บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

 

 

วิธีการเพื่อขอตรวจผลงาน

***นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาขอตรวจผลงานด้วยตนเอง

1. นิสิตต้องใช้ E-Mail ของมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin

2. นิสิตต้องทราบ Class ID แยกตามคณะจากตารางนี้ (คลิกไปที่ตาราง Class ID และ enrollment key) *ใช้ E-Mail : g.swu.ac.th ในการเข้าไปตรวจเท่านั้น

3. สามารถตรวจผลงานด้วยตนเองได้ไม่จำกัดครั้ง แต่ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ต้องใช้เวลารอผลตรวจ 24 ชั่วโมง (คู่มือการใช้โปรแกรม Turnitin

4. หากทำการสมัครเข้าไปตรวจผลงานแล้ว จะมีระยะเวลาในการตรวจผลงาน 7 วันเท่านั้น   Admin จะทำการลบ ชื่อของนิสิตออกจากระบบเพื่อให้นิสิตคนถัดไปได้เข้าตรวจ 

 

   Tutorial แนะนำการตรวจผลงานด้วยตนเอง

 ***หาก Class เต็มให้นิสิตรอส่งผลงานในวันถัดไปเท่านั้น 

 

1. บรรณารักษ์เป็นผู้ตรวจผลงานให้ (สำหรับอาจารย์/นักวิจัย) เท่านั้น 

*ให้อาจารย์/นักวิจัย ส่งผลงานมาที่ อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

โดยระบุชื่อ-นามสกุล คณะ/สาขาวิชาที่สังกัด 

2. ตรวจสอบผลงานด้วยตนเอง (สำหรับอาจารย์/บุคลากร)

2.1 ขอ Class ID และ Class enrollment key จากสำนักหอสมุดกลาง

ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล คณะ/สาขาวิชาที่อาจารย์สังกัด 

*บรรณารักษ์จะแจ้ง Class ID และ Class Enrollment Key ให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

2.2 ต้องใช้ E-Mail ของมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin

2.3 สามารถตรวจผลงานด้วยตนเองได้ไม่จำกัดครั้ง แต่ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ต้องใช้เวลารอผลตรวจ 24 ชั่วโมง

2.4 ในการ Create Account เพื่อเข้าใช้โปรแกรมในแต่ละครั้ง จะมีระยะเวลาใช้งาน 14 วัน  จากนั้นบรรณารักษ์จะดำเนินการลบ Account ออกเพื่อหมุนเวียนการใช้งาน หากต้องการใช้งานอีกครั้งให้ดำเนินการ Create Account ในโปรแกรมใหม่ โดยใช้ Class ID และ Class Enrollment Key เดิม

 

คู่มือการตรวจผลงานด้วยตนเอง

รายละเอียดของการส่งไฟล์ผลงาน

  • ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ชื่อของตนเอง (กรณีแยกเป็นหลายไฟล์ ให้ระบุคำประกอบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง เช่น Somjai Chap1, Somjai Chap2 เป็นต้น)

  • ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 40 MB กรณีผลงานมีขนาดยาวและมีการแบ่งเป็นบท ควรแยกไฟล์ออกเป็นบทก่อน และจำนวนหน้าในแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 400 หน้า

  • ขนาดไฟล์เล็กที่สุดต้องมีอย่างน้อย 20 คำ จึงจะตรวจสอบได้

  • ประเภทของไฟล์ที่ตรวจสอบได้แก่ Microsoft Word, PDF, OpenOffice (ODT) และ Google Docs

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักหอสมุดกลาง : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 โทร.02-6495443

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เฟซบุ๊ค: https://www.facebook.com/libswu/

ห้องสมุดองครักษ์ : อัมพร ขาวบาง หรือ ยุภาภรณ์ ไชยสงค์

โทร: 02-649-5421, 083-434-3752, 02-649-5000 ต่อ 27232

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เฟซบุ๊ค: https://www.facebook.com/oklib.swu.ac.th

คู่มือสำหรับบรรณารักษ์