Contact Librarian

นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์

ติดต่อ : 15386

isaya@g.swu.ac.thหลักสูตร : การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

The Graduate School of Srinakharinwirot University

ID : 95031


Start Date : 01  October  2014     End Date: 26  September  2020


6,782

15,931

68,046

Title   ( 6,782 )

 

Loan Title
862 จิตวิทยาสังคม =Social psychology / จำรอง เงินดี
636 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
628 จิตวิทยาสังคม / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
570 จิตวิทยาสังคมกับชีวิต / นพมาศ ธีรเวคิน
486 ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา
470 จิตวิทยาการศึกษา / นุชลี อุปภัย
470 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / องอาจ นัยพัฒน์
462 จิตวิทยาสังคม :ทฤษฎีและการประยุกต์ = Social psychology : theories and applications / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
441 จิตวิทยาสังคมกับชีวิต / นพมาศ ธีรเวคิน
436 วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา / รัตนะ บัวสนธ์
420 การออกแบบการวิจัย :วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ / องอาจ นัยพัฒน์
396 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน =Human behavior and self development / ปราณี รามสูต, จำรัส ด้วงสุวรรณ
381 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
380 การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด
378 จิตวิทยาสังคม / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
370 การวิจัยเชิงคุณภาพ :การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก = Qualitative research : research of alternative paradigm / วรรณดี สุทธินรากร
328 จิตวิทยาสำหรับครู =Psychology for teachers / ลักขณา สริวัฒน์
324 จิตวิทยาสังคม / นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)
318 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน / เรียบเรียงโดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ
302 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย / บุญชม ศรีสะอาด
296 การออกแบบการวิจัย =Research design / ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, สุภาพ ฉัตราภรณ์
294 จิตวิทยาการเรียนการสอน / พรรณี ชูทัย เจนจิต
285 สถิติวิทยาทางการวิจัย / ล้วน สายยศ, อังคณา สายยศ
278 จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย / ศรีเรือน แก้วกังวาล
264 เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย :แนวทางสู่ความสำเร็จ / ชูศรี วงศ์รัตนะ
262 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม =Theories and techniques in behavior modification / สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
258 การวางแผนและควบคุมการผลิต / โดย ชุมพล ศฤงคารศิริ
250 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ :แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์
242 การวิจัยเชิงคุณภาพ =Qualitative research / นิศา ชูโต
231 จิตวิทยาสัมพันธ์ =Encountering psychology / หลุย จำปาเทศ
230 จิตวิทยาสังคม :ทฤษฎีและปฏิบัติการ = Social psychology : theory and practicum / ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
228 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
226 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม =Theories and techniques in behavior modification / สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
225 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น =Needs assessment research / สุวิมล ว่องวาณิช
219 สารัตถจิตวิทยาสังคม =Essentials of social psychology / นวม สงวนทรัพย์
219 จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย / ศรีเรือน แก้วกังวาล
204 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / วรรณี ลิมอักษร
204 วิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด / ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
203 จิตวิทยาสังคม / นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)
202 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและสถิติวิเคราะห์ :แนวคิดพื้นฐานและวิธีการ = Experimental research design and statistics : basic concepts and methods / ชูศรี วงศ์รัตนะ, องอาจ นัยพัฒน์
196 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน =Human behavior and self development : ศาสตร์แห่งการพัฒนาชีวิต / เรียม ศรีทอง
192 เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม =Behavior analysis and behavior modification / ประทีป จินงี่
192 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ :การจัดการข้อมูล การตีความและการหาความหมาย / เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์
188 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น =Introduction to social psychology : PC 263 / นวลศิริ เปาโรหิตย์
186 จิตวิทยาการศึกษา / นุชลี อุปภัย
180 จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน / อารี พันธ์มณี
180 จิตวิทยาวัยรุ่น =Adolescent psychology / อุสา สุทธิสาคร
178 500 ล้านปีของความรัก :วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง / ชัชพล เกียรติขจรธาดา, เรื่อง ; ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์, ภาพประกอบ
177 จิตวิทยาสำหรับครู / อัชรา เอิบสุขสิริ
174 จิตวิทยาสังคม / โดยโสภา ชูพิกุลชัย และอรทัย ชื่นมนุษย์
172 จิตวิทยาการศึกษา / สุดใจ เหล่าสุนทร
168 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ :แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์
167 การออกแบบการวิจัย :วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches / องอาจ นัยพัฒน์
158 มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ
158 แนวทางเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ / พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร
154 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
154 วิจัยเชิงคุณภาพ / เอนก พ อนุกูลบุตร
152 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย / พิสณุ ฟองศรี
152 เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา / ล้วน สายยศ, อังคณา สายยศ
150 วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา / รัตนะ บัวสนธ์
144 สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย =Statistical analysis for research : a step by step approach / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
142 น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 =What I wish I knew when I was 20 / ผู้เขียน, Tina Seelig ; ผู้แปล, พรเลิศ อิฐฐ์, ธัญลักษณ์ เศวตศิลา
138 จิตวิทยาสังคม =Social psychology / โดย โยธิน ศันสนยุทธ และ จุมพล พูลภัทรชีวิน
136 การวิจัยในชั้นเรียน =Classroom research / ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
136 แบบแผนการวิจัยเเละสถิติ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์
135 จิตวิทยาการศึกษา =Education technology / เรียบเรียงโดย พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา
134 จิตวิทยาพัฒนาการ / สุชา จันทน์เอม
134 จิตวิทยาพัฒนาการ :เอกสารคำสอนวิชา จต 221 / ประณต เค้าฉิม
134 จิตวิทยาทั่วไป / คณะผู้เขียน, จิราภา เต็งไตรรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
134 วิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด / ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
132 ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา
132 การวิจัยเชิงคุณภาพ :การวิจัยในกระบวนทัศน์ทางเลือก = Qualitative research : research of alternative paradigm / วรรณดี สุทธินรากร
129 จิตวิทยาสัมพันธภาพ =Psychology of interpersonal relations / สุรพล พยอมแย้ม
127 สถิติเพื่อการวิจัยไม่ยาก =Easy guide: statistics for research / ผู้เขียน, กาญจน์ ; วาดภาพประกอบ, สุมนา
126 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
126 จิตวิทยาสังคม =Social psychology / ไวรัช เจียมบรรจง
124 การสร้างทีมงาน / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
124 จิตวิทยาเด็กเกเร =Psychology of juvenile delinquency / สุชา จันทน์เอม
123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน / เรียบเรียงโดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ
123 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา =Theory and practice in educational institution / จันทรานี สงวนนาม
122 คู่มือให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้อื่น :ทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาและคู่มือปฏิบัติการ = Basic counseling skills & A helper's manual / เขียนโดย ริชาร์ด เนลสัน โจนส์ : แปลโดย นวลศิริ เปาโรหิตย์, เมธินินท์ ภิญญูชน
120 มนุษย์กับสังคม =Man and society / คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; อัมพร สุคันธวณิช, ศรีรัฐ โกวงศ์, บรรณาธิการ
120 การวิจัยในชั้นเรียน / ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
116 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
115 การวิจัยการดำเนินงาน =Operations research / วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง
114 แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม =Concept, theory and technique for social development practice / พัชรินทร์ สิรสุนทร
114 สุขภาพจิต / อัมพร โอตระกูล
114 จิตวิทยาสังคม / เรียบเรียงโดย งามตา วนินทานนท์
114 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม (ศึกษา 322) / เรียบเรียงโดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ
114 ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา
114 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ :คู่มือปฏิบัติการวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาคน องค์กร ชุมชน สังคม = Qualitative methods : a field guide for applied research in human / organization / community and social development / ทวีศักดิ์ นพเกษตร
113 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ :เอกสารการสอนชุดวิชา = Psychology and learning methodology / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
112 จิตวิทยาสำหรับครู / อัชรา เอิบสุขสิริ
112 จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย / ศรีเรือน แก้วกังวาล
112 จิตวิทยาสังคม =Social psychology / สถิตย์ นิยมญาติ
111 มนุษย์กับสังคม / พระมหาสนอง ปัจโจปการี
110 พัฒนาการมนุษย์ =Human development / เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
110 มนุษย์กับสังคม =Man and society / คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; อัมพร สุคันธวณิช, พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, บรรณาธิการ
108 จิตวิทยาเด็ก / สุชา จันทน์เอม
107 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology : PC 315 / ศิริบูรณ์ สายโกสุม
106 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม / ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์
106 จิตวิทยาสำหรับครู =Psychology for teachers / จินตนา ณ สงขลา
106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน / สมถวิล วิจิตรวรรณา [และคนอื่น ๆ]
106 วิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมิน / รัตนะ บัวสนธ์
105 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทฤษฎีและปฏิบัติ / สำราญ มีแจ้ง
104 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน / โดย ถวิล ธาราโภชน์, ศรัณย์ ดำริสุข
103 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับพัฒนาการของสังคม =Cultural change and social development / สนิท สมัครการ
103 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ยุคใหม่ =The new era of qualitative research methodologies / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
102 มนุษยสัมพันธ์ =Human relationship / ลักขณา สริวัฒน์
100 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน / เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ, รัตนา ประเสริฐสม, เรียม ศรีทอง
100 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Crafting and executing strategy :concepts and readings / Arthur A Thompson [และคนอื่น ๆ] ; แปลและเรียบเรียง, ทรรศนะ บุญขวัญ
100 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
100 การวิจัยดำเนินงาน =Introduction to operations research / โดย Frederick s Hillier, Gerald J Lieberman ; แปลและเรียบเรียงโดย พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์
98 พฤติกรรมมนุษย์ :เอกสารการสอนชุดวิชา = Human behavior / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
98 วิจัยทางการศึกษา / พิสณุ ฟองศรี
97 เทคนิคการประเมินโครงการ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
96 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
96 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
95 สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
94 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม =Leadership and quality management of teamwork / ผู้เรียบเรียง ยงยุทธ เกษสาคร
94 จิตวิทยาการเรียนการสอน / มาลี จุฑา
94 การศึกษาเชิงคุณภาพ :เทคนิคการวิจัยภาคสนาม / บรรณาธิการ, เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, บุปผา ศิริรัศมี, วาทินี บุญชะลักษี
94 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย :คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา = Development and validation of research instruments : psychometric properties / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
93 จิตวิทยาการเรียนการสอน / พรรณี ช เจนจิต
93 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น =Psychology of child and adolescence : PC 304 / ปรางค์สุทิพย์ ทรงวุฒิศีล
92 จิตวิทยาการศึกษา / ณัฐพรหม อินทุยศ
92 การวิจัยเชิงคุณภาพ =Qualitative research / นิศา ชูโต
92 วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา =Qualitative research in education / รัตนะ บัวสนธ์
91 จิตวิทยาสังคม / พัชนี วรกวิน
91 การวิจัยในชั้นเรียน =Classroom research / ประวิต เอราวรรณ์
90 วาทกรรมการพัฒนา :อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น = Development discourse : power knowledge truth identity and otherness / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
90 จิตวิทยาสังคม =Social psychology / ไวรัช เจียมบรรจง
90 พฤติกรรมองค์การ :ทฤษฎีและการประยุกต์ / สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ
88 จิตวิทยาการเรียนการสอน / มาลินี จุฑะรพ
88 จิตวิทยาสังคม / งามตา วนินทานนท์
87 วิธีการวิจัยทางการศึกษา =Research methods in education / พรรณี ลีกิจวัฒนะ
86 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม =Theories and techniques in behavior modification / สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
86 ยอดกลยุทธ์การจัดการกับชั้นเรียน =Powerful classroom management strategies / by Paul Burden ; แปลและเรียบเรียงโดย อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
86 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental psychology / โดย จรูญ ทองถาวร
86 สังคมประกิตและพัฒนาการของมนุษย์ / นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน)
86 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น =Introduction to social psychology : PC 263 / นวลศิริ เปาโรหิตย์
85 จิตวิทยาสังคม / กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์
85 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย =Applied statistics for behavioral research / ศิริชัย กาญจนวาสี
85 ระเบียบวิธีวิจัย :หลักการและแนวคิด เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย / ผู้เขียน, ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
84 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
84 มนุษย์กับสังคม / คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; อัมพร สุคันธวณิช, ศรีรัฐ โกวงศ์, บรรณาธิการ
84 จิตวิทยาทั่วไป / คณะผู้เขียน, จิราภา เต็งไตรรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
84 เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
83 จิตวิทยาการศึกษา =Education technology / พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา
83 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / พวงรัตน์ ทวีรัตน์
82 เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม / ผดุง อารยะวิญญู
82 จิตวิทยาสังคม =Social psychology / โยธิน ศันสนยุทธ, จุมพล พูลภัทรชีวิน
82 ตำราขั้นสูงทางระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยหลักและวิธีการประมวลเอกสารเพื่อความเป็นเลิศในการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ =Principles and methods of literature review for research excellence in psycho-behavioral science / โดย ดุจเดือน พันธุมนาวิน
82 หลักการวิจัยเบื้องต้น / นิภา ศรีไพโรจน์
81 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
81 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ :การวิจัยเพื่อเสรีภาพและการสรรค์สร้าง = Action research : freedom and creativity-based research / วรรณดี สุทธินรากร
80 แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ =Concept theory and application for health behavior development / จุฬาภรณ์ โสตะ
80 เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย :แนวทางสู่ความสำเร็จ / ชูศรี วงศ์รัตนะ
80 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย / พิสณุ ฟองศรี
79 ระเบียบวิธีวิจัย =Research Methodology / ผู้เขียน : ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
79 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา / สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
78 จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ / โดย ศรีเรือน แก้วกังวาล
78 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น =Psychology of child and adolescence : PC 304 / ปรางค์สุทิพย์ ทรงวุฒิศิล
78 วิธีการวิจัยทางการศึกษา =Research methods in education / พรรณี ลีกิจวัฒนะ
77 สถิติในงานวิจัย เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม =Statistics in research : appropriate selection / อรุณ จิรวัฒน์กุล
75 การทำงานเป็นทีม / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
75 จิตวิทยาสังคม :เอกสารประกอบการสอน วิชา สค 331 = Social psychology (SO 331) / ไพรัช บวรสมพงษ์
75 การวิจัยทางการศึกษา / พรรณี ลีกิจวัฒนะ
74 แค่ 30 นาทีก่อนนอน เปลี่ยนคนยอดแย่เป็นยอดเยี่ยม / ทาคาชิมะ เท็ตสึจิ, เขียน ; หนุ่มคอสโม, แปล
74 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก / วีระ บุณยะกาญจน
74 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behavior / นิติพล ภูตะโชติ
74 แก่นวิจัยในชั้นเรียน / นพดล เจนอักษร
72 จิตวิทยาการเรียนการสอน (1051202) / มาลินี จุฑะรพ
72 จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย / ศรีเรือน แก้วกังวาล
72 จิตวิทยาสังคม =Social psychology / ธีระพร อุวรรณโณ
72 ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา
72 การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน / ผกา สัตยธรรม
71 เทคนิคการประเมินโครงการ / สมคิด พรมจุ้ย
71 จิตวิทยาวัยรุ่น / ประณต เค้าฉิม
71 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาสังคม (สค 331) / งามตา วนินทานนท์
71 เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย :แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ / ชูศรี วงศ์รัตนะ
70 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
70 จิตวิทยาสังคม =Social psychology / โดย สุชา จันทน์เอม และ สุรางค์ จันทน์เอม
70 การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ :แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์
69 จิตวิทยาสังคมประยุกต์ / โสภา ชูพิกุลชัย
69 จิตวิทยาสังคม =Social psychology / นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม, ผู้เรียบเรียง
69 จิตวิทยาสังคม / ทรงพล ภูมิพัฒน์
69 วิธีวิทยาการวิจัย =Research methodology / วาโร เพ็งสวัสดิ์
69 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข
69 หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ / :ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
69 วิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมิน / รัตนะ บัวสนธ์
68 กล้าที่จะถูกเกลียด / ผู้เขียน, โคะกะ ฟุมิทะเกะ ; ผู้แปล, โยชุเกะ, นิพดา เขียวอุไร
68 คู่มือวิเคราะห์ SWOT อย่างมืออาชีพ :จุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ที่ไม่ทำไม่ได้ / เอกชัย บุญยาทิษฐาน
68 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง =Design and analysis of experiments / ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์
68 สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
68 การวิเคราะห์อภิมาน :Meta-analysis / นงลักษณ์ วิรัชชัย
68 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
67 พื้นฐานการวิจัย / ยุทธ ไกยวรรณ์, กุสุมา ผลาพรม
67 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
67 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
67 การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล =Research in measurement and evaluation / บุญชม ศรีสะอาด
67 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการทางสำนึก =Participatory action research and conscientization / วรรณดี สุทธินรากร
66 เปลี่ยนตัวเองให้ โปร่ง โล่ง ใน 5 นาที / โทะเมะ คะมิโอะโอกะ, เรื่อง/ภาพประกอบ ; จินนี่ สาระโกเศศ, แปล
66 พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย / ศรีศักร วัลลิโภดม
66 จิตวิทยาการเรียนการสอน / อารี พันธ์มณี
66 พหุปัญญาในห้องเรียน :วิธีการสอนเพื่อพัฒนาปัญญาหลายด้าน = Multiple intelligence in the classroom / โธมัส อาร์มสตรอง, เขียน ; อารี สัณหฉวี, แปล
66 จิตวิทยาสังคมเพื่อการศึกษา / สงวนศรี วิรัชชัย
66 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย / บุญชม ศรีสะอาด
66 การประเมินผลโครงการการวิจัยเชิงประเมิน =Program evaluation, evaluation research / รัตนะ บัวสนธ์
66 เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / โดยบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
65 สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่น =Thermal comfort and adaptability to living for local people / กิจชัย จิตขจรวานิช
65 เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
64 วิถีแห่งโนบิตะ :ชัยชนะของคนไม่เอาถ่าน / Yokoyama Yasuyuki ; ผู้แปล, ศมณ สุวรรณรัตน์
64 จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ / โดย ประมวล [ที่ถูกต้องคือประมวญ] ดิคคินสัน
64 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
64 พฤติกรรมวัยรุ่น :เอกสารการสอนชุดวิชา 22305 = Adolescent behavior / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64 ชุดการสอนวิชาจิตวิทยาสังคม / เรียบเรียงโดย ประสงค์ สุรียธนาภาส
64 การทำวิจัยเชิงสำรวจ =Conducting a survey research / โดย อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
64 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย / พิสณุ ฟองศรี
64 การวิจัยการบริหารการศึกษา :ประมวลสาระชุดวิชา = Research in educational administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64 ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา =Statistical methods in education / กมลวรรณ ตังธนกานนท์
63 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น =Psychology of child and adolescence : PC 304 / โดย จำเนียร ช่วงโชติ, ศิรินันท์ เพชรทองคำ และ จิตรา วสุวานิช
63 เป็นไรไปวัยรุ่น =Batter my heart, Better my heart : advice for teen / อีนามี, เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์, แปล ; นภสรณ์ ไชยวุฒิกรณ์วานิช
63 จิตวิทยาสังคม (กศ 322) ตรงตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสภาการฝึกหัดครู พุทธศักราช 2519 / ประทุม แป้นสุวรรณ
63 ทักษะสำคัญกว่าความรู้ / ผู้แต่ง, สม สุจีรา
63 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / พวงรัตน์ ทวีรัตน์
63 ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม :การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์
62 เทคนิคการประเมินโครงการ / สมคิด พรมจุ้ย
62 กลับหัวคิด มองโลก 80% =(Zukai) Pinch wo chance ni kaeru hito no kangaekata / by Shigeta Saito ; แปลและเรียบเรียงโดย ประวัติ เพียรเจริญ
