ข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน (Suggestion)

 

 complaints  ส่งข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน                 


 สรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ


 ผลการดำเนินงาน

Suggestion

ปี 2019    |    ปี 2020    |    ปี 2021    |    ปี 2022    |    ปี 2023    |    ปี 2024    |   

 

Clear

ผลการดำเนินงาน ปี 2021


 • การยืม - คืนหนังสือข้ามห้องสมุด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ควรมีบริการยืม - คืนหนังสือข้ามห้องสมุด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบเหมือนกับ SWU Book Delivery หากทางห้องสมุดมีการบริการดังกล่าวอยู่แล้ว ทางสภานิสิตขอความอนุเคราะห์ให้ทางห้องสมุดได้ประชาสัมพันธ์การบริการสำหรับการยืม - คืนหนังสือ ข้ามห้องสมุดให้นิสิตได้รับรู้ข่าวสารต่อไป
  Posted : 2021-11-01T03:04:17.169Z    Location : ประสานมิตร/ห้องสมุดองครักษ์
 • ห้องสมุดจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด และ Facebook ของสำนักหอสมุดกลาง มศว แต่ทั้งนี้ การขอยืมระหว่างห้องสมุดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบางแห่งจะไม่เปิดให้บริการขอยืมระหว่างห้องสมุด หากนิสิตมีความประสงค์ที่จะใช้บริการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บรรณารักษ์ช่วยการค้นคว้าของห้องสมุดประสานมิตรและห้องสมุดองครักษ์

 • การปรับปรุงห้องประชุมและห้องค้นคว้าแบบกลุ่มให้สามารถเก็บเสียงและมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยรองรับ ควรมีการปรับปรุงห้องประชุมและห้องค้นคว้าแบบกลุ่มให้สามารถเก็บเสียงและมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยรองรับ เช่น Ipad คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมไปถึงการมีห้องส่งเสริมการเรียนรู้ หรือห้องสำหรับการจัดทำ Live Streaming ให้นิสิตสามารถใช้บริการได้ในอนาคต
  Posted : 2021-11-01T03:01:18.481Z    Location : ประสานมิตร/ห้องสมุดองครักษ์
 • ห้องสมุดมีโครงการปรับปรุงห้องศึกษาค้นคว้าอยู่แล้ว ทั้งที่ห้องสมุดประสานมิตรและห้องสมุดองครักษ์ รวมถึงจะมีการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมไว้ให้บริการ

 • การมีเครื่องพิมพ์ ถ่ายเอกสาร สแกน ด้วยตนเองที่ไม่เสียค่าบริการสำหรับนิสิตและบุคลากรและสะดวกต่อการใช้งาน ควรจัดให้มีเครื่องพิมพ์ ถ่ายเอกสาร สแกน ด้วยตนเองที่ไม่เสียค่าบริการสำหรับนิสิตและบุคลากรและสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งนิสิตและบุคลากรสามารถใช้บริการด้วยตนเองในการถ่ายเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการค้นคว้าวิจัย โดยปัจจุบันอาจจะยังมีบริการที่ไม่ครอบคลุมและยังเสียค่าบริการสำหรับการถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสารอยู่
  Posted : 2021-11-01T02:56:10.363Z    Location : ประสานมิตร/ห้องสมุดองครักษ์
 • ในปีงบประมาณ 2565 ห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ไว้ให้บริการแก่นิสิตที่ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง แต่ทั้งนี้ ได้ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์เพื่อให้บริการชั่วคราวก่อนที่ห้องสมุดประสานมิตร ชั้น 3 https://drive.google.com/file/d/1K03oYgvlpt5udu-b-T2S8XQzdSdI-nlm/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1K1JKSM7dzP4iCVxlZ64T9egOHtlu51qv/view?usp=sharing

 • การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด ควรมีการจัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกับรายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด หรืออาจมีการจัดอบรมที่เป็นเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นในแต่ละหลักสูตรที่มีความสนใจให้นิสิตได้เข้ารับฟัง ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการจัดอบรมในการสืบค้นโดยห้องสมุดแล้ว แต่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่ทั่วถึงนิสิตในแต่ละคณะ/วิทยาลัย
  Posted : 2021-11-01T02:54:00.902Z    Location : ประสานมิตร/ห้องสมุดองครักษ์
 • ห้องสมุดได้ประสานงานกับหลักสูตร / สาขาวิชา /คณะต่าง ๆ ในการให้ความรู้แก่นิสิตในเรื่องบริการของห้องสมุด และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยมีการสอนผ่านระบบ zoom ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วทั้งฝั่งประสานมิตรและองครักษ์ ทั้งนี้ จะได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ ให้มากขึ้น สำหรับนิสิตชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจและต้องการรับการฝึกอบรมดังกล่าว รวมถึงการฝึกอบรมในหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ และเครื่องมือเพื่อการวิจัย เช่น การใช้งานโปรแกรม Endnote การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ สามารถติดต่อกับห้องสมุดเพื่อให้จัดอบรมได้ หรือสามารถเรียนด้วยตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด หัวข้อ User Guides

 • หนังสือที่ให้บริการตรงกับความต้องการและมีการอัพเดทหนังสือใหม่ๆ อยู่เสมอ ควรมีการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมที่เป็นหนังสือใหม่และทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันรวมไปถึงหนังสือที่เป็นงานเขียนต้นฉบับของนักคิดคนสำคัญต่างๆ หรือหนังสือแปลที่สำคัญเพื่อให้มีหนังสือใหม่ๆ บริการนิสิตอยู่เสมอ
  Posted : 2021-11-01T02:52:11.469Z    Location : ประสานมิตร/ห้องสมุดองครักษ์
 • สำนักหอสมุดกลางมีพันธกิจหลักที่สำคัญคือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อให้บริการแก่ประชาคมของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศยังมีภารกิจสำคัญคือการดำเนินการจัดหาทรัพยากรตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ซึ่งหากนิสิตมีความประสงค์ ที่จะเสนอให้ห้องสมุดจัดซื้อหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เพื่อประกอบการเรียนการสอน หรือหนังสือทั่วไป สามารถนำเสนอได้โดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด ทางหัวข้อ Book Suggestion

 • การจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลสำหรับการค้นคว้าวิจัยให้มีความหลากหลายมากขึ้น ควรมีการจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลสำหรับการค้นคว้าวิจัยให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันห้องสมุดเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเอกสารเป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น แต่อาจจะขาดความใหม่และความทันสมัยของเอกสารในหลายสาขาวิชา ประกอบกับการเชื่อมโยงคลังข้อมูลดิจิทัลเข้ากับฐานข้อมูลประเทศที่สำคัญ หรือมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือจะช่วยทำให้นิสิตสามารถค้นคว้าข้อมูลได้แบบ One Stop Service มากขึ้น
  Posted : 2021-11-01T02:51:25.570Z    Location : ประสานมิตร/ห้องสมุดองครักษ์
 • ห้องสมุดมีการปรับเปลี่ยนเอกสารให้เป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถเลือกการสืบค้นผ่านเครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (SWU Discovery) และสามารถสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว EDS Search และการคลิกเปิดหนังสือใหม่ (New Book) ที่ออกให้บริการถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลสำหรับการค้นคว้าวิจัย ได้แก่ คลังสถาบัน (SWU IR) ซึ่งเป็นคลังสารสนเทศดิจิทัลที่ได้รวบรวม จัดเก็บ ผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย (TDC) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (THAIJO) รวมทั้ง ระบบทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (SWU eLibrary) ที่เป็นแหล่งความรู้ออนไลน์ ได้แก่ Collection Strength, eBook, eMagazine, Other Source, Knowledge, Multimedia และNews ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการ สามารถเลือกอ่านฉบับเต็มได้ 3 ช่องทาง ทั้งจากเว็บไซต์, iOS App และ Google Play เป็นต้น ซึ่งนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้งานได้ที่ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง

 • การพัฒนาและปรับปรุงวัสดุและครุภัณฑ์ภายในห้องสมุดให้มีความสะอาดสบายและสร้างแรงจูงใจให้นิสิตได้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น ควรมีการจัดซื้อวัสดุ- ครุภัณฑ์ใหม่ภายในห้องสมุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ (ก่อนช่วงการปิดทำการในสถานการณ์การแพร่ระบาด) ค่อนข้างเก่าและอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งในช่วงนี้ที่ห้องสมุดปิดทำการอาจมีการปรับเปลี่ยนวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่สามารถทดแทนได้เบื้องต้นโดยยังไม่ต้องจัดซื้อใหม่เพื่อรองรับนิสิตที่จะกลับมาใช้บริการห้องสมุดเมื่อเปิดทำการปกติ
  Posted : 2021-11-01T02:50:37.887Z    Location : ประสานมิตร/ห้องสมุดองครักษ์
 • ห้องสมุดประสานมิตรกำลังจะมีการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ให้เป็น Learning space คาดว่า จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงในเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งผลของการปรับปรุงครั้งนี้ จะทำให้ห้องสมุดมีความทันสมัย มีการให้บริการที่หลากหลายตรงกับความต้องการของนิสิตมากขึ้น https://drive.google.com/file/d/1JssN4iPWrn7cg4gSUimUP3xp3njuLDVf/view?usp=sharing . https://drive.google.com/file/d/1JnQiAkYWo0Lfow8V3-ZlLjskBILYh45F/view?usp=sharing นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะปรับปรุงพื้นที่บริการชั้น 2 และชั้น 3 ด้วยเช่นกัน สำหรับครุภัณฑ์ภายในห้องสมุด ได้มีการปรับปรุงต่างๆ ดังนี้ - เปลี่ยนผ้าหุ้มโซฟาให้เป็นหนัง เพื่อความสวยงามและทำความสะอาดได้ง่าย - ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง webcam ตามชั้นต่างๆ ตั้งแต่ชั้น 3, ชั้น 5 - ชั้น 6 ที่นิสิตสามารถใช้ในการเรียน online ได้ โดยเฉพาะที่ชั้น 3 ได้เตรียมเครื่อง scanner (สำหรับใช้ชั่วคราว) เพื่อให้นิสิตสแกนเอกสารด้วยตนเองตามที่ต้องการ https://drive.google.com/file/d/1K8gsHa6oc2UlCe3Ogov2laSTjEC_5k9q/view?usp=sharing . https://drive.google.com/file/d/1KAXdLfV7rkjwKOTnjzE0KW8cBoce1VpE/view?usp=sharing สำหรับห้องสมุดองครักษ์ ภายหลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายนอกอาคารห้องสมุดให้มีความสวยงาม และเพิ่มพื้นที่ใช้งานแล้วในปี 2563 ที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2564 ห้องสมุดยังได้รับงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยในการกรองอากาศให้สะอาด และช่วยประหยัดพลังงาน ในปีงบประมาณ 2566 ห้องสมุดองครักษ์จะได้จัดหาบริษัทมานำเสนอโต๊ะและเก้าอี้ที่สวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน และนำเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับงบประมาณในการจัดซื้อและเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ต่อไป นอกจากนี้ ที่ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง ยังให้บริการ IPAD สำหรับอ่าน ebook และ emagazine รวมถึงการให้บริการยืมหูฟัง ปลั๊กไฟสำหรับเชื่อมต่ออีกด้วย https://drive.google.com/file/d/1K-Ecm_LTVHRrJhFzQak0luwYjg_4n_A2/view?usp=sharing . https://drive.google.com/file/d/1JtLSL-EM9q_NgF2I76pS6eSNT_b3IAQT/view?usp=sharing

 • ผมมี text book เก่า หลักสูตร MBA ต้องการนำไปให้กับทางห้องสมุด. ทางห้องสมุดรับบริจาคมั๊ยครับ
  Posted : 2021-10-23T03:11:05.044Z    Location : ประสานมิตร
 • หากเป็น text book เก่า หลักสูตร MBA ต้องเก่าไม่เกิน 5 ปี ย้อนหลัง (2560 - 2564)

