฉพาะทางและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง / บรรณาธิการ, ศิริพร มงคลถาวรชัย [และคนอื่นๆ]
2 การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ์ :เอกสารประกอบการสอนวิชา พสศ 241 / ลาวัณย์ รัตนเสถียร
2 คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเดึยง =Cho zukai yasashii kaigo no kotsu / โยะเนะยะมะ โยะชิโกะ, เขียน ; กาญจนี สวยสมพล, แปล
2 โรคกระดูกโปร่งบางกับวัยทอง =Osteoporosis in aging / อารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา
2 ตำราการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ :ศัลยศาสตร์ / ช่อลดา พันธุเสนา, [บรรณาธิการ]
2 การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรม :การพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุ / วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ผ่องพรรณ อรุณแสง
2 การพยาบาลอนามัยชุมชน / ประภา ลิ้มประสูตร [และคนอื่น ๆ]
2 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 :เอกสารประกอบการสอนวิชา / อารี ช่างทอง
2 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้คลอดในระยะคลอด =A study of the patient's needs during intrapartal period / โดย สุปราณี อัทธเสรี [และคนอื่นๆ]
2 การพยาบาลอนามัยชุมชน / โดย คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล งานพัฒนาคู่มือและแบบเรียน กองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
2 ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งเสริมสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมในเขตเมือง อุบลราชธานี / อัญชลี ศิลาเกษ, กัลยา อันชื่น, วัชราภรณ์ ลือไธสงค์
2 ตำราครอบครัวสัมพันธ์
2 จิตวิทยาครอบครัว / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
2 ครอบครัวสัมพันธ์ =Family relations / นิยม บุญมี
2 รายงานการวิจัยในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี :ต้วมเตี้ยมเลี้ยงเตาะแตะ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในครอบครัวไทย / ผู้วิจัย, เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, เมธินินทร์ ภิณญูชน
2 การศึกษาปัญหาสาเหตุและแนวทางการปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวระหว่างบิดา-มารดาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร / อรพรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2 การเปรียบเทียบวิธีเผชิญความเครียดของพยาบาลที่มีบุคลิกภาพและสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกัน / ของ พรดารา แซ่ฉั่ว
2 ครอบครัวและคุณภาพเด็ก =Family with Child Quality of Life / พูนสุข ช่วยทอง
2 การศึกษาและพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว / มาลัยรัตน์ โอฬารวัต
2 ลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวสัมพันธภาพในหน่วยงานและความเครียดของอาจารย์โรงเรียนสาธิต / กนิษฐา พรรณเชษฐ์
2 103 วิธีสร้างความสัมพันธ์อบอุ่นเติมเต็มซึ่งกันและกัน / อโนมา สอนบาลี, เรียบเรียง
2 รายงานการวิจัยประสบการณ์ทางบ้านที่มีผลต่อความพร้อมในการเรียนของเด็กก่อนวัยเรียน =The effects of home experiences on readiness of pre-school children / วรรณวดี ม้าลำพอง
2 เรียนรู้คู่ชีวิต =What every woman ought to know about love and marriage / จอยซ์ บราเดอร์ส ; แปลโดย ลลิตา ธีระสิริ
2 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางสังคม - เศรษฐกิจกับสังคมประกิตภายในบ้านโรงเรียนและสถานที่ทำงาน / อุเทน ปัญโญ, สามารถ ศรีจำนงค์, ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม
2 ของขวัญจากดวงใจสายใยแห่งชีวิต =All that matter / โดย ยัน โกลชไตน์ ; แปลและเรียบเรียงโดย เฉิดฉวี แสงจันทร์
2 ผู้หญิง--กับชีวิตคู่ / สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
2 ครบเครื่องเรื่องครอบครัว / สมศรี สุกุมลนันทน์ ; บรรณาธิการ, ปรีดา ข้าวบ่อ
2 สายใยรัก สายใยครอบครัว
2 พ่อแม่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้า :สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกยิ่งกว่าความรัก / ชนิสา อรรถจินดา
2 ครอบครัว :แหล่งหล่อหลอมคุณธรรมด้วยความรัก / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในครอบครัวตามแนวทฤษฎี การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคลกับความก้าวร้าวของวัยรุ่น / วันเฉลิม แก้วกำมา
2 ด้วยรักและช็อกโกแลต =Love adds a little chocolate / Medard Laz, เรียบเรียง ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, แปล
2 ช่วยให้ลูกอยู่ได้และอยู่ดี ด้วยฟลอร์ไทม์ / พุทธิตา
2 โครงการการสื่อสารกับครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมใน 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ :รายงานการวิจัย / หัวหน้าโครงการ, วันธณี วิรุฬห์พานิช [และคนอื่น ๆ]
2 การเดินทางครั้งใหม่ของชีวิต :คนเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนเพราะเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ; บรรณาธิการ, เยาวลักษณ์ ชีพสุมล, อัญชนา วงศ์ทอง
2 พ่อแม่มือโปร / จอม ชุมช่วย, เขียน
2 499 วิธีประคองชีวิตคู่ให้ยืนยาว / ไอรดา คณนาพร ฉลาดแพทย์
2 ยอดหญิง =How to help your husband get ahead in his business and social life / โดย โดโรธี คาร์เนกี ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์
2 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต / สมชาย สุพันธุ์วณิช, บรรเทิง เกิดปรางค์ และสมจิตร เกิดปรางค์
2 ไขความลับพ่อแม่ลูกด้วยพลังจิตใต้สำนึก / ศักดิภัทร พวงคต
2 รักเกินร้อย :Don't sweat the small stuff in love / ริชาร์ด คาร์ลสัน, คริสติน คาร์ลสัน, เขียน ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปลและเรียบเรียง
2 แต่งงานกันเถอะ! / จอย-สุนันท์ษา, เขียน ; วิน เอี่ยมอ่อง และ มนต์ชนก ศาสตร์หนู, วาดภาพประกอบ
2 ด้วยรักและช็อกโกแลต =Love adds a little chocolate / Medard Laz, เรียบเรียง ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, แปล
2 โลกใบใหม่ของยายลูกหนูช่างสงสัย / ขวัญข้าว
2 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2 ปฏิบัติการเคมี 1 =Chemistry laboratory 1 :CH113 (H) / วัชรี ชาตกิตติคุณวงศ์
2 ความรู้เบื้องต้นเรื่องพันธะเคมี / โดย นิดา สะเพียรชัย
2 เคมีทั่วไป :รวมบทความที่น่าสนใจสำหรับครู อาจารย์ นิสิตและนักศึกษา / บรรณาธิกรโดย สมเกียรติ ธาดานิติ และศุภชัย ศุภลักษณ์นารี
2 โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมี / ศักดา ไตรศักดิ์
2 เคมีทั่วไป สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาล / โสภณ เริงสำราญ [และคนอื่น ๆ]
2 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป =General chemistry laboratory / มนนภา เทพสุด
2 เคมีของสมุนไพร :การหาโครงสร้างของสารแอโรแมติกไกลโคไซด์ด้วยนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซ แนนซ์ สเปกโทรสโกปี =Structure elucidation of aromatic glycosides by nuclear magnetic resonance spectroscopy / ตรีเพชร กาญจนภูมิ
2 อลหม่านสารเคมี / Nick Arnold, เขียน ; Tony de Saulles, ภาพประกอบ ; อนุพัทธ์ โพธิสถิตยืนยง, แปล
2 เคมีเบื้องต้น =Introduction to chemistry : CM 103 / กุลยา โอตากะ, ทะยานรุ่ง เหลือสินทรัพย์, พิทยา สีสด
2 เคมีชุปราโมเลกุล / ชาติไทย แก้วทอง
2 เคมีทั่วไป =General chemistry / รานี สุวรรณพฤกษ์
2 กุญแจไขสู่โลกชีววิทยา :หนังสือเสริมประสบการณ์กลุ่มวิทยาศาสตร์ / นายอะตอม
2 ชีววิทยา / อำพล ลักษมีวาณิชย์
2 ชีววิทยา / คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
2 หลักชีววิทยา / สิริภัทร์ พราหมณีย์
2 ชีววิทยา 1-2, 3-4 / โดย นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, ปรีชา สุวรรณพินิจ และวิชัย เชิดชีวศาสตร์
2 ห้วงมหรรณพ / มรวคึกฤทธิ์ ปราโมช ; ภาพประกอบโดย ประยูร จรรยาวงษ์
2 เอกสารประกอบการสอนวิชา ชว 321 :มิญชวิทยา / โดย วีระชัย สิงหนิยม
2 ชีว 342 :ชีววิทยาของการเจริญ / สุมณฑา พรหมบุญ, ผู้เรียบเรียง
2 ชีววิทยา / คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ทบวงมหาวิทยาลัย
2 ชีววิทยา / กฤษณ์ มงคลปัญญา, อมรา ทองปาน, บรรณาธิการ
2 วิวัฒนาการ =Evolution : เปิดเผยกำเนิดชีวิตบนโลกและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง / Stephen Webster, เขียน ; อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, แปล
2 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ BTH 351 / ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
2 First aid for colleges and universities / Brent Q Hafen, Keith J Karren, Kathryn J Frandsen
2 Introductory nursing care of adults / Adrianne Dill Linton, Mary Ann Matteson, Nancy K Maebius
2 Philosophy of nursing :and introduction / Steven D Edwards