62 การวิจัยทางการศึกษา / เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์
61 เดอะซีเคร็ต =The secret / รอนดา เบิร์น, เขียน ; จิระนันท์ พิตรปรีชา, แปล
61 สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา / ประสาท อิศรปรีดา
61 ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก / นิชรา เรืองดารกานนท์, บรรณาธิการ
61 จิตวิทยาสังคม / สถิต วงศ์สวรรค์
61 การวิจัยทางการศึกษา :หลักและวิธีการสำหรับนักวิจัย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สำลี ทองธิว, บรรณาธิการ
60 การวิจัยการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ =Learning mathematics research / บุญเลี้ยง ทุมทอง
58 เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ =Project planning and evaluation technique / สิน พันธุ์พินิจ
58 จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น =Introduction to community psychology (PC 246) / ลัดดา กิติวิภาต
58 คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ =Business model generation : สำหรับผู้มองการณ์ไกล ผู้คิดจะทำการใหญ่ และผู้หวังจะล้มยักษ์ / ผู้เขียน, Alexander Osterwalder & Yves Pigneur ; ผู้แปล, วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
58 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น =Introduction to social psychology / นวลศิริ เปาโรหิตย์
58 จิตวิทยากับการพัฒนาตน / ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
58 เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ =Human society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
58 ปรัชญาวิจัย =Philosophy of research / รัตนะ บัวสนธ์
57 การบริหารทีมงาน และการแก้ปัญหา / โดย ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
57 การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) =Strategic management and cases / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
57 จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / มรวสมพร สุทัศนีย์
57 จิตวิทยาสังคม / ประหยัด ลักษณะงาม
57 การสื่อสารในองค์การ / ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
57 ออกแบบเครื่องมือวิจัย / ยุทธ ไกยวรรณ์
56 จะเล่าให้คุณฟัง :เรื่องเล่าชี้ทางชีวิต / ฆอร์เฆ่ บูกาย, เขียน ; เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ, แปล
56 มนุษยสัมพันธ์ =Human relations : MC 410 / ลีนา ลิ่มอภิชาต
56 เด็กนอก/คอก / พลอย เซ่
56 กลยุทธ์การจัดการเด็กป่วนในห้องเรียน / บรรณาธิการ, ลัดดา ภู่เกียรติ, สุมิตรา เทียนตระกูล, นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
56 จิตวิทยาการศึกษา / นุชลี อุปภัย
56 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม (ศึกษา 322) / เรียบเรียงโดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ
56 พฤติกรรมศาสตร์การสื่อสาร =Communication behavior / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
56 รวมบทความทางวิธีวิทยาการวิจัย / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ
56 การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด
56 การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด
56 ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ / วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค์ เลิศในสัตย์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์
55 เทคนิคการประเมินโครงการ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
55 การวิจัยทางการศึกษา :แนวคิดและการประยุกต์ใช้ = Educational research : concepts and applications / อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
54 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / สุดใจ วันอุดมเดชาชัย
54 ชนบทกับเมืองสู่ความอยู่ดีมีสุข / เขียน, อานันท์ กาญจนพันธ์ [และคนอื่น ๆ]
54 จิตวิทยาการเรียนการสอน / อารี พันธ์มณี
54 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม =Social psychology : theories and applications / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
54 จิตวิทยาสังคม =Social psychology / ทัศนีย์ ประจะเนย์
54 พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ / อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี
54 วิจัยชั้นเรียน :หลักการและเทคนิคปฏิบัติ / พิสณุ ฟองศรี
54 การวิจัยปฏิบัติการ =Action research / ธีรวุฒิ เอกะกุล
54 คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา / มรว อคิน รพีพัฒน์ [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, อุทัย ดุลยเกษม
54 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
53 จิตวิทยาการเรียนรู้กับการสอน / ประสาท อิศรปรีดา
53 เอกสารประกอบการสอนจิตวิทยาสังคมเบื้องต้น =Introduction to social psychology / โดย วัฒนา ศรีสัตย์วาจา
52 เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็แซงหน้าคน 99% ได้แล้ว / ผู้เขียน, โคโนะ เอตาโร่ ; ผู้แปล, ทินภาส พาหะนิชย์
52 จิตวิทยาการเรียนการสอน / ชม ภูมิภาค
52 เอกสารประกอบการสอนวิชา 2173107 :จิตวิทยาพัฒนาการและการดูแลเด็กปฐมวัย / โดย พัชรี สวนแก้ว
52 การวิจัยเชิงคุณภาพ =Qualitative research / นิศา ชูโต
52 เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย :แนวทางสู่ความสำเร็จ / ชูศรี วงศ์รัตนะ
52 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Research methodology in social sciences / ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
52 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม :แนวคิดและแนวปฏิบัติ = Participatory action research : concepts and practice / สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
52 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ =Research methodology in behavioral sciences and social sciences / ธีรวุฒิ เอกะกุล
52 เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
51 จิตวิทยาการศึกษา / พาสนา จุลรัตน์
51 จิตวิทยาวัยรุ่น =Adolescence psychology / ประยูรศรี มณีสร
51 การวิจัยทางการศึกษา / พรรณี ลีกิจวัฒนะ
51 เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
50 ทักษะการบริหารทีม =Leading teame / โดย Anne Donnellon ; แปลและเรียบเรียงโดย ไพโรจน์ บาลัน
50 จิตวิทยาสังคม / เดโช สวนานนท์
50 พฤติกรรมองค์การ :ทฤษฎีและการประยุกต์ / สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ
50 การวิจัยในชั้นเรียน =Classroom research / ประวิต เอราวรรณ์
50 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยและการประเมินผลทางการศึกษา =Questionnaires for research and evaluation in education / ชาญชัย อาจินสมาจาร
50 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social science research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
49 จิตวิทยาสังคมขั้นสูง / วัฒนา ศรีสัตย์วาจา
49 วัฒนธรรมองค์กร :คุณค่าที่หาซื้อไม่ได้ แต่--สร้างได้ / โดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง
49 มนุษย์กับสังคม =Man and society / อำไพ หมื่นสิทธิ์
49 วิจัยทางการศึกษา / พิสณุ ฟองศรี
49 วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ :การประยุกต์ใช้และตัวอย่าง / พิษณุ เสงี่ยมพงษ์
49 การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์ / ลือชา ลดาชาติ
48 การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น =Introduction to behavior modification / ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
48 จิตวิทยากับการพัฒนาตน / ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
48 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / เพราพรรณ เปลี่ยนภู่
48 จิตวิทยาการศึกษา / มาลิณี จุโฑปะมา
48 การใช้นันทนาการเพื่อพัฒนาจิตใจเด็กช่วงก้าวสู่วัยรุ่น / เรียบเรียง, วิทวัส ศรีโนนยางค์ ; จัดทำโดย สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยและกีฬา
48 พฤติกรรมองค์การ :ทฤษฎีและการประยุกต์ / สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ
48 จิตวิทยาสังคมชั้นสูง / อรทัย ชื่นมนุษย์
48 ภาวะผู้นำและการจูงใจ =Leadership and motivation / พรนพ พุกกะพันธุ์
48 หนังสือภาพเคล็ดลับและมารยาทในการผูกมิตร / โซอิชิโร อิชิฮาระ : เรียบเรียง ; มิกิ อิโต : ภาพ ; ภัทร์อร พิพัฒนกุล : แปล
48 การวิจัยดำเนินงาน =Operations research / สุทธิมา ชำนาญเวช
48 การใช้โปรแกรม HLM ในการวิเคราะห์พหุระดับและการตีความผลที่ได้ / บุญเรียง ขจรศิลป์
47 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับพัฒนาการของสังคม =Cultural change and societal development / สนิท สมัครการ
47 การจัดการเชิงกลยุทธ์ :ฉบับปรับปรุงใหม่ = Strategic managemtn / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
47 พัฒนาการวัยรุ่น / พรพิมล เจียมนาครินทร์
47 การสนทนากลุ่ม :เทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วมและการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย = Focus group interview : technology of participation and data collection for research / ถวิลวดี บุรีกุล
47 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา :จุดประกายความคิดใหม่ = Educational research methodology: inspiring new perspectives / สุวิมล ว่องวาณิช
46 คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต =Ethics and life quality development / สุทธิพร บุญส่ง
46 พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู / ประสาร ทิพย์ธารา
46 การละเล่นและเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก :เอกสารวิชาการ / โดย คณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องเล่นของเด็ก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
46 จิตวิทยาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษ :ด้อยความสามารถทางการเรียน (LD) สมาธิสั้น ไฮเปอร์แอคทีฟ ปัญญาเลิศ / ศรีเรือน แก้วกังวาล
46 การให้การปรึกษาวัยรุ่น =Adolescents Counseling / เพ็ญนภา กุลนภาดล
46 จิตวิทยาสังคม / เรียบเรียงโดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ, จำรัส ด้วงสุวรรณ และฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์
46 พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ :แนวคิด และทฤษฎี / สุพานี สฤษฎ์วานิช
46 พฤติกรรมองค์การ =Organization behavior / วิเชียร วิทยอุดม
46 การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย / ชูศักดิ์ จริญสวัสดิ์
46 การออกแบบการวิจัย =Research design / ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, สุภาพ ฉัตราภรณ์
46 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social research methodology / สุมาลี ไชยศุภรากุล
46 ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ :คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ / ชาย โพธิสิตา
46 เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา / ล้วน สายยศ, อังคณา สายยศ
45 การบริหารเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / ธนาชัย สุขวณิช, พรชัย อรัณยกานท์
45 จิตวิทยาสังคม / ฉลอง ภิรมย์รัตน์
45 ตำราวิจัยทางระบาดวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์ =Textbook of epidemiological research for medical students / กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
45 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
44 การทำงานเป็นทีม =Teamwork : HRM 4318 (HR 414) / ธีระเดช ริ้วมงคล
44 ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก / ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
44 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental psychology : PC 290 / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
44 จิตวิทยาสังคม (ศึกษา 322) / โดย สุรางค์ จันทน์เอม
44 จิตวิทยาพื้นฐานพฤติกรรมมนุษย์ / ลิขิต กาญจนาภรณ์
44 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behavior / วิภาส ทองสุทธิ์
44 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behaviors / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
44 การสังเคราะห์งานวิจัย :เชิงปริมาณเน้นวิธีวิเคราะห์เมตต้า = Reseearch synthesis : a quantiative approach a meta analysis / โดย อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
44 การวิจัยดำเนินการ =Operations research / มานพ วราภักดิ์
44 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Research methodology in social sciences / ชไมพร กาญจนกิจสกุล
44 การวิเคราะห์การถดถอย =Regression analysis / วิรัชช พานิชวงศ์
44 การวิเคราะห์สถิติ / นิมิตร ชื่นชม
43 รวมบทความทางการประเมินโครงการ / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, (บรรณาธิการ)
43 เสริมสร้างการรู้ค่าตน -- ในห้องเรียน =Enhancing self-esteem in the classroom / เดนิส ลอว์เรนซ์, เขียน ; นักแปลเครือข่ายกรมวิชาการ, แปล
43 ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ =Men ark from Mars, women are from Venus / โดย John Gray ; เรียบเรียงโดย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร
43 เทคนิคการเรียนการสอนแบบอารยวิถี :ในกระบวนวิธีสืบสวน-สอบสวน เพื่อการพัฒนา "เบญจลักษณะ" ในแนวพุทธศาสตร์ / วีรยุทธ วิเชียรโชติ
43 จิตวิทยาเด็ก =Child psychology / โดยจันทมาศ ชื่นบุญ [และคนอื่นๆ]
43 จิตวิทยาสังคม (ศึกษา 322) ตรงตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตของสภาการฝึกหัดครู / สุรางค์ จันทน์เอม
43 ทักษะชีวิต :เอกสารการสอนชุดวิชา = Life Skills / สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
43 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย =Applied Statistics for research / สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
43 สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย =Statistics for health science research / อรุณ จิรวัฒน์กุล
43 การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม =Holistically integrative research / นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล
43 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน =Research methodology in curriculum and instruction / บุญเลี้ยง ทุมทอง
43 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข
42 คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา / โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
42 จิตวิทยาการศึกษา / กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์
42 มนุษย์กับสังคม / ขบวน พลตรี
42 สังคมศาสตร์วิจัย / เทียนฉาย กีระนันท์
42 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ :การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, กรรณิการ์ สุขเกษม
42 วิธีวิทยาการวิจัย =Research methodology / ทิพย์สิริ กาญจนวาสี, ศิริชัย กาญจนวาสี
42 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
42 วิจัยเชิงปฏิบัติการ :แนวทางสำหรับครู = Action research : a guide for teachers / กิตติพร ปัญญาภิญโญผล
42 วิธีวิจัยทางการศึกษา / บุญเรียง ขจรศิลป์
41 ประเมินโครงการ =Program evaluation / เอนก อนุกูลบุตร
41 จิตวิทยาสังคม / นพมาศ ธีรเวคิน
41 มนุษย์กับสังคม =Man and society / ผู้แต่ง, คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; คณะบรรณาธิการ, ชลธิชา จิรภัคพงค์, ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์
41 วิจัยปรุง(ทำ)ได้ไม่ยาก / ปิยากร หวังมหาพร
40 จิตวิทยากับการพัฒนาตน / ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
40 ปรัชญาและมโนทัศน์สังคมแห่งการเรียนรู้ =Philosophies and concepts of learning society / ผู้เขียน, สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
40 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข :ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
40 จิตวิทยาสำหรับครู / อัชรา เอิบสุขสิริ
40 จิตวิทยาวัยรุ่น / เรียบเรียงโดย สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม
40 การวิจัยในชั้นเรียน =Classroom research : MR 696 / บุญมี พันธุ์ไทย
39 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ :การวัดและการพัฒนา = Health literacy : measurement and development / อังศินันท์ อินทรกำแหง
39 ความ(ไม่)เท่าเทียม =The spirit level : why equality is better for everyone / โดย Richard Wilkinson and Kate Pickett ; สฤณี อาชวานันทกุล, แปล
39 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาจิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา =Knowledge of education education psychology and education technology : ED 501 / พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, ศิริบูรณ์ สายโกสุม, ตวงแสง ณ นคร
39 จิตวิทยาเด็กพิเศษแนวคิดสมัยใหม่ / ศรีเรือน แก้วกังวาล
39 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
39 จิตวิทยาวัยรุ่น =Adolescent psychology / จตุรพร ลิ้มมั่นจริง
39 ความเป็นอนิจจังของสังคม / ปรีดี พนมยงค์ ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ ปยุตฺโต)
39 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
39 สถิติเพื่อการวิจัย / อนุวัติ คูณแก้ว
38 ทำไม Team ไม่เวอร์ค / ปริญญา ตันสกุล
38 เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ =Project planning and evaluation technique / สิน พันธุ์พินิจ
38 การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม =Social and cultural change : SO 233 / ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ
38 การพัฒนาความสามารถในการปรับตัว ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนและการลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลักด้วยการบำบัดรักษาแบบกระบวนการคิดและพฤติกรรม :รายงานการวิจัย / พรรณวิภา บรรณเกียรติ, สุจิรา จรัสศิลป์
38 สนิทใจ :สุดทางแห่งความหวาดระแวง = Intimacy : trusting oneself and the other / ผู้เขียน, OSHO ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ภัทริณี เจรญจินดา
38 จิตวิทยาการเรียนการสอน / กุญชรี ค้าขาย
38 จิตวิทยาการเรียนรู้ =Psychology of learning / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
38 จิตวิทยาการเรียนการสอน =Psychology of learning and teaching / โดย รุ่งแสง อรุณไพโรจน์
38 รักนะลูก--แต่จะไม่ตามใจ (จนหนูเสียเด็ก) :100 วิธีสอนลูก ให้มีทักษะชีวิตและมีวินัย ด้วยความรักที่ถูกวิธี โดยไม่ตามใจจนเขาเสียนิสัย = Loving without spoiling and 100 other timeless tips for raising temific kids / เขียนโดย Nancy Samalin & Catherine Whitney ; แปลและเรียบเรียงโดย นลินี เชื้อวณิชชากร ; บรรณาธิการโดย สมชัย เบญจมิตร
38 เด็กน้อยโตเข้าหาแสง :ประสบการณ์ 'คบเด็ก (เป็น) สร้างบ้าน (ได้)' ของ 'ป้ามล' (ทิชา ณ นคร) / มิลินทร์, เขียน ; กุลธวัช เจริญผล, ภาพ
38 จิตวิทยาทั่วไป / ผู้เขียน, โรเบิร์ต อี , ซิลเวอร์แมน ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สุปาณี สนธิรัตน [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, จำรอง เงินดี, ทิพย์วัลย์ สุรินยา
38 จิตวิทยาวัยรุ่น :ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวก / วิทยากร เชียงกูล
38 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behavior (OB) / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
38 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ= :Organizational behavior and management / John M Ivancevich, Robert Konopaske, Michael T Matteson ; แปลและเรียบเรียงโดย สุธรรม รัตนโชติ
38 สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย =Statistical analysis for research : a step by step approach / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
38 สถิติสำหรับการวิจัย :แนวคิดและการประยุกต์ใช้ / ชัยวิชิต เชียรชนะ
38 การวิจัยปฏิบัติการ =Action research / ภัทราพร เกษสังข์
37 ภาวะซึมเศร้า :การบำบัดและการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม / ผู้เขียน, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
37 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / อนิวัช แก้วจำนงค์
37 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต / วิรุณ ตั้งเจริญ
37 จิตวิทยาพัฒนาการประยุกต์ทางการศึกษา =Applied developmental psychology in education : PC 193 / วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, ศิรินันท์ ดำรงผล
37 จิตวิทยาสังคม / ถวิล ธาราโภชน์
37 ทักษะชีวิต :เอกสารการสอนชุดวิชา = Life Skills / สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
37 ทักษะชีวิตและสังคม =Life skills and society / สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
37 มายาโลกาภิวัตน์ / โดย ยุค ศรีอาริยะ
37 การวิจัยแบบผสมวิธี :กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 = Mixed methods : paradigm of research for the 21th century / สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, สรายุทธ กันหลง
37 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน =Research methodology in curriculum and instruction / บุญเลี้ยง ทุมทอง
37 สถิติเพื่อการวิจัย =Statistics for research / ระพินทร์ โพธิ์ศรี
37 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ :วป 581 = RB 581 Socialization and human development / งามตา วนินทานนท์
37 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ / วันเพ็ญ พิศาลพงศ์
36 การบริหารโครงการ :เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ = Project management : tools & techniques / สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
36 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ทิศนา แขมมณี
36 ชีวิตคือ 2+2 = 3 / ญามิลา, เขียน
36 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / ผู้แต่ง, เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ [และคนอื่น ๆ]
36 ข่มเหงรังแก :จากบ้าน-โรงเรียนสู่องค์การ-ธุรกิจ / editors, Paul McCarthy, Michael Sheehan, William Wilkie ; ปาริชาติ สุขุม, บรรณาธิการวิชาการ
36 ทำน้อยแต่รวยมาก =The 4-hour workweek / ผู้เขียน, Timothy Ferriss ; ผู้แปล, ตวงทอง สรประเสริฐ
36 จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / มรวสมพร สุทัศนีย์
36 จิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่ =Psychology for training adult / สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
36 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ / อารี พันธ์มณี
36 รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว =Yochien dewa ososugiru / มาซารุ อิบุกะ ; แปลและเรียบเรียงโดย ธีระ สุมิตร และพรอนงค์ นิยมค้า
36 พัฒนาการทางพุทธิปัญญา =Cognitive development / เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
36 จิตวิทยา :ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายใน / ไพบูลย์ เทวรักษ์
36 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
36 จิตวิทยาสังคม (ศึกษา 322) ตรงตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตของสภาการฝึกหัดครู / สุรางค์ จันทน์เอม
36 จิตวิทยาสังคมเพื่อการศึกษา / สงวนศรี วิรัชชัย
36 พฤติกรรมองค์การ :ทฤษฎีและการประยุกต์ / สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ
36 มนุษยสัมพันธ์ :พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ = Human relations : human behavior in organizations / รัตติกรณ์ จงวิศาล
36 พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ =Organization Behavior in the 21st Century / พิบูล ทีปะปาล
36 มนุษย์กับสังคม / ณรงค์ เส็งประชา
36 ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา
36 สถิติเพื่อการวิจัย =Statistics for research / ระพินทร์ โพธิ์ศรี
36 10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ :เคล็ดลับวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
35 การบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา / ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
35 พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย =Socio cultural development in Thai history / โดย ศรีศักร วัลลิโภดม ; เอกวิทย์ ณ ถลาง, บรรณาธิการ
35 หนังสือภาพเคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน / ฮิโรโกะ นิชิเดะ, เรียบเรียง ; มิกิ อิโต, ภาพ ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, แปล
35 จิตวิทยาการเรียนการสอน / วีรพล แสงปัญญา
35 รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว / โดย Masaru Ibuka (มาซารุ อิบุกะ) ; แปลและเรียบเรียงโดย ธีระ สุมิตร และพรอนงค์ นิยมค้า
35 มนุษย์กับสังคม =Man and society / คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
35 สถิติสำหรับการวิจัย =Statistics for research / ยุทธ ไกยวรรณ์
35 แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์
35 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / มนัส สุวรรณ
