COVID-19

แหล่งข้อมูลฟรีเกี่ยวกับ COVID-19 และแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักพิมพ์รายละเอียดสิ้นสุดการให้บริการ
Cambridge University Press ฐานข้อมูล Cambridge Core เปิดให้บริการตำราฟรี เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ COVID19 สามารถเข้าใช้ตำราได้มากกว่า 700 ชื่อ ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งนี้เข้าใช้ได้เฉพาะรูปแบบ HTML เท่านั้น ที่ https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
กรณีเข้าใช้นอกเครือข่าย ต้องเชื่อมต่อ CLVPN ก่อนที่ https://clvpn.swu.ac.th/login
30 มิถุนายน 2563
CAS สำนักพิมพ์เปิดให้เข้าใช้งานฐานข้อมูล SciFinder-n โดยการ log in จากภายนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้  (จากเดิมการใช้งานฐานข้อมูล สมาชิกจะต้อง log in ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง) เข้าใช้ฐานข้อมูล SciFinder-n ได้ที่ https://scifinder-n.cas.org/ 15 มิถุนายน 2563
Elsevier ฐานข้อมูล ScienceDirect เปิดให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ "COVID 19" ฟรี ที่ https://www.sciencedirect.com/
ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลว่าด้วย COVID19 ที่ https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
31 กรกฎาคม 2563
Elsevier บริการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าออนไลน์และการเสนอผลงานของนักวิจัย
   • สัมมนาและการบรรยายวิชาการต่างๆ โดย Elsevier ที่ https://www.youtube.com/user/Elsevierpublishing
   • Research academy สำหรับการเตรียมตัวเขียนบทความ แนะนำขั้นตอนการตีพิมพ์ และนำเสนอผลงานที่ https://researcheracademy.elsevier.com/
 
Elsevier เปิดให้บริการตำราฟรีกว่า 200 ชื่อ (คลิกดูรายชื่อ) จากสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนออนไลน์
กรณีเข้าใช้นอกเครือข่าย ต้องเชื่อมต่อ CLVPN ก่อนที่ https://clvpn.swu.ac.th/login
31 สิงหาคม 2563
Elsevier จัดบริการ Webinars เกี่ยวกับ COVID-19 การคัดเลือกหรือลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ และอื่นๆ ที่ https://www.elsevier.com/solutions/ssrn/webinars  
Gale สำนักพิมพ์ Gale เปิดบริการเข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรีในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19” จำนวน 3 ฐาน ได้แก่
    • ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness ที่ https://bit.ly/3bdKOZ0
    • ฐานข้อมูล Gale in Context: Global Issues ที่ https://bit.ly/2U65qNe
    • ฐานข้อมูล Gale in Context: Science ที่ https://bit.ly/3b9X9xt
    ฐานข้อมูลข้างต้นทั้ง 3 ฐาน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ได้ รองรับกับ Google Classroom มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดการวิกฤตไวรัส 'โควิด-19' ของทางประเทศจีน
    • Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment
    • COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace
ยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการใช้งาน 
IEEE

สำนักพิมพ์ IEEE จะจัดให้มีการบรรยายออนไลน์ (Online Webinars) ผ่านเว็บ Webex ทุกวันอังคาร เวลา 10.00 น. (11.00 am GMT+8) และวันพุธ เวลา 12.00 น. (01.00 pm GMT+8) เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และวิจัยในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ให้นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

       สัปดาห์ที่ 1 (28 หรือ 29 เมษายน) หัวข้อการอบรม : Insider tips about IEEE Xplore Digital Library
       สัปดาห์ที่ 2 (5 หรือ 6 พฤษภาคม) หัวข้อการอบรม : Research like a Pro: Advanced Search & Beyond
       สัปดาห์ที่ 3 (12 หรือ 13 พฤษภาคม) หัวข้อการอบรม : IEEE New Resources & Services: Code, Dataset, API, App, etc,
       สัปดาห์ที่ 4 (19 หรือ 20 พฤษภาคม) หัวข้อการอบรม : Getting your Paper Ready: Technical Writing 101
       สัปดาห์ที่ 5 (26 หรือ 27 พฤษภาคม) หัวข้อการอบรม : Publishing with IEEE: Submission & Peer Review
       สัปดาห์ที่ 6 (2 หรือ 6 มิถุนายน) หัวข้อการอบรม : IEEE Standards: An Introduction
       สัปดาห์ที่ 7 (9 หรือ 10 มิถุนายน) หัวข้อการอบรม : Career Development with IEEE

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ด้วยตัวเองตามวันที่ต้องการ ได้ดังนี้่
     • ลงทะเบียนเข้าร่วมการฟังบรรยายในวันอังคารที่ https://tinyurl.com/IEEETuesday
     • ลงทะเบียนเข้าร่วมการฟังบรรยายในวันพุธที่ https://tinyurl.com/IEEEWednesday
*ทั้งนี้ขอให้ผู้ลงทะเบียนทำการทดสอบระบบก่อนการเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่ https://www.webex.com/test-meeting.html

 
ProQuest สำนักพิมพ์ ProQuest จัดทำฐานข้อมูล "Coronavirus Research Database" ซึ่งรวบรวมเอกสารฉบับเต็ม (Free Full text) ที่เกี่ยวกับ COVID-19 จากวารสารและรายงานการประชุมของสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น Nature Publishing Group, the BMJ, Taylor & Francis และ Elsevier เป็นต้น
เข้าใช้งานได้ที่ี่ https://search.proquest.com/coronavirus
 31 สิงหาคม 2563
Sage Publishing จัดให้บริการบทความวิจัยอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ COVID19 ฟรี ที่ https://journals.sagepub.com/coronavirus  
Springer Nature สำนักพิมพ์ Springer Nature เปิดให้บริการตำราฟรีมากกว่า 500 รายการครอบคลุมสหสาขาวิชา (คลิก) 31 กรกฎาคม 2563
Taylor and Francis Group ฐานข้อมูล Taylor & Francis Online เปิดให้บริการบทความวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับโรคระบาดและโรคติดเชื้อฟรี ที่ https://think.taylorandfrancis.com/pandemic-infectious-diseases/  
Wolters Kluwer  ฐานข้อมูล UpToDate เปิด Open Access ให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกในหมวดของ COVID-19 ดังนี้
    • Patient Education ที่ https://bit.ly/33yh7PG
    • Social Guideline ที่ https://bit.ly/2QvNauv
    • Clinical Update ที่ https://bit.ly/2xLxxse
 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีของการก่อตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทางกระทรวงฯ ได้จัดทำหนังสือชุด “โลกเปลี่ยน คนปรับ” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงฯ เพื่อให้รับกับบริบทของวิกฤตโควิด-19 หนังสือชุดดังกล่าวประกอบด้วย 3 เล่ม ได้แก่ 1.ความพอเพียงในโลกหลังโควิด 2. เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในโลกหลังโควิด-19 3. ”สังคมของพวกเรา” ในโลกหลังโควิด ผู้สนใจสามารถ Download ได้ที่ https://bit.ly/3bWJryB