2 Clinical pharmacology and nursing management / Laurel Eisenhauer [et al]
2 Medical-surgical nursing :health and illness perspectives / [edited by] Wilma J Phipps [et al]
2 Pathophysiology :concepts of altered health states / Carol Mattson Porth
2 Middle range theories :application to nursing research / [edited by] Sandra J Peterson, Timothy S Bredow
2 Kozier & Erb's fundamentals of nursing :concepts, process, and practice / Audrey Berman [et al]
2 Nursing / Tony Grice, Antoinette Meehan and James Greenan
2 Professional nursing :concepts & challenges
2 Fundamentals of nursing :the art and science of nursing care / Carol R Taylor [et al]
2 Foundations and adult health nursing / Barbara Lauritsen Christensen, Elaine Oden Kockrow
2 Health policy :application for nurses and other healthcare professionals / Demetrius J Porche
2 Epidemiology for advanced nursing practice / edited by Kiran Macha, John P McDonough
2 Adult nursing at a glance / Andree le May
2 Williams' basic nutrition and diet therapy / Staci Nix
2 Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Janice L Hinkle, Kerry H Cheever
2 Lehne's pharmacology for nursing care / Jacqueline Rosenjack Burchum and Laura Rosenthal
2 Rehabilitation nursing :prevention, intervention and outcomes / Shirley P Hoeman
2 Home health nursing :assessment and care planning / Karen McGough Monks
2 Principles & applications of inorganic, organic & biological chemistry / Robert L Caret, Katherine J Denniston, Joseph J Topping
2 Chemistry :the molecular nature of matter and change / Martin Silberberg
2 Quantum chemistry / Henre Eyring, John Walter, George E Kimball
2 Chemistry / Raymond Chang
2 Chemistry :the molecular science / John W Moore, Conrad L Stanitski, Peter C Jurs
2 Chemistry of iron / edited by J Silver
2 Chemistry for changing times / John W Hill, Doris K Kolb
2 Chemistry / Raymond Chang with Brandon Cruickshank
2 Work out chemistry GCSE / Alan Barker and Kathryn Knapp
2 Chemistry / James E Brady, Neil D Jespersen, Alison Hyslop
2 Principles of modern chemistry / :David W Oxtoby, HP Gillis, Alan Campion ; images of orbitals in chapters 4, 5, 6, and 8 contributed by Hatem H Helal, Kelly P Gaither
2 Concepts in biology / Eldon D Enger, Frederick C Ross
2 Biology / John W Kimball
2 Biology :the unity and diversity of life / Cecie Starr, Ralph Taggart
2 Developmental biology / Leon W Browder, Carol A Erickson, William R Jeffery
2 Merrill biology :an everyday experience / Albert Kaskel , Paul J Hummer, Jr, Lucy Daniel
2 Animal diversity / Cleveland P Hickman, Larry S Roberts
2 Biology / Burton S Guttman ; contributing author Johns W Hopkins III
2 Conservation biology / edited by Ian F Spellerberg
2 Biology :discovering life / Joseph S Levine, Kenneth R Miller
2 Biology :today and tomorrow : with physiology / Cecie Starr, Christine A Evers, Lisa Starr
2 Biology :concepts and applications without physiology / Cecie Starr, Christine A Evers, Lisa Starr ; [edited by] Cecie Starr, Christine A Evers, Lisa Starr
2 The biology book :from the origin of life to epigenetics, 250 milestones in the history of biology / Michael C Gerald, with Gloria E Gerald
2 จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาล / ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต
2 กระบวนการพยาบาลทางวิชาสังคม / โดย จารุวรรณ ต สกุล
2 การพยาบาลจิตเวช / โดย คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
2 เกร็ดจิตเวชปฏิบัติ / สมพร บุษราทิจ, นันทวัช สิทธิรักษ์
2 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ประยุกต์ / ลักขณา ธรรมไพโรจน์, แต่งรวบรวมเรียบเรียง
2 การพยาบาลจิตเวช / จินตนา ยูนิพันธุ์
2 คู่มือปฐมพยาบาลด้านจิตใจ =Phychological first aid and human support / [จัดทำโดย สภากาชาดเดนมาร์ก] ; มาโนช มุกาตี, แปล
2 ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย / โดย คณะแพทย์ โรงพยาบาลเด็ก ; บรรณาธิการ, สุจิตรา นิมมานนิตย์, ประมวญ สุนากร
2 การดูแลสุขภาพเด็ก =Child health supervision / จันท์ฑิตา พฤกษานนท์, ประสบศรี อึ้งถาวร, บรรณาธิการ
2 กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้าทางคลินิก =Recent advances in clinical pediatrics / บรรณาธิการ, เทวี วัฒนา, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
2 Comprehensive pediatric practice :a strategic approach / นวลจันทร์ ปราบพาล [และคนอื่น], บรรณาธิการ
2 กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน / อุษา ทิสยากร,จุล ทิสยากร, บรรณาธิการ
2 ประสาทวิทยาในเด็ก / ผจง คงคา, ศรีสกุล จารุจินดา
2 โรคติดเชื้อในเด็ก =Infectious diseases of the children / [บรรณาธิการ], สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร, ศศิธร ลิขิตนุกูล
2 เวชปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์ / นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร [และคนอื่น ๆ]
2 Clinical practice in pediatrics 2004 / กิตติ ต่อจรัส, ปรียาพันธ์ แสงอรุณ, ยุพาพิน จุลโมกข์, บรรณาธิการ
2 Current concepts in pediatric critical care / บรรณาธิการ, ดุสิต สถาวร, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, นวลจันทร์ ปราบพาล
2 Clinical practice in pediatrics :case appoach / กิตติ ต่อจรัส [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
2 Pediatrics :self sufficiency and optimal child care / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ
2 Overlooked problems in pediatrics :ปัญหาที่ถูกมองข้ามในกุมารเวชปฏิบัติ / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นวลจันทร์ ปราบพาล [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
2 โรคฮิตเด็กก่อนวัยเรียน / สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ
2 สารพันปัญหาเด็กเล็กกับเคล็ดวิธีดูแลอย่างถูกวิธี =What happens to your baby? "what does this mean?" and "what can you do?" / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ : บกเรียบเรียง
2 เวชศาสตร์ปริกำเนิด :ข้อถกเถียงในเวชปฏิบัติปริกำเนิด = Debate on perinatal practices / บรรณาธิการ, วิทยา ถิฐาพันธ์
2 คู่มือการดูแลทารกแรกเกิด / ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
2 Pediatric practice : individualized patient care in 2016 / บรรณาธิการ, กัญญา ศุภปีติพร [และคนอื่นๆ]
2 การตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มแรกของภาวะผิดปกติในเด็ก =Screening and early detection for pediatric conditions / บรรณาธิการ, พชรพรรณ สุรพลชัย [และคนอื่นๆ]
2 หมอชนิกาตอบปัญหาเด็กวัยแรกเกิด - 1ปี / ชนิกา ตู้จินดา
2 Practical tips in ambulatory pediatrics / นวลจันทร์ ปราบพาล [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ
2 เทอดชัย ชีวะเกตุ :หมอผู้เติมเต็มชีวิตใหม่แก่ผู้พิการขาขาด / เทอดชัย ชีวะเกตุ : ให้ถ้อยคำ ; ปรุง พวงนัดดา : เรียบเรียง
2 หมอหัวใจมวลชน นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว / สันติสุข โสภณสิริ
2 หมอเสม คนดี 4 แผ่นดิน (ฉบับสมบูรณ์) / สันติสุข โสภณสิริ
2 Highlights in clinical medicine / ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, ชุษณา สวนกระต่าย, บรรณาธิการ
2 Update in problem-based medical practices / ชุษณา สวนกระต่าย, ธานินทร์ อินทรกำธรชัย, บรรณาธิการ
2 Evolving Trends Medicine / บรรณาธิการ, กมล แก้วกิติณรงค์, ชุษณา สวนกระต่าย
2 การป้องกันสู่คุณภาพ การดูแลทางอายุรกรรม =Better prevention to better quaalty in internal medicine / บรรณาธิการ, บดินทร์ ขวัญนิมิตร
2 ศัพท์จิตเวช / พยอม อิงคตานุวัฒน์
2 รายงานผลการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทยที่เสียชีวิตใน 1 ปี ระหว่างปี พศ 2540-2542 ใน 16 จังหวัดของประเทศไทย / ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง, จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
2 การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรค =State of the art review HIV/AIDS epidemiology in Thailand : surveillance issue / คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ [และคนอื่นๆ]