35 การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล =Research in measurement and evaluation / บุญชม ศรีสะอาด
34 เปลี่ยนตนเองเป็นคนใหม่ให้ดีขึ้นใน 10 นาที / ผู้เขียน, เมษญา บ่ายเจริญ
34 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน =Human behavior and self development / ราตรี พัฒนรังสรรค์
34 ขยันให้ถูกที่ ทำงานไม่ถึงปีก็สำเร็จ =A manual for the first year employee at work / โชยองฮวัน, เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส, แปล
34 นโยบายสังคม :แนวความคิดและการศึกษาเฉพาะกรณี / ขัตติยา กรรณสูต, บรรณาธิการ
34 ศาสตราจารย์ ดร สาโรช บัวศรี รำลึก
34 จิตวิทยาการศึกษา / เอนกกุล กรีแสง
34 จิตวิทยาการศึกษา / กฤษณา ศักดิ์ศรี
34 พัฒนาทักษะการคิด--พิชิตการสอน / สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์, พรรณี สินธพานนท์
34 สุขภาพจิต / อัมพร โอตระกูล
34 จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก =Developmental Psychology for Children : PC 297 / โดย อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
34 จิตวิทยาเด็ก =Child psychology : PC 293 / จตุรพร ลิ้มมั่นจริง
34 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ / โดย พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
34 จิตวิทยาสังคม / สมศักดิ์ คำศรี
34 จิตวิทยาทั่วไป / คณะผู้เขียน, จิราภา เต็งไตรรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
34 ระเบียบวิธีวิจัย / เรืองอุไร ศรีนิลทา
34 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / พวงรัตน์ ทวีรัตน์
34 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / องอาจ นัยพัฒน์
34 การทำวิจัยในชั้นเรียน :เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร
34 ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น =Introduction to research methodology / สินธะวา คามดิษฐ์ [และคนอื่น ๆ]
34 คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา / มรวอคิน รพีพัฒน์[และคนอื่นๆ]
34 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social science research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
34 ระเบียบวิธีวิจัยสังคมจากประสบการณ์จริง =Modern methods in social research / William Foote Whyte ; แปลและเรียบเรียง มงคลเลิศ ด่านธานินทร์
34 สถิติเพื่อการวิจัย =Statistics for research / ยุทธ ไกยวรรณ์
34 การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA ประมวลผลด้วย Minitab 15 / โดย กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
33 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน =Psychology for self development / มณฑิรา จารุเพ็ง
33 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน / ถวิล ธาราโภชน์, ศรัณย์ ดำริสุข
33 มนุษยสัมพันธ์ / วีระพรรณ จันทร์เหลือง
33 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / โดย พิบูล ทีปะปาล
33 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
33 จิตวิทยาเด็ก / โดย สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม
33 จิตวิทยาในงานชุมชน / สุรพล พยอมแย้ม
33 มนุษย์กับสังคม =Man and society / โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; บรรณาาธิการ, พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์
33 การวิจัยทางภาษาไทย :หลักการและวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพทางภาษาไทย ไทยคดีศึกษา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ และศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง / ชำนาญ รอดเหตุภัย
33 จริยศึกษา :เอกสารการสอนชุดวิชา = Moral education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33 สถิติประยุกต์ :ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม = Statistics / ธีระ สินเดชารักษ์
32 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว / นพมาศ ธีรเวคิน
32 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน / นภาพร ปรีชามารถ
32 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม =Theories and techniques in behavior modification / สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
32 ไปใช้ชีวิตซะ / ฐาวรา สิริพิพัฒน์, เขียน
32 การจัดการเชิงกลยุทธ์ :เทคโนโลยีและนวัตกรรม = Strategic management : technology and innovation / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
32 ทำไมผู้ชายไม่รู้จักฟังและผู้หญิงอ่านแผนที่ไม่เป็น =Why men don't listen & women can't read maps / Allan & Barbara Pease, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ, แปล
32 จริยศาสตร์ :ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา = Ethics : moral philosophy for professional educator / จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
32 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
32 การศึกษาเด็ก / ฉวีวรรณ กินาวงศ์
32 มนุษย์กับสังคม / ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์
32 หลักการวิจัยเบื้องต้น / อนันต์ ศรีโสภา
32 แนวคิดเชิงทฤษฎี :การวิจัย การวัดและประเมินผล / สวัสดิ์ ประทุมราช
32 การวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ =Behavioral science research / สุธรรม รัตนโชติ
31 การบริหารโครงการ =Project management / มยุรี อนุมานราชธน
31 การประเมินผลโครงการ :หลักการและการประยุกต์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
31 วาทกรรมการพัฒนา :อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น = Development discourse : power knowledge truth identity and otherness / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
31 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ปรับปรุงใหม่) :Strategic management / โดย พิบูล ทีปะปาล, ธนวัฒน์ ทีปะปาล
31 การบริหารจัดการทีมงาน =Creating teams with an edge / เรียบเรียงโดย Richard Luecke และ Jeff Polzer ; แปลและเรียบเรียง : สุรีพร พึ่งพุทธคุณ
31 การแนะแนวเบื้องต้น / ลักขณา สริวัฒน์
31 การศึกษาเด็ก :เอกสารคำสอนรายวิชา ปถ 301 / สุขุมาล เกษมสุข
31 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู :เอกสารการสอนชุดวิชา 70301 = Child care and development 70301 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
31 จิตวิทยาวัยรุ่น / สมชาย ธัญธนกุล
31 เอกสารประกอบการสอนวิชา สค 331 :จิตวิทยาสังคม = SO 331 Social psychology / อ้อมเดือน สดมณี
31 หนังสือภาพเคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม / โทชิเอะ อิงากิ, เรียบเรียง ; มิกิ อิโต, ภาพ ; สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์, แปล
31 องค์การและการจัดการ =Organization and management / สมคิด บางโม
31 มนุษย์กับสังคม :รวมเล่มบทความรายการ / จัดทำโดย สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
31 จิตวิทยาประยุกต์ในชีวิตและในการทำงาน =Psychology applied to life and work / โดย พรรณราย ทรัพยะประภา
31 หลักการวิจัยทางสังคม =Principle of social research / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
31 การวิเคราะห์สถิติ :สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
30 วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง และไม่ยอมแพ้อุปสรรค :ชีวิตคุณต้องสู้ เพราะคุณคือ 'ปลาเป็น' / เขียนโดย นวลศิริ เปาโรหิตย์
30 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน / สุภัททา ปิณฑะแพทย์ [และคนอื่นๆ]
30 วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย / วราภรณ์ แช่มสนิท
30 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต :เอกสารการสอนชุดวิชา 25303 = Guidance and the quality of life / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30 จิตวิทยาการสื่อสารในชั้นเรียน / โดยรัญจวน คำวชิรพิทักษ์
30 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
30 หลักพื้นฐานทางการศึกษา :ปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาทางการศึกษา / วิชัย ตันศิริ
30 พฤติกรรมวัยเด็ก :เอกสารการสอนชุดวิชา 21201 = Child behavior / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30 จิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
30 หลักและวิธีวิจัยในจิตวิทยาสังคม / แต่งโดย ดวงเดือน ส พันธุมนาวิน
30 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ =Management and organizational behavior / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ
30 การสื่อสารในองค์การ :เอกสารประกอบการสอน / เฉลิมพร เย็นเยือก
30 การวิจัยเชิงคุณภาพ =Qualitative research / นิศา ชูโต
30 ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม :การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์
30 หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยขั้นสูงแบบบูรณาการทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ / ดวงเดือน พันธุมนาวิน [และคนอื่น ๆ]
30 ปรัชญาวิจัย =Philosophy of research / รัตนะ บัวสนธ์
30 สถิติสำหรับการวิจัย =Statistics for research / ธีระดา ภิญโญ, อดิศัย โทวิชา
30 เครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์ :ลักษณะที่ดี ชนิดและวิธีหาคุณภาพ / สุภาพ วาดเขียน
29 รวมบทความทางการประเมินโครงการ / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ
29 วิธีสร้างความมั่นใจให้ตนเอง / วิทยา นาควัชระ
29 การบริหารเชิงกลยุทธ์ :แนวคิดและทฤษฎี / สุพานี สฤษฎ์วานิช
29 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / แสงเดือน ทวีสิน
29 เด็กตามธรรมชาติ :คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเด็กในเจ็ดปีแรก = Natural childhood / จอห์น บี ทอมสัน [และคนอื่น ๆ] ; วิศิษฐ์ วังวิญญู, แปล
29 จิตวิทยาเด็ก / สุชา จันทน์เอม
29 สถิติเพื่อการวิจัย / ระวีวรรณ พันธ์พานิช
29 เอกสารการเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเอง / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
29 เครื่องมือวิจัยและวิธีการตรวจสอบคุณภาพ / อนันต์ ศรีโสภา
29 การวิเคราะห์สถิติ :สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
28 ผลการใช้เทคนิคการจัดการพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยากับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน :รายงานการวิจัย / สุวรรณ มีทองคำ และคณะ
28 NLP :neuro-linguistic programming ภาษา สมอง มหัศจรรย์ : เทคโนโลยีสร้างความสำเร็จชั่วข้ามคืน นวัตกรรมล่าสุด สำหรับการลงโปรแกรมใหม่ให้สมองคุณ / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
28 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนต้านกาย จิต และสมอง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 / ปุณิกา เทอดธรรมคุณ
28 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / วิชิต อู่อ้น
28 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
28 พฤติกรรมวัยเด็ก :เอกสารการสอนชุดวิชา 21201 = Child behavior / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
28 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) :รายงานการวิจัยเรื่อง / สุขุมาล เกษมสุข
28 บ้านเด็ก :การพัฒนาเด็กตามแบบมอนเตสซอรี่ / โดย ประมวญ ดิคคินสัน
28 จิตวิทยาสังคม / บุญเดิม พันรอบ
28 การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ / จิตราภา กุณฑลบุตร
28 วิธีการวิจัยทางการศึกษา / พรรณี ลีกิจวัฒนะ
28 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ =Qualitative research in health science / ศิริพร จิรวัฒน์กุล
28 หลักสูตร "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" :โครงการการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมนักวิจัยการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย / กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
28 สถิติสำหรับงานวิจัย :หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS / กัลยา วานิชย์บัญชา
28 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social sciences research methodology / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
28 เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน / นพเก้า ณ พัทลุง
28 สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อารี จำปากลาย
27 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ =Applied psychology for learning / โดย มาลี จุฑา
27 วิทยาการการสอน :เอกสารการสอนชุดวิชา = Instructional science / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น =Psychology of child and adolescence / ปรางค์สุทิพย์ ทรงวุฒิศิล
27 เอกสารประกอบการสอนวิชา 2173107 :จิตวิทยาพัฒนาการและการดูแลเด็กปฐมวัย / โดย พัชรี สวนแก้ว
27 จิตวิทยาพัฒนาการประยุกต์ =Applied developmental psychology : PC 496 / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
27 เรื่องเล่าจากร่างกาย :เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / ชัชพล เกียรติขจรธาดา
27 องค์การและการจัดการ =Organization & management / วิเชียร วิทยอุดม
27 การสื่อสารในองค์การ / ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
27 มนุษย์กับสังคม =Man and society : รายวิชา 0001060 / บรรณาธิการ, ธัญญา สังขพันธานนท์
27 การวิจัย :จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย / กาญจนา แก้วเทพ
27 คัมภีร์การวิจัยและการเผยแพร่สู่นานาชาติ / จรัญ จันทลักขณา, กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ
27 ระเบียบวิธีวิจัย :หลักการและแนวคิด เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย / ผู้เขียน, ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
27 การวิจัยในชั้นเรียน / วาโร เพ็งสวัสดิ์
27 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุรพล กาญจนะจิตรา
27 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ :ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
26 หลักการและการปฏิบัติการจัดการดูแลชั้นเรียน / โดย เชอรี แอล บุลล์ และโจนาธัน อี โซลิที ; วิรัตน์ ไวยกุล, แปลและเรียบเรียง
26 การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น =Introduction to behavior modification / เรียบเรียงโดย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
26 จัดจิตให้มีวินัย จัดใจให้อัจฉริยะ / กมล แสงทองศรีกมล
26 ทำซะที! เทคนิคกำจัดอาการ"เดี๋ยว" / โดย Kume Nobuyuki ; แปลโดย สุลภัส เครือกาญจนา
26 อยู่อย่างไรให้สมองไม่แก่ =Nou ga seru 15 no shuukan-kioku shuuchuu shikoury wo takameru / ผู้เขียน, ซุกิยะมะ ทะคะชิ ; ผู้แปล, ภานณุพันธ์ ปัญญาใจ
26 วิธีรับมือกับ "ตัวเขมือบความตั้งใจ" ในตัวคุณ =So zahmen sie ihren inneren schweinehund! / ผู้เขียน, Marco von Munchhausen ; ผู้แปล, ทสมา วรรธนะภูติ
26 การบริหารเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเขมมารี รักษ์ชูชีพ
26 จิตวิทยาเด็ก / ประณต เค้าฉิม
26 จิตวิทยาวัยรุ่น / สุชา จันทน์เอม, สุรางค์ จันทน์เอม
26 จิตวิทยาสังคม / ถวิล ธาราโภชน์
26 อ่านจิตวิทยา อ่านคน อ่านเรื่องเล่าจากอีสป / โดย ศรีเรือน แก้วกังวาล
26 พฤติกรรมองค์การ =Organization behavior / [โดย] เทพนม เมืองแมน [และ] สวิง สุวรรณ
26 การสร้างมิตรและเพื่อนแท้ =Make more friends / กิลเบิร์ต โอ๊คเลย์ ; แปลและเรียบเรียง, สอางค์ มะลิกุล
26 วิธีวิจัยทางพลศึกษา =Research methods in physical education / บุญส่ง โกสะ
26 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ / ประคอง กรรณสูต
26 สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
26 เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษา / สรชัย พิศาลบุตร
26 เทคนิคการวิจัยเบื้องต้นจากทฤษฎีสู่การปฏิบัิติจริง / กาสัก เต๊ะขันหมาก; ถวัลย์ มาศจรัส, บรรณาธิการ
26 วิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด / ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
26 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ =Transformative learning and action research / วรรณดี สุทธินรากร
26 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ =Data analysis of the qualitative research / วรรณดี สุทธินรากร
26 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
26 เทคนิควิจัยด้านการอ่าน =Reading research techniques / สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
26 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
26 การเขียนโครงการวิจัย :หลักการและแนวปฏิบัติ / สมคิด พรมจุ้ย
26 สถิติขั้นสูง / อำนวย เลิศชยันตี
26 การพยากรณ์เชิงปริมาณ =Quantitative forecasting / ทรงศิริ แต้สมบัติ
26 สังคมวิทยาการศึกษา =Sociology of education : SO 374 / ฤดีมน ศรีสุพรรณ
25 การวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง) / ชุมพล ศฤงคารศิริ
25 การวางแผนและการบริหารโครงการ =Project planning and management / บรรจง อมรชีวิน
25 แค่ 30 นาที ตอนเช้า เปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จ / ผู้เขียน, ทาคาชิมะ เท็ตสึจิ ; ผู้แปล, พนิดา ลิ้มน้ำคำ
25 คนสำเร็จ Top 10% คุณเป็นได้ =You can become "top 10%" in anything you do / ณณัฐ เปี่ยมเปรม
25 วาทกรรมการพัฒนา :อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น = Development discourse : power knowledge truth identity and otherness / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
25 หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคม / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
25 สังคมไทย / ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ
25 ชนบทกับเมืองสู่ความอยู่ดีมีสุข / เขียน, อานันท์ กาญจนพันธ์ [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, จรินทร์ บุญมัธยะ
25 จิตวิทยาการศึกษา / สมชาย ธัญธนกุล
25 จิตวิทยาเบื้องต้น =Introduction to psychology / ลิขิต กาญจนาภรณ์
25 เปลี่ยนความคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
25 พฤติกรรมมนุษย์ :เอกสารการสอนชุดวิชา = Human behavior / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25 พฤติกรรมสุขภาพ :แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ / จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
25 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social sciences research methodology / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
25 การวิจัยสำหรับครู / บุญชม ศรีสะอาด
25 เทคนิคและประสบการณ์งานวิจัยทางการศึกษา :การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุชาติ โสมประยูร, วรรณี โสมประยูร
25 สถิติเพื่อการวิจัย =(Statistics for research) / ระพินทร์ โพธิ์ศรี
25 การสร้างโจทย์ในการวิจัย :การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน / วรรณดี สุทธินรากร
25 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิจัย 521 :วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / อรพินทร์ ชูชม
25 รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย :การวิเคราะห์อภิมาน = Meta-analysis / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะนักวิจัย, นงลักษณ์ วิรัชชัย [และคนอื่นๆ]
25 จริยศาสตร์เบื้องต้น :มนุษย์กับอุดมคติและมาตรการทางศีลธรรม = Introduction to ethics : human and ideals and moral judgement / ทองหล่อ วงษ์ธรรมา
25 SPSS 17 / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์
24 การสร้างทีมงาน / วิกานดา เกษตรเอี่ยม
24 การปรับพฤติกรรม =Behavior modification / สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
24 NLP :neuro-linguistic programming ภาษา สมอง มหัศจรรย์ : เทคโนโลยีสร้างความสำเร็จชั่วข้ามคืน นวัตกรรมล่าสุด สำหรับการลงโปรแกรมใหม่ให้สมองคุณ / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
24 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน / สุภัททา ปิณฑะแพทย์
24 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม / โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หัวหน้าโครงการ, อมรา พงศาพิชญ์
24 มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 / บรรณาธิการ, วิมลพร ใบสนธิ์ ; กองบรรณาธิการ, ทีมถอดบทเรียน บริษัทคิดค้นคว้า จำกัด
24 เอาตัวรอดด้วยทฤษฎีเกม / โดย นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
24 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์
24 จิตวิทยาการเรียนการสอน / โดย สุพล บุญทรง
24 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology : PC 315 / ศิริบูรณ์ สายโกสุม
24 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น =Psychology of child and adolescence / ปรางค์สุทิพย์ ทรงวุฒิศิล
24 พัฒนาการเด็ก / เครือวัลย์ ขจรพันธุ์
24 ถ้าเด็กขาดสมาธิจะทำอย่างไร / สยุมพร เค-ไพบูลย์
24 ทฤษฎีและปฎิบัติการทางจิตวิทยาสังคม (ศึกษา 322) / เรียบเรียงโดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ
24 วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจไร้วัฒนธรรม =Economic culture in an un-cultured economy / อานันท์ กาญจนพันธุ์, เขียน
24 วิธีวิจัยการศึกษา =Educational research methodology / โดย รวีวรรณ ชินะตระกูล
24 การวิจัยทางการศึกษา :หลักการและแนวทางการปฏิบัติการ / วัญญา วิศาลาภรณ์
24 การวิจัยทางการศึกษา :หลักและวิธีการสำหรับนักวิจัย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สำลี ทองธิว, บรรณาธิการ
24 อยากทำวิจัยในชั้นเรียนแต่เขียนไม่เป็น / ชาตรี เกิดธรรม
23 เกมและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจทีมงาน! =The big book of motivation games / ผู้เขียน, Robert Epstein & Jessica Rogers
23 วิพากษ์สังคมไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ [และคนอื่น ๆ]
23 แนวคิดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อการปรับโครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย / คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อปรับโครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย
23 กลยุทธ์คืออะไร =What is strategy / โดย วิพุธ อ่องสกุล
23 ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน =How to win friends and influence people / เดล คาร์เนกี, เขียน ; ศิระ โอภาสพงษ์, แปล
23 ญิฮาดปะทะแมคเวิลด์ :การท้าทายของลัทธิก่อการร้ายต่อระบอบประชาธิปไตย = Jihad vs McWorld / เบนจามิน อาร์ บาร์เบอร์, เขียน ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล
23 พลังวัฒนธรรม / วิรุณ ตั้งเจริญ
23 ปลุกปีศาจในตัวคุณ =Evil plans / ผู้เขียน, Hugh MacLeod ; ผู้แปล, อาสยา ฐกัดกุล
23 จิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่ =Psychology for training adult / สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
23 ความเชื่อเร้นลับในสังคมไทย :มายาแห่งธรรมในทะเลใจ / สุวินัย ภรณวลัย และเวทิน ชาติกุล
23 ทักษะชีวิต :เอกสารการสอนชุดวิชา = Life Skills / สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23 เรื่องเล่าจากร่างกาย :เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / ชัชพล เกียรติขจรธาดา
23 จิตวิทยาอุตสาหกรรม =Industrial psychology / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
23 มนุษยสัมพันธ์ =Human relations / สุจิตรา พรมนุชาธิป
23 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู / เจษฎา บุญมาโฮม
23 วิธีการวิจัยเบื้องต้น / นภาภรณ์ จันทรศัพท์ [และคณะ]
23 วิจัยชั้นเรียน :หลักการและเทคนิคปฏิบัติ / พิสณุ ฟองศรี
23 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย =Literature review conceptual framework / วันทิพย์ สินสูงสุด
23 การวิจัยทางภาษาไทย :หลักการและวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพทางภาษาไทย ไทยคดีศึกษา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ และศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง / ชำนาญ รอดเหตุภัย
23 การวิจัยดำเนินงาน =Operation research / ฤดี มาสุจันท์
23 การวิจัยการศึกษา =Education research / นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
23 เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS :ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / อัจฉริยา ปราบอริพ่าย
23 สถิติชวนใช้ / นงลักษณ์ วิรัชชัย
22 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม =Leadership and quality management of teamwork / ผู้เรียบเรียง ยงยุทธ เกษสาคร
22 การบริหารโครงการแนวทางปฏิบัติจริง / วิสูตร จิระดำเกิง
22 รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม =The enneagram in love and work : understanding your intimate and business relationships / เฮเลน พาล์มเมอร์, เขียน ; ร จันเสน, แปล
22 NLP :neuro-linguistic programming : ภาษา สมอง มหัศจรรย์ เทคโนโลยีสร้างความสำเร็จชั่วข้ามคืน / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
22 คู่มือสมองดี 3 =Brain power 3 / วนิษา เรซ
22 ในแสงแดด มีดวงดาว / หนุ่มเมืองจันท์
22 ถ้าไม่มีทางก็ต้องสร้างมันขึ้นเอง =I don't like to live this way any longer / คิมซองจุน, เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส, แปล
22 สังคมวิทยาการพัฒนา =Development sociology / จามะรี เชียงทอง
22 ภูมิปัญญากับการสร้างพลังชุมชน / หัวหน้างานบรรณาธิการ, ดาริน อินทร์เหมือน
22 การบริหารเชิงกลยุทธ์ ฉบับมาตรฐาน =Strategic management / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
22 Child centre : Storyline method :Storyline method : การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง / อรทัย มูลคำ [และคนอื่น ๆ]
22 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / วรรณี ลิมอักษร
22 จิตวิทยาการเรียนรู้ =Psychology of learning / อรรควิช จารึกจารีต
22 ปฐมวัยศึกษา :หลักสูตรและแนวปฏิบัติ / หรรษา นิลวิเชียร
22 สอนเด็กให้มี--ความนับถือตนเอง / ป มหาขันธ์
22 เจาะจิตวิทยาเด็ก / ไคเรน คูลเลน, เขียน ; วิมล กมลตระกูล, แปล
22 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental psychology / โดย สุชา จันทน์เอม และ สุรางค์ จันทน์เอม
22 จิตวิทยาทั่วไป =General psychology / ผู้เขียน, โรเบิร์ต อี ซิลเวอร์แมน ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สุปาณี สนธิรัตน์ [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, จำรอง เงินดี, ทิพย์วัลย์ สุรินยา
22 พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม 1 :พื้นฐานความเข้าใจทางจิตวิทยา / เรียบเรียงโดย จรรจา สุวรรณทัต และดวงเดือน พันธุมนาวิน ; บรรณาธิการ, เพ็ญแข ประจนปัจจนึก
22 จิตวิทยาพัฒนาการ / เปรมจิต เอกธรรมชลาลัย
22 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม / เตือนใจ แววงาม
22 ร่างกายใต้บงการ :ปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ = The chapter "les corps dociles" from Surveiller et punir / มิแช็ล ฟูโกต์; แปลจากภาษาฝรั่งเศสโดย ทองกร โภคธรรม ; บรรณาธิการ, นพพร ประชากุล,
22 รายงานผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน :ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยาสังคม / โดย ชัยพร วิชชาวุธ, ธีระพร อุวรรณโณ, พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
22 จิตวิทยาฝูงชน :Psychology of crowds / ผู้เขียน, Gustave Le bon ; แปล, Mr Lawrence10
22 หนังสือภาพเคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม / โทชิเอะ อิงากิ : เรียบเรียง : มิกิ อิโต : ภาพ ; สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์ : แปล
22 เจาะจิตวิทยา =Introducing psychology / Nigel C Benson เขียน ; กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ, สมบุญ จารุเกษมทวี แปล
22 จิตวิทยาทั่วไป =General psychology / มธุรส สว่างบำรุง
22 จิตวิทยาทั่วไป / คณะผู้เขียน, จิราภา เต็งไตรรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
22 ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ / มาโนช หล่อตระกูล, ธนิตา หิรัญเทพ และนิดา ลิ้มสุวรรณ, บรรณาธิการ
22 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behavior (OB) / เรียบเรียงโดย ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ
22 การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ =From conflict to creativity / โดย Sy Landau, Barbara Landau, Daryl Landau ; แปลและเรียบเรียงโดย : นรินทร์ องค์อินทรี, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
22 พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ / วันชัย มีชาติ
22 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ / ปราณี สุรสิทธิ์
22 แบบสอบถาม :การสร้างและการใช้ / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
22 การทำวิจัยทางการศึกษา / โดย รวีวรรณ ชินะตระกูล
22 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / เพ็ญแข แสงแก้ว
22 การวิจัยทางการศึกษา / พรรณี ลีกิจวัฒนะ
22 สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
22 สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย =Statistics for health science research / อรุณ จิรวัฒน์กุล
22 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ =Qualitative data analysis / โดย อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
22 การตรวจคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลและการวิจัย / วิรัช วรรณรัตน์
22 ระเบียบวิธีวิจัย / เกษม สาหร่ายทิพย์
22 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ / นราศรี ไววนิชกุล, ชูศักดิ์ อุดมศรี
22 FMEA :การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ / โดย กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
22 การสอนทักษะทางสังคมในชั้นประถมศึกษา / สุขุมาล เกษมสุข
21 เกมและกิจกรรมผสมผสานเพื่อการพัฒนาบุคลากร / โดย สมชาติ กิจยรรยง, จีรชา ใจเปี่ยม
21 การปรับพฤติกรรม :ทฤษฎีและการประยุกต์ / ประเทือง ภูมิภัทราคม
21 จิตวิทยาการบริหาร =Management psychology / หลุย จำปาเทศ
21 คำที่แปลว่ารัก / วินทร์ เลียววาริณ
21 เอ็นเนียแกรม :ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น = The Enneagram : understanding yourself and the other in your life / เฮเลน พาล์มเมอร์, เขียน ; วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช, แปล
21 9 พฤติกรรมเพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทำ / ฮิเดกิ วาดะ, เขียน ; ณิชยา รักเกียรติงาม, แปล
21 ยิ่งเรียนสูงเรียนเก่ง ยิ่งต้องเร่งปรับตัว / Kato Toshinori, เขียน ; อังคณา รัตนจันทร์, แปล
21 การบริหารสังคมกับโครงสร้างสังคมไทย =Social administration and Thai social structure / ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
21 มานุษยวิทยากับการพัฒนาสังคม / สนิท สมัครการ
21 กระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง :จากยุคชุมชนถึงยุคพัฒนาความทันสมัย / เขียน : อรศรี งามวิทยาพงศ์
21 ตัดสินใจอย่างได้ผล =Making decisions / Robert Heller, เขียน ; เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์, แปล
21 SWOT :เทคนิควิเคราะห์ธุรกิจอย่างเฉียบคม (สไตล์ผู้บริหารมืออาชีพ) / นักเขียน, อภิชัย ศรีเมือง
21 เขาแค่ไม่ปิ๊งคุณ(จริง ๆ) =He's just not that in to you : ความจริงที่ไม่ต้องมีข้ออ้างในการเข้าใจพวกผู้ชาย / โดย เกร็ก บีห์เร็นต์ และ ลิซ ทัคซิลโล, พีรยา อัชฌา, แปล
21 สังคมและวัฒนธรรมไทย :ค่านิยม ครอบครัวศาสนา ประเพณี / สุพัตรา สุภาพ
21 หลากหลายมิติแห่งความอยู่ดีมีสุขของคนไทย / บรรณาธิการ, รศรินทร์ เกรย์, อนุชาติ พวงสำลี, ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ; คณะผู้เขียน, ณัฐกาญน์ สาสิงห์ [และคนอื่นๆ]
21 จิตวิทยาการศึกษา / สุชา จันทน์เอม (และ) สุรางค์ จันทน์เอม
21 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น :พร้อมสูตรแก้ปัญหาชีวิต / สุโท เจริญสุข
21 การเปรียบเทียบทฤษฎีพัฒนาการเด็ก / โดย อาร์ เมอเร โทมัส ; แปลและเรียบเรียงโดย ดวงเดือน ศาสตรภัทร
21 เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมวัยรุ่น =Adolescent behavior / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21 จิตวิทยาสังคม / เดโช สวนานนท์
21 จิตวิทยาสังคม (ศึกษา 322) / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
21 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 :ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
21 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม :การวิจัยและพัฒนาบุคคล / โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน
21 พฤติกรรมกลุ่ม =Group behavior / พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา
21 รู้จักเขา เข้าใจเรา :ทำอะไรก็ราบรื่น / สิทธิโชค วรานุสันติกูล, สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์
21 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behaviors / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
21 มนุษย์กับสังคม =Man and society / โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; [บรรณาธิการ, พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์]
21 มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณ์โหยหาอดีตในสังคมไทยร่วมสมัย / พัฒนา กิติอาษา, บรรณาธิการ
21 มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ
21 มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ
21 เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / พวงรัตน์ ทวีรัตน์
21 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติในการวิจัยทางคลินิก =Methodology and statistics in clinical research / สังวาลย์ รักษ์เผ่า
21 การวิจัยองค์ความรู้และกระบวนการ / สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล
21 พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ =Fundamentals of empirical research / ธีระ อาชวเมธี, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, กมลวรรณ ตังธนกานนท์
21 ตัวอย่างการวิจัยปฏิบัติการ (action research) ผลงานวิจัยเด่น "จากหิ้งสู่ห้อง" ฉบับสมบูรณ์ / ปานรวี ยงยุทธวิชัย, ดนัย อู่ทรัพย์
21 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
21 สถิติำสำหรับจิตวิทยา :เอกสารประกอบการสอนวิชา จต 141 / วิธัญญา วัณโณ
20 เดอะซีเคร็ต =The secret / รอนดา เบิร์น : เขียน ; จิระนันท์ พิตรปรีชา : แปล
20 เดอะซีเคร็ต =The secret / รอนดา เบิร์น, เขียน ; จิระนันท์ พิตรปรีชา, แปล
20 เปลี่ยนตัวเองเป็น 'ผู้หญิงคนใหม่' ที่ใครๆ ก็ต้องการ =How to become a popular woman / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
20 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม =Theories and techniques in behavior modification / สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
20 สร้างจุดเด่น เน้นจุดแกร่ง :ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาให้โดดเด่น เพื่อชัยชนะและความสำเร็จ = StandOut / มาร์คัส บัคกิงแฮม, เขียน ; พิธาน เอกวิทย์, แปล
20 อย่าให้ตัวคุณในอนาคตเกลียดตัวคุณในตอนนี้ / ผู้เขียน, เท่อลี่ตู๋สิงเตอเมา ; ผู้แปล, จิราพร เนตรสมบัติผล
20 คุณเป็นใครในคน 13 แบบ / มิยาซาคิ มิวะ, เขียน ; นพัฒน์ หัทยานันท์, แปล
20 กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม / ประภาส ปิ่นตบแต่ง
20 การจัดการเชิงกลยุทธ์ :เทคโนโลยีและนวัตกรรม = Strategic management : technology and innovation / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
20 รถบัสพลังชีวิต :กฎทอง 10 ประการ ที่จะเติมพลังให้กับชีวิต การงาน และสร้างทีมให้เวิร์ก ด้วยพลังแห่งความคิดเชิงบวก = The energy bus / โดย Jon Gordon ; เรียบเรียงโดย นวพันธ์ ปิยะวรรณกร
20 ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่สัมพันธ์กับเอกลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น / ธิดารัตน์ แย้มนิ่ม
20 ทางสายใหม่ :คู่มือการเดินทางสู่ชีวิตที่ดีกว่าเพื่อความงอกงามทางจิตใจความรักและจิตวิญญาณ = The road less traveled / เอ็ม สก็อต เปค, เขียน ; วิทยากร เชียงกูล, แปลและเรียบเรียง
20 เครือข่ายทางสังคม =Social network / ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
20 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
20 จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก =Psychology of child learning / เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
20 จิตวิทยาการเรียนรู้ =Psychology of learning / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
20 จิตวิทยาการเรียนการสอน :จิตวิทยาการศึกษาสำหรับครูในชั้นเรียน / พรรณี (ชูทัย) เจนจิต
20 จิตวิทยาวัยรุ่นกับหลักสูตรและการเรียนการสอน / ชัยนาถ นาคบุปผา
20 จิตวิทยาการศึกษา / ระพินทร์ ฉายวิมล
20 วิทยาการการสอน :เอกสารการสอนชุดวิชา 20202 = Instructional science / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20 จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ / บรรณาธิการ, บุญศรี ไพรัตน์ ; โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20 วัยรุ่น--วัยเริ่ดดด-- =Be smarty--a guide for young minds / ผู้แต่ง, Seema Gupta ; ผู้แปล, เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย ; บรรณาธิการ, อุทัยวรรณ วิสุทธากุล
20 จิตวิทยาพัฒนาการ =Development psychology / ศรีเรือน แก้วกังวาล
20 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental psychology / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
20 ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :รายงานการวิจัย / ธนิดา ทองมีเหลือ, [และคนอื่น ๆ]
20 พัฒนาการทางด้านความคิดความเข้าใจ =Cognitive development : PC 393 / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
20 การศึกษาความคิดทำร้ายตนเองของวัยรุ่น / ปิยนุช ขาวยะบุตร
20 เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคม 331 :จิตวิทยาสังคม / บุญเดิม พันรอบ
20 เราจะมีชีวิตที่ดี / ภาณุมาศ ทองธนากุล
20 ทักษะชีวิตและสังคม =Life skills and society / สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
20 พฤติกรรมองค์การ :ความรู้เบื้องต้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / สุพิณ เกชาคุปต์
20 ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ / มาโนช หล่อตระกูล, ธนิตา หิรัญเทพ และนิดา ลิ้มสุวรรณ, บรรณาธิการ
20 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ =Human relation in organization / โดย ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
20 องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม
20 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behavior / รังสรรค์ ประเสริฐศรี
20 มนุษยสัมพันธ์ =Human relations / กฤษณา ศักดิ์ศรี
20 มนุษยสัมพันธ์ / โดย พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
20 พลังของคนเงียบในโลกที่ไม่เคยหยุดพูด =Quiet / ซูซาน เคน, เขียน, ; นงนุช สิงหเดชะ, แปล
20 แค่ 1 นาที มีคนชอบตลอดชีวิต =Connect instantly / แพทริค คิง, เขียน ; จิรประภา ประคุณหังสิต, แปล
20 หลักการวิจัยทางการศึกษา / โดย ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ
20 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / โดย พวงรัตน์ ทวีรัตน์
20 การออกแบบการวิจัย =Research design / ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, สุภาพ ฉัตราภรณ์
20 แนวการศึกษาค้นคว้าวิชาระเบียบวิธีการวิจัย =Research methodology / โดย ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, อัจฉรา ชำนิประศาสน์
20 การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม =Holistically integrative research / นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล
20 ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ =คู่มือแนะนำการทำวิจัยแบบมืออาชีพสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ / อาทิวรรณ โชติพฤกษ์
20 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ =Research methodlogy / สุรพล พรมกุล
20 การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด
20 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล / อารีย์วรรณ อ่วมตานี
20 รวมบทความการวิจัย การวัดและประเมินผล / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
19 การปรับพฤติกรรม :ทฤษฎีและการประยุกต์ / ประเทือง ภูมิภัทราคม
19 ความเชื่อคือเข็มทิศ ชีวิตเป็นของเรา / 'หนุ่มเมืองจันท์'
19 ฉันเปลี่ยน เพราะเขียนเป้า / วิสูตร แสงอรุณเลิศ
19 หนังยางล้างใจ / วิสูตร แสงอรุณเลิศ
19 รัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
19 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ :เอกสารการสอนชุดวิชา = Strategic management and competency based management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / ผู้แต่ง, เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ [และคนอื่น ๆ]
19 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / โดย พิบูล ทีปะปาล
19 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ :เอกสารการสอนชุดวิชา 33442 = Strategic management in public administration 33442 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
19 การพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย / อนุชาติ พวงสำลี, อรทัย อาจอำ, บรรณาธิการ
19 Everest พาลูกค้นหาความนับถือตนเอง / โดย อุมาพร ตรังคสมบัติ
19 คุยกับลูกด้วยวิธีชี้แนะดีกว่า =Coaching conversation / โคะมุระซะกิ มะยุมิ, เขียน ; อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม, แปล
19 จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย / ศรีเรือน แก้วกังวาล
19 พัฒนาการวัยรุ่นและบทบาทครู / ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม
19 การสร้างแบบประเมินทักษะชีวิตและผลการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน / ประวิต เอราวรรณ์, นุชวนา เหลืองอังกูร
19 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ =Management / Stephen P Robbins, Mary Coulter เขียน ; วิรัช สงวนวงศ์วาน, แปลและเรียบเรียง
19 พฤติกรรมองค์การ :แบบทดสอบ & การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ = Organizational behavior : text and organizational behavior (OB) application / รังสรรค์ ประเสริฐศรี
19 วิธีชนะมิตรและจูงใจคน =How to win friends and influence people / เดล คาร์เนกี ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์
19 วิจัยทางการศึกษา / พิสณุ ฟองศรี
19 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ [และคนอื่น ๆ]
19 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข
19 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา / บุญชม ศรีสะอาด, สุริทอง ศรีสะอาด
19 แบบแผนการวิจัยเเละสถิติ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์
19 R&D ภาคปฏิบัติ / อนันต์ นามทองต้น
19 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข =Research methodology in public health / รัตนา ทรัพย์บำเรอ
18 การวางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์โครงการ / พิริยะ ผลพิรุฬห์
18 การบริหารงานวิจัย :แนวคิดจากประสบการณ์ / โดย วิจารณ์ พาณิช
18 เอกสารคำสอนวิชา 417 312 :การปรับพฤติกรรม = Behavior modification / สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
18 การปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบรับฟ้อง / สุปราณี จิราณรงค์
18 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน =Efficiency development / สมใจ ลักษณะ
18 ต่างเธอ ต่างฉัน :เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์ / เรนนี บารอน และอลิซาเบ็ท เวเกิล, เขียน ; วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช, แปล
18 สัญญาประชาคม,หรือ, หลักแห่งสิทธิทางการเมือง =Du contract social, or, Principes du droit politique / โดย ฌอง-ฌากส์ รูสโซ ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล
18 สังคมไทย :เอกสารการสอนชุดวิชา 12303 = Thai society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18 กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา / ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ
18 คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / โดย ฐาปนา บุญหล้า
18 กลยุทธ์ :การสร้างและการนำไปปฏิบัติ = Strategy : creating and implementing / เรียบเรียงโดย Richard Luecke และ David J Collis ; แปลและเรียบเรียง : จักร ติงศภัทิย์
18 การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ / ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
18 เยียวยาปมในใจและสร้างชีวิตใหม่ด้วยจิตวิทยาแห่งความนับถือตัวเอง =How to raise your self-esteem : the proven action-oriented approach to greater self-respect and self-confidence / เขียน, นาธาเนียล แบรนเดน ; แปล, สาริศา มีสุขศรี
18 มองการศึกษา :: เส้นทางที่เท่าเทียมของคนไทย / / ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
18 จิตวิทยาการจูงใจ =Psychology of motivation / หลุย จำปาเทศ
18 มนุษยสัมพันธ์แห่งความสุข / ภัทริยา
18 ประชากรไทยสมัย ร9 :หนังสือวิชาการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / บุญเลิศ เลียวประไพ [และคนอื่น ๆ]
18 โปรแกรมการส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวตะวันออก สำหรับเยาวชนไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี / ผู้วิจัย, อัจฉรา สุขารมณ์, อรพินทร์ ชูชม
18 วรรณกรรมปริทรรศน์แลการสังเคราะห์ความรู้ เรื่อง "สวัสดิการชุมชนในประเทศไทย" / ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
18 จิตวิทยาการศึกษา :ฉบับมูลฐานสำหรับครู / สุโท เจริญสุข
18 จูบกบตัวนั้นซะ! =Kiss that frog! / ผู้เขียน, Brian Tracy, Christina Stein ; ผู้แปล, พรเลิศ อิฐฐ์
18 จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก / พยอม อิงคตานุวัฒน์
18 จิตวิทยาเด็กพิเศษ =Psychology of exceptional children : PC 396 / วงพักตร์ ภู่พันธ์์ศรี
18 50 ฉลาดรอบกับ 30 ยอดอัจฉริยะ / Kim, Hyun-tae, เขียน ; Kim, Seong-hyee, ภาพประกอบ ; ศุภลักษณ์ อาศิรพจน์มนตรี, แปล
18 เลี้ยงลูกด้วยนิทาน / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, เขียน ; นันทวัน วาตะ, วาดภาพประกอบ
18 เด็กก่อนวัยเรียนกับการเรียนรู้ :ทฤษฎีและหลักการสำคัญบางประการ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
18 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental psychology / เรียบเรียงโดย เจษฎา อังกาบสี
18 สุขภาพจิตและมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน =Mental health and human relations in community : PC 444 / กัญญา ธัญมันตา
18 "การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยแบบบูรณาการและสร้างนักวิจัยขั้นสูงทางพฤติกรรมศาสตร์ :แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนจริยธรรม ปัญญา และสุขภาพจิตแก่เยาวชนไทย" : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ (รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3) วันที่ 23-26 มกราคม 2550 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนแวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จัดโดย โครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
18 แค่บ่นน้อยลง--วันละนิดชีวิตจะเปลี่ยน--มหาศาล =A complaint free world : how to stop complaining and start enjoying the life you always wanted / เขียนโดย วิล โบเว่น ; แปลและเรียบเรียงโดย วุฒินันท์ ชุมภู
18 มนุษยสัมพันธ์ :พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ = Human relations : human behavior in organizations / รัตติกรณ์ จงวิศาล
18 จิตวิทยากับพฤติกรรม์มนุษย์ =Psychology and human behavior / มธุรส สว่างบำรุง
18 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behavior / ผู้แต่ง, Stephen P Robbins ; แปลและเรียบเรียง, รังสรรค์ ประเสริฐศรี
18 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behavior / พิภพ วชังเงิน
18 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behavior / ภาวิณี เพชรสว่าง
18 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behavior / ผู้แต่ง, Stephen P Robbins ; แปลและเรียบเรียง, รังสรรค์ ประเสริฐศรี
18 พฤติกรรมองค์การ / เจษฎา นกน้อย
18 เอกสารคำสอนมนุษย์กับสังคม =Man & society / สุพิศวง ธรรมพันทา
18 ศาสตร์แห่งการวิจัย / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว
18 การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม / พันธุ์ทิพย์ รามสูต
18 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
18 ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร :ความหมาย ทฤษฎี วิธีวิจัย การวัด และงานวิจัย / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
18 เล่าเรื่องงานวิจัย (ไม่ยากอย่างที่คิด) / เพทาย เย็นจิตโสมนัส และคณะ
18 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ =Qualitative research in health science / ศิริพร จิรวัฒน์กุล
18 การวิจัยดำเนินงาน =Operations research / สุทธิมา ชำนาญเวช
18 การวิจัยดำเนินงาน =Operations research / รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์), พรธิภา องค์คุณารักษ์
18 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน =Basic research methodology / พรรณิลัย นิติโรจน์
18 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ =Research methodolog in political science POL 6001 (PS 602/PS 702) / วิพร เกตุแก้ว
18 การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม :แนวคิดและวิธีวิจัย / กิติพัฒน์ นนปัทมะดุลย์
18 เทคนิควิจัยด้านการอ่าน =Reading research techniques / สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
18 สถิติเพื่อการวิจัย / กานดา พูนลาภทวี
18 ตัวอย่างการวิจัยปฏิบัติการ (action research) ผลงานวิจัยเด่น "จากหิ้งสู่ห้อง" ฉบับสมบูรณ์ / ปานรวี ยงยุทธวิชัย, ดนัย อู่ทรัพย์
18 วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ =Research method : a practical guidebook / สรชัย พิศาลบุตร
18 การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ :แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์
18 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล / อนันต์ชัย เขื่อนธรรม
18 เอกสารคำสอนวิชา วป 712 :สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV / ของ ดุษฎี โยเหลา
17 เกม :เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ / โดย วิทยา ตันติเสวี, เสรี โลกัตถจริยา
17 การบริหารโครงการ =Managing projects large and small / โดย Robert D Austin ; แปลและเรียบเรียงโดย คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม
17 การเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบจำลองข้ามทฤษฎี =Behavior change base on transteoretical model / สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
17 จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์ / ป แผนสำเร็จ
17 ข้ามขีดจำกัดปลุกพลังยีน =Soda! zettai umaku iku! "Dekiru" idenshi ga mezameru ikikate/kangaekata / by Kazuo Murakami ; แปลและเรียบเรียงโดย ธนัญ พลแสน
17 ไม่ยากถ้าอยากกล้าคิดกล้าทำ =Children who do by themselves and who fo against their will / Oh, Soo-Jin, เรื่องและภาพ ; อารีวรรณ ธรรมธร, แปล
17 การมีส่วนร่วม :หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง / โดย นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
17 การวางแผนกลยุทธ์ :แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ / โดย ปกรณ์ ปรียากร
17 เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ =Managerial economics and business strategy / พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
17 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO =Strategic management / โดย บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
17 99 ต่อ 1 :เกลียวมรณะแห่งความเหลื่อมล้ำ = 99 To 1 : how wealth inequality is wrecking the world and what we can do about it / Chuck Collins, เขียน ; ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์, แปล
17 สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง :พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง / มาลี พฤกษ์พงศาวลี
17 การให้อภัยในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน :การพัฒนาแบบวัดและการตรวจสอบเครือข่ายเชิงความสัมพันธ์ของตัวแปรกับสุขภาพจิตและความผาสุกในนักศึกษาไทย = Forgiveness in peer relationship : scale developement and examination of nomological network with mental health and well-being in Thai university students / โดย อิสระ บุญญะฤทธิ์
17 12 ค่านิยม--สังคมพัฒนา / ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์
17 ไม้ใกล้ฝั่ง :สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย / ปรีชา อุปโยคิน [และคนอื่นๆ]
17 คุณภาพชีวิต ปัญหาและความต้องการของผู้พิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี :รายงานวิจัย = Quality of life, problems and needs of disabled people under the responsibility of Thachang subdistrict administrative organization, Chanthaburi, Thailand / ยศพล เหลือโสมนภา, สาคร พร้อมเพราะ, สุกัญญา ขันวิเศษ
17 รวมบทความการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่ม 7 / สัมภาษณ์/เรียบเรียง, อารีย์ สุเอียนทรเมธี
17 อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่ =The Little book of Ikigai / Ken Mogi, เขียน ; วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, แปล
17 เครือข่าย =Net work : ยุทธวิธีเพื่่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรมองค์กรของโลกยุคใหม่ / เสรี พงศ์พิศ
17 รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว / โดย บุญเสริม หุตะแพทย์
17 หลักจิตวิทยาและพัฒนาการมนุษย์ / รวบรวมเรียบเรียงโดย สุโท เจริญสุข
17 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / พยอม วงศ์สารศรี
17 จิตวิทยาสำหรับครู =Psychology for teachers / ปิยะวรรณ ชุนทอง
17 การศึกษาเด็ก / วิณี ชิดเชิดวงศ์
17 การศึกษาเด็ก =Child study / ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
17 สุขภาพจิตเด็ก / ผกา สัตยธรรม
17 ถ้าครูและพ่อแม่พูดกับเด็กแบบนี้ :เด็กจะรักเรียนและรักดี มีชีวิตอนาคตที่เปลี่ยนไป = Teacher & child : a book for parents and teacher / เขียนโดย เฮม จีนอตต์ ; แปลโดย ศรีสุชา พิศาลบุตร และ ฝน ลีสินสวัสดิ์
17 จิตวิทยาวัยรุ่น =Adolescent psychology : PC 294 / จตุพร ลิ้มมั่นจริง
17 อ่านคน-อ่านวรรณกรรม / ศรีเรือน แก้วกังวาล
17 รอยเท้าเล็กๆ ของเราเอง / วินทร์ เลียววาริณ
17 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม :มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
17 ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรม :การวัดการพยากรณ์ และการเปลี่ยนแปลง / จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์
17 องค์การและการจัดการ =Organization and management / สมคิด บางโม
17 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ := Management / Stephen P Robbins & Mary Coulter ; แปลและเรียบเรียงโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน
17 หลักการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย / วิเชียร เกตุสิงห์
17 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
17 สถิติและการวิจัยเบื้องต้นทางการศึกษา =Introduction to statistics and research in education : MR 203 / สุวิมล ติรกานันท์
17 การทำวิจัยในชั้นเรียน :เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร
17 แนวคิด หลักการ และกระบวนการวิจัย :เชิงปริมาณ คุณภาพและผสานวิธีการเขียนวิทยานิพนธ์ / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
17 การวิจัยการดำเนินงาน =Operations research / วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง
17 การวิจัยทางการศึกษา และสังคมศาสตร์ =Research in education and social sciences SPSS/FW version 10 / ภัทรา นิคมานนท์
17 การวิจัยในชั้นเรียน / ผู้เขียน, มัลลิกา นิตยาพร, อรุณศรี อนันตรศิริชัย
17 สังคมศาสตร์วิจัย / เทียนฉาย กีระนันท์
17 เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน / นพเก้า ณ พัทลุง
17 การวิเคราะห์สถิติ :สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา
16 17 สูตรสำเร็จสร้างทีมเวิร์ก =The 17 indisputable laws of teamwork / จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ; ไพบูลย์ สำราญภูติ, แปล
16 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย :เอกสารการสอนชุดวิชา 21008 = Life skills development for early childhood / สาชาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16 คัมภีร์แห่งอัจฉริยะ / โดย ปริญญา ตันสกุล
16 เปลี่ยนตัวเองใหม่ใน 5 นาที / คะมิโอะโอกะ โทะเมะ, เรื่อง/ภาพ ; จินนี่ สาระโกเศศ, แปล
16 รู้ก่อนตอนนี้ ดีกว่ารู้งี้ตอนหลัง / ธเนศ ลีลาภรณ์
16 พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs / ผู้แต่ง, นภดล ร่มโพธิ์
16 การวางแผนกลยุทธ์สำหรับนักการศึกษา / พวงรัตน์ เกษรแพทย์
16 ปลาเล็กกินปลาใหญ่ / ลิม คัมมาร์
16 กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน =Group work in school / ผกา บุญเรือง
16 จิตวิทยาการทำงานร่วมกัน =Psychology of working togeter / ผู้เขียน, คมเพชร ฉัตรศุภกุล
16 เกมและกิจกรรมพัฒนาทีมงาน =Instant teamwork / ผู้เขียน, Brian Clegg, Paul Birch ; แปลและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการเอ๊กซเปอร์เน็ท
16 มนุษย์กับธรรมชาติ / คณะกรรมการวิชามนุษย์กับธรรมชาติ โครงการการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 เอกสารคำสอนวิชาจิตศึกษา 301 :จิตวิทยาการศึกษา / อารี รังสินันท์
16 สุขภาพจิตในโรงเรียน =Mental health in school / กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์
16 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / แสงเดือน ทวีสิน
16 การศึกษาสาเหตุของปัญหาของนักเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาในห้องเรียน / ดารณี อุทัยรัตนกิจ
16 โรงเรียนวอลดอร์ฟ ศิลปะการสอนที่มีชีวิต =Teaching as a lively art / มาร์จอรี่ สป็อค, เขียน ; จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสก, แปล
16 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology : PC 615 (715) / ศิริบูรณ์ สายโกสุม
16 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / วรรณี ลิมอักษร
16 การศึกษาเด็ก / ฉวีวรรณ กินาวงศ์
16 เด็กสมาธิสั้น =Hyperactivity and attention disorders in children / เรียบเรียงโดย พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์
16 จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก / เรียบเรียงโดย อัจฉรา สุขารมณ์
16 รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว =Yochien dewa ososugiru / เขียนโดย มาซารุ อิบุกะ ; แปลและเรียบเรียงโดย ธีระ สุมิตร และ พรอนงค์ นิยมค้า
16 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับสุขภาพจิตและจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ่น / โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก
16 แกะรอยหยักสมอง :มองผลกระทบของการพนัน / พรจิรา ปริวัชรากุล
16 คู่มือสะกดใจคน =Get anyone to do anything / David J Lieberman ; พัชรี เกรแฮม
16 50 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ "แลหลังมุ่งหวังสู่อนาคต" :ประวัติ ผลงาน บทความวิชาการ / สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; คณะผู้จัดทำ, วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี [และคนอื่น ๆ]
16 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร :เพื่อสร้างและรักษาความได้เปรียบเชิงแข่งขันไว้ให้ยั่งยืนในโกลบอลไลเซชั่น = Management and organization behavior : creating and sustaining competitive advantage in globalization / โดย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
16 ไม่ได้ฟัง แต่ยังได้ยิน =Sound about / คิ้วต่ำ
16 วิธีวิจัยสำรวจ =Method of survey research / เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, สุนทรี สุวิปกิจ และวริวรรณ วัชรางค์
16 วิจัยทางการศึกษา =Educational research / โดย รวีวรรณ ชินะตระกูล
16 วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ / สรชัย พิศาลบุตร
16 พื้นฐานการวิจัย =Basic of research / ยุทธ ไกยวรรณ์
16 108 ข้อบกพร่อง :แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี
16 ชีวสถิติสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ / อรุณ จิรวัฒน์กุล
16 ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว =Research methodology in tourism / โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
16 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ =Research techniques in science / สิน พันธุ์พินิจ
16 การวิจัยทางการศึกษา รุ่นที่ 18 :เอกสารประกอบการอบรม / สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16 วิธีการวิจัยทางสาธารณสุข / ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
16 การวิจัยทางการศึกษา :แนวคิดการประยุกต์ใช้ = Educational research : concepts and application / อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
16 การวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น / คมพล สุวรรณถูฏ
16 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social science research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
16 การวิจัยในชั้นเรียนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ของ พรบ การศึกษาแห่งชาติ / ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
16 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ / สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
16 คุณธรรมของครู / ผกา สัตยธรรม
16 การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ :แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์
16 การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS :ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / ธานินทร์ ศิลป์จารุ
15 การบริหารโครงการ :การติดตาม ควบคุมและการประเมินผล / โดย สุนทร เกิดแก้ว
15 การปรับพฤติกรรมความวิตกกังวลทางสังคม / ศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์
15 ถึงเวลา ท้าทายสมอง / โดย วนิษา เรซ
15 Good luck :สร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจด้วยตัวคุณเอง / เขียนโดย Alex Rovira, Fernando Trias de Bes ; หนึ่งฤทัย แรงผลสัมฤทธิ์ และ สุพัตรา พิษณุวงษ์, แปล
15 แอบทำ 1 ชั่วโมงต่อวัน ฝันเปลี่ยน สูตรสำเร็จเคล็ดสร้างล้าน / ผู้เขียน, โสภา พิมพ์สิริพานิชย์
15 โค้ชชิ่ง ให้ถึงแก่น ด้วยเอ็นเนียแกรม :พัฒนาคนเก้าแบบ จากภายในสู่ภายนอก = Briniging out the best in everyone you coach : use the enneagram system for exceptional results / จินเจอร์ ลาพิด-บ็อกดา, เขียน ; วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช, แปล
15 วิถีใหม่แห่งการพัฒนา :วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย / ปรีชา เปี่ยมพงศานต์, กาญจนา แก้วเทพ, กนกศักดิ์ แก้วเทพ
15 การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี / สุพานี สฤษฎ์วานิช
15 ทำแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ =How to write a business plan / Brian Finch, เขียน ; สุกานดา จารุสมบัติ, แปล
15 การคิดเชิงกลยุทธ์ =Strategic thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
15 10 สุดยอดแผนธุรกิจ =DTN business plan award 2014 "แผนธุรกิจ--รุก-รับตลาด AEC" / คณะผู้จัดทำ เลิศวสิษฐ เทียนทอง และคณะ
15 การสอนกิจกรรมแนะแนวด้วยกระบวนการกลุ่ม / เรียบเรียงโดย พรรณราย ทรัพยะประภา
15 คู่มือคนน่าคบ / โดย อัจจิรา วันบรรจบ
15 ศิลปะการผูกมิตรพิชิตใจคน / ผู้เขียน, Roger Horchow, Sally Horchow ; ผู้แปล, ทวีรัตน์ จิรดิลก ; ผู้เรียบเรียง, ชนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
15 สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ =บทความจากการประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพครั้งที่ 2 / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข, บรรณาธิการ
15 การศึกษา :สอนดี ทำดี มีคุณธรรมนำความรู้ / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
15 จิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่ =Psychology for training adult / สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
15 จิตวิทยาการศึกษา / จิตรา วสุวานิช
15 สารัตถะสำคัญของการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน =Essentials of learning for instruction / Robert M Gagne ; แปลและเรียบเรียงโดย องุ่น จันทร์ขจร
15 สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา / ประสาท อิศรปรีดา
15 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental psychology / นวลศิริ เปาโรหิตย์ , จันทมาศ ชื่นบุญ , อรทัย (ศรีหงษ์) ชื่นมนุษย์
15 พัฒนาการและการปรับตัวของวัยรุ่น / ประสาร ทิพย์ธารา
15 ผลการใช้วิธีการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตด้วยตนเองตามแนวตะวันออกที่มีต่อภาวะวิกฤตชีวิตและความสุขใจของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร :รายงานการวิจัยฉบับที่ 127 = Effect of sefl managing life crisis based on the oriental approach towards life crisis and well-being of midlife married Thai women in Bangkok / คณะวิจัย, อังศินันท์ อินทรกำแหง, ทัศนา ทองภักดี
15 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม :มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
15 ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรม :การวัดการพยากรณ์ และการเปลี่ยนแปลง / จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์
15 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ / Stephen P Robbins, Mary Coulter, เขียน ; วิรัช สงวนวงศ์วาน แปลและเรียบเรียง
15 มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ
15 มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ
15 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ / อนันต์ ศรีโสภา
15 คู่มือวิจัยและพัฒนา / นงพรรณ พิริยานุพงศ์ : ผู้แต่ง
15 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ =Research methodology in designs / นิรัช สุดสังข์
15 การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ =Qualitative research in political sciences & public administration / จุมพล หนิมพานิช
15 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
15 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ :เอกสารประกอบการสอนวิชา วิจัย 521 / ทองห่อ วิภาวิน
15 การวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน / โดย อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
15 FMEA :การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ / โดย กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
15 SPSS/FW / วิยะดา ตันวัฒนากูล
14 การพัฒนาทีมงาน / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
14 เกมและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจทีมงาน! =The big book of motivation games / ผู้เขียน, Robert Epstein & Jessica Rogers
14 ทีมงาน =Teamwork : พลังที่สร้างความสำเร็จ / เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
14 การวางแผนและการบริหารโครงการ =Planning and project management / สุภาพร พิศาลบุตร
14 คู่มือการเขียนรายงานโครงการในโรงเรียน / จันทรา ด่านคงรักษ์
14 การวิเคราะห์โครงการ :เอกสารการสอนชุดวิชา = Instructional media in basic education / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14 การบริหารโครงการ / สุธนี พิสุทธิ์กวิน
14 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม =Theories and techniques in behavior modification / สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
14 การปรับพฤติกรรมทางการศึกษา =Behavior modification in education / โดย อาภา จันทรสกุล, อัญชัน เกียรติบุตร
14 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ทิศนา แขมมณี
14 บันทึกเฮอร์มีส วจีลิขิตสะกดจิตตนเอง / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
14 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน =Human behavior and self development / ราตรี พัฒนรังสรรค์
14 30 เคล็ดลับในการสร้างฝันให้เป็นจริง / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
14 ทัศนคติ =Attitude / โดย ธนา วีกิจนุเคราะห์
14 ไล่ตัวขี้เกียจออกไป ชิ่ว! =Upgrade : kick away the laziness / ผู้เขียน, สิทธิโชค ทองงาม
14 สุดยอดวิธีฝึกสมอง เพิ่มความจำ =Brilliant memory training / ผู้เขียน, Jonathan Hancock ; ผู้แปล, จตุพร นุตะศะริน
14 รหัสวิชา บห 322 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม =EA 322 Education for social development / อนุศักดิ์ สมิตสันต์
14 โครงการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :รายงานการศึกษา / โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
14 การพัฒนาจากมุมมองของสังคมและมนุษยวิทยา :เอกสารการสอนชุดวิชา 17241 = Development from socio-anthropological perspectives 12741 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14 วิถีชีวิต วิธีสู้ :ขบวนการประชาชนร่วมสมัย / ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ ; ปราณี ขัติยศ, บรรณาธิการ
14 กลยุทธ์ =HBR's 10 's 10 must reads : on straegy / โดย Michael E Porter & James C Collins ; ผู้แปล, ณัฐยา สินตระการผล ; ผู้เรียบเรียง, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
14 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลก =World class strategic management / ภักดี มานะหิรัญเวท
14 การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ / ผู้เขียน, สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
14 การศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / รมณภัทร กตตน์วงศกร
14 การจัดการกับคนที่คุณทนไม่ได้ =Dealing with people you can't stand : ทำอย่างไรจึงจะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกจากสิ่งที่แย่ที่สุดของมนุษย์ / ริค บริงค์แมน, ริค เคิร์ชเนอร์ ; ชลัยพร อมรวัฒนา, แปล
14 สร้างมิตรภาพด้วยหัวใจ =Making friends / แอนดรูว์ แมตทิวส์, เขียนและวาดภาพประกอบ ; กิตติกานต์ อิศระ, แปล
14 สื่อสารอย่างสันติ :คู่มือสื่อสารเพื่อสารสัมพันธ์และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ / ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์
14 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล / ผู้แต่ง, มลินี สมภพเจริญ
14 ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย =The asshole survival guide / โรเบิร์ต ไอ ซัตตัน เขียน ; ไอริสา ชั้นศิริ, แปล
14 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ :การประเมินและการนำไปใช้ / นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส
14 ครูกับการปลูกฝังจริยธรรมแก่นักเรียน / โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน
14 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
14 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
14 จิตวิทยาการเรียนการสอน / พรรณี ชูทัย เจนจิต
14 จิตวิทยาการศึกษา / ผู้เรียบเรียง, วีระ บุณยะกาญจน
14 จิตวิทยาการแนะแนว / มาลิณี จุโฑปะมา
14 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
14 การบริบาลทารกและเด็กวัยก่อนเรียน / โดย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
14 จิตวิทยาครอบครัวและสวัสดิภาพเด็ก / เรียบเรียงโดย วารุณี บิณฑสันต์
14 พัฒนาการเด็ก :ฉบับปรับรุงแก้ไขล่าสุด / สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
14 สอนให้คิดด้วยพฤติกรรมและจริยธรรม =Philosophy for children Vol 4, Behavior & ethice / Jah, Kyung-Ok, เขียน ; Jeon, Mi-Young, ภาพประกอบ ; อารีวรรณ ธรรมธร, แปล
14 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental psychology / อารี เพชรผุด
14 จิตวิทยาการจูงใจ =Psychology of motivation / หลุย จำปาเทศ
14 คู่มือสะกดใจคน =Get anyone to do anything / David J Lieberman ; พัชรี เกรแฮม
14 30 กึ๋นแห่งศตวรรษใหม่ :21st Century Skills / โดย พงษ์ ผาวิจิตร
14 การลาออกครั้งสุดท้าย =The last resignment / ภานุมาศ ทองธนากุล
14 เรื่องเล่าจากร่างกาย :เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / จัดทำโดย ชัชพล เกียรติขจรธาดา
14 อย่าชวนเธอไปดูหนังรัก / นำชัย ชีววิวรรธน์
14 พฤติกรรมองค์การ / โดย เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ
14 พฤติกรรมองค์การ / สุชาดา นิภานันท์
14 วิธีชนะมิตรและจูงใจคน =How to win friends and influence people / เดล คาร์เนกี, เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์, แปล
14 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ / ประคอง กรรณสูต
14 เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
14 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social science research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
14 การวิจัยประเมินผล :หลักการและกระบวนการ = Evaluation research : principles and processes / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
14 การวิจัยเชิงนโยบาย :รูปลักษณ์ใหม่ของการกำหนดอนาคต / บรรณาธิการ, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, ดนัย เทียนพุฒ
14 หลักการวิจัยทางการศึกษา / สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
14 ไคสแควร์ (Chi-Square) :การทดสอบทางสถิติ / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
14 ระเบียบวิธีวิจัย =Research methodology / ศักดิ์ชัย คีรีศรี
14 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น =Needs assessment research / สุวิมล ว่องวาณิช
14 วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบที่ละขั้น =R to R step by step / ศิริพร จิรวัฒน์กุล, อรุณ จิรวัฒน์กุล
14 สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา
14 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ :เอกสารการสอนชุดวิชา 81314 = An introduction to political research / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14 แนวคิดและวิธีวิทยาในการศึกษาสังคมชนบท / มณีมัย ทองอยู่ บรรณาธิการ
14 10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ :เคล็ดลับวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
14 สถิติการวิจัย / รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
14 พินิจวรรณกรรม :งานวิจัยทางภาษาไทย / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ, เพ็ญศรี จันทร์ดวง, ธนาภรณ์ กอวัฒนา
14 คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา / มรว อคิน รพีพัฒน์ [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, อุทัย ดุลยเกษม
14 การวิจัยเชิงคุณภาพทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสังคมสมัยใหม่ =Ethnographic research : theory and application for modern schools and societies / อุษา ดวงสา, ผู้แปล ; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, ผู้ตรวจและขัดเกลาภาษา
14 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ / กัลยาณี คูณมี
14 สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุทธนู ศรีไสย์
14 สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R / ศิริชัย พงษ์วิชัย
14 สถิติธุรกิจ =Business statistics / ประสพชัย พสุนนท์
14 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Applied statistics for social science research / วาโร เพ็งสวัสดิ์, เขียน
13 การประเมินโครงการทางการศึกษา :ปฏิบัติจริง / อนันต์ นามทองต้น
13 ทฤษฎีบุคลิกภาพ / นพมาศ ธีรเวคิน
13 อุปนิสัยที่ 8 :จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ =The 8th habit : from effectiveness to greatness / เขียน Stephen R Covey ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, เรียบเรียง
13 มองคนด้วยมุมใหม่ เปลี่ยนใจให้เป็นสุข :เอ็นเนียแกรม คนเก้าแบบ = The enneagram made easy / เรนนี บารอน และ อลิซาเบ็ท เวเกิล : เขียน ; วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช : แปล
13 อยากเป็นสุดยอดคนจำเก่งไม่ยาก =Easy guide: how to be a memory champion / ก้อง เกียรติวิชญ์, เขียน ; กอล์ฟ, วาด
13 แกะรอยหยักชีวิต :Filter ความคิด / ภาววิทย์ กลิ่นประทุม, พงษ์รพี บูรณสมภพ
13 มองไกลบนไหล่ยักษ์ / วิสูตร แสงอรุณเลิศ
13 100 วิชา "ยอดคน" ที่ห้องเรียนไม่มีสอน / โดย ภัทระ ฉลาดแพทย์ และวัชระ จึง
13 กัมบัตเตะเนะ! เพราะความสำเร็จไม่มีทางลัด / พิชชารัศมิ์ มารุมูระ
13 ทิ้งคนเก่าที่ไม่เก่ง มาเป็นคนใหม่ที่เจ๋งกว่า =Shigoto no tameno 12 no kisoryoku / ยูคิโอะ โอคุโมะ, เขียน ; ณิชากร อุปพงษ์, แปล
13 เมือง - กิน - คน :แถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องนคราภิวัฒน์การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย / ผู้เขียน, พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
13 นาครมิติ :ชาติพันธุ์วรรณาว่าด้วยเมืองและมนุษย์ / โดย จารุวรรณ ขำเพชร
13 รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและรวามมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
13 การวางแผนกลยุทธ์ :ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ = Strategic planning : the art of mapping organization towards excellence / ผู้เขียน, วัฒนา วงศ์เกีียรติรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
13 ภาวะผู้นำกลยุทธ์ :หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา / สมชาย เทพแสง
13 คัมภีร์พิชัยสงครามซุนวู (ฉบับสมบูรณ์) / ซุน วู, รจนา ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม และอธิคม สวัสดิญาณ, แปล
13 กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ =Strategic planning & management / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
13 การบริหารจัดการทีมงาน =Creating teams with an edge / เรียบเรียงโดย Richard Luecke และ Jeff Polzer ; แปลและเรียบเรียง : สุรีพร พึ่งพุทธคุณ
13 โค้ชชิ่ง :กลยุทธ์การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ = Coaching for performance / จอห์น วิตมอร์, เขียน ; วุฒินันท์ ชุมภู, แปล
13 เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน / อภิชัย ศรีเมือง
13 ถามให้ถูกพูดให้เป็น =Water the flowers not the weeds / โดย Fletcher Peacock ; เรียบเรียงโดย, เริง เจริญ
13 สังคมและวัฒนธรรมไทย :ค่านิยมครอบครัวศาสนาประเพณี / สุพัตรา สุภาพ
13 การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย / ผู้รับผิดชอบโครงการ, กิ่งกาญจน์ เมฆา [และคนอื่นๆ] ; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
13 การอ่าน--สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต / เรียบเรียงโดยชุลี อินมั่น
13 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ / พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
13 ลุกกะ :วิถีความสุขจากทุกมุมโลก = The little book of Lykke : the Danish search for the world's happiest people / by Meik Wiking ; แปลโดย ลลิตา ผลผลา
13 จิตวิทยาการศึกษา / สมศักดิ์ คำศรี
13 สร้างพลังการเรียนรู้ =Power learning : a student's guide to success / Gwen Cawith, เขียน ; นิตยา หัตถสินโยธิน, แปล
13 เด็กกับสังคมโรงรียน :หนทางอันสำคัญในการปรับตัวของเด็ก / โดย นิดดา หงษ์วิวัฒน์
13 จิตวิทยาเด็กพิเศษ =Psychology of exceptional children and youth / สุปาณี สนธิรัตน
13 ปัญหายุ่งยากทางการเรียนรู้ / ศรียา นิยมธรรม
13 ความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อย สร้างได้ด้วยสองมือของคุณ / เอมพร ตรีภิญโญยศ
13 เข็นเด็กขึ้นภูเขา ตอน บางสิ่งที่พ่อแม่น่าจะรู้นานแล้ว / นักเขียน, เบญจพร ตันตสูติ ; ภาพประกอบ, ธีรญาณ์ภา บัวดี
13 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental psychology : PC 290 / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
13 กลยุทธ์จุดกระแส =The tipping point / ผู้เขียน, Malcolm Gladwell ; ผู้แปล, พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร
13 แนวทางการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต / ธวัช ชลารักษ์, กนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์, บรรณาธิการ
13 รางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยประจำปี / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
13 พลวัตกลุ่ม / อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
13 Psy-Q :เชิงอรรถจิตวิทยา / กิติกร มีทรัพย์, ส สีมา
13 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ :เอกสารการสอนชุดวิชา = Human behavior in organization / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13 ปรักปรำศาสตร์ =Scapegoat : a history of blaming other people / Charlie Campbell ; อลิสา สันตสมบัติ, แปล
13 จิตวิทยาการจัดการองค์กร / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
13 วัฒนธรรมองค์การ :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม / ชนิดา จิตตรุทธะ
13 วัฒนธรรมไทยในอดีตและปัจจุบัน :เอกสารประกอบการสอน วิชา 1432 101 = Thai culture : past and present / จารุวรรณ ขำเพชร
13 สื่อสารอย่างผู้นำ / พชร บัวเพียร
13 วิธีชนะมิตรและจูงใจคน =How to win friends and influence people / โดย เดล คาร์เนกี ; แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์
13 มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ
13 การทำวิจัยในชั้นเรียน :เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร
13 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ =Research methodology in behavioral sciences and social sciences / ธีรวุฒิ เอกะกุล
13 การวิจัยเครื่องมือวิจัย / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
13 แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์
13 ทฤษฎี วิธีวิจัย สถิติ และเทคนิคในการวิเคราะห์ / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, บรรณาธิการ
13 แนวทางพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ =Learning process concept and development based on scientific research / สมชาย ธนสินชยกุล และคณะ
13 ระเบียบวิธีวิจัย / ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
13 ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนา (The Research & Development) :"การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเกี่ยวกับจำนวนกับการเรียนปกติ" / วิไล มาศจรัส, ปานรวี ยงยุทธวิชัย
13 การวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว =Single subject design / โดย ผดุง อารยะวิญญู
13 108 ข้อบกพร่อง :แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี
13 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่าย ๆ :9 เคล็ดลับในการจัดทำข้อเสนอวิจัยให้ผ่านการพิจารณา = Very-easy research porposal writing / กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
13 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / พัชราภา สิงห์ธนสาร
13 รู้ เข้าใจ ใช้แบบทดสอบ / นันทา สู้รักษา
13 วิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษาและกีฬา =Qualitative research in physical education and sport / สาลี่ สุภาภรณ์
13 การวิจัยและการดำเนินงาน =Operations research / ผู้เขียน, วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง
13 วิธีการวิจัยทางการศึกษา / อังคณา สายยศ
13 วิธีวิจัยทางการศึกษา =Educational research methodology / บุญเรียง ขจรศิลป์
13 คุณลักษณะ & วิธีวิทยา งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ ; บรรณาธิการ, กชกร ชิณะวงศ์
13 คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเยอรมัน :รายงานการวิจัย / โดย ชุมพล เที่ยงธรรม
13 การวิเคราะห์สถิติ :สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา
13 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ =(Economics statistics) / คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์
13 สถิติหลักทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ =Essential statistics in economics and business / ลดาวัลย์ รามางกูร
13 สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windows / ปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ซ, ยุวดี ฦาชา
12 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น (Kaizen) =Shigoto ga dondon umaku iku Kaizen no kyokasho / โดย Yoshihara Yasuhiko ; แปลและเรียบเรียงโดย สุลภัส เครือกาญจนา
12 หลักและเทคนิคการวางแผน / อนันต์ เกตุวงศ์
12 การบริหารโครงการ :แนวทางปฏิบัติจริง = Project management / วิสูตร จิระดำเกิง
12 การบริหารโครงการ / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
12 การบริหารโครงการ / วิสูตร จิระดำเกิง
12 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม =Theories and techniques in behavior modification / สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
12 การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น =Introduction to behavior modification / เรียบเรียงโดย ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
12 ชีวิตจะดีขึ้น--ตลอดไป :: 46 แนวคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างความพึงพอใจในทุกวันของชีวิตคุณ = Life is an attitude / Dottie Billington, เขียน ; เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์, แปล
12 NLP :neuro-linguistic programming ภาษา สมอง มหัศจรรย์ : เทคโนโลยีสร้างความสำเร็จชั่วข้ามคืน นวัตกรรมล่าสุด สำหรับการลงโปรแกรมใหม่ให้สมองคุณ / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
12 100 tricks ช่วยชีวิตให้พบสุข / หลิวหฺวาชิง, เขียน ; ชาญ ธนประกอบ, แปล
12 ศาสตร์แห่งผู้นำ :หลักธรรม 7 ต้นของคนเป็นผู้นำ / โดย ปริญญา ต้นสกุล
12 การพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน :การให้คำปรึกษาในการพัฒนาตนเพื่อพัฒนาการทำงาน = Career counseling / ณรงค์ อักขิโสภา, วรรณา พรหมบุรมย์
12 เปลี่ยนแค่ 20% ได้ชีวิตที่ดีกว่าเดิม =The 20% factor / โดย Graham Lancaster ; เรียบเรียงโดย กิตติกานต์ อิศระ
12 ฟิตเนสสมอง =Brain fitness @work / โดย Judith Jewell ; เรียบเรียงโดย คงคา วารี
12 10 ขั้นตอนเปลี่ยนบุคลิก / โดย รณชัย ธรรมปรีดา
12 ขโมยสมองไอน์สไตน์ =Stealing brain of Einsein / ซองอึนกี, เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์, แปล ; สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ, วาดภาพประกอบ
12 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน / มาลิณี จุโฑปะมา
12 ปัญญาญาณ =Intuition : knowing beyond logic : การรู้ที่อยู่นอกเหตุเหนือผล / Osho, บรรยาย ; ประพันธ์ ผาสุขยืด, แปลและเรียบเรียง
12 ชีวิตไร้ขีดจำกัด =Life without limits / Nick Vujicic, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ และ นันทพร ปีเลย์, แปล
12 ใครมีความสุข คนนั้นชนะ =Koun ga yattekuru 55 no shukan / อุเอะนิ อะกิระ, เขียน ; ฮิระอิ มิโมะ, ภาพประกอบ ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แปล
12 เครื่องมือพิชิตปัญหา =The tools / Phil Stutz & Barry Michels, เขียน ; เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์, แปลและเรียบเรียง
12 จิตวิทยากับการพัฒนาตน / ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
12 สังคมไทย =Thai society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคม / นิพนธ์ คันธเสวี
12 ปลายทางวาทกรรมการพัฒนา :ความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยของอุดมการณ์การพัฒนา = "Development : The rise and decline of an ideal" / วูล์ฟกัง ซาคส์ ; แปลโดย นฤมล อรุโณทัย และจิรวรรณ ตั้งจิตเมธี
12 การครอบงำและความหวาดกลัวในสังคมไทย / By Andrew Turton ; อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, แปล
12 การบริหารเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล
12 การจัดการเชิงกลยุทธ์ :เอกสารการสอนชุดวิชา = Strategic management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
12 การบริหารเชิงกลยุทธ์ =Strategic management concepts and cases / เฟร็ด อาร์ เดวิด, ผู้แต่ง ; สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, ผู้แปลและเรียบเรียง
12 กรณีศึกษาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ =Keeping strategy on track / โดย John Strahinich ; ผู้แปล, สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
12 การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล / นงนุช บุญยัง
12 หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน =Understanding Michael Porter : the essential guide to competition and strategy / โดย Joan Magretta ; ผู้แปล, ณัฐยา สินตระการผล ; ผู้เรียบเรียง, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
12 สร้างโมเดลธุรกิจ--ง่ายนิดเดียว =Business model generation workbook / ผู้เขียน, อิมะสึ มิกิ ; ผู้แปล, โยซุเกะ
12 การจัดการเชิงกลยุทธิ์ =Startegic management / กุลเชษฐ์ มงคล
12 มนุษยสัมพันธ์ :ศิลปะในการทำงานร่วมกัน / ชูพงศ์ ปัญจมะวัต
12 เทคนิคการวางตัวในที่ทำงาน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
12 กฎแห่งความสนิท :ใช้แค่วันละนิดเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งสองฝ่าย = Power relationships / ผู้เขียน, Andrew Sobel, Jerold Panas ; ผู้แปล, พรรณี ชูจิรวงศ์
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความนิยมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา :รายงานการวิจัย / ผดุง อารยะวิญญู, ศรียา นิยมธรรม
12 มนุษย์กับธรรมชาติ / โครงการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; มันทนี ยมจินดา, (บรรณาธิการ)
12 รายงานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนริมคลองแสนแสบกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของคลอง / โดย วิชัย รูปขำดี, สุเทพ บรรณทอง, วิรันต์ นาประกอบ
12 คติชาวบ้านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต / ผาสุก มุทธเมธา
12 จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล
12 จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ / โดย ประมวญ ดิคดินสัน
12 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษา =Psychological foundations of education / เอนกกุล กรีแสง
12 หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ / วิกร ตัณฑวุฑโฒ
12 จิตซึมซาบของเด็ก =The absorbent mind / มาเรีย มอนเตสซอรี่, เขียน ; นวลจันทร์ ธัญโชติกานต์, แปล
12 ครอบครัวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางจิตใจของไทย / โดย ลัดดาวัลย์ พรศรีสมุทร และ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
12 สมองลูกพัฒนาได้ด้วยศิลปะ / พีระพงษ์ กุลพิศาล
12 เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ / แม่แอน
12 จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก =Developmental psychology for children : PSY 2901 (PC 297) / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
12 วัยวัฒนาจิตวิทยาพัฒนาการ / ประมวญ ดิคคินสัน
12 พัฒนาการทางอารมณ์และบุคลิกภาพ / ศรีธรรม ธนะภูมิ
12 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
12 จิตวิทยาวัยรุ่น / ปราณี รามสูต
12 วัยรุ่นไม่เป็นปัญหา / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
12 เราทำได้เพราะฮึด / เหว่ย เหว่ย
12 จิตวิทยาสัมพันธ์ =Encountering psychology / หลุย จำปาเทศ
12 หลักจิตวิทยาเพื่อลดความรุนแรงในสถานที่ทำงาน =Psychological principles for violence reduction in the workplace / โดย สกล วรเจริญศรี
12 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกโรงเรียน :รายงานการวิจัย / สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนัักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 การลาออกครั้งสุดท้าย =The last resignment / ภาณุมาศ ทองธนากุล
12 เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสาร =Communication behavior / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข =Public health behavioral sciences / เฉลิมพล ตันสกุล
12 พฤติกรรมศาสตร์มุมมองในศาสตร์ที่แตกต่าง =Behavioral sciences from diverse perapectives / จัดทำโดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บรรณาธิการ, ยุทธนา ไชยจูกุล
12 พฤติกรรมองค์การ =Organization behavior : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหาร / ธงชัย สันติวงษ์
12 มนุษยสัมพันธ์ :จิตวิทยาการทำงานในองค์การ / โยธิน ศันสนยุทธ
12 คนที่ใครก็รู้ว่าคุณ / มลแมน
12 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ =Human relations and personality development / วิชุดา จันทร์เวโรจน์
12 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ =Economic anthropology / นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ
12 การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด
12 คู่มืออาจารย์ :การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน = Handbook : measurement and evaluation in teaching / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
12 สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร
12 ระเบียบวิธีวิจัย / เกียรติสุดา ศรีสุข
12 การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11 =The 11th national symposium on education research 26-27 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ / โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
12 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม =Research methodology in social sciences / ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
12 หลักการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ / ยุทธ ไกยวรรณ์
12 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำวิจัย / พิสณุ ฟองศรี
12 การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว =Research for tourism : TO 405 / ปราโมชน์ รอดจำรัส
12 เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม / ณรงค์ ศรีสวัสดิ์
12 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร =Research methods in communication / เอกณรงค์ วรสีหะ
12 วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก / นคร เสรีรักษ์, ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ
12 วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ =Engineering research methodology / กัณวริช พลูปราชญ์
12 เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อการพิชิตทุน / อนงค์ ภิบาล, เบญจารี สกุลราษฎร และประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์
12 ปรัชญาวิจัย =Philosophy of research / รัตนะ บัวสนธ์
12 การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ =Qualitative research in political sciences & public administration / จุมพล หนิมพานิช
12 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาปัญหาสารเสพติด / อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา [และคนอื่น ๆ]
12 เอกสารประกอบการสอนแบบแผนเชิงสถิติของการทดลอง / ระวีวรรณ พันธ์พานิช
12 พรมแดนความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ :รวมบทความทางวิชาการของ ดร นงลักษณ์ วิรัชชัย / เนาวรัตน์ พลายน้อย, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, จุฑามาศ ไชยรบ, บรรณาธิการ
12 การวิจัยในชั้นเรียน =Classroom action research / วันทิพย์ สินสูงสุด
12 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
12 คุณธรรมนำชีวิต =Youth and morals / ชัยยิด มุจตาบา มุซาวี ลารี, เขียน ; กิติมา อมรทัต, แปล
11 การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ / ทวีป ศิริรัศมี
11 การวางแผนและควบคุมการผลิต =Production planning and control / ผศดร บรรหาญ ลิลา
11 การบริหารโครงการ =Project management : MGT 4002 (GM 415) / จรีพร ศรีทอง
11 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม :จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / โดย ทิศนา แขมมณี
11 ประสบการณ์เชิงบริหารในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบการดูแลนักเรียนตามโครงการพ่อหรือแม่และลูกๆ ในโรงเรียน / โสภณ มนตลักษณ์
11 ปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิต--สะกดจิตตัวเองเป็นคนใหม่ =Dame na jibun o sukuu hon / by Ishii Hiroyuki ; แปลโดย สุลภัส เครือกาญจนา
11 เปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างที่อยากเป็น =Life coach / โดย Pam Richardson ; เรียบเรียงโดย เริง เจริญ
11 ไม่ยากถ้าอยากทำให้สำเร็จ / Park Kyung-eun, เขียนและวาดภาพประกอบ ; ธนวดี บุญล้วน, แปล
11 หนังยางล้างใจ / วิสูตร แสงอรุณเลิศ
11 คือลมหายใจไม่ใช่อากาศ / หนุ่มเมืองจันท์
11 พันล้านสร้างเองได้ / ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
11 พระพุทธเจ้า สอน How to สู่ความสำเร็จ / ราช รามัญ
11 ค้นหาอาชีพในฝันและพรสวรรค์ของตนเอง / เซียฉีจวิ้น : [ผู้แปล], ณิชา ; [บรรณาธิการ], ปิยะบุตร สุทธิดารา
11 ยังไม่สายไป เริ่มใหม่ตอนนี้ =It's not late, start now / โนกยองวอน, เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส, แปล
11 เปลี่ยนเดี๋ยวก่อนเป็นตอนนี้ =The 60 second self-starter / เจฟฟ์ เดวิดสัน, เขียน ; จิรประภา ประคุณหังสิต, แปล
11 กำจัดข้ออ้างสุดท้ายออกจากชีวิต =No excuses! / ผู้เขียน, Brian Tracy ; ผู้แปล, อรพิน ผลพนิชรัศมี
11 นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
11 คิดกลยุทธ์ด้วย SWOT :กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการดำเนินวิสาหกิจชุมชน / นันทิยา หุตานุวัตร, ณรงค์ หุตานุวัตร
11 กลยุทธ์การตลาดและการวางแผน =Marketing strategy and planning / เรียบเรียงโดย ปณิศา มีจินดา, ศิริวรรณ เสรีรัตน์
11 การกำหนดยุทธศาสตร์ =Strategy formulation / สุมิตร สุวรรณ
11 หัวใจของการจัดการเชิงกลยุทธ์ =Essentials of strategic management / ผู้แต่ง, J David Hunger, Thomas L Wheelen ; ผู้แปลและเรียบเรียง, ภักดี มานะหิรัญเวท
11 กลวิธีรับมือกับการพูดคุยที่คุณลำบากใจ =Difficult conversations / ผู้แต่ง, Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen ; ผู้แปลและเรียบเรียง, พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ
11 บทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากบอกให้โลกรู้ =The road less traveled : a new psychology of love, traditional values and spiritual growth / เอ็ม สก๊อต เปค (M Scott Peck), เขียน ; วิทยากร เชียงกูร, แปลและเรียบเรียง
11 โครงการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ :รายงานการวิจัย = The study on situation of activities of daily living, need, and quality of life of the elderly / หัวหน้าโครงการ, อุทัย สุดสุข ; ผู้รับผิดชอบโครงการ, สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย, สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
11 การจัดการเครือข่าย :กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
11 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / โดย สมบูรณ์ พรรณาภพ และ ชัยโรจน์ ชัยอินคำ
11 จิตวิทยาการศึกษา / ประสาท อิศรปรีดา
11 จิตวิทยาเบื้องต้น / ลักขณา สริวัฒน์
11 พัฒนาทักษะการคิด--พิชิตการสอน / สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์, พรรณี สินธพานนท์
11 ปัจจัยทางจิตวิทยานิเวศที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดาไทย :รายงานการวิจัยฉบับที่ 32 / โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน, อรพินทร์ ชูชม และงามตา วนินทานนท์
11 ศิลปะของเด็กเชิงจิตวิทยา / ประภัสร นิยมธรรม
11 สอนเด็กให้มีความรับผิดชอบ / ปมหาขันธ์
11 ร้าย--แบบเด็กผู้หญิง =Odd girl out / Rachel Simmons, เขียน ; ศิริพร เท้น, แปล ; พิกุล ธนะพรพันธุ์, บรรณาธิการพิเศษ
11 ทัศนะใหม่ทางการศึกษาของเด็กวัยแรกเรียน (0-6 ขวบ) / ธารธรรมแก้ว เชื้อเมือง, บรรณาธิการเรียบเรียง
11 สุขภาพจิตเด็ก / ผกา สัตยธรรม
11 การเรียนรู้ของเด็ก =How children learn / ของ จอห์น โฮลท์ ; นิดดา หงษ์วิวัฒน์, แปลและเรียบเรียง
11 พ่อแม่เป็นพิษ / วิทยา นาควัชระ
11 พ่อครับผมมีเรื่องกลุ้มใจ / Lee, Min-Sik, เขียน ; Say Hong, ภาพประกอบ ; ฐานิช ภูศรี, แปล
11 สุขภาพจิตเด็ก / ผกา สัตยธรรม
11 ยอดคุณแม่แน่กว่าครู / Yin Jianli, เขียน ; รำพรรณ รักศรีอักษร, แปล
11 เลี้ยงลูกชายไม่ยากเลย =Otoko no ko mama ga raku ni naru! shikaranal "shitsuke" ga dekiru hon / Harasaka Ichiro, เขียน ; Maeda Yuzuko, ภาพประกอบ ; วิลาศิณี คู่ปัถพี, แปล
11 ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 4 / สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
11 จิตวิทยาพัฒนาการ / สุณีย์ ธีรดากร
11 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental psychology / จรัล พรหมคำตัน
11 รู้ทันปัญหาวัยรุ่นยุคใหม่ / บรรณาธิการ, สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
11 ใครเอาเนยแข็งของฉันไป ฉบับวัยรุ่น =Who moved my cheese? for teen / Spencer Johnson, เขียน ; ประภากร บรรพบุตร, แปล
11 การลาออกครั้งสุดท้าย =The last resignment / ภาณุมาศ ทองธนากุล
11 องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ =Organization and management / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
11 องค์กรแบบราชการตายแล้ว =Bureaucracy is dead / มานิจ วราภาคย์
11 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behaviors / โดย มัลลิกา ต้นสอน
11 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ =Management / Stephen P Robbins, Mary Coulter เขียน ; วิรัช สงวนวงศ์วาน, แปลและเรียบเรียง
11 วัฒนธรรมองค์การ :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยและปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม / ชนิดา จิตตรุทธะ
11 ปัจเจกชนและสังคม :พันธนาการแห่งอิทธิพลครอบงำข้อความคัดสรรเพื่อการศึกษาคำสอนของกฤษณมูรติ / กฤษณมูรติ, บรรยาย ; จำรัส บำรุงรัตน์, แปล
11 จิตวิทยาประยุกต์ในการบริหารธุรกิจและการศึกษา =Psychology applied to business and educational administration / โดย พรรณราย ทรัพยะประภา
11 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social science research methodology / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
11 ระเบียบวิธีวิจัย =Research methodology : แนวการเขียนเค้าโครงงานวิจัยและรายงานการวิจัยประจำภาค / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
11 นักวิจัยชาวบ้าน นักคิด นักเคลื่อนไหว จากรากหญ้า / บรรณาธิการ, วิมลพร ใบสนธิ์
11 แนวทางและวิธีวิจัยสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
11 ระเบียบและวิธีการวิจัย= :Research methodology / โดย โกสินทร์ จำนงไทย
11 ระเบียบวิธีวิจัย / โดย ชุติระ ระบอบ [และคนอื่นๆ]
11 วิจัยทางการแพทย์ =Medical research / บรรณาธิการ, ธีระพร วุฒยวนิช, นิมิตร มรกต, กิตติกา กาญจนรัตนากร
11 ระเบียบวิธีสถิติ 1 / ประชุม สุวัตถี และคณะ
11 หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน =Principle and techniques of research, thesis, and report writing / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
11 วิจัยด้านการจัดการระบบสารสนเทศ =Research in management information systems / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
11 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร / ปาริชาต สถาปิตานนท์
11 สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย =Statistics for health science research / อรุณ จิรวัฒน์กุล
11 แบบแผนการทดลองและสถิติ =Experimental design and statistics / ชูศรี วงศ์รัตนะ
11 การวิจัยในชั้นเรียน =Classroom research / บัญชา จำปารักษ์
11 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ / สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
11 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
11 ศีลธรรมและวัฒนธรรมไทย
11 แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R / นราทิพย์ จั่นสกุล
11 มุมมองสังคมไทยแบบบูรณาการ / บรรณาธิการ, สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, เอกวิทย์ มณีธร
10 สร้างทีมสู่ความสำเร็จ =Building successful teams / Bill Butterworth ; นัทธมน ธัญญพาณิชย์, แปลและเรียบเรียง
10 สร้างทีมเวิร์กสร้างฝัน =Teamwork makes the dream work / John C Maxwell ; พันแสง วีระประเสริฐ : แปล
10 การนำทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ =Excellent team leading / นุกูล ชูทอง, ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
10 การบริหารทีมงาน =HBR's 10 must reads : on teams / โดย Alex Pentland & Jon R Katzenbach ; ผู้แปล, ณัฐยา สินตระการผล
10 การทำงานเป็นทีม =Teamwork : HRM 4318 (HR 414) / ธีระเดช ริ้วมงคล
10 การวางนโยบาย โครงการและการบริหารโครงการ :เอกสารการสอนชุดวิชา = Policy, project and project management / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง =Change leader / วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
10 พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม / กรรณิการ์ โยธารินทร์
10 จิตวิทยาการเรียนการสอน / ดนัย งามมานะ
10 ทำซะที ! เทคนิคกำจัดอาการ "เดี๋ยว" =Kangaesugite ugokenai hito no tame no "sugu yaru ! gijutsu / by Kume Nobuyuki ; แปลโดย สุลภัส เครือกาญจนา
10 เดอะซีเคร็ต =The secret / รอนดา เบิร์น : เขียน ; จิระนันท์ พิตรปรีชา : แปล
10 เปลี่ยนตัวเองใหม่ใน 5 นาที / คะมิโอะโอกะ โทะเมะ, เรื่อง/ภาพ ; จินนี่ สาระโกเศศ, แปล
10 ถึงเวลากลับมาดูแลหัวใจตัวเอง =The way to look after my mind / ปาร์กจินยอง, เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส, แปล
10 ความเชื่อมั่น--สร้างได้ด้วยตัวคุณ =Be your own confidence coach / โดย Kirsty Ginman ; เรียบเรียงโดย ภิเษก ชัยนิรันดร์
10 20 แนวคิด เพื่อเปลี่ยนชีวิตตนเอง / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
10 การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ / สมิต อาชวนิจกุล
10 "นับหนึ่ง" ให้ได้แล้วก้าวต่อไปจะตามมา / พัฒน์สุภา สมิธ
10 สิ่งที่--ดิสนีย์แลนด์สอนฉัน =Disney Service no kamisams ga oshietekureta koto / by Hiroshi Kamata ; แปลโดย จารุนันท์ ธนสารสมบัติ
10 ความลับในโลกของผู้ใหญ่ ที่มหา'ลัยไม่เคยบอก / โดย Coach Eak
10 โลกต้องเห็น / พลอย เซ่
10 ต้องเป็นที่ 1 ให้ได้ ภาค 3, ตอน นำอย่างไรได้ 100 เท่า / บัณฑิต อึ้งรังษี
10 ออกแบบความคิดพิชิตฝัน =Visualize your life / จอม เอกพนิฏฐ์
10 สังคมไทยกับการพัฒนาที่ก่อปัญหา =Thai society and development problematique / เสน่ห์ จามริก
10 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา / สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
10 แหกคุกทางปัญญา :สะท้อนคิดฝ่าวิกฤตการศึกษาไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
10 การพัฒนา การจัดการความขัดแย้ง การมีส่วนร่วม และสังคมเข้มแข็ง / สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
10 พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ / อนุชาติ พวงสำลี, บรรณาธิการ
10 แนวคิดและเทคนิคการใช้ชีวิตและทำงานในชนบท :กลั่นกรองบทเรียน แลกเปลี่ยนเป็นความรู้ / คณะผู้จัดทำ, สกุณา บัณฑุรัตน์ [และคนอื่่นๆ]
10 ประชาธิปไตยผืนดิน :ความยุติธรรม ความยั่งยืน และสันติภาพ = Earth democracy : justice, sustainability, and peace / วันทนา ศิวะ, เขียน ; วิไล ตระกูลสิน, แปล ; เชาวลิตร์ บุณยภูษิต, บรรณาธิการ
10 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / Hitt, Ireland, Hoskisson ; ผู้แปล, เอกชัย อภิศักดิ์กุล, ทรรศนะ บุญขวัญ
10 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 =Management challenges for the 21st century / โดย ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ ; ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, แปลและเรียบเรียง
10 หลักการบริหาร / เสนาะ ติเยาว์
10 การวางแผนกลยุทธ์ / อุทิศ ขาวเธียร
10 บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ Balanced scorecard model / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
10 กลยุทธ์ :การสร้างและการนำไปปฏิบัติ = Strategy : creating and implementing strategy / เรียบเรียงโดย Richard Luecke และ David J Collis ; แปลและเรียบเรียง, จักร ติงศภัทิย์
10 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐ =Strategic planning in public sectors / อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
10 เรียนรู้กลยุทธ์เทคโนโลยีจากกรณีศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ =Learning technology strategies from the case studies-concepts and application / จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
10 เสรีนิยมกับประชาธิปไตย =Liberalism and democracy / นอร์แบร์โต บ๊อบบิโอ, เขียน ; เกษียร เตชะพีระ, แปล
10 กลยุทธ์รู้ใจคน =Winning with people / ผู้เขียน, John C Maxwell ; แปล, อิทธิพน เรืองศรี, ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, เรียบเรียง
10 จะสำเร็จได้--ต้องสร้างเครือข่ายให้เป็น =Turn small talk into big deals / ผู้แต่ง, Don Gabor ; แปลและเรียบเรียง, พรศักดิ์ อุรัทฉัทชัยรัตน์
10 โลกนี้ไม่เหงา เมื่อเราเข้าใจกัน =Tsukau tame no shinri-gaku / Pawpawporoduction, เรื่องและภาพ ; มุทิตา พานิช, แปล
10 ครอบครัวและเด็กไทยยุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล :หนังสือประกอบการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร = The globalized future of the modern Thai family and children / จัดโดย ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10 อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย =The influence of leader-member exchange, organizational fairness and organizational citizenship behavior on job performance of non official Burapha Faculties / สฎายุ ธีระวณิตระกูล
10 บริหารเป็นเลิศจัดการเป็นเยี่ยมกำไรทะลุเป้า / โปเตโต้
10 เครือข่าย :ธรรมชาติ ความรู้และการจัดการ / พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), เขียน/เรียบเรียง
10 โครงการทดลองหารูปแบบที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนการสอนจริยธรรม / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
10 จิตวิทยาการเรียนรู้ =Psychology of learning / ไพบูลย์ เทวรักษ์
10 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา / วัลนิกา ฉลากบาง
10 จิตวิทยาการเรียนการสอน / อารี พันธ์มณี
10 การแนะแนวเบื้องต้น / ลักขณา สริวัฒน์
10 จิตวิทยาเกี่ยวกับครูและการบริหารงานการศึกษา =Psychology of teacher and educational administration / โดย อาภา ภมรบุตร
10 การศึกษาพิเศษ :การศึกษาเกี่ยวกับเด็กพิเศษ / เกษร ทมทิตชงค์, เรียบเรียง
10 ประมวลบทความวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ / สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก =Developmental Psychology for Children / โดย อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
10 จิตวิทยาพัฒนาการฉบับสมบูรณ์ =Developmental psychology / ราศรี ธรรมนิยม
10 เด็กตามธรรมชาติ :คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเด็กในเจ็ดปีแรก = Natural childhood / จอห์น บี ทอมสัน [และคนอื่น ๆ] ; วิศิษฐ์ วังวิญญู, แปล
10 50 เทคนิคเจ๋ง พูดเก่งทุกสถานการณ์ / Indinine, เขียน ; ชลดา วราวรรณ, แปล ; No, Hyee-sung, ภาพประกอบ
10 เปลี่ยนเด็กดื้อให้เป็นเด็กเลี้ยงง่าย =Easy guide : how to deal with a naughty kid / ผู้เขียน, ประภัสสร ปัญญาภิรมย์ ; วาดภาพประกอบ, ศรัณยา ด่านกุล
10 ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือประกอบการเล่านิทานในการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย / จิราภรณ์ แจ่มใส
10 ชีวิต เสรีภาพ ซัมเมอร์ฮิล =Summerhill : a radical approach to child rearing / เอ เอส นีล, เขียน ; เตือนตา สุวรรณจินดา, สมบูรณ์ ศุภศิลป์, นักแปลนิรนามร่วมแปล
10 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental psychology / โดย สุรางค์ จันทน์เอม
10 จิตวิทยาพัฒนาการ :พฤติกรรมศาสตร์ตลอดช่วงชีวิต / ศรีเรือน แก้วกังวาล
10 จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ =Adult learning psychology / เชียรศรี วิวิธสิริ
10 จิตวิทยาพัฒนาการ / เรียบเรียงโดย สุภัททา ปิณฑะแพทย์
10 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental psychology : PC 290 / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
10 จิตวิทยาวัยรุ่น =Adolescent psychology : PC 294 / จตุรพร ลิ้มมั่นจริง
10 จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น / กุญชรี ค้าขาย
10 เชื่อสิเธอต้องทำได้ / โอซ็อนฮวา, เขียน ; วนิดา คราวเหมาะ, แปล ; คูชักกา, วาดภาพประกอบ
10 จิตวิทยาสังคมร่วมสมัย / โดย พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์ [และคนอื่น ๆ]
10 จิตวิทยา :การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ / สิทธิโชค วรานุสันติกูล
10 องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม
10 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ =Human relations in Organization / พูลสุข สังข์รุ่ง
10 วัฒนธรรมองค์การ :ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน = Organizational cutlure / ชนิดา จิตตรุทธะ
10 มนุษย์กับสังคม / ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์
10 27 วิธีครองใจคน / สมศักดิ์ เหลืองอัครเดช
10 เทคนิคมนุษยสัมพันธ์ =Human relations techniques / วิจิตร อาวะกุล
10 เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน =Influencer the new science of leading change / เขียน, K Patterson [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปลและเรียบเรียง, พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์
10 การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน / ธีระชัย ปูรณโชติ
10 การออกแบบการวิจัย / ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, สุภาพ ฉัตราภรณ์
10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ / เกศินี วิฑูรชาติ
10 การวิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น / ปัญญา พิทักษ์กุล
10 เทคนิคการวิจัย :การวิจัยเชิงคุณภาพ / โดย รวีวรรณ ชินะตระกูล
10 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social sciences research methodology / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
10 การทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ :ปัญหาวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยสมมุติฐานการวิจัยและชื่อเรื่อง / โดย อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
10 วิจัยเพื่อคืนความรู้สู่ท้องถิ่น / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
10 สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย =Statistical analysis for research : a step by step approach / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
10 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย =Basic statistics and research / คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น =Introduction to research in educational technology : ECT 4001 (ET 401) / สุพจน์ อิงอาจ
10 เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติ 511 :วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย / อังคณา สายยศ
10 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์
10 สถิติเพื่อการวิจัย / คงเดช ลีโทชวลิต
10 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ / [ชูศรี วงศ์รัตนะ, วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ และศิริกาญจน์ โกสุมภ์]
10 การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด
10 การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ / ธนัน อนุมานราชธน
10 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ / นราศรี ไววนิชกุล, ชูศักดิ์ อุดมศรี
10 การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ =Applied participatory action research / ชอบ เข็มกลัด, โกวิทย์ พวงงาม
10 สถิติ :การวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย / จรัญ จันทลักขณา
10 วิธีวิจัยทางการศึกษา =Research methods in education / ชิดชนก เชิงเชาว์
10 เก้าก้าวสู่ความสำเร็จในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและการสังเคราะห์งานวิจัย / ทิศนา แขมมณี, นงลักษณ์ วิรัชชัย
10 วิจัยในชั้นเรียน :หลักการสู่การปฏิบัติ / พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข, ราเชน มีศรี
10 สถิติเพื่อการวิจัย =Statistics for research / สมเดช บุญประจักษ์
10 การวิเคราะห์สถิติ :สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา
10 สถิติวิเคราะห์ 1 =Statistical analysis 1 / กนิษฐา อ่อนศิริ
9 Walk rally สายสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน / สมชาติ กิจยรรยง
9 เรื่องของ Team กับลูกน้องที่นายต้องรู้ / ปริญญา ตันสกุล
9 การบริหารโครงการด้วย Pert และ CPM / มานพ วราภักดิ์
9 การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ =Project management and feasibility study / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
9 การบริหารโครงการแนวทางปฏิบัติจริง / วิสูตร จิระดำเกิง
9 จิตวิทยาการปรับตัว / สุรศักดิ์ หลาบมาลา
9 จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / มรว สมพร สุทัศนีย์
9 46 เรื่องน่ารู้ที่ไม่ได้สอนในห้องเรียน =47 Things children must do / So Jung Ae ; Virus Head, ภาพประกอบ ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล
9 การปรับพฤติกรรม / พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์
9 ต่างเธอ ต่างฉัน :เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์ / เรนนี บารอน และอลิซาเบ็ท เวเกิล, เขียน ; วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช, แปล
9 ทัศนคติ =Attitude / โดย ธนา วีกิจนุเคราะห์
9 365 วัน มหัศจรรย์สมาธิ / OSHO, บรรยาย ; กำธร เก่งสกุล, แปล
9 เปลี่ยนชีวิตที่เหลือ เพื่อความสำเร็จ / ธีรวัชร สุนทรจามร
9 อย่ารอให้จบปริญญา แล้วจึงตามหา "ความฝัน" / เขียนโดย Hinagiku Sensei
9 เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตร่ำรวย / นามิ โยชิกาวะ, เขียน ; อภิญญา เตชะบุญไพศาล, แปล
9 เอ็นเนียแกรม :ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น = The Enneagram : understanding yourself and the other in your life / เฮเลน พาล์มเมอร์, เขียน ; วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช, แปล ; ธนา นิลชัยโกวิทย์, บรรณาธิการ
9 นิสัยดูดความสำเร็จ / โดย ไม้เกาหลัง
9 ครูหัวใจใหม่ :การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเปลี่ยนการศึกษา = New heart teacher : self change for educational change / เขียนและเรียบเรียงโดย สาวิตรี พูลสุขโข
9 ถนนพัฒนาการ [ตัดใหม่] / วิสูตร แสงอรุณเลิศ ; ช่างภาพ, วรวุฒิ ชัยกิตติกรณ์
9 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ :ประมวลสาระชุดวิชา 83705 = Selected issues in pubic policy 83705 / บัณฑิตศึกษา สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9 ประชาธิปไตยในวิถีไทย :ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมสุขภาวะ / ผู้เขียน, นันทิยา ดวงภุมเมศ, นันธิดา จันทรางศุ, นิธิดา แสงสิงแก้ว
9 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา / รังสรรค์ มณีเล็ก
9 จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ =Good to Great / จิม คอลลินส์, ผู้แต่ง ; ขุนทอง ลอเสรีวานิช, แปลและเรียบเรียง
9 องค์การและการจัดองค์การ =Organization and organizing / โดย วรนารถ แสงมณี
9 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / John A Pearce, Richard B Robinson ; แปลและเรียบเรียงโดย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
9 การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) =Strategic management and cases / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
9 การบริหารเชิงกลยุทธ์ / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
9 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ
9 ผู้นำเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ / คณะผู้เรียบเรียง, แก้วตา ไทรงาม [และคนอื่น ๆ]
9 หลุดจากกับดัก =Balanced scorecard / วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
9 Balanced scorecard :แนวคิดและวิธีปฏิบัติ / สุรสิทธิ์ วชิรขจร
9 กลยุทธ์กับธุรกิจ =Strategy & Business / ขจรวุฒิ นำศิริกุล
9 การบริหารเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / วิเชียร วิทยอุดม
9 คิดอย่างมีกลยุทธ์ =Senryaku power professional / by Yoshinori Saito ; แปลโดย ประวัติ เพียรเจริญ
9 แผนธุรกิจสำหรับมือใหม่หัดเขียน =Business plan for beginners / ผู้แต่ง, สุธี พนาวร และ นุกูล เรืองอุทัย
9 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคปฏิบัติ =Executing your strategy / โดย Mark Morgan, Raymond E Levitt & William Malek ; ผู้แปล, ณัฐยา สินตระการผล
9 50 กลยุทธ์ ประทับใจแบรนด์ =50 Brand impression / ดำรงค์ พิณคุณ, เขียน
9 เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล step by step =Digital transformation in action / ผู้เขียน, ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตตกุล
9 ทีมเวิร์ค :สุดยอดการบริหารงานและบริหารคน = Teamwork makes the dream work / John C Maxwell : เขียน ; วรกิจ : แปลและเรียบเรียง
9 บริหารทีมงาน =Managing teams / Robert Heller, เขียน ; พาขวัญ, แปล
9 การพัฒนารูปแบบเวลางว่างศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น / สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ; ผู้วิจัย, ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์, ภูฟ้า เสวกพันธ์
9 วิธีทำให้คนชอบคุณภายในเก้าสิบวิ ! =How to make people like you in 90 seconds or less / Nicholas Boothman, เขียน ; อารดา สันตสว่าง, แปล
9 สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต / สโรช รัตนากร
9 เร็วไม่ว่าช้าให้เป็น :ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตเนิบช้า = In praise of slowness : how a worldwide movement is challenging the cult of speed / ผู้เขียน Carl Honore ; ผู้แปล, กรรณิการ์ พรมเสาร์ ; บรรณาธิการต้นฉบับ, ดิสทัต โรจนาลักษณ์
9 การพัฒนาโปรแกรมการใช้เวลาว่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ / ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์
9 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต :เอกสารการสอน = Guidance and the quality of life / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9 คู่มือครูการอบรมความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต / โดย กนก จันทร์ขจร
9 จริยธรรมศึกษา / สาโรช บัวศรี
9 สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา / ประสาท อิศรปรีดา
9 จิตวิทยาการศึกษา =Educational psychology / วรรณี ลิมอักษร
9 จิตวิทยาการศึกษา / เอนกกุล กรีแสง
9 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข :ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
9 พฤติกรรมเด็กที่มีปัญหา 100 ชนิด / ราศรี ธรรมนิยม
9 เกราะแห่งชีวิตและครอบครัว =Family & life protection / กมลพรรณ ชีวพันธุศรี
9 รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว =Yochien dewa ososugiru / มาซารุ อิบุกะ ; แปลและเรียบเรียงโดย ธีระ สุมิตร และพรอนงค์ นิยมค้า
9 เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่น เล่น / กิติยวดี-อัญญมณี บุญซื่อ
9 หนังสือคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก :การทดสอบและฝึกทักษะ / จัดทำโดย คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
9 43 ไม้ตายลบลายเจ้าตัวยุ่ง / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
9 ช่วยผมที อยากเป็นคนขยัน :School of getting out of laziness / Hwang, Kuen-Gui, เขียน ; Lee, Mi-Ra, ภาพประกอบ ; พนิดา สมบูรณ์, แปล
9 จิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ / พยอม อิงคตานุวัฒน์
9 จิตวิทยาทั่วไป =General psychology / ผู้เขียน, โรเบิร์ต อี ซิลเวอร์แมน ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สุปาณี สนธิรัตน์ [และคนอื่น ๆ]
9 จิตวิทยาพัฒนาการประยุกต์ =Applied developmental psychology : PC 496 / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
9 จิตวิทยาวัยรุ่น / ประสาท อิศรปรีดา
9 เอกสารคำสอนจิตวิทยาวัยรุ่น / วัฒนา พัชราวนิช
9 ประมวลบทความทางวิชาการ / งามตา วนินทานนท์
9 จิตวิทยาสังคม / ถวิล ธาราโภชน์
9 วิธีหลอกลวงอย่างสร้างสรรค์ :กล้าลวง : หลอกอย่างสร้างสรรค์ ฉบับปรับปรุง / โจว เจิ้งซู, ซ่ง จิ่นหัว, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง
9 ติดอะไรไม่เท่าติดหนึบ =Made to stick / ผู้เขียน, Chip Heath, Dan Heath ; ผู้แปล, พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร
9 รู้ 100 tricks ชีวิต ปลอดภัย / นายรอบคอบ
9 ชีวิตง้าย ง่าย :หนทางสลัดความยุ่งเหยิงออกจากชีวิต = Simplify your life / Werner Tiki Kustenmacher และ Lothar J Seiwert, เขียน ; เจนจิรา เสรีโยธิน, แปล
9 มนุษย์กับสังคม / ขบวน พลตรี
9 Psy-Q เชิงอรรถจิตวิทยา / กิติกร มีทรัพย์, ส สีมา
9 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม :มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
9 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม :มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
9 การบริหารและพฤติกรรมองค์การ =management and organizational behavior / สมยศ นาวีการ
9 หลักการการวางแผนเบื้องต้น / สมยศ เม่นแย้ม, เรียบเรียง
9 พฤติกรรมองค์การ =Organizational behavior / พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
9 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ :เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ = Management and organizational behavior : modern management techniques / วิภาดา ดุปตานนท์
9 มนุษย์กับการเมือง =Human and politics / เอกวิทย์ มณีธร
9 มนุษยสัมพันธ์ / มรว สมพร สุทัศนีย์
9 มนุษยสัมพันธ์ :จิตวิทยาการทำงานในองค์การ / โยธิน ศันสนยุทธ
9 เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน =Influencer : the power to change anything / ผู้เขียน, Kerry Patterson [และคนอื่น ๆ] ; แปลและเรียบเรียง, จิรายุทธ ประเจิดหล้า
9 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ =Human relations and personality development / วิชุดา จันทร์เวโรจน์, ธนชาติ จันทร์เวโรจน์
9 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ / กิจจา บานชื่น
9 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social science research methodology / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
9 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย / บุญชม ศรีสะอาด
9 ชีวสถิติสำหรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ / อรุณ จิรวัฒน์กุล
9 หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน =Principle and techniques of research, thesis, and report writing / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
9 โครงการชุดหนังสือวิชาการเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ / โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร / สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, บรรณาธิการ
9 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา / วาโร เพ็งสวัสดิ์
9 การวิจัยทางสุขภาพ / กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
9 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
9 วิธีทางสถิติ :การทดสอบสมมุติฐาน = Statistical methods : hypothesis testing / อรพินท์ เจียระพงษ์
9 นักวางแผนวิจัยปฏิบัติการ =The action research planner / สตีเฟน เคมมิส ; โรบิน แมกเทกการ์ต, บรรณาธิการ ; ส วาสนา ประวาลพฤกษ์, แปล
9 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ การวิจัยการดำเนินงาน / Richard Bronson, Govindasami Naadimuthu ; แปลและเรียบเรียงโดย วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์
9 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social science research methodology / โดยสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, ธวัชชัย อาทรธุระสุข และพิสิฐ ศุกรียพงศ์
9 ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว
9 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ :แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์
9 วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ =Research method : a practical guidebook / สรชัย พิศาลบุตร
9 คุณธรรมและจริยธรรม :หลักการและวิธีการพัฒนาจริยศึกษาในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ / ชำเลือง วุฒิจันทร์
9 คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศฟินแลนด์ :รายงานการวิจัย / โดย Marja-Leena Heikkila- Horn ; [ผู้แปลและเรียบเรียง , เพ็ญพิชช์ ศรีอรุณ]
9 คุณธรรมของครู / ผกา สัตยธรรม
9 MQ หนังสืออ่านเสริมระดับความฉลาดทางคุณธรรม / เรียบเรียง, YU Tian ; แปล, Irene Peg
9 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I :เอกสารคำสอนวิชา วป 511 / ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
9 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น ST204 =Introduction to statistical analysis / รสสุคนธ์ หังสพฤกษ์
9 หลักสถิติ 1 / พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
9 พื้นฐานการศึกษา :หลักการและแนวคิดทางสังคม / ชนิตา รักษ์พลเมือง
8 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น (Kaizen) =Shigoto ga dondon umaku iku Kaizen no kyokasho / โดย Yoshihara Yasuhiko ; แปลและเรียบเรียงโดย สุลภัส เครือกาญจนา
8 งาน พลังกลุ่ม และความสุข =Work community and happiness / โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
8 โครงการวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2552 :รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ [และคนอื่น ๆ] ; ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 Top business psychology models :50 transforming ideas for leaders, consultants, and coaches / Stefan Cantore, Jonathan Passmore
8 การบริหารโครงการ= :Managing projects large and small / โดย Robert D Austin ; แปลและเรียบเรียงโดย คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม
8 การบริหารงานวิจัย :แนวคิดจากประสบการณ์ / วิจารณ์ พาณิช
8 การบริหารโครงการ =Project management / มยุรี อนุมานราชธน
8 การวางนโยบาย โครงการและการบริหารโครงการ :เอกสารการสอนชุดวิชา 81415 = Policy, project and project management 81425 / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 สายรากภาคใต้ :ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์ / อมรา ศรีสุชาติ
8 หาตัวตนแท้ให้พบ หนทางสู่ศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด :21 แนวคิดอันเหลือเชื่อที่จะฟื้นฟูร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณของคุณ = In search of your true self : 21 incredible insights that will revitalize your body, mind and spirit / วอลเทอร์ สเตเปิลส์, เขียน ; อาทิตย์ ประชาเรืองวิทย์, แปล
8 การศึกษาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กวัยอนุบาลที่มีประสิทธิผลของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ :รายงานการวิจัย / ผู้วิจัย, จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
8 คู่มือมีเสน่ห์ ฉบับใคร ๆ ก็ย่อมรักคุณได้ง่าย ๆ =Good felling for your life / ผู้แต่ง, กิตติกร เกื้อกูล ; บรรณาธิการ, นักรบ พิมพ์ขาว
8 21 / เรื่องและภาพ, สิรินาฎ สายประสาท
8 ครีม--นายทำได้อยู่แล้วละ / ทัตสึยะ มิยะนิชิ, เรื่องและภาพ ; จินตนา เวชสวัสดิ์, แปล
8 การพัฒนาตน =Self development / แสวง สาระสิทธิ์
8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม =Life and social skills / ทรงสิริ วิชิรานนท์ [และคนอื่น ๆ]
8 รายวิชาการพัฒนาตน :เอกสารคำสอน / ไพศาล ไกรสิทธิ์
8 33 สิ่งที่ต้องทำ :เพื่อนำทางสู่ความสำเร็จ / แพทริก พาน, ริวงาวะ มิกะ และจูอวี้หง, เขียน ; รำพรรณ รักศรีอักษร, แปล
8 การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นอัจฉริยภาพ / สมิต อาชวนิจกุล
8 กล้าที่จะเริ่ม =Start / จอน อคัฟฟ, เขียน ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา, แปล
8 งานไม่ประจำ ทำเงินกว่า / วิสูตร แสงอรุณเลิศ
8 โชคดีที่คิดได้ ชีวิตง่ายกว่าเดิม / วิทยา นาควัชระ, ผู้เขียน
8 สรุปว่าตัวฉันป้า / ว แหวน, เขียน ; อโณทัย องกิตติกุล, วาดภาพ
8 เรียนๆ เล่นๆ ก็เป็น"อัจฉริยะ"ได้ / ป๋อม พนิดา
8 จงรักในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง =Love for imperfect things / พระเฮมิน, เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร, แปล
8 12 วิธีคิดชีวิตไม่มีวันพลาดเป้า =Flight plan / ผู้เขียน, Brian Tracy ; ผู้แปล, พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, วิกันดา พินทุวชิราภรณ์
8 เก็บที่นอนก่อนออกไปเปลี่ยนโลก =Make your bed / วิลเลี่ยม เอช แม็คเรเวน, เขียน ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, แปล
8 สังคมไทยกับการพัฒนาที่ก่อปัญหา / เสน่ห์ จามริก
8 การพัฒนาที่ยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์กับทิศทางประเทศไทย / บรรณาธิการ, สุริชัย หวันแก้ว
8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ :รายงานการศึกษา / โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ [และคนอื่นๆ]
8 การจัดการเชิงกลยุทธ์ :เอกสารการสอนชุดวิชา = Strategic management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
8 การจัดการเชิงกลยุทธ์ :ภาคปฏิบัิติ = Executing your strategy / โดย Mark Morgan, Raymond E Levitt & William Malek ; ผู้แปล, ณัฐยา สินตระการผล
8 44 เฟรมเวิร์ก (Framework) สุดยอดเครื่องมือคิดแก้ปัญหา / Katsumi Nishimura, เขียน ; จตุพร สุมนานนท์, แปล
8 สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ :คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC = Balanced scorecard / โดย อัจฉรา จันทร์ฉาย
8 Alignment :การใช้ balanced scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ / ผู้เขียน, Robert S Kaplan, David P Norton ; ผู้แปล, จักร ติงศภัทิย์
8 ใช้ชีวิต--อย่างผู้ชนะ / วิทยา นาควัชระ
8 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / บรรเจิด สิงคะเนติ
8 มารยาทสังคมของคนทำงาน / หลี่มู่, เรียบเรียง ; ทองคำ มณีปัญญา, แปล
8 ดึงดูด เวทมนตร์ยุคใหม่แห่งความสำเร็จ =Law of attraction / ไมเคิล เจ โลเซียร์, เขียน ; อัญชลี วิทยะ, แปล
8 สื่อสารเป็น - เห็นชัยชนะ =Everyone communicates few connect : 10 วิธีสื่อสารให้เข้าใจ บรรลุเป้าหมาย ทุกสถานการณ์ / John C Maxwell ; วันดี อภิรักษ์ธนากร, แปล
8 ถกเถียงเรื่องคุณค่า / ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ [และคนอื่น ๆ], เขียน
8 มนุษย์กับโลกปัจจุบัน =Man and today world / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบ ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และผู้ค้าขายตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานคร :รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / [สมบุญ ยมนา [และคนอื่นๆ]]
8 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน =Psychology of counseling for quality of work life : PC 380 / ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
8 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย :รายงานการวิจัย = Impact of obesity on economics and quality of life in Thailand / มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ [และคนอื่น ๆ]
8 ได้เวลาชาร์จพลัง =Are you fully charged? : the 3 keys to energizing your work and life / โดย Tom Rath ; รสลินน์ ทวีกิตติกุล, ผู้แปล
8 HR & happy workplace
8 จิตวิทยาสำหรับครูและผู้ปกครอง / เดโช สวนานนท์
8 แบบเรียนวิชชาครู อัธยาตมวิทยา / ของ กรมวิชชาธิการ กระทรวงธรรมการ ; พระยาเมธาธิบดี, เรียบเรียง
8 พ่อแม่เป็นพิษ / วิทยา นาควัชระ
8 ชีวิต เสรีภาพ ซัมเมอร์ฮิล / อเล็กซานเดอร์ สุตเธอร์แลนด์ นีล ; แปลโดยเตือนตา สุวรรณจินดา และสมบูรณ์ ศุภศิลป์
8 สอนให้เด็กคิด :โมเดลการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม / โดย ฉันทนา ภาคบงกช
8 หนังสือคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก :การทดสอบและฝึกทักษะ / จัดทำโดย คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
8 จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับพยาบาล / บรรณาธิการ, กัลยา นาคเพ็ชร์, จุไร อภัยจิรรัตน์, สมพิศ ใยสุ่น
8 จิตวิทยาพัฒนาการ =Developmental Psychology / ประยูรศรี สูยะศุนานนท์
8 The new you ปรับลุค เปลี่ยนลักษณ์ / อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์
8 วัยรุ่นไทย-ภาพสะท้อนจากมุมหนึ่ง / ศรีเรือน แก้วกังวาล
8 ความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์แห่งตนและสัมพันธภาพในครอบครัวกับทัศนคติต่อวัฒนธรรมไทยของวัยรุ่นทั่วไปและวัยรุ่นเซ็นเตอร์พอยท์ / อัพร ศรีประเสริฐสุข
8 การศึกษาสุขภาวะทางจิตของวัยรุ่นที่เสพอินเทอร์เน็ต / สาลิณี รัตน์พันธ์
8 จิตวิทยาวัยรุ่น =Adolescence psychology (2123104) / เรียบเรียงโดยทองหล่อ สุวรรณกาฬ
8 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น / อุไร สุมาริธรรม
8 6 การตัดสินใจท้าทายชีวิตวัยรุ่น =The 6 most important decisons you'll ever make / Sean Covey, เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์, แปล ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, บรรณาธิการ
8 รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร / สุภัค ธนมิตร์
8 สัมพันธภาพสร้างสรรค์ =Creative relationship / อัคร ศุภเศรษฐ์
8 ศิลปะแห่งการทรยศหักหลัง / เรียบเรียงโดย แดง ใบเล่
8 พลิกชีวิต--จากหายนะ--สู่ความสำเร็จ / สมคิด ลวางกูร
8 เพราะชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อย =A new beginning / โดย คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม :มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน / วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
8 733 ประโยคพูดเปลี่ยนความสัมพันธ์แย่ๆ ให้ดีขึ้นทุกสถานการณ์ / สุพัตรา มะโนนัย
8 วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ / กริช สืบสนธิ์
8 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ =Human relations in Organization / พูลสุข สังข์รุ่ง
8 กรณีศึกษาการบริหารและพฤติกรรมองค์การ =Cases in management and organizational behavior / สมยศ นาวีการ
8 มนุษย์กับสังคม / บุญสนอง บุณโยทยาน
8 พลวัตสังคมโลก :เอกสารประกอบการสอนวิชา 0119101 = Dynamics of global society / อดิศร ศักดิ์สูง [และคนอื่น ๆ]
8 มนุษยสัมพันธ์กับการสื่อสาร / โดย กุลยา ตันติผลาชีวะ
8 มนุษยสัมพันธ์ / มรว สมพร สุทัศนีย์
8 มนุษยสัมพันธ์ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
8 วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น =Introducing cultural studies / ผู้เขียน, วสันต์ ปัญญาแก้ว
8 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social sciences research methodology / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
8 ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ =The methodology in nursing research / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
8 วิธีวิจัยการศึกษา =Educational research methodology / โดย รวีวรรณ ชินะตระกูล
8 สถิติพื้นฐานสำหรับนักสังคมศาสตร์ :พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล = Fundamental statistics for social scientists using Microsoft Excel / วีนัส พีชวณิชย์, สมจิต วัฒนาชยากูล, เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
8 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม / ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
8 เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์
8 นานานวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย / กรรณิการ์ สุขเกษม, สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
8 การออกแบบการวิจัย :วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธีการ / องอาจ นัยพัฒน์
8 รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบรุ่นที่ 2 / [ผู้สังเคราะห์และเรียบเรียง, อุทัย บุญประเสริฐ]
8 ชาวบ้านวิจัย รากฐานใหม่ของสังคม :สรุปการสัมมนาวิชาการ 10 ปี งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 20-21 มีนาคม 2552 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ, เกศสุดา สิทธิสันติกุึล
8 ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ / วรานุช ปิติพัฒน์
8 วิจัยจากงานประจำ เรียนแบบที่ละขั้น =R to R step by step / ศิริพร จิรวัฒน์กุล, อรุณ จิรวัฒน์กุล
8 วิธีการวิจัยทางการศึกษา / พรรณี ลีกิจวัฒนะ
8 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
8 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
8 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ =Social science research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
8 การวิจัยเชิงบรรยาย / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
8 หลักการวิจัยเบื้องต้น / อนันต์ ศรีโสภา
8 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย / บุญชม ศรีสะอาด
8 หลักการทำวิจัยให้สำเร็จ / ภิรมย์ กมลรัตนกุล, มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์, ทวีสิน ตันประยูร
8 การวิจัยปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน / โดย กมล สุดประเสริฐ
8 ลิเนียร์โปรแกรม :หลักและการประยุกต์ / สมคิด แก้วสนธิ
8 การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น =Introduction to operations research : OR 203 / มณีรัตน์ จรุงเดชากุล
8 รายงานวิจัยเรื่องดัชนีชี้วัดความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อสังคมไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
8 สถิติพอเพียง / สรชัย พิศาลบุตร
8 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น :ฉบับปรับปรุงใหม่พร้อมตัวอย่างการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป / สมจิต วัฒนาชยากูล
8 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย =Statistical methods for research / สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
8 สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและการใช้โปรแกรม SPSS for Windows / ปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ซ, ยุวดี ฦาชา
8 The comic guide to--สถิติ Statistics / Shin Takahashi ;อังคณา รัตนจันทร์, แปล ; สุพล ดุรงค์วัฒนา, บรรณาธิการ
8 สถิติธุรกิจ =Business statistics / สรชัย พิศาลบุตร
8 สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น =Descriptive statistics, exploratory data analysis, and statistical graphic with basic R programming / อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
7 ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน =Leadership and teamwork development / บุตรี จารุโรจน์
7 คิดไม่ต้องเค้น =The accidental creative / ผู้เขียน, Todd Henry ; ผู้แปล, นาถกมล บุญรอดพานิช
7 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการทำงานร่วมกัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / อาณัติ ขันทจันทร์
7 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ =Project planning and analysis / ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
7 การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ / ทวีป ศิริรัศมี
7 การบริหารโครงการ :แนวทางสู่ความสำเร็จ / รัตนา สายคณิต
7 การจัดการโครงการ ICT =Managing ICT projects / ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
7 การศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / สุกัญญา ตันตระบัณฑิตย์
7 จึงเรียนมาเพื่อทราบ / ชวณัฐ สุวรรณ
7 ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย :ศิลปะ ดนตรี กีฬา / [โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน]
7 ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย :การฝึกฝนกาย วาจา ใจ ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีและแนวปฏิบัติ / [โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน]
7 แรงบันดาลใจที่มหาวิทยาลัยไม่มีสอน 2 / ทศ คณนาพร
7 15 กฎทองแห่งการพัฒนาตนเอง =The 15 invaluable laws of growth / จอห์น แม็กว์เวลล์, เขียน ; พิมพ์ใจ สุรินทรเสรี, แปล
7 หลุดเสร็จ สำเร็จสุด / นภัส มรรคดวงแก้ว
7 หนังยางล้างใจ (ฉบับปรับปรุง) / วิสูตร แสงอรุณเลิศ
7 อย่ามัวแต่ลับมีด--ในวันที่คนอื่นใช้ปืน / สุริพงษ์ ตันติยานนท์, เรื่องและภาพ
7 เข็นฝันขึ้นภูเขา / นักเขียน, เบญจพร ตันตสูติ
7 เทคนิคกระชากเกรดให้ขึ้นไว / ชิมิสึ อาคิฮิโระ, เขียน ; ธนพัส ระรวยทรง, แปล
7 ฝึกบริหารจัดการตนเอง / Akashi Yamazaki, เขียน ; อังคณา รัตนจันทร์, แปล
7 51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชึวิต =51 Weapons on the wise / ผู้เขียน, ฌอน บูรณะหิรัญ
7 ถอดรหัสการพัฒนา / ศุภชัย เจริญวงศ์ ; อรัญญา ศิริผล, สุรสม กฤษณะจูฑะ, บรรณาธิการ
7 ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม / สัญญา สัญญาวิวัฒน์
7 การบริหารสังคม :แนวคิดและกระบวนการ = Social administration : concept & process / กีรติ ยศยิ่งยง
7 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย :บทวิเคราะห์ / วิทยากร เชียงกูล
7 การนิยามสังคมปลอดภัยในบริบทสังคมไทยสู่การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :รายงานการวิจัย = The definition of safe society in Thai social context towards social development and human security / ผู้วิิจัย, ศิริวรรณ อนันต์โท [และคนอื่น ๆ]
7 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสาน / อัจฉรา ภาณุรัตน์, สุริยะ ชนะชัย, ยุภา ประยงค์ทรัพย์, บรรณาธิการ
7 การพัฒนาที่ยั่งยืน =Sustainable development / พระธรรมปิฎก (ปอ ปยุตฺโต)
7 ภูมิปัญญากับการสร้างพลังชุมชน / หัวหน้างานบรรณาธิการ, ดาริน อินทร์เหมือน
7 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท =Popular participation in rural development / โดย ชินรัตน์ สมสืบ
7 การบริหารเชิงกลยุทธิ์และการแข่งขัน / ธีรยุส วัฒนาศุภโชค
7 การจัดการเชิงกลยุทธ์ =Strategic management / อนิวัช แก้วจำนงค์
7 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ :ธุรกิจการผลิต / ผู้แต่ง : รัชกฤช คล่องพยาบาล
7 ผ่ากึ๋น จอมอัจฉริยะ / Peter Drucker ; สุธี พนาวร, จักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย, แปล
7 KPI หัวใจนักบริหาร ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก / เอกชัย บุญยาทิษฐาน
7 กลยุทธ์การตลาด =HBR's 10 must reads on strategic marketing / โดย Kevin Lane Keller & James A Narus ; ผู้แปล, ณัฐยา สินตระการผล
7 ศิลปะการสอนแนะ =The art of coaching / ชาญชัย อาจินสมาจาร
7 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / บรรเจิด สิงคะเนติ
7 คนรู้ใจ / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, เขียน
7 รายงานการวิจัยเรื่องค่านิยมของสังคมที่มีต่อสตรีบางประเภทในเขตเมืองท่องเที่ยว : ศึกษากรณีของเมืองสงขลา-หาดใหญ่-ภูเก็ต =social attitudes toward prostitutes in the tourist towns : a casc study of Songkhla, Hatyai and Phuket / ถาวร เกียรติทับทิว, พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
7 ค่านิยมในสังคมที่มีอิทธิพลต่อความสุขของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล :รายงานการวิจัย / ธิดารัตน์ หรุ่นจำรูญ [และคนอื่น ๆ]
7 หลายชีวิต--ในแสงอัสดง :บางฉากชีวิตของผู้สูงอายุที่คุณอาจหลงลืม / อรสม สุทธิสาคร
7 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น :เอกสารการสอนชุดวิชา = Introduction to techniques of counseling / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7 หลากวิถีสู่สุขภาวะ / ผู้เรียบเรียง, รัตนา พงษ์วานิชอนันต์ [และคนอื่น ๆ]
7 โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการภายใต้ประชาคมอาเซียน :หนังสือประมวลบทความ = Proceeding : การประชุมทางวิชาการด้านคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ, ขัตติยา กรรณสูต [และคนอื่น ๆ]
7 ปั้นคนให้เก่งคน =Bringing out the best in yourself at work / จินเจอร์ ลาพิด บ็อกดา, เขียน ; วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช, แปล
7 การศึกษากลไกการบริหารจัดการเครือข่ายพันธมิตรการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับจังหวัด =The provincial network management mechanism among health promotion and disease prevention alliances / จินตนา ชุณหมุกดา, มันทนา บัววัฒนา, พนัส พฤกษ์สุนันท์
7 จริยศาสตร์ศึกษา / ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
7 จริยศาสตร์ =Ethics / บุญมี แท่นแก้ว
7 กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน :ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง = Student development strategies : experience from practice / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ; บรรณาธิการ, จิราภรณ์ ศิริทวี, ดนุชา ปนคำ
7 จิตวิทยาทั่วไป / กันยา สุวรรณแสง
7 จิตวิทยาเบื้องต้น =Introduction to psychology / โดย จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
7 เทคนิคของความเป็นครู :สรุปแนวความคิดทางการศึกษาจิตวิทยาและพัฒนาการมนุษย์ เพื่อความสมบูรณ์ของอาชีพครู / สุโท เจริญสุข
7 จิตวิทยาการเรียนการสอน :จิตวิทยาการศึกษาสำหรับครูในชั้นเรียน / พรรณี ช เจนจิต
7