 • อยากให้มีโซนที่นั่งแบบสูงค่ะ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนไปยืนสำหรับอ่านหรือใช้งานค่ะ เพราะคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอาจนั่งนานไม่ได้ การยืนสามารถทำให้คนเข้าถึงได้
  Posted : 2021-01-23T06:00:58.129Z    Location : ประสานมิตร
 • รับไว้พิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมในการจัดหาต่อไป

 • สลิปเลขที่ไปรษณีย์ในบริการ Book@Home Delivery ไม่ควรโพสต์ลงหน้าเพจนะคะ เนื่องจากอาจมีผู้ที่ไม่หวังดีอาศัยช่องทางในการรับรู้/ติดตามที่อยู่ของนิสิตและละเมิดความเป็นส่วนตัวได้ ขอแนะนำให้ตอบกลับอีเมล์ไปยังที่เรียกยืมหนังสือค่ะ
  Posted : 2021-01-10T18:13:22.342Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ภายหลังจากที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการแจ้งเลข Tracking no. ตามช่องทางที่ผู้ใช้บริการส่งคำขอยืมหนังสือ และได้พัฒนาระบบการแจ้ง Tracking no. ไว้ในระบบ SWU lib delivery แล้วค่ะ

 

นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

              สำนักหอสมุดกลาง  มีนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะพึงได้จากบริการของห้องสมุดหลักสองแห่ง
คือ สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์  ดังนั้น จึงกำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ โดยแจ้งให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทราบ 
ว่าบุคลากรทุกคนมีส่วนรับผดชอบในการรับฟังและแก้ไขข้อร้องของผู้รับบริการ ทั้งนี้  เพื่อให้การดําเนินงานบริการของห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
        2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักหอสมุดกลาง
        3. เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม และนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น
        4. เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของสำนักหอสมุดกลาง

นิยาม
         ข้อร้องเรียน หมายถึง คำร้องเรียนจากผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวัง ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ
และต้องการแจ้งขอให้มีการตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการ
         ข้อเสนอแนะ หมายถึง คำร้องเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือแนะนำ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการ บริการ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ
         ระบบข้อร้องเรียน หมายถึง เป็นระบบที่รวบรวมข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ โดยจะมีการแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ใช้บริการทราบ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

         เป้าหมาย

               ข้อร้องเรียนเดิมต้องลดจำนวนลง

          การมอบหมายอำนาจหน้าที่

               1.   หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และผู้ดูแลระบบการจัดการข้อร้องเรียน  รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 1 และ 2
               2.   หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 2
               3.   ทีมผู้บริหาร รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 3

ระดับของความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 

ระดับ

1

2

3

ประเภท

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะคำชมเชย
สอบถามหรือร้องขอข้อมูล

ข้อร้องเรียนแก้ไขได้เอง

ข้อร้องเรียนนอกเหนือบทบาท
ของหัวหน้าฝ่าย

ตัวอย่าง

- การเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
- การสอบถามข้อมูล

- การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ให้บริการ
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ

การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ของการดำเนินงาน

เวลาในการตอบสนอง

1 วันทำการ

ไม่เกิน 2 วันทำการ

ไม่เกิน 5 วันทำการ

ผู้รับผิดชอบ

- หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
- ผู้ดูแลระบบการจัดการข้อร้องเรียน

- หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ทีมผู้บริหาร


 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

            1.  เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง https://lib.swu.ac.th/ หัวข้อ ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน (Suggestion) ดังแบบฟอร์มรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน สำนักหอสมุดกลาง/ห้องสมุดองครักษ์ (https://forms.gle/4NsCXKKK5PWUHdYb9)
           2.   กล่องรับความคิดเห็นแต่ละชั้น
           3.   อีเมลของสำนักหอสมุดกลาง   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           4.   LINE สำนักหอสมุดกลาง   @libswu
           5.   Facebook  ของสำนักหอสมุดกลาง  มศว  https://www.facebook.com/libswu
           6.   อื่นๆ  (แบบสอบถาม  โทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวาจา)