บุคลากร


อัญชลี

นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด


อัญชลี

นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง

บรรณารักษ์ชำนาญการ

ติดต่อ : 11976

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อรุณรัตน์

นางอรุณรัตน์ พุกพญา

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน

ติดต่อ : 15387

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บงกชรัตน์

นางบงกชรัตน์ อุดสัย

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน

ติดต่อ : 15387

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริการช่วยค้นคว้า


ศิวพร

นางสาวศิวพร ชาติประสพ

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 15386, 15379

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อิสยาห์

นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 15386, 15379

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นัยรัตน์

นางสาวนัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11980

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริการพื้นที่นั่งอ่านและชั้นหนังสือ


สามารถ

นายสามารถ พุกพญา

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน

ติดต่อ : 11974

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สุรพงษ์

นายสุรพงษ์ พิมพ์โคตร

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน

ติดต่อ : 15385

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สนธิชัย

นายสนธิชัย คำมณีจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน

ติดต่อ : 15387

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อภิเดช

นายอภิเดช จันทร์ศิริ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11974

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เดชณงรค์

นายเดชณรงค์ อมเพชร

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 15387

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กิตติศักดิ์

นายกิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 15387

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปิยะรักษ์

นายปิยะรักษ์ หอมหวล

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 11974

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สุรชัย

นายสุรชัย หาบ้านแท่น

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 15385

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เกรียงศักดิ์

นายเกรียงศักดิ์ เริ่มสูงเนิน

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 15387

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รัชนี

นางสาวรัชนี พิมพ์โคตร

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 15385

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.