รศ.วิศาล 19

ขอแสดงความยินดีกับนายวิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนายวิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น "รองศาสตราจารย์"
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

ที่มาจาก : ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.วิศาล