2 ความพิการป้องกันได้ถ้ารู้วิธี / โดย คณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ; อารยา อรุณานนท์ชัย [และคนอื่นๆ]
2 สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง ก่อนจะลุกลามไปจนสายเกินแก้ / อภิชัย ประไพ ชัยดรุณ : เรียบเรียง
2 การศึกษากระบวนการบริหารจัดการเพื่องานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปี 2549 / ผู้เรียบเรียง, สิริพร สมชื่อ, ฉันทนา เจนศุภเสรี, สุนันทา กุลแก้ว
2 Travel and adult immunization / บรรณาธิการ ประพิมพ์พร ฉันทวศินกุล [และคนอื่น ๆ]
2 เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว =Travel medicine / บรรณาธิการ, วัชรพงศ์ ปิยะภาณี, พรเทพ จันทวานิช
2 บทสนทนาสาธารณสุขมูลฐาน ไทย-ม้ง =Thai-Hmong medical conversations / อมร ทวีศักดิ์
2 ทะเลชีวิต =Gift from the sea / เขียนโดย แอนน์ มอร์โรว์ ลินด์เบิร์ก ; แปลโดย วนินทร
2 21st Century woman / โดย พลอย จริยะเวช
2 ภาวะซึมเศร้า :ประสบการณ์การจมทุกข์-พ้นทุกข์ของผู้หญิงอีสาน / วิภาวี เผ่ากันทรากร
2 ความลับแห่งคาสโนวา =Casanova's secret / ผู้เขียน wwwsiamcasanovacom ; บรรณาธิการเล่ม มุนินทร ประภากมล
2 รายงานการประชุมเชิงวิชาการ / สถาบันชีวิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2540-2542
2 การศึกษาความเข้าใจคำนามธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนโดยใช้วิธีอุปนัยและนิรนัยร่วมกับสื่อบทเรียนนิทานภาพ / ธนิษฐา พักตรานนท์
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความขัดแย้งระหว่างบทบาทงานกับครอบครัวและความพึงพอใจในชีวิตของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลเอกชน / พิทยา แจ่มศักดิ์
2 การให้คำปรึกษาเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระหว่างได้รับรังสีรักษา / สุขอรุณ วงษ์ทิม
2 I cancel my cancer / ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์
2 เดินด้วยใจไปกับมนุษย์ล้อมหัศจรรย์ / โสภณ ฉิมจินดา
2 "น้อยก็หนึ่ง" :แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย / ผู้จัดทำ, คณะทำงานวิชาการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
2 ด้วยหัวใจและร่างกายส่วนที่เหลือ :ศักยภาพและชีวิตอิสระของผู้พิการร่างกาย / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
2 ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยใจเกินร้อย / ประกาย กิจธิคุณ
2 ด้วยหัวใจและร่างกายที่เหลืออยู่ / ผู้เขียน, วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
2 10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ / วิชัย โชควิวัฒน
2 การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการและการจัดสัมมนาวิาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 :รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2 เชียร์ลีดเดอร์ไร้แขนขา =Teashi no nai cheerleader / Sano Ami, เขียน ; จินตนา เวชสวัสดิ์, แปล
2 การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการและการจัดสัมมนาวิาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร :รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบัน หน่วยงาน องค์กร ที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ; บรรณาธิการ, อันธิกา สวัสดิ์ศรี
2 ข้อเท็จจริงและทัศนคติของผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาวในกรุงเทพมหานครต่อบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ / ศิริวรรณ ศิริบุญ
1 กายวิภาคของช่องอกและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก =Anatomy of the thorax and clinical applications / สิทธิพร แอกทอง [และคนอื่นๆ]
1 กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ / กานดา ชัยภิญโญ [และคนอื่น ๆ]
1 การปฐมพยาบาล =Frist aid / เรียบเรียงโดย ธัชชัย มุ่งการดี
1 แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล / วรมนต์ ตรีหรหม
1 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน / บรรณาธิการ, วิภาพร วรหาญ, จงรัก อิฐรัตน์, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ
1 คู่มือภาคปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นมูลฐาน =Student manual of basic life support cardio-pulmonary resuscitation / ของ American Heart Association ; แปลโดย กัมพล ประจวบเหมาะ
1 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุขภาพในครอบครัว (สุข 422) =Family health / จารุณี สงขกุล, ผู้เรียบเรียง
1 คู่มือการปฐมพยาบาลและช่วยผู้ประสบอุบัติภัย / โดย วิจิตร บุณยะโหตระ
1 อาการอันตราย / อมรชัย หาญผดุงธรรมะ
1 การปฐมพยาบาล =First aid / เรียบเรียงโดย วิรัตน์ ศรีนพคุณ, ศรี ศรีนพคุณ
1 การปฐมพยาบาล / วิรัตน์ ศรีนพคุณ
1 พยาธิเขตร้อนและการปฐมพยาบาลร่วมสมัย / โสรัจ แสนศิริพันธ์
1 คู่มือการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ
1 อุบัติเหตุฉุกเฉิน--ต้องทำยังไง =The emergency handbook / Eddie Mcgee ; เขมรัฐ, แปล
1 คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ / คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์สารเป็นพิษ
1 คู่มือฉุกเฉิน :เหตุการณ์ที่อาจพบเจอในชีวิตประจำวัน / คลีนิคหมอ กม1, เรียบเรียง
1 อุบัติภัย =Accidents / โดย วิจิตร บุณยะโหตระ
1 การปฐมพยาบาล / โดย เบรนดา วินช์ ; ภาพโดย พอล ริกเล่ย์ ; ผู้แปล, มล จ้อย นันทิวัชรินทร์, ลมุล รัตตากร, ชูศรี สุวรรณโชติ ; บรรณาธิการ, กานต์มณี ศักดิ์เจริญ
1 การปฐมพยาบาล / บรรณาธิการ, วิชัย วนดุรงค์วรรณ, ประอร สุนทรวิภาต
1 คู่มือหมอประจำบ้าน =First aids save life / พิสุทธิพร ฉ่ำใจ : บกเรียบเรียง
1 การปฐมพยาบาล / โดย อรวรรณ หุ่นดี
1 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ / อรวรรณ แก้วบุญชู [และคนอื่น ๆ]
1 คู่มือปฐมพยาบาล / มะปราง
1 การศึกษาเวลาและกิจกรรมการพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย / ประพิณ วัฒนกิจ
1 การพยาบาลพื้นฐาน :การฉีดยา = Fundamentals of nursing : parenteral administration / อังคณา สุริยาภรณ์ [และคนอื่นๆ]
1 การประชุมวิชาการครั้งที่5เรื่องการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 25-26 มกราคม 2533 / สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
1 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล =Nursing manual / รวบรวมโดย มาลี สนธิเกษตริน
1 การดูแลตนเอง :ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ
1 สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ / วีณา จีระแพทย์(บรรณาธิการ)
1 สาระแห่งวิชาชีพการพยาบาล / ฟาริดา อิบราฮิม
1 หลักการและแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ / บรรณาธิการ, เริงจิตร กลันทปุระ, ประไพ ปิยจันทร์
1 คู่มือการใช้ยาและการจัดการพยาบาล / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์, จุฬาภรณ์ สมรูป
1 Speak ง่าย ๆ สไตล์พยาบาล / พรฤดี นิธีรัตน์, Karen strazza Moore
1 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต :แบบองค์รวม = Critical care nursing : a Holistic Approach / วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ
1 การวิจัยทางการพยาบาล :แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติ / โดย คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ; ประกาย จิโรจน์กุล, บรรณาธิการ
1 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล =Pathophysiology in Nursing / พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร [และคนอื่นๆ]
1 เวอร์จิเนีย เฮนเดอร์สัน :บุุคคลสำคัญของวิชาชีพการพยาบาล = Virginia Henderson: The fiest lady of nursing / อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม [และคนอื่นๆ]
1 การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ =Evidence-based nursing in Songklanagarind hospital / บรรณาธิการ, สุพัตรา อุปนิสากร, จารุวรรณ บุญรัตน์ และวัชรีย์ แสงมณี
1 การพยาบาล :ศาสตร์ของการปฏิบัติ / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ
1 ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล =Skills of nursing management / อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
1 เวชปฏิบัติครอบครัว :ฉบับปรับปรุง = Family practice / ชวินทร์ เลิศศรีมงคล, วิชุดา จิรพรเจริญ, บรรณาธิการ
1 การพยาบาลนรีเวช / จินดา อุไรรัตน์, พรรณนิภา ธรรมวิรัช, ประอรนุช ตุลยาทร
1 OB & GYN : update & practical XVI / บรรณาธิการ, พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน และณัฐชา พูลเจริญ
1 I care -- do you? เราอยู่ร่วมกันได้ / มานพ ประภาษานนท์
1 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย / สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล [และคนอื่นๆ]
1 การพยาบาลผู้สูงอายุ / จรัสวรรณ เทียนประภาส, พัชร ตันศิริ, บรรณาธิการ
1 วิทยาการระบาด :การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานพยาบาลอนามัยชุมชน / ปนัดดา ปริยทฤฆ
1 การพยาบาลสูติศาสตร์ :ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing obstetrics complication during pregnancy / สุภาวดี เครือโชติกุล
1 การพยาบาลสูติศาสตร์ :ภาวะผิดปกติในระยะคลอด / สุภาพ ไทยแท้
1 การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา / ศศิธร พุมดวง
1 การพยาบาลและการผดุงครรภ์ :สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด / ปิยะนุช ชูโต, บรรณาธิการ
1 การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น / เผ่า อนันจิ๋ว
1 จิตวิทยาครอบครัว / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
1 ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจผู้หญิงในครอบครัวไทย / มรกต ศรีสุข
1 การศึกษาผลการวิจัยและแนวทางการเสริมสร้างครอบครัวที่พึงประสงค์ของไทย / โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
1 จิตวิทยาครอบครัว / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
1 แม่ของลูก / สมศรี สุกุมลนันทน์
1 การวิเคราะห์นวนิยายชีวิตครอบครัว ช่วง พศ 2475-2488 / เบญญา สุขาทิพยพันธุ์
1 สอนลูกให้ได้ดั่งใจ =The practical parent / Genevieve Painter และ Raymond J Corsini ; แปลและเรียบเรียงโดย อำนวยชัย ปฎิพัทธ์เผ่าพงศ์
1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร / ดวงพร สถาปนุกูล
1 การศึกษาปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้ความช่วยเหลือสตรีและเด็ก ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว / ศศิธร อมรินทร์แสงเพ็ญ
1 การศึกษาการใช้เวลากับครอบครัวของบิดามารดาและบุตรธิดาวัยรุ่น / มธุจิต ชมดวง
1 ปัจจัยทางชีวสังคมและบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัว กับทัศนคติในการมีคู่ครองของพนักงานเอกชน ด้านสื่อสารเทคโนโลยี / วิภาดา สำราญทรัพย์สิน
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจจะประพฤติตนตามหลักสัปปุริสธรรมของบุตรวัยรุ่นกับความประพฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมของบิดาตามการรับรู้ของบุตร / ชนานันท์ ณิยกูล
1 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านส่วนตัวด้านครอบครัวและด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกับความตั้งใจเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / ลลนา พรหมสุวรรณ
1 การศึกษาและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวในครอบครัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า / เพ็ญนภา กุลนภาดล
1 ครอบครัวอบอุ่น / ส ผ่องสวัสดิ์
1 ลูกอัจฉริยะ--สร้างได้ / มานพ ถนอมศรี
1 เกร็ดเตือนเพื่อนหญิงด้วยความปริวิตกของคนที่เป็นผู้ชายคนหนึ่ง / พิศุทธิ์ สหศึกษาภัณฑ์
1 เรียนรู้คู่ชีวิต :ชีวิตคู่ที่หญิงควรรู้ / จอยซ์ บราเดอร์ส, เขียน ; ลลิตา ธีระสิริ, เรียบเรียง
1 ทัศนคติของเด็กในชั้นประถมปีที่ 4 ในจังหวัดพระนคร ต่อการปฏิบัติของบุคคลในครอบครัว / สุเมธ สุภาสัย
1 สัมพันธภาพของพ่อแม่-ลูก กับรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลของวัยรุ่น / นวรัตน์ ศรีรัญเพชร
1 การศึกษาด้านความมั่นคงทางครอบครัวของกลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริการในจังหวัดสมุทรปราการ / ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
1 ด้วยรักและช็อกโกแลต =Love adds a little chocolate / Medard Laz, เรียบเรียง ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, แปล
1 ชีวิตคู่อยู่กันให้มีสุข / สมศรี สุกุมลนันท์ [และคนอื่นๆ]
1 บ้านมีชีวิต / สมศรี สุกุมลนันทน์
1 พ่อลูกผูกพัน / โดย วินนี่ เดอะ ปุ๊
1 ด้วยรักและผุพัง / จตุพล ชมภูนิช
1 รักให้เป็น / นวลศิริ เปาโรหิตย์
1 สร้าง EQ ให้ชีวิตคู่ / อุมาพร ตรังคสมบัติ
1 7 อุปนิสัยสำหรับครอบครัวที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง =The 7 habits of highly effective families / ผู้แต่ง, Stephen R Covey ; ผู้แปล, นพดล เวชสวัสดิ์
1 316 ข้อคิดเพื่อชีวิตคู่ที่มีความสุข =365 Ways to love your lover / ของ D H Love ; บุญชัย ปัญจรัตนากร
1 พลังรักแห่งชีวิต =Wisdom of our fathers / Tim Russert ; กำธร เก่งสกุล, แปล
1 ขนุน 3 ขีด 20 / นิมิต ศัลยา
1 ชะตากรรม--ชะตำกาม / สิทธิลักษณ์ นาราวิโรจน์
1 ชีวิตคู่อยู่อย่างไร จึงยืนยาวและมีความสุข =True love / ดาฟเน่ โรส คิงม่า เขียน ; "เพชรรัตน์" แปล
1 เข็มทิศชีวิตคู่ / วสันต์ ภารณี
1 อัจฉริยะด้วยมือพ่อแม่ / เรียบเรียงโดย บุษกร เสนากุล
1 ฉันจะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้มีแต่รอยยิ้ม / บรรณาธิการ, ผาณิต บุญมาก
1 การศึกษาความว้าเหว่และสัมพันธภาพกับเพื่อนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 / ลลนา ปิยะอารีธรรม
1 ทำอย่างไรชีวิตคู่จึงจะยืนยาวและมีความสุข / มานพ เชื้อไทย
1 เมื่อลูกเป็นเด็กจอมเถียง / ไมเคิล พี นิโคลส์, เขียน ; ชิดชนก ทองใหญ่ ณ อยุธยา, แปลและเรียบเรียง
1 สื่อ--รักข้ามขอบฟ้า :(การจัดการความรู้กระบวนการทำงานสื่อโครงการครอบครัวเข้มแข็ง) / ผู้เขียน ปรารถนา หาญเมธี, พิมธิดา ดีบุกดำ
1 การทำงานครอบครัวโดยโรงเรียน :สร้างครอบครัว (เด็กนักเรียน) เข้มเเข็ง / บรรณาธิการ, สุภาวดี หาญเมธี, รัชนีวรรณ พาพันธุ์เรือง
1 พลังแผ่นดิน / นริสษา บุญเสริม, บรรณาธิการ
1 โรงเรียนพ่อแม่ลูก ตอนผลัดใบชีวิต / ผู้เขียน, อังคณา มาศรังสรรค์
1 แสงอรุณแห่งครอบครัว / กาล-กัลยา
1 พ่อคือศรัทธาในใจลูก / กุลยา ตันติผลาชีวะ
1 รักแท้พิสูจน์ได้ / เทอดศักดิ์ เดชคง
1 เมื่อลูกเป็นเด็กจอมเถียง / ไมเคิล พี นิโคลส์, เขียน ; ชิดชนก ทองใหญ่ ณ อยุธยา, แปลและเรียบเรียง
1 เกราะแห่งชีวิตและครอบครัว =Family & life protection / กมลพรรณ ชีวพันธุศรี
1 แม่ / ปิยโสภณ
1 พ่อหล่อสอนลูก =Papa, you're handsome / อธิคม คุณาวุฒิ
1 การพัฒนาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร / วรัญญภัสสร์ สิรินิธิยประภา
1 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 05101192 / ศักดา ไตรศักดิ์, ปัทมา ลีฬหาวงศ์
1 เคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น / พงษ์จันทร์ จันทยศ
1 หลักเคมีทั่วไป / กฤษณา ชุติมา
1 เคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาล / โดยคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
1 เคมีพยาบาล =Nursing chemistry / เรียบเรียงโดย โสภณ เริงสำราญ [และคนอื่น ๆ]
1 เคมีประยุกต์ในคหกรรมศาสตร์ / เสาวนีย์ จักรพิทักษ์
1 สเปกโตรสโคปีทางเคมีอนินทรีย์ =Inorganic spectroscopy / วิจิตร รัตนพานี, เรียบเรียง
1 เคมีเกษตร / อรุณี คงศักดิ์ไพศาล, มาลินี ชัยศุภกิจสินธิ์, สินีนารถ สระตันดิ์
1 เคมีทั่วไป / ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ปฏิบัติการเคมี 2 / ภัทณีญา ไชยสุข, บรรณาธิการ, ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1 เคมี ว432 ม4 / สมพล มงคลพิทักษ์สุข
1 เคมีทั่วไปเล่ม 1 / รัตนา จันทร์ผล
1 หลักเคมีเบื้องต้น =Fundamental Chemistry / กฤษณา กรุดทอง
1 หลักเคมีทั่วไป / กฤษณา ชุติมา
1 เรียนเคมีง่ายๆ กับการทดลอง 70 บท / ปรีชา อมาตยกุล
1 เคมีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม =Environmental chemistry / โดยวีรีย์ ศวิตชาต
1 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป / เสรี ไตรรัตน์
1 เคมีทั่วไป สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาล / โสภณ เริงสำราญ [และคนอื่นๆ]
1 ตำราเคมี 1 / ณรงค์ วงษ์พานิช
1 ชีววิทยา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 หลักชีววิทยา / เรียบเรียงโดย อาจ แจ่มเมฆ [และคนอื่นๆ]
1 มิสเตอร์ทอมป์กินส์เรียนลัด =แปลจาก Mr Tompkins learns the facts of life / by George B Gamow ; บรรเจิด บุญซื่อ, แปล
1 สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย / วิสุทธิ์ ใบไม้
1 พืชและสัตว์สามัญบางชนิดที่พบในประเทศไทย :เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา / โครงการวัสดุการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา หน่วยวิชาชีววิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์ / ดนัย บุณยเกียรติ, อังสนา อัครพิศาล
1 ห้วงมหรรณพ / มรวคึกฤทธิ์ ปราโมช
1 หลักชีววิทยา[electronic resource] / สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์, วราภรณ์ กิจวิริยะ, ยุพา วรยศ
1 การสืบเนื่องของชีวิต / วิเชียร มากตุ่น
1 ชีววิทยาเบื้องต้นของเซล เล่ม 1 / บัญญัติ สุขศรีงาม
1 ชีววิทยาเบื้องต้นของเซลล์ / บัญญัติ สุขศรีงาม
1 สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต =Life and living : เอกสารประกอบการสอนวิชา วษ 522 / ศิวาพร ลงยันต์, ไพศาล สิทธิกรกุล
1 ชีววิทยา / กฤษณ์ มงคลปัญญา, อมรา ทองปาน, บรรณาธิการ
