ข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน (Suggestion)

 

 complaints  ส่งข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน                  operate   ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

 

นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

     สำนักหอสมุดกลางมีนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะพึงได้จากบริการของห้องสมุดหลักสองแห่ง คือ สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์ ดังนั้น จึงกำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ โดยแจ้งให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทราบว่าบุคลากรทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการรับฟังและแก้ไขข้อร้องของผู้รับบริการ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบริการของห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Suggestion

ปี 2019    |    ปี 2020    |    ปี 2021    |    ปี 2022    |   

 

Clear

ผลการดำเนินงาน ปี 2022