การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่มีต่อห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่มีต่อห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

 

แผนภูมิเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุด ระหว่างปี 2562 - 2564

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่มีต่อห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2564

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการและความผูกพันของสำนักหอสมุดกลาง ปี 2563

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2562

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2561

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2560

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2559

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2558

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2557

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2556

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2555