1 ชีววิทยา =Essential atlas of biology = Atlas basico de biologia / Parramon's Editorial Team ; สมใจ รักษาศรี : แปล ; วิริยะ สิริสิงห, บรรณาธิการ
1 เอกสารทางวิชาการประกอบการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อัจฉริยา รังษิรุจิ
1 ชีววิทยาทั่วไป 2 / เติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช
1 หลักชีววิทยา =Principle of biology รหัสวิชา BIO 136 / จัดทำโดย คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
1 พื้นฐานทั่วไปของความหลากหลายทางชีวภาพ / แต่งโดย อรินทม์ งามนิยม และบุษบา ปันยารชุน
1 พันธุศาสตร์เชิงชีวเคมี / จิตติมา เจริญพานิช
1 ชีววิทยา สัตววิทยา / มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา
1 ชีววิทยา 1 :มัธยมศึกษาตอนต้น / ผู้เขียน, ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล, ปรีดา บุญ-หลง, นันทนา อังกินันทน์
1 The emergency book :you can save a life / by Bradley Smith and Gus Stevens ; introd by Melvin A Ochs
1 Heartsaver facts :first aid AED CPR training system / National Safety Council, American Heart Association
1 Fundamentals of nursing :human health and function / [edited by] Ruth F Craven, Constance J Hirnle
1 Essentials of pathophysiology :concepts and applications for health care professionals / Thomas J Nowak, A Gordon Handford
1 Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Suzanne C Smeltzer, Brenda G Bare
1 Hitting the road :a guide to travel nursing / Shalon Kearney
1 Strengthening nursing and midwifery 1992-1995 :a progress report / Division of Development of Human Resources for Health, World Health Organization
1 Medical-surgical nursing care / Karen M Burke, Priscilla LeMone, Elaine L Mohn-Brown
1 Pediatric nursing procedures / Vicky R Bowden, Cindy Smith Greenberg
1 Theoretical nursing :development and progress / Afaf Ibrahim Meleis
1 Nutrition and diet therapy / consulting editor, Winifred A Morse ; reviewers, Paula V Gribble, Ann Marie Hedquist
1 Nutrition essentials for nursing practice / Susan G Dudek
1 Taylor's clinical nursing skills :a nursing process approach / Pamela Lynn
1 Medical-surgical nursing :clinical management for positive outcomes / [edited by] Joyce M Black, Jane Hokanson Hawks
1 Pharmacology and the nursing process / Linda Lane Lilley [et al] ; with study skills content by Diane Savoca
1 Home health care nursing / Ida M Martinson, Ann G Widmer, Carmen J Portillo
1 Illustrated manual of nursing practice
1 Clinical nursing practices / Elizabeth M Jamieson, Janice M McCall, Rona Blythe, Lesley A Whyte
1 Critical care nursing made incredibly easy /
1 Gerontological nursing / Joan F Needham
1 Delmar's maternal-infant nursing care plans / Karla L Luxner
1 Fundamental nursing :concepts and skills / [edited by] Grace Cole
1 Children and their families :the continuum of care / Vicky R Bowden, Susan B Dickey, Cindy Smith Greenberg
1 The extraordinary chemistry of ordinary things / Carl H Snyder
1 Introduction to college chemistry / Drew H Wolfe
1 Foundations of inorganic, organic & biological chemistry / Robert L Caret, Katherine J Denniston, Joseph J Topping
1 Elements of general, organic, and biological chemistry / John R Holum
1 Introductory chemistry / Darrell D Ebbing, RAD Wentworth, with James P Birk
1 Principles & applications of inorganic, organic & biological chemistry / Robert L Caret, Katherine J Denniston, Joseph J Topping
1 General chemistry :principles and modern applications / Ralph H Petrucci, Williams S Harwood, F Geoffrey Herring
1 Chemistry /Raymond, Chang
1 Time-Life's illustrated world of science
1 How to solve general Chemistry problems / C H Sorum, R S Boikess
1 Chemistry :the molecular science / John Olmsted III, Gregory M Williams
1 Techniques in protein chemistry II / edited by Joseph J Villafranca
1 Chemistry :a refresher course / ET Oganesian ; translated from the Russian by G Leib
1 General chemistry / Raymond Chang
1 Polymer chemistry :an introduction / Ger Challa
1 Chemistry :the central science / Theodore L Brown, H Eugene LeMay, Jr
1 Chemistry :the study of matter and its changes / James E Brady, John R Holum
1 General chemistry / Darrell D Ebbing, Steven D Gammon
1 Fundamentals of organic and biological chemistry / John McMurry, Mary E Castellion
1 General, organic, and biological chemistry / John R Amend, Bradford P Mundy, Melvin T Armold
1 Introductory chemistry :concepts & connections / Charles H Corwin
1 Basic chemistry / Steven S Zumdahl
1 Chemical principles / Steven S Zumdahl
1 Atoms, molecules, and life :an introduction to general, organic, and biblogical chemistry / Michael S Matta, Antony C Wilbraham
1 Revise chemistry for OCR / Helen Eccles and Mike Wooster
1 Chemistry fundamentals :an environmental perspective / Phyllis Buell, James Girard
1 Chemistry :an introduction for medical and health sciences / Alan Jones
1 Chemistry / John E McMurry, Robert C Fay
1 Principles of modern chemistry / David W Oxtoby, H P Gillis, Alan Campion
1 Chemistry :a course for 'O' level / Christopher N Prescott
1 General, organic, and biological chemistry / H Stephen Stoker
1 General chemistry :the essential concepts / Raymond Chang, Jason Overby
1 General, organic, and biological chemistry :structures of life / Karen C Timberlake
1 Chemistry :an atoms first approach / Steven S Zumdahl, Susan A Zumdahl
1 Fundamentals of general, organic, and biological chemistry / John McMurry [et al]
1 Biology made simple / [by] Ethel R Hanauer
1 Biology :the study of life / Ruth Bernstein, Stephen Bernstein
1 Heath biology / James E Mclaren, Lissa Rotundo
1 Invitation to biology / Helena Curtis, N Sue Barnes ; illustrated by Shirley Baty
1 Study keys to biology / Eli C Minkoff
1 Biological science / William T Keeton, James L Gould, with Carol Grant Gould
1 Inquiry into life / Sylvia S Mader
1 Biology / Neil A Campbell, Jane B Reece
1 Biology :concepts & connections / Neil A Campbell [et al]
1 Biological science :an ecological approach
1 Biology / Claude Alvin Villee
1 Biology :an inquiry into the nature of life / Stanley L Weinberg
1 Biology / Helena Curtis
1 The nature of life / John H Postlethwait, Janet L Hopson
1 Human biology :health, homeostasis, and the environment / Daniel D Chiras
1 Biology :the unity and diversity of life / Cecie Starr, Ralph Taggart
1 Biology / Sylvia SMader
1 Biology :life on earth / Teresa Audesirk, Gerald Audesirk, Bruce E Byers
1 Biology fundamentals / Gil Brum, Larry McKane, Gerry Karp
1 Biology :investigating life on earth / Vernon L Avila
1 Biology :exploring life / Gil Brum, Larry McKane, Gerry Karp
1 Biology / Karen Arms, Pamela S Camp
1 Biology, the science of life / Robert A Wallace, Gerald P Sanders, Robert J Ferl
1 Biology :life on earth / Teresa Audesirk, Gerald Audesirk, Bruce E Byers
1 Histology and cell biology :an introduction to pathology / Abraham L Kierzenbaum
1 Life on earth / Teresa Audesirk, Gerald Audesirk, Bruce E Byers
1 Biology :concepts and applications / Cecie Starr, Christine A Evers, Lisa Starr
1 Advanced biology / Michael Kent
1 Biology :science for life / Colleen Belk, Virginia Borden Maier
1 Nursing for public health :Population-based care / Pauline M Craig, Grace M Lindsay
1 Handbook of public and community health nursing practice :a health promotion guide / Marcia Stanhope, Ruth N Knollmueller
1 Community health nursing :caring for the public's health / Karen Saucier Lundy, Sharyn Janes
1 Community health nursing :caring in action / Janice E Hitchcock, Phyllis E Schubert, Sue A Thomas
1 Community health nursing :promoting and protecting the public's health / Judith Ann Allender, Barbara Walton Spradley
1 คู่มือปฏิบัติการเบื้องต้นการพยาบาลจิตเวช / โดย สมศร เชื้อหิรัญ
1 คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาล / [คณะผู้จัดทำคู่มือ อุษา พึ่งธรรม [และคนอื่น ๆ]]
1 ปัญหาที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอาการทางจิตของผู้ป่วยโรคจิตจากการ ดื่มสุราและการจัดกิจกรรมการพยาบาลทางจิตเวช :รายงานการวิจัย = Factors influencing mental illnesses of alcholic patient and psychiatric nursing care activities preparation / โดย สายพิณ กมลชัย
1 หลักพื้นฐานเพื่อการพยาบาล ชีว-จิต-สังคม =Principle implied t biopsychosocial nursing / ละออ หุตางกูร
1 หลักพื้นฐานเพื่อการพยาบาล ชีว-จิต-สังคม =Principle implied to biopsychosocial nursing / ละออ หุตางกูร
1 จิต / แปลและเรียบเรียงโดย นิสิตสาขาการพยาบาลจิตเวชขั้นสูง แผนกวิชาพยาบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ :เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พจว 471 / พรรณวิภา บรรณเกียรติ
1 โปรแกรมเมทริกซ์การบำบัดผู้ติดยาบ้าแบบผู้ป่วยนอก / อุษา พึ่งธรรม, บรรณาธิการ ; กรมสุขภาพจิต และกรมการแพทย์ กระทรงสาธารณสุข
1 รูปแบบการบำบัดทางจิตสังคมโดยพยาบาลจิตเวชสำหรับบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร :รายงานวิจัย= Phychosocial intervention model by phychiatric nurses for person with devpression and suicidal ideation in Bankok Metropolis / โดย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, รังสิมันต์ สุนทรไชยา, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
1 กุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการโดย มรวจันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ และ บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
1 กุมารเวชปฏิบัติทันยุค / บรรณาธิการ, กิตติ อังศุสิงห์ [และคนอื่น ๆ]
1 คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็ก / :อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์, บรรณาธิการ
1 Ambulatory pediatrics / วันดี วราวิทย์, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, บรรณาธิการ
1 Pediatrics: healthy children healthy world / สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ
1 กุมารเวชปฏิบัติก้าวหน้า 3 :จากการรักษาสู่การสร้างเสริมสุขภาพ / [บรรณาธิการ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล, กาญจนาตั้งนรารัชชกิจ]
1 From guideline to optimal care in pediatric allergy / :บรรณาธิการ, มนตรี ตู้จินดา [และคนอื่นๆ]
1 กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก / คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ, ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ [และคนอื่นๆ]
1 New trend in pediatric practice 2008 / บรรณาธิการ, ดุสิต สถาวร, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร
1 กุมารเวชศาสตร์ทันยุค =New frontier in pediatrics / บรรณาธิการ, จารุพิมพ์ สูงสว่าง [และคนอื่นๆ]
1 Update on pediatric infectious diseases 2010 / สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ; พิรังกูร เกิดพาณิช, วีระชัย วัฒนวีรเดช, ทวี โชติพิทยสุนนท์, บรรณาธิการ
1 ความรู้่เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการด้านกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ
1 พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ [และคนอื่น ๆ]
1 โรคร้ายติดต่อในเด็ก :ป้องกันได้ถ้ารู้ทัน / โดย วัชระ จึงสง่า
1 กุมารเวชศาสตร์ 1 / บรรณาธิการ, สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร [และคนอื่นๆ]
1 กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้า 6 =Update and practical points in pediatrics / นงนุช สิระชัยนันท์ [และคนอื่น ๆ]
1 Pediatric practice :Knowledge sharing for best quality care / นวลจันทร์ ปราบพาล [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ
1 Pediatric critical care :The essentials / ดุสิต สถาวร, บรรณาธิการ
1 โรคทางศัลยกรรมเด็กที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก / อัครพล มุ่งนิรันดร์
1 Pediatric practice :simple & applicable / บรรณาธิการ, กัญญา ศุภปีติพร [และคนอื่นๆ]
1 Principles and practice of pediatric mechanical ventilation / เรียบเรียงโดย รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ
1 หมอชนิกาตอบปัญหาเด็กวัยแรกเกิด - 1ปี / ชนิกา ตู้จินดา
1 หมอชนิกาตอบปัญหาเด็กวัยแรกเกิด - 1 ปี / ชนิกา ตู้จินดา
1 การประชุมวิชาการประจําปี 2548 สมาคมเวชศาสตร์ปริกําเนิดแห่งประเทศไทย =Healthy mother and neonatal for healthy Thailand / สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
1 คู่มือการฝึกปฏิบัติหลักและเทคนิคการพยาบาลเด็ก / สุทธิพันธ์ ฟักสุวรรณ, ผู้รวบรวม
1 คู่มือกุมารเวชศาสตร์หัตถการ / บรรณาธิการ, ประไพ พงษ์ประสิทธิ์
1 Autistic child :hope to be cured : ปาฐกถาประสงค์ ตู้จินดาครั้งที่ 8 / โดย เพ็ญแข ลิ่มศิลา
1 มุมมองเพื่อนมิตร พินิจหมอวิชัย
1 การศึกษาคำศัพท์ทางการแพทย์ =Learning medical terminology / วันเพ็ญ ดำดี
1 คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ =Medical vocabulary & abbreviation / ปราณี ทู้ไพเราะ
1 Siriraj clinical policy =นโยบายทางคลินิก / พูลชัย จรัสเจริญวิทยา [และคนอื่นๆ]
1 เทคนิคการสร้างศัพท์ทั่วไปและศัพท์ที่ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ / พูลศรี พัฒนพงษ์
1 บันทึกสถิติ และความรู้รอบโลก / โดย ธนู แก้วโอภาส
1 จังหวัดดีเด่นด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2548
1 สถิติอุบัติภัยและสาธารณภัยปี พศ และปี พศ / จัดทำโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ภาวะการตายในประเทศไทย :การศึกษาระดับและแนวโน้มของการตายและประเด็นด้านสุขภาพของประชากร = Mortality and Health Issues : Levels and Trends of Mortality in Thailand / เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, ปราโมทย์ ประสาทกุล, ผู้แปล
1 Step-by-step medical coding / Carol J Buck
1 รูปแบบการผสมผสานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด =Model development for integration of communicable and non-communicable disease control at the provincial level / วิวัฒน์ โรจนพิทยากร [และคนอื่น ๆ]
1 การบำบัดฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการโดย อดุลย์ วิริยเวชกุล และบุญ วนาสิน
1 เวชศาสตร์ป้องกัน / ไพโรจน์ อุ่นสมบัติ และประพันธ์ เชิดชูงาม, บรรณาธิการ
1 ชีวิตหมอ / วัชระ สนธิชัย
1 บันทึกเวชกรรมไทย / ประเวศ วะสี
1 การประสานงานการควบคุมโรคในประเทศไทย ณ โรงแรมอินทรารีเจนต์ กรุงเทพมหานคร, 19-21 มีนาคม 2529 / กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล
1 เอกสารการสอนชุดวิชาการสาธารณสุข 2 =Public health II / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1 ตำราเวชศาสตร์การท่องเที่ยว ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี =Textbook of travel medicine / สมชัย บวรกิตติ, พลรัตน์ วิไลรัตน์, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ, [บรรณาธิการ]
1 หนังสือคู่มือทหารและเสือป่าว่าด้วยกันป่วย / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 การศึกษารูปแบบการผสมผสานงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช =Study on integration model of the prevention and control of communicable disease and non-communicable disease in Nakhon Si Thammarat Province / สาธิต ไผ่ประเสริฐ, รุจิรา พชรปกรณ์พงศ์, สุนีย์ ไชยสุวรรณและคณะ
1 รูปแบบการดำเนินงานเพื่อผสมผสานงานโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อจังหวัดแพร่ =Model for integration of communicable and non-communicable disease, Phrae Province / โดย ภุชงค์ วีรพลิน [และคณะ]
1 ความสวยไม่จีรัง แต่ความงั่งสิถาวร =Beauty fades, Dumb is foreverBeauty fades, Dumb is forever / Judge Judy Sheindlin ; สุดตระการ ธนโกเศศ, แปล
1 ผู้หญิงวันนี้ =To day's women / [ศรีสุนันท์ วรรณพุฒ, บรรณาธิการ]
1 ผู้หญิง -- กับชีวิตใหม่ / สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
1 จริตหญิง ฉบับ Working women / เขียนโดย, นกโกะ
1 พลังชีวิต 40 up / พรดี จันทรเวชชสมาน
1 ธรรมะสอนหญิง :ที่ชายก็ควรอ่าน / วรภัทร์ ภู่เจริญ
1 ฉันจะขึ้นคาน :เรื่องของนักข่าวสาว ที่ยังไม่เคยฉาวสักที / เขียนโดยสาวโสด, พลอยนภัส
1 การศึกษาสถานภาพและวิถีชีวิตสตรีไทยภาคเหนือจากงานบันทึกและจิตรกรรมล้านนา / ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
1 เปิดรหัสสายด่วน อย 1556 / [จัดทำโดย นิภาภรณ์ จัยวัฒน์ [และคนอื่้น ๆ]]
1 ลักษณะทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ / สุภาวดี พงสุภา
