new event libswuphoto

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายความประทับใจเกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง มศว

สำนักหอสมุดกลาง มศว ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต มศว และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายความประทับใจ เกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวข้อ “A Moment in the SWU Library: 49 ปี ยังรักเหมือนเดิม

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด : นิสิต อาจารย์ บุคลากร และประชาชนที่สนใจ
กำหนดการและวิธีการส่งผลงาน
1. เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน
2. สามารถส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/8T2wdcUqXgq7eNMLA
3. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ทางเพจ Facebook แลเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
4. มอบรางวัลในงานวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี สำนักหอสมุดกลางในวันที่ 13 สิงหาคม 2567

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์
1. หัวข้อ “A Moment in the SWU Library: 49 ปี ยังรักเหมือนเดิม” นำเสนอภาพถ่ายสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านมุมมองความประทับใจและความทรงจำต่อห้องสมุดของผู้เข้าประกวด
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพถ่ายที่ผู้เข้าประกวดถ่ายด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
3. ส่งเป็นภาพสี ไม่จำกัดรูปแบบของอุปกรณ์การถ่ายภาพ กรณีใช้กล้องฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง
4. ภาพถ่ายต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพไม่เกิน 4,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น
5. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สามารถนําไปใช้หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ตามความเหมาะสม
8. คำตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน
1. ภาพถ่ายสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพในเชิงสร้างสรรค์
2. ภาพถ่ายสามารถสื่อความประทับใจที่มีต่อสำนักหอสมุดกลาง มศว
3. การจัดองค์ประกอบของภาพและความสวยงาม
4. จำนวนยอดคนกดไลก์ภาพถ่ายในเพจ Facebook สำนักหอสมุดกลาง มศว

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 0-2258-4002-3 ต่อ 15339