1 พิชิตมะเร็งด้วยใจ / โดย นิภา ผ่องพันธ์
1 มะเร็ง ต้องสู้ / โดย เบญจวรรณ กำธรวัชระ
1 เพราะ--มะเร็งฉันจึงต้องทำหนังสืองานศพให้เธอ / สุภาภรณ์ ปิ่นพงศ์พรหม
1 มะเร็ง--ยังมีทางออกที่ไม่สิ้นหวัง / ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
1 การศึกษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เห็นคุณค่าในตนเอง / สุพรรณี โต๊ะกลาง
1 การศึกษาอัตมโนทัศน์และการวางแผนการดำเนินชีวิตของคนพิการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / สุภัทรา วังชากร
1 เดินด้วยใจไปกับมนุษย์ล้อมหัศจรรย์ / โสภณ ฉิมจินดา
1 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร / ทิพวรรณ มะเมียเมือง
0 ปวดหลัง :ทำอย่างไรให้คลายปวด / Michael Reed Gach ; รัชนี ศิลปบรรเลง, บรรณาธิการ
0 มหัศจรรย์แห่งร่างกาย pop-up book 3 มิติ / David Hawcock ; เรืองศักดิ์ ศิริผล, แปล
0 การบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ณ อาคารกายวิทยาทาน วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2543
0 เพศศึกษา : เรื่องน่ารู้ / ผู้เขียน Susan Meredith, Roby Gee ; ผู้แปล:สุรนี จิวริยเวชช์ part 1:วัยเจริญพันธุ์
0 การวิเคราะห์และจำลองการทำงานไดนามิกส์ของข้อเข่ามนุษย์ :รายงานผลการวิจัย / โดย ชัญญาพันธ์ วิรุฬ์ศรี
0 ระบบร่างกายมนุษย์ ระดับประถม =Human body / โดย อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
0 การยศาสตร์และสรีรวิทยาของการทำงาน :การวัด ประเมิน และแนวทางป้องกันโรคจากการทำงาน = Ergonomics and work physiology / พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
0 ความลับในร่างกายมนุษย์ที่เราไม่เคยรู้ =Adventures in human being / เกวิน ฟรานซิส, เขียน ; น้ำทิพย์ ส่งสวัสดิ์, แปล
0 หมอประจำบ้าน =The doctors book of home remedies / พิสิฐ วงศ์วัฒนะ, แปล
0 อนุสรณ์งานศพ ประภาคาร กาจสงคราม, นาย ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส, 5 มิถุนายน 2531
0 คู่มือวิชาพลานามัย :สุขศึกษา-ปฐมพยาบาล-สรีรกายวิภาควิทยา / กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
0 คู่มือรักษาสุขภาพครอบครัว / แปลและเรียบเรียงโดย สัมพันธ์ อุดมรักษ์ และคณะ
0 สุขภาพในครอบครัว / จินตนา ฟูกุล
0 คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ[จุลสาร] / ฝ่ายวิเคราะห์ตัวอย่าง กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
0 การพยาบาลฉุกเฉิน :ในบ้านในโรงเรียนและในชุมนุมชน / โดย ประนอม โอทกานนท์
0 การปฐมพยาบาล =First aid / เรียบเรียงโดย ธัชชัย มุ่งการดี
0 สุขวิทยาครอบครัว :ยาเสพติด,อาหารและยา,การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน,โรคภัยและเภสัชตำรับ / เกียรติ จินดา
0 ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ทุเลาก่อนพบแพทย์ / โดย คุโรซาวา ยามาดะ; อรวรรณ ศรีฟ้า, แปลและเรียบเรียง
0 แพทย์ในบ้าน :Modern medical guide / โดย แฮโรลด์ ไชรร็อค ; แปลโดย นงนุช แบสซั่ม [และคนอื่นๆ ]
0 ห่างไข้-ไกลโรค :คู่มือสุขภาพสำหรับประชาชน ฉบับครบรอบ 10 ปี
0 การปฐมพยาบาล / ประณีต เครือตราชู
0 การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล / วชิรา กสิโกศล, บรรณาธิการ
0 การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล / วชิรา กสิโกศล, บรรณาธิการ
0 การปฐมพยาบาล =First aid / รัชนีพร ภู่กร
0 การปฐมพยาบาล =First aid / เรียบเรียงโดย ธัชชัย มุ่งการดี
0 วิชาการปฐมพยาบาล / ของ จรินทร์ ธานีรัตน์
0 สวัสดิศึกษา-การปฐมพยาบาล =Safety education and first / ฟอง เกิดแก้ว
0 การจัดการปฐมพยาบาล / โดย เสนอ อินทรสุขศรี, ทัศนีย์ อินทรสุขศรี
0 สวัสดิศึกษา-การปฐมพยาบาล / ฟอง เกิดแก้ว
0 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุภาพ แก้วคำลา
0 เอกสารประกอบการเรียนวิชา สุขศึกษา 103 (การปฐมพยาบาล) / เรียบเรียงโดย ลินนา นรินทรสรศักดิ์
0 ตำรับปฐมพยาบาลเล่มน้อย / วินัย ภู่ระหงษ์
0 รู้ไว้ใช้ฉุกเฉิน / วิจิตร ปุณยะโหตระ และลลิตา ธีระสิริ
0 การปฐมพยาบาล =First aid / เรียบเรียงโดย ธัชชัย มุ่งการดี
0 การปฐมพยาบาล =First aid / เรียบเรียงโดย ธัชชัย มุ่งการดี
0 การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล / วชิรา กสิโกศล, บรรณาธิการ
0 การปฐมพยาบาล =Frist aid / เรียบเรียงโดย วิรัตน์ ศรีนพคุณ
0 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือเด็กที่มีอาการผิดปกติ / กองอนามัยครอบครัุว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
0 การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล / วชิรา กสิโกศล, บรรณาธิการ
0 คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับเด็ก / อภิชัย ชัยดรุณ, ประไพ ชัยดรุณ, แปล
0 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพิรามอุทิศ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก / ภาวิณี ชาญวิชัย
0 พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บของอาสาสมัครกู้ภัยกรุงเทพมหานคร / จรรยา แก้วสาร
0 คู่มือสุขภาพครอบครัวสำหรับประชาชน / สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ; บรรณาธิการ : ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์, งามทรัพย์ เทศะบำรุง
0 อนุสรณ์งานศพ ยาใจ รุทระกาญจน์, นาง ณ เมรุวัดธาตุทอง, 27 กุมภาพันธ์ 2526
0 การปัจจุบันพยาบาลในนาทีวิกฤต / นิตยาวดี พรหมอยู่
0 การปฐมพยาบาลเด็กในภาวะฉุกเฉินและปัญหาทั่วไปของเด็ก / นิตยา พรหมอยู่
0 เอกสารประกอบการสอนวิชาสุข 411 :การปฐมพยาบาล / รำแพน พรเทพเกษมสันต์
0 การปฐมพยาบาล =First aid / วิรัตน์ ศรีนพคุณ
0 การปฐมพยาบาล สุข 103 =Emergency nursing / อรวรรณ หุ่นดี
0 แผนการสอนวิชายุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
0 แผนการสอนวิชายุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
0 สุขวิทยาครอบครัว :ยาเสพติด อาหารและยา การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน โรคภัยและเภสัชตำรับ / Keith Chinda
0 ราชการุญ 84 ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ / โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
0 การช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุจากจราจรก่อนถึงโรงพยาบาล 12-13 กุมภาพันธ์ 2534 ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
0 อนุสรณ์งานศพ ยงยุทธ ดิษบรรจง, พลตรี ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ, 17 พฤษภาคม 2530
0 การพยาบาลฉุกเฉิน :ในบ้าน ในโรงเรียน และในชุมนุมชน / ประนอม โอทกานนท์
0 การป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน
0 หนังสือเรียนพลานามัยรายวิชา พ503 พ504 :สุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ประเสริฐ ทองเจริญ, สมจิตต์ สุพรรณทัศน์, เสถียร สภาพงศ์
0 ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ทุเลาก่อนพบแพทย์ / โดยคุโรซาวา ยามาดะ ; อรวรรณ ศรีฟ้า, แปลเรียบเรียง
0 การพยาบาลฉุกเฉิน :ในบ้าน ในโรงเรียน และในชุมนุมชน / โดย ประนอม โอทกานนท์
0 แนะนำอุตสาหกรรมไทย[วีดิทัศน์]
0 คู่มือหมอชาวบ้านและมงคลชีวิต
0 การป้องกันอันตรายจากกีฬา =Care and prevention of athletic injuries : PE 388 / รัตนา สิริรัตน์
0 คู่มือแพทย์ประจำครอบครัว / คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต
0 โครงการพิเศษเรื่องการศึกษาผลของการยึดตรึงข้อเท้าด้วยแถบผ้ากาวต่อสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาบาสเกตบอล =The effects of ankle taping on motor fitness in basketball players / โดย ดารณี เดือนศักดิ์, นวลศรี พิกุลผล
0 โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการบาดเจ็บในนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย ขณะทำการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 =The injuries of Thai Men Volleyball Team during training for 13th Asian Games / จัดทำโดย, สุรสิทธิ์ สการันต์, สุริยา วรรณา, อินทรวุธ พรมฬี
0 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุจราจรก่อนถึงโรงพยาบาล =The evaluation of per-hospital service for victims of road traffic accidents / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ [และคนอื่น ๆ]
0 คู่บ้านคู่คุณ / [กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร]
0 หนังสือเรียนพลานามัย พ401-พ402 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม4) / โดย สมชาย สุพันธุ์วณิช
0 เพื่อนรักเพื่อนแท้ / สมพงษ์ พละสูรย์, ผู้จัดทำต้นฉบับ ; กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
0 รู้ไว้ใช้ฉุกเฉิน / ลลิตา ธีระสิริ ; วินัย วุตติวิโรจน์, บรรณาธิการ
0 ผจญภัยในนาทีวิกฤติ / สุชาติ โสมประยูร
0 วิธีปฏิบัติในการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน / แปลและเรียบเรียงโดยวีระยุทธ ชาญเวชศาสตร์
0 การปฐมพยาบาล =First aid / เรียบเรียงโดยรัชนีพร ภู่กร
0 การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬา / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
0 รู้เรื่องโรค :ความรู้สำหรับประชาชน / ผู้เรียบเรียง, คุณหญิง สังวร ปัญญาดิลก [และคนอื่น ๆ]
0 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง =Advance cardiac life support (ACLS) วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2540 ณ ห้องประชุมสุขบำรุง อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ / จัดโดย คณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
0 คู่มือชาวบ้านการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากคลื่นสึนามิ[จุลสาร] / สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
0 ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน / บุญร่วม เทียมจันทร์
0 คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น / สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
0 การดูแลผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นสูง =(KATEC : Khon Kaen advance trauma and emergency care) / คณะผู้นิพนธ์, นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์ [และคนอื่น ๆ]
0 หมอประจำตัวหรับคนไทยในต่างแดน / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
0 คู่มือฉุกเฉินประจำบ้าน= :The ultimate guide book for home emergency / กองบรรณาธิการ ขนิษฐา ลุนเผ่, เอื้อมพร สกุลแก้ว, ชนิดา น้อยคำปัน
0 ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค :สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง / โดย สภาการพยาบาล
0 การ์ตูนปฐมพยาบาลคู่บ้าน / พชรพงษ์, แปลและเรียบเรียง
0 การผูกเงื่อนเชือกให้ถูกหลักวิธี และการออกค่ายพักแรม / วรกานต์ นิยมวิทย์, บก เรียบเรียง
0 การพัฒนาหุ่นจำลองสำหรับฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ / จิตติมา เพลินหัด, ธัญรัตน์ รักเหมือน และสุวพัชร์ เมทะนี
0 คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี : AED) สำหรับประชาชน พศ 2559[จุลสาร] / สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
0 ภัยพิบัติ เล่มเดียวรู้เรื่อง / ทสมล ชนาดิศัย, เขียน ; ฐิตพล สุขกาย, ภาพประกอบ
0 การพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหว / สมคิด รักษาสัตย์
0 วิชาชีพการพยาบาล =Professional nursing / รัตนา ทองสวัสดิ์
0 การพัฒนาระบบการให้บริการพยาบาลด้วยจริยธรรมนำสู่การปฏิบัติ / ประพิณ วัฒนกิจ
0 รวมคำบรรยายเรื่องการวางแผนการดูแลผู้ป่วย / กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
0 ทิศทางการปฏิรูประบบบริการการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต :ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ / จัดทำโดย สภาการพยาบาล ; ทัศนา บุญทอง, บรรณาธิการ
0 พยาบาลสารสนเทศ =Nursing informatics / โดย รุจา ภู่ไพบูลย์, เกียรติศรี สำราญเวชพร
0 การศึกษาความต้องการการศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางการพยาบาลระดับปริญญาโทของพยาบาล / นพรัตน์ ผลาพิบูลย์, เรณา พงษ์เรืองพันธุ์, ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
0 ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่องการพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต =The 8th national nurses convention, nursing and quality of life วันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2530 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร / [จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย]
0 หลักการพยาบาล / โดย คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
0 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล =Nursing manual / รวบรวมโดย มาลี สนธิเกษตริน
0 การสอนผู้รับบริการในโรงพยาบาล / นที เกื้อกูลกิจการ
0 เอกสารประกอบการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่องการพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2-7 พฤศจิกายน 2530 กรุงเทพมหานคร / จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
0 ครบรอบ 20 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0 ประมวลการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 9 การพยาบาลในทศวรรษหน้า =The 9th national nurses convention, nursing : challenge in the forthcoming decade ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2534 / จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
0 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวด / เรียบเรียงโดย สุพร พลยานันท์
0 กระบวนการพยาบาลกับการพัฒนาอนามัยชุมชน / ศุภวรรณ มโนสุนทร
0 การควบคุมการปฏิบัติพยาบาล / ไขแสง ชวศิริ
0 ทฤษฎีการพยาบาลกับการนำไปใช้ / สมพันธ์ หิญชีระนันทน์, บรรณาธิการ
0 เอกสารวิชาการเรื่องจริยธรรมกับการวิชาชีพการพยาบาล / โดย จินดา ถิระพันธ์
0 การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่องการพยาบาล :ความก้าวหน้าในการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติ 3-5 เมษายน 2532 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
0 การสัมมนาทางวิชาการเรื่องทฤษฎีทางการพยาบาล ณ อาคารซี คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2525 / จัดโดย โครงการพัฒนาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มมหาวิทยาลัยมหิดล
0 นิเทศวิชาชีพและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล / ฟาริดา อิบราฮิม
0 วิชาชีพการพยาบาล :ประเด็นและแนวโน้ม = Professional nursing : issues and trends / รัตนา ทองสวัสดิ์
0 การดูแลตนเอง :ศาสตร์และศิลปทางการพยาบาล / สมจิต หนุเจริญกุล, บรรณาธิการ
0 คู่มือนักเรียนพนักงานอนามัย / กองฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
0 ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด / หัทยา เจริญรัตน์
0 ผลของการฉีดยาโดยใช้เทคนิคแอร์ล็อคต่อความเจ็บปวดและการเกิดรอยโรคในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ / นฤมล ภูกาญจนมรกต
0 สำรวจความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ที่สูญเสียขา / วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช
0 การศึกษาแนวคิดหลักทางการพยาบาลของพยาบาลสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร / วรณิช พัวไพโรจน์
0 การศึกษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการให้การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข / มานิกา พระแท่น
0 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล =Nursing manual / มาลี เกษตริน, บรรณาธิการ
0 การพยาบาลพื้นฐาน :แนวคิดและการปฏิบัติ / บรรณาธิการโดย สุปาณี พันธ์น้อย
0 การพยาบาลพื้นฐาน :แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปาณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ
0 การสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / อรทิพา ส่องศิริ
0 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ 2537-2544 / กชกรณ์ เอกกิตติ
0 บทบาทพยาบาลด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / รวบรวมโดย สมจิตต์ กาญจนะโภคิน
0 ขุมปัญญาทางพยาบาลศาสตร์ =Wisdom in nursing science / พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์
0 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล / สุนทรา โตบัว
0 รายงานการวิจัยเรื่องความต้องการและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์สามัญโรงพยาบาลศิริราช =In-patient's need and satisfactions towards services at medical department Siriraj Hospital / พูนศิริ อรุณเนตร, อรวรรณ สมบูรณ์สาร, ทวีสุข ปทุมานุสสรณ์
0 การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยโรคนิ่วไตในโรงพยาบาลขอนแก่น / จงจิตร ทองเครือ
0 ผลของโปรแกรมการควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้ร่วมงานที่มีต่อคุณภาพทาง การพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี / ลัดดาวัลย์ เพ็ชรอินทร์
0 สัญญาณชีพ :เอกสารประกอบการสอนวิชา พสธ 221 : การพยาบาลพื้นฐาน / โดย พัชรินทร์ ขวัญชัย
0 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี / เอกพจน์ สืบญาติ
0 พยาบาลสารสนเทศ =Nursing informatics / โดย รุจา ภู่ไพบูลย์, เกียรติศรี สำราญเวชพร
0 การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์การสอนวิชาบำบัดทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี / นิกร จันภิลม
0 การสร้างแบบวัดลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นพยาบาล / ชุติมา สุนทรวิภาต
0 เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใส่ท่อช่วยหายใจ :รายวิชา กม 501 สำหรับสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที